Tworzymy aktywne społeczeństwo

O kierunku Mechatronika

Informacje ogólne na temat kierunku Mechatronika:

Nowy kierunek na WSGE - Mechatronika
Studia inzynierskie trwające 7 semestrów

NABÓR TRWA - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA - NIE CZEKAJ, ZAPISZ SIĘ!

Szczegółowe informacje o kierunku:

Mechatronika jest interdyscyplinarną specjalnością inżynierską, obejmującą: Mechanikę, Elektronikę, Elektrotechnikę, Automatykę i Informatykę. Ukierunkowana jest ona na projektowanie, konstrukcję, eksploatację oraz analizę złożonych urządzeń technicznych (składających się z elementów mechanicznych, elektronicznych, elektromagnetycznych, optoelektronicznych, pneumatycznych, hydraulicznych, sensorów itd.) o tak wysokim stopniu integracji funkcjonalnej i technologicznej, że ich oddzielne autonomiczne rozpatrywanie jest niemożliwe ze względu na interakcję i synergiczne powiązania poszczególnych podukładów. Trzeba podkreślić, że urządzenia techniczne o takim właśnie wysokim poziomie integracji stają się aktualnie produktami dominującymi na rynku sprzedaży (samochody, komputery, roboty, zautomatyzowane układy napędowe, sprzęt audiowizualny: kamery wideo, aparaty cyfrowe, odtwarzacze, magnetowidy itd., lekkie pojazdy elektryczne i hybrydowe, aparatura medyczna, „inteligentny" sprzęt gospodarstwa domowego, zabawki elektroniczne itp.).
 
Tradycyjny, historycznie ukształtowany podział wiedzy inżynierskiej na wydziały, kierunki i specjalności (obowiązujący w świecie, jak też w Polsce) nie odpowiada w pełni tym nowym, wyraźnie krystalizującym się tendencjom w przemyśle wytwórczym i usługach. Stąd też w ostatnich latach (od około 20 lat) zauważa się coraz żywszy i bardziej burzliwy rozwój studiów interdyscyplinarnych (studiów międzywydziałowych, makrokierunków), jak też - powoływanie do życia nowych kierunków i specjalności, łączących dwa lub kilka tradycyjnych obszarów kształcenia. Do takich właśnie nowych dziedzin wiedzy inżynierskiej należy Mechatronika. Nazwa Mechatronika pojawiła się w obiegu po raz pierwszy około 30 lat temu w Japonii. Mechatronika jest aktualnie szeroko reprezentowana w planach studiów i dynamicznie rozwijana przez czołowe uczelnie na świecie (zarówno w USA, Europie, jak i Azji). Organizowane są liczne międzynarodowe konferencje, poświęcone zarówno edukacji w zakresie Mechatroniki, jak i badaniom w Mechatronice. W najbliższej przyszłości prognozowany jest znaczny wzrost zapotrzebowania na rynku pracy dla inżynierów - mechatroników.
 
W Polsce kierunek Mechatronika został powołany Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia miedzykierunkowe oraz makrokierunki. Należy jednak podkreślić, że kształcenie w zakresie Mechatroniki ma już długą tradycję i było systematycznie realizowane i rozwijane w ramach innych kierunków kształcenia: Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika oraz Elektronika i Telekomunikacja.
 
Przełomowym wydarzeniem było przekształcenie Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej w Wydział Mechatroniki i utworzenie makrokierunku Mechatronika, obejmującego Mechanikę i Budowę Maszyn oraz Automatykę i Robotykę. Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie specjalność: Robotyka i Mechatronika pojawiła się znów w obrębie pojedynczego kierunku: Automatyka i Robotyka. Na Wydziałach Elektrycznych w Polsce pierwszą jednostką organizacyjną, poświęconą Mechatronice był Zakład Mechatroniki (przy Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej) na Politechnice Śląskiej, który rozpoczął kształcenie Studentów na kierunku dyplomowania w ramach specjalności: Inżynieria Elektryczna w Transporcie (Kierunek: Elektrotechnika), jak też - na kierunku: Elektronika i Telekomunikacja.W 2006 roku Zakład Mechatroniki Politechniki Śląskiej został przekształcony w samodzielną Katedrę Mechatroniki. Również na Politechnice Łódzkiej został utworzony Instytut Mechatroniki i Technik Informacyjnych (na bazie dotychczasowego Instytutu Maszyn Elektrycznych i Transformatorów), na Politechnice Poznańskiej - Zakład Maszyn Elektrycznych i Mechatroniki, a na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej dużym zainteresowaniem cieszy się Elektromechatronika.
 
Utworzenie kierunku Mechatronika w WSNS ma swoje bardzo głębokie uzasadnienie, albowiem w tym to właśnie Regionie zachodzi potrzeba i konieczność szybkiej transformacji zakresu wykształcenia kadry inżynierów i techników.
 
Obecnie wiele firm deklaruje współpracę z WSNS w Mińsku Mazowieckim w zakresie kształcenia inżynierów w tym właśnie nowoczesnym kierunku, zapewniając praktyki studenckie i pomagając w wyposażaniu laboratoriów w najnowsze systemy i urządzenia mechatroniczne są to m.in :
  • Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A.,
  • Zakład Tworzyw Sztucznych “PLASTAN”,
  • ZM Jabłoński Sp. z o.o..
     
Bliska współpraca wymienionych firm, oprócz wkładu rzeczowego w postaci sprzętu i kompetencji przekłada się gotowością zatrudnienia absolwentów Uczelni. Istotne są również bliskie i żywe kontakty WSNS z technikami i liceami profilowanymi, prowadzącymi klasy Mechatroniki na terenie Mińska Mazowieckiego.
 
Reasumując, oczekiwane cele kształcenia to:
Wykształcenie inżynierów posiadających nawyki i kompetencje umożliwiające im szybkie odnalezienie się w pracy zespołowej oraz szybkie wejście w zagadnienia techniczne występujące w działalności przemysłowej w obszarze utrzymania ruchu oraz badań i rozwoju z zakresu mechatroniki i automatyzacji procesów przemysłowych. 

Zapewnienie bezpośredniej kontynuacji kształcenia absolwentom „klas mechatronicznych" techników zawodowych i liceów profilowanych kształcących w zakresie zawodów: technik mechatronik, mechatronik i monter mechatronik - szkół średnich Mińska Mazowieckiego i okolic.
 
Przygotowanie nowoczesnej kadry inżynierskiej (zgodnie z potrzebami rynku pracy) dla regionu mińskiego i otwockiego, w którym to regionie powstają i dynamicznie rozwijają się nowoczesne, duże zakłady przemysłowe o wysokim stopniu automatyzacji, robotyzacji i informatyzacji w różnych sektorach przemysłu.
 
Przygotowanie nowoczesnej kadry inżynierskiej dla potrzeb małych i średnich firm ukierunkowanych na rozwój elektroniki, mikroelektroniki, komputerowo wspomaganych systemów monitoringu i diagnostyki oraz na serwisowanie nowoczesnych urządzeń przemysłowych, jak też - urządzeń powszechnego użytku.
 
Przygotowanie absolwentów do kontynuacji edukacji na studiach magisterskich (II stopnia) w dużych i uznanych uczelniach regionu mazowieckiego.
 
XXI wiek stawia nowe wyzwania przed studiami inżynierskimi, stawiają je również przekształcenia będące udziałem mazowsza. WSNS w Miński Mazowieckim, tworząc nowy kierunek kształcenia Mechatronika, chce podjąć to wyzwanie jako zasadnicze zadanie, przygotowując inżynierów - mechatroników do pracy w nowej sferze produkcji i usług na mazowszu.
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube