Tworzymy aktywne społeczeństwo

Bezpieczeństwo i higiena pracy - cele studiów

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. w świetle obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. (Dz. U 2004 nr 246, poz. 2468) w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy zostaną zapoznani z najnowszymi przepisami regulującymi prawo ochrony pracy i zasadami bezpieczeństwa pracy i ratownictwa medycznego, bezpieczeństwa pożarowego zakładu pracy oraz podniosą swoje kompetencje i kwalifikacje z zakresu psychologii i ergonomii pracy, reagowania podczas wypadków przy pracy, chorób zawodowych i ich profilaktyki czy metodyki pracy i dydaktyki szkoleń pracowników w zakresie BHP.

Zajęcia prowadzone będą przez praktyków - specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie przedmiotów prowadzonych w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykładowcy są doświadczonymi trenerami posiadającymi rzetelną wiedzę i bardzo dobry kontakt z uczestnikami studiów

 

Adresaci studiów

Absolwenci Studiów są przygotowani do pracy w służbach bhp przedsiębiorstw, w firmach świadczących usługi w zakresie bhp oraz ośrodkach szkoleniowych kształcących w tej dziedzinie. Mogą być zatrudnieni w służbach bhp wszystkich sektorów gospodarki: m.in. szkolnictwie, służbie zdrowia, służbach mundurowych, administracji państwowej oraz samorządach terytorialnych. Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, rodzajów i stopni, którzy chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Adresatem studiów są zarówno osoby pracujące w służbie BHP, jak i osoby spoza branży, chcące uzyskać nową specjalność zawodową.

Ukończenie Studiów, potwierdzone świadectwem WSGE w Józefowie, daje uprawnienia do wykonywania zawodu starszego inspektora i specjalisty ds. bhp oraz zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach bhp zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie służby bhp z dnia 2 września 1997 r. oraz z dnia 2 listopada 2004r.

Program studiów:

1.      Autoprezentacja, media, komunikowanie społeczne.

2.      Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy.

3.      Dobór i klasyfikacja środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.

4.      Ergonomiczne aspekty środowiska.

5.      Medycyna pracy.

6.      Ochrona przeciwpożarowa z metodyką.

7.      Psychospołeczne uwarunkowania środowiska pracy.

8.      Regulacje prawne ochrony pracy w Polsce w wybranych krajach UE.

9.      Wymagania BHP budynków i pomieszczeń pracy.

10.   Dydaktyka bezpieczeństwa i higieny pracy.

11.   Higiena pracy z metodyką.

12.   Warsztaty kreatywności i innowacyjności w zarządzaniu BHP.

13.   Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - ocena ryzyka zawodowego.

14.   Zarządzanie w ekstremalnych sytuacjach zagrożeń i katastrof.

15.   Konflikty ich rozwiązywanie w zespole pracowniczym.

16.   Ochrona środowiska z edukacją ekologiczną.

17.   Profilaktyka zdrowotna i podstawy pomocy przedlekarskiej z metodyką.

18.   Egzamin końcowy.

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube