Tworzymy aktywne społeczeństwo

 

   2017

Data

Tytuł konferencji

Link

08.02.2017

Wewnętrzna konferencja naukowa: Wyzwania demografii we współczesnym państwie

link do konferencji

11 - 12.04.2017 Ochrona danych osobowych oraz wykonywanie funkcji inspektora danych osobowych w Państwowej Straży Pożarnej w świetle RODO.  link do konferencji
25.04.2017 IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Edukacja humanistyczna w cywilizacji technicznej XXI wieku W poszukiwaniu pedagogicznej równowagi / IV Internationa Cnference: Humanistic Education in the Technology Civilization of XXI Century A Quest for an Educational Balance

zaproszenie oraz program

sprawozdanie

24.05.2017 Zarządzanie w XXI wieku.Zasoby ludzkie w organizacji przyszłości link do konferencji

 

 

   2016

Data

Tytuł konferencji

Link

17.02.2016

Konferencja Naukowa: Kryzys a postęp w życiu społeczno - kulturowym, politycznym i gospodarczym Europy XXI wieku

link do konferencji

16.03.2016

Ogólnopolska konferencja naukowa: Wymiary życia społeczeństwa polskiego w drugiej dekadzie XXI"

link do konferencji

20.04.2016

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Dobre praktyki w edukacji a jakość kształcenia i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych / III International Conference: Good practices in education and the quality of education of children, youth and adults

link do konferencji

18.05.2016

II Konferencja Naukowa: Zarządzanie w XXI wieku. -W poszukiwaniu koncepcji nowoczesnego zarządzania

link do konferencji

06-07.06.2016

XVI Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka / XVI International Conference on Human Rights

link do konferencji

3.09.2016

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Polska a unia bankowa

link do konferencji

16.09.2016

Konferencja Naukowa: Wydawanie aktów administracyjnych jako forma prawna realizacji zadań samorządu terytorialnego

link do konferencji

10.10.2016

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Problematyka polskiego pieniądza"

link do konferencji

12.10.2016

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa / I International Conference: "The Future of Europe"

link do konferencji

18.10.2016

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo - Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa

link do konferencji

 

   2015

Data

Tytuł konferencji

Link

21.04.2015

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa / II International Conference: "Zmienne konteksty edukacji a wyzwania Strategii Europa 2020" / "Changing Contex and Europe 2020 Strategy Challenges"

link do konferencji

20.05.2015

Konferencja Naukowa: „Zarządzanie w XXI wieku. W poszukiwaniu nowych koncepcji nowoczesnego zarządzania organizacją”.

link do konferencji

01-02.06.2015

XV Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka: "Współczesne problemy z realizacją kolektywnych praw człowieka" / XV International Conference on Human Rights:"Contemporary problems with the implementation of the collective human rights

link do konferencji

02.06.2015

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa / 4th International  Conference:  „Europe and Asia challenges of the 21st century - Opportunities for cooperation between Poland and Asia

link do konferencji

04.09.2015

Międzynarodowa Konferencja: „25 lat samorządu w Polsce” / International Conference: „25 years of Local Government in Poland”

link do konferencji

05.10.2015

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Problematyka polskiego pieniądza”

link do konferencji

06.10.2015

III Ogólnopolska Konferencji na temat Bezpieczeństwa: „Udział nowoczesnych rozwiązań w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski w świetle aktualnych zagrożeń.”

link do konferencji

 

 

   2014

Data

Tytuł konferencji

Link

26.02.2014

Konferencja Naukowa: „Społeczne, prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania polskich rodzin w XXI wieku”

link do konferencji

07.04.2014

Międzynarodowa Konferencja: „Koncepcje nowoczesnej edukacji dorosłych. Strategie LLL w latach 2014 -2020.  Międzynarodowe spojrzenia” / Международная конференция: „Концепция современного обучения взрослых. Стратегия Обучение в течение всей жизни» на 2014–2020 гг. международный взгляд„

link do konferencji

24-25.05.2014

II International scientific and practical conference  “Public Administration and Local Government: the Challenges and their Solutions”

link do konferencji

14.05.2014

 Konferencja Naukowa: „Zarządzanie w XXI wieku”

link do konferencji

05.09.2014

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Innow@cja – Administracja„Bezpieczeństwo informacji - wyzwania dla gospodarki i administracji” / III Scientific International Conference “Innov@tion - Administration” on Safety of the Information – challenges for economics and public administration

link do konferencji

9-11.10.2014

VIII Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Sexuality. (de)konstrukcje – (re)prezentacje"...

link do konferencji

20.10.2014

VII Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych”

link do konferencji

28.10.2014

III Konferencja Międzynarodowa / III International Conference: “Europe and Asia challenges of the 21st century - Socio-economic relations”

link do konferencji

 

 

   2013

Data

Tytuł konferencji

Link

26.02.2013

Ogólnouczelniana Konferencję Naukowa: „Rozwój społeczny a wykluczenie”

link do konferencji

04.04.2013

I Conference of Visegrad Countries: “the Role and Importance of Economic Diplomacy under the patronage of Prime Minister Petr Necas”

link do konferencji

20.05.2013

Konferencja naukowa: „Autorytet w edukacji i wychowaniu - spojrzenie interdyscyplinarne”

link do konferencji

03.06.2013

Konferencja Naukowa: „Problemy energetyczne Europy i Azji”

link do konferencji

06.09.2013

Międzynarodowa Konferencja: Dylematy współczesnej administracji / International Conference: “Dilemmas of the contemporary administration”

link do konferencji

03-05.10.2013

I International Conference: "Innovative technologies in Secondary and Higher Education of Modern Europe"

link do konferencji

09-10.10.2013

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Korupcja a bezpieczeństwo państwa – identyfikacja zagrożeń oraz strategie antykorupcyjne”

link do konferencji

05.11.2013

Konferencja Naukowa: „Bezpieczeństwo w dobie kryzysu”

link do konferencji

14.12.2013

III Konferencja - „Nowoczesne Technologie dla Mazowsza”

link do konferencji

 

 

   2012

Data

Tytuł konferencji

Link

18.04.2012

Konferencja Naukowa: „Dylematy współczesnego bezpieczeństwa”

link do konferencji

23.05.2012

Konferencja Naukowa: „Przestępczość nieletnich – teoria i praktyka”

link do konferencji

18-19.06.2012

Konferencja Naukowa / International Conference: “East-Central Europe and Asia - challenges of the XXI century”

link do konferencji

23.10.2012

Konferencja Naukowa: „Potrzeby edukacyjno – wychowawcze uczniów wobec organizacyjnych i programowych możliwości polskich placówek oświatowo – wychowawczych. Spojrzenie wielodyscyplinarne”

link do konferencji

24-25.10.2012

Konferencja Naukowa:Korupcja a bezpieczeństwo państwa. Od wizji do rzeczywistości”

link do konferencji

23.11.2012

Konferencja Naukowa:Krajobraz po mistrzostwach Europy 2012”

link do konferencji

18.12.2012

Konferencja Naukowa: „Innowacyjność zarządzania w administracji publicznej oraz w przedsiębiorstwach”

link do konferencji

 

 

   2011

Data

Tytuł konferencji

Link

26.06.2011

Konferencja Naukowa: „Ocena zagrożeń i bezpieczeństwa Polski metodą ekspercką i burzy mózgów”

link do konferencji

16-17.10.2011

Konferencja Naukowa: „Współpraca transgraniczna w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym w aspekcie EURO 2012”

link do konferencji

18.10.2011

Konferencja Naukowa: „Dylematy współczesnej edukacji - teoria, badania, praktyka”

link do konferencji

27.10.2011

Konferencja Naukowa: „Szkoła i rodzina wobec zagrożeń cyberprzestrzeni - aspekty zdrowotne i wychowawcze”

link do konferencji

21.11.2011

Konferencja Naukowa: „Jakość w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państw Grupy Wyszehradzkiej z perspektywy europejskiej”

link do konferencji

 

 

   2010

Data

Tytuł konferencji

Link

19.02.2010

Konferencja Naukowa: „Transgraniczna Przestrzeń zagrożeń bezpieczeństwa Polski - ocena zagrożeń bezpieczeństwa Polski metodą ekspercką i burzy mózgów”

link do konferencji

27-28.03.2010

Konferencja naukowa: „Innowacje w edukacji elementarnej”

link do konferencji

22.04.2010

Konferencja Naukowa: „Opracowanie projektu prawnego systemu bezpieczeństwa RP spójnego z UE i NATO. Spójność definicji pojęć w prawnych systemach bezpieczeństwa RP, UE, NATO, ze szczególnym uwzględnieniem transgranicznych sytuacji kryzysowych”

link do konferencji

20.09.2010

Konferencja Naukowa: „Zarządzanie informacją i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej”

link do konferencji

22.11.2010

III Międzynarodowa Konferencja: „Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy Europejskiej” / III International Coference: „Safety of large and medium agglomerations from the European perspective”

link do konferencji

14.12.2010

Konferencja Naukowa: „Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - teoria i praktyka”

link do konferencji

 

 

   2009

Data

Tytuł konferencji

Link

18.05.2009

Konferencja Naukowa: „Wczesna edukacja dziecka w kontekście zmiana”

link do konferencji

16.11.2009

Konferencja Naukowa: „Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej - stan obecny oraz perspektywy zmian”

link do konferencji

 

 

   2008

Data

Tytuł konferencji

Link

17.11.2008

Konferencja Naukowa: „Zarządzanie bezpieczeństwem w Unii Europejskiej wobec globalnych zagrożeń”

link do konferencji

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube