Tworzymy aktywne społeczeństwo

Wyciąg z Zasad publikowania
w Wydawnictwie Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi w Józefowie

 

Spis treści:


Wydawnictwa WSGE należy dostarczyć tekst artykułu

1.     w formie elektronicznej,

2.     wydruk autorski artykułu

3.     oraz wypełnioną i podpisaną umowę o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC-BY-SA oraz oświadczenie


Format pliku: doc, docx.

Marginesy: 2,5 cm

Interlinia: 1,5

Objętość: 12-20 stron A4 (minimum 1/2 arkusza wydawniczego)

Język: do publikacji przyjmowane są artykuły w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim.

Terminarz nadsyłania artykułów do kwartalnika Journal of Modern Science:

 • do numeru 1 –do dnia 28 lutego,
 • do numeru 2 – do dnia 31 maja,
 • do numeru 3 – do dnia 31 sierpnia,
 • do numeru 4 – do dnia 30 listopada

Zgłoszenia artykułów prosimy wysyłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

Jeśli w związku ze specyfiką tematyki artykuł nie spełnia wymogu objętości Kolegium Redakcyjne rozważy przyjęcie go do publikacji.

Autor / Autorzy powinni złożyć oświadczenie, że ich prace nie były w części lub w całości publikowane, lub nie zostały złożone do druku w innym wydawnictwie. Autorzy powinni ujawnić wszelkie istniejące powiązania finansowe z przedsiębiorstwem, których produkt ma istotne znaczenie w ich pracy lub z organizacją konkurencyjną. W pracach powinno się także respektować prawo badanych osób do prywatności i poufności.

Do pobrania:


Formatowanie i elementy składowe artykułu:

Tytuł w języku angielskim poniżej w jęz. polskim: [wyśrodkowane, pogrubione Times New Roman, 12 pkt]

Imię i nazwisko Autora/Współautorów: [wyśrodkowane, Times New Roman, 12 pkt]

Afiliacja (pełna nazwa afiliowanej jednostki): [wyśrodkowane, Times New Roman, 12 pkt]

Tytuły rozdziałów i podrozdziałów: [wskazówki formatowania nagłówków] [wyrównane do lewej, pogrubione, Times New Roman, 11 pkt]

Treść właściwa: (NIEZGODNE Z ZASADAMI JEST STOSOWANIE TWARDYCH SPACJI) [wyrównane do lewej, Times New Roman, 11 pkt]

Wcięcia (treść właściwa): pierwszy wiersz nowego akapitu – 1,5

Przypisy: nawiasowe [zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Zasadach Publikowania] np. (Polak, 2003, s. 132) (NIEZGODNE Z ZASADAMI JEST STOSOWANIE PRZYPISÓW DOLNYCH)

Tabele/rysunki/obiekty graficzne: czarno-białe, max. wysokość:17,2 cm, max. szerokość: 11,5, bez cieniowania, w układzie pionowym, numer oraz tytuł powyżej, objaśnienia oraz źródło poniżej


TEKST POWINIEN BYĆ ZBUDOWANY WG PONIŻSZEJ STRUKTURY:

 1. Imię i nazwisko Autora i Współautorów (jeśli występują)

 2. Afiliacja i Afiliacja Współautorów (jeśli występują)

 3. Kontakt e-mail do autora i Współautorów (jeśli występują)

 4. Tytuł - w języku angielskim, poniżej w języku polskim (lub innym dopuszczalnym językiem publikacji)

 5. Abstrakty – w języku angielskim, poniżej w języku polskim (lub innym dopuszczalnym językiem publikacji) każdy po 1000-1500 znaków ze spacjami

 6. Słowa kluczowe - w języku angielskim, poniżej w języku polskim (lub innym dopuszczalnym językiem publikacji) minimum po 5

 7. Wprowadzenie - we wprowadzeniu należy wyjaśnić powody podjęcia opisywanej w dalszej części artykułu problematyki, postawić hipotezę i zakreślić cel pracy.

 8. Rozdziały oraz podrozdziały [zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Zasadach Publikowania]  bez numeracji i literacji

 9. Podsumowanie (konkluzje, wnioski, zakończenie)

 10. Bibliografia (References) [zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Zasadach Publikowania]


Wskazówki w zakresie sporządzania opisów bibliograficznych:

 

Wydawnictwa zwarte:

Publikacja zwarta jednego autora

Zaręba, M. (2010). Metody rozwiązywania sporów na arenie międzynarodowej w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe.

Publikacja zwarta wielu autorów

Adamczyk, M. i Zaręba, Z. (2010). Zarządzanie zasobami ludzkimi  organizacji  w okresie  transformacji. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Nowa Nauka Polska.

Rozdział / Fragment/ Dział w publikacji zwartej

Adamczyk, M. i Zaręba, Z. (2010). Teoretyczne i funkcjonalne aspekty karier w okresie transformacji. w:
A. Adamczyk (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi  organizacji  w okresie  transformacji (ss. 112-165). Bielsko-Biała: Wydawnictwo Nowa Nauka Polska.

Hasło w encyklopedii/słowniku

Włodarczyk, B. (2013) Jurysprudencja. w: M. Zaręba (red.) Encyklopedia XXI wieku (wyd. 1, s. 117). Warszawa: Wydawnictwo Nowa Nauka Polska.

Hasło w encyklopedii / słowniku online

Włodarczyk, B. (2013) Jurysprudencja. w: M. Zaręba (red.) Encyklopedia XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Nowa Nauka Polska. Pozyskano: (10.01.2013) Źródło: www.encyklopediaXXI.pl/hasla/jurysprudencja

 

Wydawnictwa ciągłe:

Artykuł w czasopiśmie

Witkowicz, A. (2013). Zapobieganie przemocy w szkole  – zmiany w prawie i programie kształcenia pedagogów. Polski Przegląd Naukowy 12 (4), ss. 34-57.

Witkowicz, A. (2012, 25 czerwca). Zielona rewolucja, Gazeta Prawna, ss. 34-57.

Witkowicz, A. (2012). Zapobieganie przemocy w szkole  – zmiany w prawie i programie kształcenia pedagogów. Polski Przegląd Naukowy 12 (4), ss. 34-57, Pozyskano (20.05.2012) z http://ppn.com.pl/publ2012/witkowicz_badanie.pfd

 

Akty prawne:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.Dz.U.2002.11.109, tekst jednolity.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.Dz.U.2002.11.109, tekst jednolity. Pozyskano (20.05.2012) z http://www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-02-11-109

 

Źródła internetowe:

Zaręba, W. Teoretyczne i funkcjonalne aspekty karier w okresie transformacji. Pozyskano (20.05.2012) z http://www.wsge.edu.pl/pl/przykladowylink-journal-of-modern-science-tom-1-12-2012


 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube