Tworzymy aktywne społeczeństwo

Deklaracja Polityki Erasmusa (Erasmus Policy Statement)

ERASMUS POLICY STATEMENT opisuje ogólną strategię działania w sferze współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus i wynika z misji uczelni, co ma być podstawą planu realizacji programu Erasmus oraz innych inicjatyw w ramach programu „Uczenia się przez całe życie”
 
 
1. Opis strategii, celów i priorytetów uczelni w kontekście działań w ramach programu Erasmus (wyjazdy, projekty wielostronne, sieci tematyczne itp) oraz innych inicjatyw w ramach programu „Uczenia się przez całe życie” (2007-2013).
 
Strategia 2007-13: kształcenie na wysokim poziomie, konkurencyjność absolwentów na rynku pracy w Polsce i zagranicą, dynamiczny rozwój, dalsze umiędzynarodowienie Uczelni, tworzenie dogodniejszych warunków do realizacji założeń programu „Uczenia się przez całe życie” (LLP). 
 
Cele: uczestnictwo w realizacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, wkład w proces innowacji, podnoszenie jakości, zwiększenie zakresu współpracy wielostronnej i mobilności kadry i studentów. 
 
Priorytety: pełniejsze wykorzystanie programów unijnych, przejrzystość działań, dalsza komputeryzacja administracji i nauczania, rozwój nowoczesnej bazy (2010 – nowy budynek), wykorzystanie obecnych kontaktów (17 zagranicznych uczelni partnerskich) i tworzenie nowych w celu realizacji projektów zcentralizowanych i zdecentralizowanych w ramach programu Erasmus, rozszerzanie udziału w LLP, obowiązkowa informatyka i lektoraty j. obcych. Rozwój działań w ramach Erasmusa upowszechnimy przez prasę lokalną, własne wydawnictwo „Journal of Modern Science” i czasopismo studentów „Studenckie Życie”. 
 
Nowoczesny budynek ma urządzenia, sprzęt, konstrukcję sal i ciągów komunikacyjnych dostosowane do potrzeb studentów niepełnosprawnych. W ramach projektu finansowanego z EFS ma powstać biuro ds. osób niepełnosprawnych. Integracja osób niepełnosprawnych następuje poprzez wyrównywanie szans i ułatwienia techniczne w zakresie funkcjonowania uczelni. 
 
Pomoc dla grup mniej uprzywilejowanych przez stypendia - socjalne i naukowe. Uczestnicy programów unijnych to często osoby z takich środowisk.
 
Studenci otrzymują obszerną wiedzę na temat ochrony godności ludzkiej, wolności, równości i wynikających z tego praw podmiotowych. Przez liczne konferencje, wykłady, seminaria, publikacje, międzynarodowe spotkania, spotkania z wybitnymi postaciami propagujemy idee równości kultur, narodów, narodowości, szacunku dla odmienności i różnorodności. W związku z tym w uczelni nie występują jakiekolwiek przejawy ksenofobii, rasizmu czy nienawiści na tle narodowościowym.
 
2. Jakość organizacji wyjazdów akademickich
 
Powołano jednostki organizacyjne, aby zapewnić wysoką jakość w mobilności akademickiej. Funkcjonuje Biuro Współpracy Zagranicznej z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus dla działań organizacyjno promocyjnych Programu Erasmus, obsługi administracyjnej przyjeżdżających i wyjeżdżających, kontaktów z innymi instytucjami itp. Stosuje się równość szans, przejrzyste zasady rekrutacji i dystrybucji środków, decyzje o przyznaniu stypendium Erasmus podejmuje kilkuosobowy zespół z Prorektorem na czele. 
 
Wdrażamy ECTS na wszystkich kierunkach, które mają cykl kształcenia I i II stopnia. Katalog przedmiotów (PL, EN) jest dostępny na stronie www. 
 
Informacje o programie przekazujemy na stronie www, tablicach ogłoszeń i w uczelnianych czasopismach.. Utrzymujemy kontakt ze stypendystami po powrocie, by pomagali organizować wyjazdy następnym osobom.
 
3. Jakość organizacji praktyk studenckich
 
Uczelnia podejmie starania o zorganizowanie wyjazdów studentów na praktykę w ramach programu Erasmus, a także będzie współpracować z partnerskimi uczelniami zagranicznymi w celu umożliwienia im kontaktów z polskimi przedsiębiorstwami, z którymi współpracujemy. Przy organizacji praktyk podczas negocjacji między przedstawicielami stron określony zostanie zakres odpowiedzialności uczelni i firmy przyjmującej, kryteria kwalifikacyjne, wynagrodzenie, program praktyki, warunki zakwaterowania, wyznaczeni zostaną opiekunowie praktyk odpowiedzialni za monitoring i oceny praktyk. W celu uznania praktyk na uczelni macierzystej studenci będą musieli złożyć raporty związane z realizowaną praktyką oraz otrzymać pozytywne oceny zaliczenia praktyki. Każdy student posiada dzienniczek praktyk, w którym patroni praktykanta wpisują przebieg szkolenia.
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube