Tworzymy aktywne społeczeństwo

Responsive Design Współpraca międzynarodowa

ERASMUS +
Wymiana zagraniczna

 

How To Journal of Modern Science

Międzynarodowe czasopismo naukowe

Support Services Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny TOEIC

Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny ETS GLOBAL

How To Intercultural Сommunication

Naukowy półrocznik WSGE w Józefowie

Wspomaganie i rewalidacja osób z autyzmem i Aspergerem - cele studiów

Adresaci studiów

Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające ukończone studia wyższe, co najmniej na poziomie wyższych studiów I stopnia (licencjackich) w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub w zakresie psychologii (jednocześnie posiadające przygotowanie pedagogiczne).

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Absolwenci poszerzą także kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego w oddziałach integracyjnych. Program studiów ukierunkowany jest na rozwijanie kompetencji koniecznych do projektowania i realizacji zadań związanych z opieką, wychowaniem, wspieraniem rozwoju i pomocą zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i ich rodzin

 
 
 

Korzyści studiów

Studia doskonalące z zakresu pracy z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera to połączenie teorii z praktyką. Zajęcia prowadzą zarówno teoretycy, jak i osoby pracujące w instytucjach zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Słuchacze mają okazję nie tylko poznać teoretyczne aspekty warunkujące efektywność pracy z dziećmi i młodzieżą, ale także rozwinąć swoje kompetencje konieczne w pracy nauczyciela w oddziale specjalnym, integracyjnym i ogólnodostępnym.  Podczas studiów podyplomowych słuchacze zdobędą umiejętność diagnozowania swoich uczniów, a poprzez to posiądą umiejętność właściwego planowania pracy dydaktyczno- wychowawczej z uwzględnieniem współczesnych koncepcji pracy z niepełnosprawnymi umysłowo. Większość zajęć ma charakter praktyczny, warsztatowy. Część z nich jest realizowana na terenie wybranych instytucji. 

Sylwetka absolwenta

Absolwent potrafi diagnozować uczniów, posiada umiejętność właściwego planowania pracy dydaktyczno- wychowawczej z uwzględnieniem współczesnych koncepcji pracy z niepełnosprawnymi umysłowo. Diagnozuje psychopedagogicznie osoby z autyzmem i zespołem Aspergera oraz potrafi dostosować specyfikę pracy z takimi osobami. Absolwent ma nabyte umiejętności w zakresie wyzwalania potencjału osób z autyzmem, zespołem Aspergera, a także w wszystkimi innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na każdym etapie ich życia od wczesnego wspomagania do dorosłości. Ma nabyte kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych we wszystkich typach szkół, w których są dzieci z autyzmem w ramach ich wczesnego wspomagania rozwoju. Absolwent zna nowoczesne formy terapii i wsparcia osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju i potrafi je wykorzystać w praktyce zawodowej.

Możliwości zatrudnienia

Praca w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju, organizowanych w przedszkolach, w tym integracyjnych, w szkołach podstawowych, w tym integracyjnych, specjalnych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, stowarzyszeniach, poradniach działających na rzecz osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Program studiów

 1. Podstawy neurologii i psychiatrii
 2. Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości, rozwojowej i kliniczne
 3. Problemy dojrzewania i dorosłości osób z spektrum autyzmu
 4. Rewalidacja - zasady i przebieg
 5. Wczesna integracja społeczna
 6. Kryteria diagnozowania autyzmu i zespołu Aspergera
 7. Metodyka nauczania osób  z autyzmem, zespołem Aspergera
 8. Elementy fizjoterapii we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka niepełnosprawnego
 9. Ocena zaburzeń integracji sensorycznej
 10. Psychopedagogika autyzmu
 11. Kształtowanie mowy i języka u osób młodych i dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera
 12. Metody komunikacji alternatywnej w pracy z osobami autystycznymi
 13. Elementy gier integracyjno-rewalidacyjnych i zajęcia kompensacyjno-korekcyjne
 14. Komunikacja interpersonalna
 15. Podstawy diagnozy pedagogicznej
 16. Etyka zawodu nauczyciela
 17. Praktyka

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube