Tworzymy aktywne społeczeństwo

Edukacja i rehabililitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin studiów spełniają wszystkie wymagania dotyczące kształcenia nauczycieli na studiach podyplomowych, określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, jak również Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

 

Adresaci studiów

Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające ukończone studia wyższe, co najmniej na poziomie wyższych studiów I stopnia (licencjackich) w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub w zakresie psychologii (jednocześnie posiadające przygotowanie pedagogiczne).

Cel Studiów

Wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ponadto słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną w różnym stopniu, od lekkiego do głębokiego.

Absolwent studiów zdobędzie przygotowanie  do pracy w różnych formach edukacji (jako nauczyciel wspomagający) i rehabilitacji osób  z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia (upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym,  znacznym i głębokim, jak też ze sprzężoną niepełnosprawnością) oraz w instytucjach wspierających tę edukację i rehabilitację. Będzie posiadał uprawnienia do pracy

Absolwent przygotowany będzie do pracy w placówkach (oddziałach) kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego oraz instytucjach opieki całkowitej (np. internatach specjalnych ośrodków) i częściowej (np. warsztatach terapii zajęciowej), domach pomocy społecznej, placówkach dziennego pobytu i innych ośrodkach rewalidacyjnych.

Praktyki

Słuchacze zobowiązani są do odbycia praktyk pedagogicznych. Miejsce odbywania praktyk: przedszkole, szkoła lub oddział specjalny lub integracyjny (pod kierunkiem pedagoga lub psychologa szkolnego, nauczyciela wychowawcy klasy, nauczyciela wychowawcy świetlicy szkolnej) albo w placówka opiekuńcza, wychowawcza lub terapeutyczna, realizująca działania na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie

Zakres treści programowych obejmuje:

  • Pedagogikę specjalną - ze szczególnym uwzględnieniem edukacji i rehabilitacji osób z  niepełnosprawnością intelektualną  (oligofrenopedagogika)
  • Psychologiczno-społeczne problemy funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną (podstawy psychologii rozwoju, elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
  • Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych
  • Dydaktyka specjalna (Metodyka nauczania początkowego w szkole specjalnej,  pracy w internacie i innych placówkach rehabilitacyjnych, metodyka nauczania i wychowania osób z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną)
  • Terapia indywidualna (opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy, trudności w czytaniu i pisaniu)

Czas trwania

Podyplomowe studia kwalifikacyjne – dwu semestralne. Uczestnicy studiów będą aktywnie uczestniczyć w przewidzianych planem wykładach, ćwiczeniach oraz w zajęciach warsztatowych i seminaryjnych. Zjazdy będą się odbywały co dwa tygodnie.

 

Kadra

Wybitni i doświadczeni eksperci, w tym pedagodzy i psychologowie w zakresie edukacji początkowej i terapii pedagogicznej.

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube