Tworzymy aktywne społeczeństwo

Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia...

Zapraszamy na VII Konferencję Naukową „Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych”. Konferencja odbędzie się 20 października 2014 r.


VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy
i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

 

Wzorem lat ubiegłych Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie wraz z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, Komendą Główną Policji i Uniwersytetem Warszawskim zapraszają na konferencję naukową poświęconą problematyce „Bezpieczeństwa w kontekście rozwoju gospodarczego i jakości życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych”, która odbędzie się 20 października 2014 roku w siedzibie Komendy Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej 36/38.
 
Konferencja ma charakter panelowy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wybrania referatów, które będą głoszone podczas konferencji. Przyjęte przez komitet naukowy artykuły zostaną opublikowane przez Wydawnictwo WSGE w Józefowie.
 

Organizatorzy:

 Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie - Wydział Administracji Komenda Główna Policji Uniwersytet Warszawski - Instytut Nauk Politycznych

Misja i cel konferencji

Problematyka bezpieczeństwa państwa, jego swobodnego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz jakości życia jednostki jest zawsze aktualna, niezależnie od wielkości i rodzaju zagrożeń jakie mogą oddziaływać na dane państwo. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci obserwujemy transformację rodzajów i skali zagrożeń, które negatywnie wpływają na poziom funkcjonowania państw i społeczności. Dzisiejsze zagrożenia bezpieczeństwa, poza terroryzmem, handlem ludźmi, proliferacją broni masowego rażenia, związane są w szczególności z ograniczeniem dostępu do surowców naturalnych takich jak ropa i gaz. Rozpatrując zagrożenia w takim kontekście, mamy do czynienia z bardzo poważnym problemem dotyczącym ograniczenia swobodnego funkcjonowania rynków gospodarczych krajów Unii Europejskiej. Właśnie ta problematyka jednoznacznie potwierdza potrzebę przeprowadzenia szerokiej debaty naukowej na temat bezpiecznego rozwoju gospodarczego i jakości życia jednostki. 

Przeprowadzenie debaty naukowej na temat bezpieczeństwa gospodarczego oraz bezpieczeństwa energetycznego w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych ma na celu określenie priorytetów europejskiej polityki zagranicznej w kontekście dostępu do surowców naturalnych na równych prawach dla zainteresowanych państw. 

Zarówno misja jak i cel konferencji pozwalają na wyodrębnienie kilku wiodących problemów, do których zaliczyć należy:  zapewnienie bezpiecznego rozwoju gospodarczego państw wyzwaniem dla europejskiej polityki gospodarczej; transformacja przestępczości wymaga powadzenia stałej analizy nowych zjawisk oraz podejmowania odpowiednich, skutecznych działań zapobiegawczych; zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej w związku z konfliktem ukraińskim wymaga nowego spojrzenia na przyszłość energetyczną; wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa państw Unii Europejskiej oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla jednostki wymagają podejmowania skutecznych działań i współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe.


Informacje organizacyjne i kontaktowe

Ważne terminy:
 • Nadsyłanie zgłoszeń wraz z abstraktami do 1 października 2014 r.
 • Ogłoszenie wyników kwalifikacji zgłoszeń na konferencję 1 października 2014 r.
 • Ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej do 1 października 2014 r.
 • Nadsyłanie materiałów do publikacji do 20 października 2014 r.
 • Uprzejmie prosimy o zachowanie wyżej wymienionych terminów.

Osoby zainteresowane udziałem w  konferencji i publikacji  proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dokonanie opłaty oraz o przesłanie kompletnego artykułu (spełniającego wymogi redakcyjne dostępne na stronie Wydawnictwa WSGE) z zachowaniem powyższych terminów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 22 789 60 96.

Dla usprawnienia komunikacji prosimy o formatowanie wiadomości e-mail w następujący sposób: 
Temat wiadomości e-mail: Konferencja 20 X 2014
Treść wiadomości e-mail: Imię Nazwisko, Wydział, Nazwa Uczelni/ Nazwa jednostki organizacyjnej
Załącznik: Artykuł w formacie .doc lub .docx,  zgodny z wymogami redakcyjnymi Wydawnictwa WSGE.

Komitet Naukowy zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszonego referatu, ze względu na niezgodność z tematem konferencji. Decyzja Komitetu Naukowego zostanie przekazana autorowi/om do dnia 2 października 2014 r.


Komitet organizacyjny

Przewodnicząca: dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE
Członkowie:
Prof. dr hab. Stanisław Sulowski
dr Mariusz Sokołowski
dr Małgorzata Such-Pyrgiel
dr inż. Paweł Chodak
mł. insp. Kornela Oblińska
mgr Iwona Niedziółka
mł. insp. dr Janusz Bryk
Sekretarz: Małgorzata Radecka, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Opłaty konferencyjne

 

Tytuł przelewu: Konferencja_20.10.2014_NAZWISKO
Dane do przelewu:
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
ul. Sienkiewicza 4
05-410 Józefów, Poland
Nazwa banku: PKO BP
SWIFT: BPKO PL PW
Numer konta: 52 1020 1127 0000 1302 0096 0385

 

400 zł – aktywni uczestnicy, opłata obejmuje:

 • udział w konferencji
 • materiały konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • publikację artykułu
 • egzemplarz autorski monografii pokonferencyjnej
 • posiłki i przerwę kawową

200  zł – nadesłanie artykułu do publikacji, opłata obejmuje:

 • publikację artykułu
 • egzemplarz autorski monografii pokonferencyjnej

Panele dyskusyjne

I. Rozwój gospodarczy gwarancją bezpieczeństwa państwa i jakość życia obywateli.
Państwo bezpieczne to m.in. państwo, w którym odpowiednie służby i organy administracji rządowej prowadzą skuteczne działania na rzecz ochrony interesów ekonomicznych i gospodarczych kraju. Bezpieczny rozwój gospodarczy możliwy jest poprzez prowadzenie szeroko rozumianej polityki ochronnej procesów prywatyzacyjnych oraz strategicznych inwestycji (wieloletnich projektów) gospodarczych państwa. Rolą służb jest prowadzenie działań „wyprzedzających” polegających na przewidywaniu potencjalnych zagrożeń, prowadzeniu działań prewencyjnych, a w przypadku wystąpienia zagrożeń ich skutecznego zwalczania. Prowadzenie prawidłowej polityki gospodarczej państwa jest podstawą do realizacji szerszej, międzynarodowej współpracy gospodarczej z państwami – partnerami. Prawidłowa polityka gospodarcza, to zaufanie dla prowadzonych interesów oraz możliwość zapewnienia zbytu dla swoich produktów i pozyskiwanie niezbędnych surowców po konkurencyjnych cenach. Każdy kraj, który chce być partnerem gospodarczym na arenie międzynarodowej musi, poza konkurencyjnością, być wiarygodny i skuteczny w osiąganiu celów strategicznych. Celem polityki gospodarczej każdego państwa jest jej bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczne. Polityka ekonomiczna państwa jest ściśle powiązana z bieżącymi i przyszłymi celami oraz oczekiwaniami społecznymi. Prawidłowy rozwój gospodarczy państwa jest bezpośrednio związany z jakością życia obywateli. Dobra sytuacja ekonomiczna państwa stwarza odpowiednie warunki do rozwoju jednostki, dla której najważniejszymi wartościami są m.in.: brak zagrożenia, wolność, tożsamość, swoboda, prawo do pokoju, godziwy poziom socjalny, rodzina, praca, ochrona zdrowia, edukacja, rozwój duchowy oraz szczęście. Nie są to wszystkie potrzeby/wartości jednostki, ale stanowią o jego bycie i rozwoju. Jednostka nie potrzebuje zbyt wiele ale trudne do określenia są jej potrzeby ponieważ każda ma inne. Natomiast wszystkie potrzeby mieszczą się w koszyku potrzeb zwanym bezpieczeństwem jednostki.
II. Transformacja współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa. Współpraca i koordynacja służb.
Postępujący proces globalizacji, zmiany demograficzne, kryzysy regionalne oraz pogarszające się warunki egzystencji powodują zmiany rodzajów zagrożeń w porównaniu do zagrożeń z przed kilkudziesięciu lat. Zmiany te mają wpływ na bezpieczeństwo jednostki, bezpieczeństwo społeczne, narodowe i międzynarodowe. Obecnie do najgroźniejszych przestępstw społecznych zaliczyć należy m.in. : handel ludźmi, handel narządami ludzkimi, wykorzystywanie ludzi do nierządu, praca niewolnicza. Do największych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego zaliczyć należy m.in.: proliferacją broni masowego rażenia, nielegalną sprzedaż uzbrojenia, terroryzm oraz nielegalna imigracja. Niezależnie od zastosowanych podziałów i rodzajów zagrożeń, istotne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy występujących zjawisk oraz i skali. Analiza stanowić będzie priorytety w określeniu najważniejszych działań oraz metod zapobiegawczych. W zapobieganiu, ujawnianiu i zwalczaniu przestępczości na arenie międzynarodowej, ogromne znaczenie ma odpowiednie skoordynowanie i współpraca służb policyjnych i wywiadowczych państw Unii Europejskiej oraz całego świata. W obszarze funkcjonowania Polski ogromne znaczenie ma skuteczność działania Komendy Głównej Straży Granicznej oraz jej współpraca z pozostałymi służbami granicznymi państw Strefy Schengen. Istotnym wsparciem jest wymiana informacji na temat osób mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej, która realizowana jest w ramach Systemu Informacyjnego Schengen oraz Wizowego Systemu Informacyjnego. Eliminacja zagrożeń to przede wszystkim współpraca i koordynacja odpowiednich służb i organów, która realizowana jest przez międzynarodowe organizacje policyjne EUROPOL i INTERPOL. Nie bez znaczenia jest również udział pozarządowych organizacji działających na rzecz zapobiegania przestępczości, w tym przestępczości korupcyjnej.
III. Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Unii Europejskiej. Wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa dla członków Unii Europejskiej.
Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej to możliwość zapewnienia nieograniczonych dostaw surowców naturalnych dla zainteresowanych państw – członków Wspólnoty po konkurencyjnych cenach, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ich gospodarek. W dzisiejszych czasach zapotrzebowanie na surowce naturalne, w szczególności na ropę i gaz jest coraz większe. Wynika to przede wszystkim z szybkiego, międzynarodowego rozwoju gospodarczego państw, pojawiania się nowoczesnych technologii oraz potrzeb człowieka. Czym większe potrzeby jednych państw tym większe możliwości sterowania międzynarodowym rynkiem surowcowym przez państwa mające tych surowców w nadmiarze. Dlatego zapewnienie pokoju na arenie międzynarodowej jest niezbędnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego świata. Dzisiejszy konflikt ukraiński stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy. Konflikt ten może stanowić realne zagrożenie dla pokoju Unii Europejskiej, co w konsekwencji może doprowadzić do destabilizacji pokoju w Europie oraz poważnie zagrozić dla prawidłowego funkcjonowania gospodarek niektórych państw w tym Polski.

Publikacja pokonferencyjna

Po konferencji wydana zostanie recenzowana monografia naukowa, w której przedstawione zostanie wielodyscyplinarne ujęcie tematyki konferencji. Obok wyników badań chcielibyśmy zamieścić w niej także inne prace empiryczne lub teoretyczne odnoszące się tej tematyki. 
 
Do Wydawnictwa WSGE należy dostarczyć:
 • tekst artykułu w formie elektronicznej,
 • wydruk autorski artykułu,
 • wypełnione i podpisane oświadczenie o przekazaniu praw autorskich na rzecz Wydawnictwa WSGE
 • wypełnioną i podpisaną umowę o udzielenie nieodpłatnej licencji CC-BY-SA

Wskazówki w zakresie przygotowania artykułów oraz formularze do pobrania znajdują się na stronie internetowej Wydawnictwa WSGE.


Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy - 20 X 2014 - „Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych” 
Ulotka informacyjna o konferencji - 20 X 2014 - "Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych"

Kontakt

mgr Iwona Niedziółka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Małgorzata Radecka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 22 789 60 96
 

Sprawozdanie z VII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych”


20 października 2014 roku w siedzibie Komendy Głównej Policji w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38 odbyła się po raz kolejny Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych”. Konferencja zorganizowania była przez WyższąSzkołęGospodarki Euroregionalnej im. Alcide

De Gasperi w Józefowie wraz z Wydziałem Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Komendą Główną Policji i Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Patronatami Konferencję objęli: Komendant Główny Policji – insp. dr Marek Działoszyński, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sekretarz Stanu – prof. dr hab. Stanisław Koziej oraz Prezes Prokuraqtorii Generalnej Skarbu Państwa – prof. dr hab. Bronisław Sitek.

Główną problematyką poruszaną podczas sesji plenarnej, paneli dyskusyjnych oraz sesji problemowych były tematy dotyczące zapewnieniabezpiecznego rozwoju gospodarczego państwbędącegowyzwaniem dla europejskiej polityki gospodarczej; transformacja przestępczości wymagającapowadzenia stałej analizy nowych zjawisk oraz podejmowania odpowiednich, skutecznych działań zapobiegawczych; zagrożeniabezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej w związku z konfliktem ukraińskim, które wymuszają nowysposób spojrzenia na przyszłość energetyczną; wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa państw Unii Europejskiej oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla jednostki w kontekściepodejmowania skutecznych działań i współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe.

Konferencja podzielona była na sesję plenarną prowadzoną przez insp. dra Mariusza Sokołowskiego – Rzecznika Prasowego Komendanta Głównego Policji, trzy części panelowe, w których moderatorami byli prof. Stanisław Sulowski – Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, insp. dr hab. Izabela Nowicka – Prorektor ds. studenckich Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Roman Trzaskalik – Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.  W sesjach problemowych swoje referaty prezentowali przedstawiciele wielu ośrodków naukowych z całej Polski zainteresowani problematyką dotyczącą dwóch obszarów. Pierwszym z nich był „Rozwój gospodarczy gwarancją bezpieczeństwa państwa i jakości życia obywateli”, a drugim „Transformacja współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa. Współpraca i koordynacja służb. Bezpieczeństwo energetyczne polski i unii europejskiej wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa dla członków unii europejskiej”. Prowadzącymi te części konferencji byli dr Małgorzata Such-Pyrgiel – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych WSGE i dr Michał A. Domański – WSGE oraz mł. insp. dr Janusz Bryk – Dziekan Wydziału Administracji WSPol i dr Zygmunt Domański – WSGE.

 

Konf 20/10/2014 - fotografie

20-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-1420-10-14

 

 

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube