Tworzymy aktywne społeczeństwo

Responsive Design Współpraca międzynarodowa

LPP ERASMUS
Wymiana zagraniczna

How To Journal of Modern Science

Międzynarodowe czasopismo naukowe

Support Services Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny TOEIC

Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny ETS GLOBAL

Uniwersytet 3 wieku Uniwersytet
III wieku

WSGE przez całe życie

Informacje ogólne na temat kierunku Socjologia:

Studia licencjackie trwające 6  semestrów

Szczegółowe informacje o kierunku:
Wykładane przedmioty przedmioty ogólne:
język obcy, warsztaty komputerowe, wychowanie fizyczne,Elementy ekonomii, elementy filozofii, logika i ogólna metodologia nauk, 

Wykładane przedmioty przedmioty podstawowe i kierunkowe:
filozofia społeczna, wstęp do socjologii z elementami antropologii kulturowej, historia myśli socjologicznej, współczesne teorie socjologiczne, metodologia nauk społecznych, metody badań socjologicznych, metody statystyczne w socjologii, socjologia – mikrostruktury społeczne, socjologia – makrostruktury społeczne, psychologia społeczna, etyka społeczna, demografia społeczna, współczesne społeczeństwo polskie,  przedmioty specjalnościowe (zgodnie z wybraną specjalnością).
 

1) specjalność -  "Badania i analiza informacji w biznesie i administracji": 
podstawy komunikowania społecznego, podstawy analizy informacji i zarządzanie wiedzą, jakościowa analiza danych, tworzenie i zarządzanie informacją w Internecie, analiza sieci społecznych, prezentacja informacji, i wiele innych.
 
2) specjalność - "Media i komunikacja społeczna": 
komunikacja międzykulturowa, komunikacja interpersonalna, komunikacja w zakładach pracy z elementami prawa pracy, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów, język wypowiedzi publicznych, redagowanie tekstów użytkowych, seminarium dyplomowe, analiza i konstruowanie przekazu reklamowego, rzecznictwo prasowe, medialne i pozamedialne techniki promocji - public relations, teoria rozwiazywania konfliktów.  
 
3) specjalność - "Socjologia administracji": 
Ustrój administracji publicznej, Prawo i postępowanie administracyjne, Socjologia miasta i wsi, Socjologia komunikacji społecznej, Socjologia pracy, System prawa polskiego, Medialne i poza medialne techniki promocji. 
 
Public relations, Podstawy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, Podstawy teorii kierowania i zarządzania, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Organizacja pracy biurowej, Seminarium dyplomowe
 
Przedmioty dodatkowe: wybrane zagadnienia katolickiej nauki społecznej, statystyka publiczna i międzynarodowe instytucje statystyczne, komunikacja międzykulturowa, proseminarium. 
 
Program studiów obejmuje praktyki w instytucjach rządowych i samorządowych, w sektorze przedsiębiorstw, w jednostkach sfery usług społecznych i w organizacjach pozarządowych, w redakcjach, firmach usługowych public relations i marketingowych. Istnieje również możliwość odbywania praktyk zawodowych w Ośrodku Sondaży Społecznych „Opinia” w toku realizowanych badań socjologicznych oraz w Biurze Pielgrzymkowym Księży Pallotynów. W sumie czas trwania praktyk w okresie studiów wynosi 4 tygodnie.
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube