Tworzymy aktywne społeczeństwo

 

Deklaracja Polityki Erasmusa

opisuje ogólną strategię działania w sferze współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus i wynika z misji uczelni, co ma być podstawą planu realizacji programu Erasmus+

 

W myśl idei krzewionych przez jej patrona, Alcide De Gasperi – współorganizatora m. in. Rady Europy i propagatoraidei zjednoczenia Europy, Uczelnia realizuje współpracę międzynarodową z uczelniami i znaczącymi instytucjami zagranicznymi.

 

 

1. Opis misji, celów i priorytetów uczelni w kontekście działań w ramach programu Erasmus+ (2014-2020).

Zgodnie z Misją Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie jest uczelnią akademicką, międzynarodową oraz wielokulturową (Uchwała Senatu z 24 kwietnia 2012 roku).

Podstawowym celem WSGE jest kształcenie studentów zgodnie z zasadami Procesu Bolońskiego i Europejskimi Zasadami Szkolnictwa Wyższego.

 

Priorytetem WSGE jest znaczne zwiększenie wskaźników umiędzynarodowienia. Cel ten będzie realizowany poprzez następujące działania:

 • rozszerzanie oferty dydaktycznej w ramach zawieranych umów i porozumień międzynarodowych;

 • zwiększenie mobilności studentów i pracowników uczelni poprzez propagowanie wyjazdów dydaktycznych i szkoleniowych, praktyk oraz uznawanie tych działań w ścieżce kariery zawodowej;
 • uczestnictwo w międzynarodowych projektach takich jak szkoły letnie, wizyty studyjne
  i kursy intensywne, w celu wypracowania wspólnych dyplomów i programów studiów;
 • rozwijanie nowych form współpracy poprzez mobilność i wymianę trans-graniczną;
 • zagwarantowanie sprawnego funkcjonowania ECTS, uznawania innych osiągnięć
  i kwalifikacji poprzez Europejskie Ramy Kwalifikacji;
 • utworzenie oferty kształcenia w językach obcych w obszarze studiów humanistycznych;
 • zwiększenie mobilności studentów niepełnosprawnych oraz defaworyzowanych.

 

Studenci otrzymują obszerną wiedzę na temat ochrony godności ludzkiej, wolności, równości i wynikających z tego praw podmiotowych. Przez liczne konferencje, wykłady, seminaria, publikacje, międzynarodowe spotkania, spotkania z wybitnymi postaciami propagujemy idee równości kultur, narodów, narodowości, szacunku dla odmienności i różnorodności. W związku z tym w uczelni nie występują jakiekolwiek przejawy ksenofobii, rasizmu czy nienawiści na tle narodowościowym.

 

2. Jakość organizacji wyjazdów akademickich

 

Powołano jednostki organizacyjne, aby zapewnić wysoką jakość w mobilności akademickiej. Funkcjonuje Projektów i Biuro Współpracy Międzynarodowej z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus dla działań organizacyjno-promocyjnych Programu Erasmus+, obsługi administracyjnej przyjeżdżających i wyjeżdżających, kontaktów z innymi instytucjami itp. Stosuje się równość szans, przejrzyste zasady rekrutacji i dystrybucji środków, decyzje o przyznaniu stypendium Erasmus podejmuje kilkuosobowy zespół z Prorektorem na czele. 

 

Wdrożony został system ECTS na wszystkich kierunkach. Katalog przedmiotów (PL, EN) jest dostępny na stronie www. 

 

Informacje o programie przekazywane są na stronie www, tablicach ogłoszeń i w uczelnianych czasopismach.. Utrzymujemy kontakt ze stypendystami po powrocie, by pomagali organizować wyjazdy następnym osobom.

 

3. Jakość organizacji praktyk studenckich

 

Uczelnia podejmuje starania o zorganizowanie wyjazdów studentów na praktykę w ramach programu Erasmus, a także będzie współpracować z partnerskimi uczelniami zagranicznymi w celu umożliwienia im kontaktów z polskimi przedsiębiorstwami, z którymi współpracujemy. Przy organizacji praktyk podczas negocjacji między przedstawicielami stron określany jest zakres odpowiedzialności uczelni i firmy przyjmującej, kryteria kwalifikacyjne, wynagrodzenie, program praktyki, warunki zakwaterowania, wyznaczeni zostaną opiekunowie praktyk odpowiedzialni za monitoring i oceny praktyk. W celu uznania praktyk na uczelni macierzystej studenci będą musieli złożyć raporty związane z realizowaną praktyką oraz otrzymać pozytywne oceny zaliczenia praktyki. 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube