Tworzymy aktywne społeczeństwo

Responsive Design Współpraca międzynarodowa

LPP ERASMUS
Wymiana zagraniczna

How To Journal of Modern Science

Międzynarodowe czasopismo naukowe

Support Services Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny TOEIC

Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny ETS GLOBAL

Uniwersytet 3 wieku Uniwersytet
III wieku

WSGE przez całe życie

Wspomaganie i rewalidacja osób z autyzmem i Aspergerem - cele studiów

Adresaci studiów

Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające ukończone studia wyższe, co najmniej na poziomie wyższych studiów I stopnia (licencjackich) w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub w zakresie psychologii (jednocześnie posiadające przygotowanie pedagogiczne).

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Absolwenci poszerzą także kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego w oddziałach integracyjnych. Program studiów ukierunkowany jest na rozwijanie kompetencji koniecznych do projektowania i realizacji zadań związanych z opieką, wychowaniem, wspieraniem rozwoju i pomocą zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i ich rodzin

 
 
 

Korzyści studiów

Studia doskonalące z zakresu pracy z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera to połączenie teorii z praktyką. Zajęcia prowadzą zarówno teoretycy, jak i osoby pracujące w instytucjach zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Słuchacze mają okazję nie tylko poznać teoretyczne aspekty warunkujące efektywność pracy z dziećmi i młodzieżą, ale także rozwinąć swoje kompetencje konieczne w pracy nauczyciela w oddziale specjalnym, integracyjnym i ogólnodostępnym.  Podczas studiów podyplomowych słuchacze zdobędą umiejętność diagnozowania swoich uczniów, a poprzez to posiądą umiejętność właściwego planowania pracy dydaktyczno- wychowawczej z uwzględnieniem współczesnych koncepcji pracy z niepełnosprawnymi umysłowo. Większość zajęć ma charakter praktyczny, warsztatowy. Część z nich jest realizowana na terenie wybranych instytucji. 

Sylwetka absolwenta

Absolwent potrafi diagnozować uczniów, posiada umiejętność właściwego planowania pracy dydaktyczno- wychowawczej z uwzględnieniem współczesnych koncepcji pracy z niepełnosprawnymi umysłowo. Diagnozuje psychopedagogicznie osoby z autyzmem i zespołem Aspergera oraz potrafi dostosować specyfikę pracy z takimi osobami. Absolwent ma nabyte umiejętności w zakresie wyzwalania potencjału osób z autyzmem, zespołem Aspergera, a także w wszystkimi innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na każdym etapie ich życia od wczesnego wspomagania do dorosłości. Ma nabyte kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych we wszystkich typach szkół, w których są dzieci z autyzmem w ramach ich wczesnego wspomagania rozwoju. Absolwent zna nowoczesne formy terapii i wsparcia osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju i potrafi je wykorzystać w praktyce zawodowej.

Możliwości zatrudnienia

Praca w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju, organizowanych w przedszkolach, w tym integracyjnych, w szkołach podstawowych, w tym integracyjnych, specjalnych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, stowarzyszeniach, poradniach działających na rzecz osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Program studiów

 1. Podstawy neurologii i psychiatrii
 2. Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości, rozwojowej i kliniczne
 3. Problemy dojrzewania i dorosłości osób z spektrum autyzmu
 4. Rewalidacja - zasady i przebieg
 5. Wczesna integracja społeczna
 6. Kryteria diagnozowania autyzmu i zespołu Aspergera
 7. Metodyka nauczania osób  z autyzmem, zespołem Aspergera
 8. Elementy fizjoterapii we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka niepełnosprawnego
 9. Ocena zaburzeń integracji sensorycznej
 10. Psychopedagogika autyzmu
 11. Kształtowanie mowy i języka u osób młodych i dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera
 12. Metody komunikacji alternatywnej w pracy z osobami autystycznymi
 13. Elementy gier integracyjno-rewalidacyjnych i zajęcia kompensacyjno-korekcyjne
 14. Komunikacja interpersonalna
 15. Podstawy diagnozy pedagogicznej
 16. Etyka zawodu nauczyciela
 17. Praktyka

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube