Tworzymy aktywne społeczeństwo

Responsive Design Współpraca międzynarodowa

ERASMUS +
Wymiana zagraniczna

 

How To Journal of Modern Science

Międzynarodowe czasopismo naukowe

Support Services Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny TOEIC

Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny ETS GLOBAL

How To Intercultural Сommunication

Naukowy półrocznik WSGE w Józefowie

Informacje ogólne na temat kierunku Socjologia:

Studia licencjackie trwające 6  semestrów

Szczegółowe informacje o kierunku:
Wykładane przedmioty przedmioty ogólne:
język obcy, warsztaty komputerowe, wychowanie fizyczne,Elementy ekonomii, elementy filozofii, logika i ogólna metodologia nauk, 

Wykładane przedmioty przedmioty podstawowe i kierunkowe:
filozofia społeczna, wstęp do socjologii z elementami antropologii kulturowej, historia myśli socjologicznej, współczesne teorie socjologiczne, metodologia nauk społecznych, metody badań socjologicznych, metody statystyczne w socjologii, socjologia – mikrostruktury społeczne, socjologia – makrostruktury społeczne, psychologia społeczna, etyka społeczna, demografia społeczna, współczesne społeczeństwo polskie,  przedmioty specjalnościowe (zgodnie z wybraną specjalnością).
 

1) specjalność -  "Badania i analiza informacji w biznesie i administracji": 
podstawy komunikowania społecznego, podstawy analizy informacji i zarządzanie wiedzą, jakościowa analiza danych, tworzenie i zarządzanie informacją w Internecie, analiza sieci społecznych, prezentacja informacji, i wiele innych.
 
2) specjalność - "Media i komunikacja społeczna": 
komunikacja międzykulturowa, komunikacja interpersonalna, komunikacja w zakładach pracy z elementami prawa pracy, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów, język wypowiedzi publicznych, redagowanie tekstów użytkowych, seminarium dyplomowe, analiza i konstruowanie przekazu reklamowego, rzecznictwo prasowe, medialne i pozamedialne techniki promocji - public relations, teoria rozwiazywania konfliktów.  
 
3) specjalność - "Socjologia administracji": 
Ustrój administracji publicznej, Prawo i postępowanie administracyjne, Socjologia miasta i wsi, Socjologia komunikacji społecznej, Socjologia pracy, System prawa polskiego, Medialne i poza medialne techniki promocji. 
 
Public relations, Podstawy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, Podstawy teorii kierowania i zarządzania, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Organizacja pracy biurowej, Seminarium dyplomowe
 
Przedmioty dodatkowe: wybrane zagadnienia katolickiej nauki społecznej, statystyka publiczna i międzynarodowe instytucje statystyczne, komunikacja międzykulturowa, proseminarium. 
 
Program studiów obejmuje praktyki w instytucjach rządowych i samorządowych, w sektorze przedsiębiorstw, w jednostkach sfery usług społecznych i w organizacjach pozarządowych, w redakcjach, firmach usługowych public relations i marketingowych. Istnieje również możliwość odbywania praktyk zawodowych w Ośrodku Sondaży Społecznych „Opinia” w toku realizowanych badań socjologicznych oraz w Biurze Pielgrzymkowym Księży Pallotynów. W sumie czas trwania praktyk w okresie studiów wynosi 4 tygodnie.
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube