Tworzymy aktywne społeczeństwo

Magdalena Ohnsorge

Nazywam się Magdalena Ohnsorge. Jestem nauczycielem kontraktowym, magistrem zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z logopedią. Od 2009 roku pracuję w Przedszkolach Pomarańczowa Ciuchcia, gdzie staram się spełniać dziecięce marzenia i dawać im z siebie najwięcej ile potrafię.

 Moje dominujące inteligencje to językowa i interpersonalna, które pozwoliły mi ukończyć z sukcesem podyplomowe studia logopedyczne oraz uzyskać tytuł terapeuty Integracji Sensorycznej PSTIS.

Wiem jak istotny wpływ na proces edukacji mają pierwsze doświadczenia szkolne, jak ważne jest wspieranie i motywowanie uczniów do działania w sytuacjach trudnych, budowanie poczucie własnej wartości i rozwijanie indywidualnych pasji. Moim celem jest  „uskrzydlić dzieci tak, aby przefrunęły, nad każdą przeszkodą na drodze do ich wymarzonego sukcesu”

Obecnie pracuję w Niepublicznej Szkole Podstaowej Gaudeamus jako logopeda, pedagog oraz terapeuta Integracji Sensorycznej. Jednocześnie wspólpracuję z Pracownią Pscyhcologiczno - Pedagogiczną "Rozwój" gdzie pracuje z pacjentami jako logopeda i Terapeuta SI.


dr Barbara Pietrzak Szymańska

dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pedagog wieku dziecięcego, pedagog specjalny (oligofrenopedagog) , neurologopeda kliniczny.  Nauczyciel akademicki, autor wielu publikacji z zakresu pedagogiki oraz logopedii a także tutoringu. Posiada duże doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i dorosłymi niepełnosprawnymi intelektualnie, zwłaszcza z zespołem Downa i innymi zespołami genetycznymi a także z dziećmi urodzonymi przedwcześnie. Promotor wczesnej interwencji i pomocy logopedycznej od narodzin. Posiada również doświadczenie w pracy z osobami niemówiącymi wykorzystującymi alternatywne sposoby komunikacji, dziećmi i dorosłymi z problemami w karmieniu – zaburzonym ssaniu, połykaniu. Uczestnik wielu konferencji i seminariów naukowych pedagogicznych, logopedycznych i medycznych. Nauczyciel dyplomowany, pedagog aktywny zawodowo.
 
Mama bliźniaków : Antosia i Amelki
Zainteresowania : dobra książka i ... zaburzenia genetyczne człowieka (z pierwszego wykształcenia analityk medyczny)

Małgorzata Wielądek

magister pedagogiki przedszkolnej z logopedią, absolwentka Wyższej Szkoły Społeczno- Ekonomicznej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.  Nauczyciel wychowania przedszkolnego, kształcenia zintegrowanego, oligofrenopedagog, terapeuta ręki. Z zakresu pedagogiki specjalnej zdobyła kwalifikacje w ramach projektu „Pedagogika specjalna- nowa specjalność” na Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie metod wsparcia uczniów 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jako wieloletni nauczyciel wychowania przedszkolnego uzyskała bardzo dobre wyniki 
w przygotowaniu dzieci pięcioletnich do podjęcia nauki w klasie I potwierdzone badaniami przeprowadzonymi w szkołach podstawowych, których analiza znajduje się w pracy dyplomowej „Prawidłowa diagnoza przedszkolna pięciolatka a jego kariera szkolna”. Podejmuje wiele działań na rzecz oświaty: m.in. przedstawienie wyników modelowo przeprowadzonej diagnozy przedszkolnej podczas wykładu na I Ogólnopolskiej Konferencji  
w Szczecinie „Od projektu do profesjonalizmu w zawodzie pedagoga”, wykłady dla studentów w ramach cyklu wykładów otwartych pt. „Kreatywny dorosły – dobry rozwój dziecka” pt. „Diagnoza przedszkolna pięciolatka” .
Autorka publikacji na stronach internetowych portalu edukacyjnego edux.pl, Bliżej Przedszkola, Urzędu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.  Stworzyła przy współudziale nauczycieli  bazę scenariuszy o prawach dziecka „Korczak, który uczy- słów kilka o zadaniach, które po Korczaku odziedziczył XXI wiek” 
w związku z Rokiem Korczaka 2012.  Autorka i współautorka wielu projektów m. in. „Rozwijajmy skrzydła – edukacja i zabawa bez barier”, „Komputerowy Dwór Króla Maciusia I”, „ Muzyka otwiera nam świat”, „Nasz kraj i Europa”, 
„Z Kulturą na Ty”. Koordynatorka edukacji kulturalnej na terenie Dzielnicy Targówek. Aktywnie angażuje się w różne projekty, konkursy, występy. Organizatorka kilkunastu konkursów dzielnicowych i warszawskich. Prowadzi zajęcia modelowe dla studentów i nauczycieli. Organizatorka prac społecznie użytecznych na rzecz przedszkola i środowiska: zorganizowała wiele akcji charytatywnych, m.in. Książka dla szpitala, Książka pod choinkę, Bądź niezależny zerwij krępujące więzy. Organizator i koordynator wolontariatu działającego na terenie przedszkola wśród młodzieży gimnazjalnej oraz działań podejmowanych dla dzieci niepełnosprawnych 
w placówce (m. in. zorganizowanie dogoterapii oraz napisanie projektów dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych „Mali kucharz”, „Mali muzycy”, „Mali informatycy”). Nominowana do Nagrody Burmistrza Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy „Artifex Docendi”.
Nauczyciel z pasją.

dr Rusłan Jakowyszyn

Wykształcenie wyższe, stopnie naukowe.Wydział Filologiczny (język polski literatura powszechna) TarnopolskiejEksperymentalnejWyższej Szkoły EdukacjiPedagogicznej(1992-1997). Tytuł specjalisty otrzymałem w czerwcu 1997 roku (specjalność: wykładowca języka polskiego i literatury powszechnej), dzięki czemu posiadam dobrą znajomość języka polskiego.

W roku 2005 przed specjalistyczną radą uczoną Przykarpackiego Uniewrsytetu imienia Wasyla Stefanyka obroniłem pracę doktorską pod tytułem: System wychowania moralnego uczniów szkół ogólnokształcących Galicji (lata 1850-1900), napisaną pod opieką profesora doktora habilitowanego Anatola Wychruszcza. Jestem doktorem nauk pedagogicznych. Posiadam także Supplement to diploma of Doctor of Philosophy, Ph. D od 2005 roku.

Przebieg pracy zawodowej. Od września 1997 roku do sierpnia 2001 roku pracowałem jako nauczyciel języka polskiego w szkole ogólnokształcącej we wsi Połupanówka, rej. Podwołoczyskiego, woj. Tarnopolskiego.

W szkolnictwie wyższym Ternopola pracuję od 2001 roku. W ciągu tego okresu czasu uczyłem następujące przedmioty: „Język polski”, „Technologie socjalne”, „Literatura powszechna”, „Socjologia”.

We wrześniu 2001 roku podjąłem pracę w Katedrze Języków Słowiańskich i Literatury Powszechnej TarnopolskiejEksperymentalnejWyższej Szkoły EdukacjiPedagogicznej, najpierw jako wykładowca, później jako starszy wykładowca, od 2006 roku obejmowałem stanowisko kierownika Katedry Nauk Humanistycznych TarnopolskiejWyższej Szkoły Informacyjnych i Społecznych Technologii.

Od roku 2009 jestem zatrudniony w Katedrze Pracy Społecznej Tarnopolskiego Narodowego UniwersytetuEkonomicznegojako docent (adiunkt).

W roku akademickim 2011/2012 zostałem zatrudnionyna Wyższej Obwodowej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Krzemieńcu na stanowisku adiunkta na Katedrze Pedagogiki, pracując tutaj dotychczas.  Prowadziłem wykłady z: „Pedagogiki”, „Historii pedagogiki”, „Języka polskiego”, „Pedagogiki socjalnej” „Socjologii” i t.d.

Jestem autorem 28 publikacji (większość nich zostały opublikowane w wiodących czasopismach fachowych), 1 monografii i 2 prac dydaktyczno-metodycznych. Autor interesuje się problematyką pedagogiki religii, rodziny, wychowania młodzieży oraz analizy kultury społeczeństwa.

Swoje badania naukowe planuję kontynuowaćw kierunku systemu wychowania uczniów szkół ogólnokształcących Galicji, doktryny oświatowejKościoła Rzymskokatolickiegoorazbadań komparatywistycznych stosunkówukraińsko-polskich w dziedzinieedukacji i kultury (ХІХ – ХХ wiek).

Moim hobby piłka nożna. Od wielu lat uczęszczam w różnych zawodach piłkarskich.


dr Paweł Sitek

adiunkt, doktor nauk prawnych


dr Aleksandra Lukasek

opiekun resocjalizacji


mgr Tomasz Borowec

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Prawa, Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Orleanie we Francji.

Obecnie przygotowuje pracę doktorską.


Małgorzata Gołębiowska

pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny, jak również neurologopeda. Prowadzę terapie z osobami chorymi na stwardnienie rozsiane (SM), dyzartrię, z osobami chorymi na afazję, a także z małymi dziećmi.

Jestem pracownikiem Instytutu Badań Edukacyjnych oraz wykładowcą w WSGE, jak również autorką publikacji naukowych związanych z neurologopedią i edukacją wczesnoszkolną. Prowadzę indywidualne zajęcia logopedyczne z osobami z afazją, stwardnieniem rozsianym oraz z osobami dyzartrycznymi. Ponadto jestem w trakcie pisania rozprawy doktorskiej na temat zainteresowań uczniów w szkole podstawowej.


Agata Erhardt

mgr psychologii z zakresu psychoterapii i terapii seksualnej oraz mgr pedagogiki specjalnej z zakresu resocjalizacji i wspomagania rodziny. Odbywała staż m.in. w ośrodku profilaktyczno-terapeutycznym „PETRA” w Zakładzie Nauk o Rodzinie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz praktykę w Zakładzie Seksulologii, Psychiatrii i Psychoterapii w poradni Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich w Szpitalu im. Orłowskiego w Warszawie pod kierunkiem prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza. Specjalizuje się w tematyce seksuologii i rozwoju człowieka. Na co dzień trener organizacji pozarządowych, członek ZHP, instruktor ds. kulturalno-oświatowych i psycholog w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego MOPS Pruszków - poradnictwo seksuologiczne. Prowadziła szkolenia/spotkania z zakresu: gimnastyki umysłu i efektywnej nauki, psychopedagogiki dla nauczycieli, seksualności seniorów i seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie. Miłośniczka wędrówek górskich i gier planszowych. 


Joanna Bieńkowska – Terlecka

Pedagog specjalny, terapeuta dysleksji, muzykoterapeuta, logopeda. Od prawie 10 lat związana jest z publiczną oświatą, pracując w szkole podstawowej oraz w szkole integracyjnej. Obecnie jest pedagogiem szkolnym. Specjalizuje się w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzi terapię  indywidualną i grupową, z wykorzystaniem metod dramy i muzykoterapii. Ponadto interesuje ją tematyka wykluczenia zawodowego, warunków pracy młodych ludzi oraz coachingu w pracy pedagoga. Aktywnie działa na rzecz młodych nauczycieli w ramach Związku Nauczycielstwa Polskiego, stworzyła i prowadzi społeczność Młodzi Nauczyciele na portalach społecznościowych, jest członkiem zarządu oddziału ZNP Warszawa Praga-Południe oraz przewodniczącą Komisji Młodych Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube