Tworzymy aktywne społeczeństwo

Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej - stan obecny oraz perspektywy zmian

Tytuł konferencji: Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej - stan obecny oraz perspektywy zmian     

 
Konferencja z dnia: 16 listopada 2009 
 
Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
 
Tematy, omawiane problemy, obszary tematyczne:
1. Główne zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego
2. Udział społeczeństwa w zapobieganiu przestępczości – dotychczasowe doświadczenia i modelowe rozwiązania
3. Idea pomocniczości państwa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego
4. Bezpieczeństwo wewnętrzne – centralizować, czy decentralizować?
 
Komitet naukowy:
• Prof. dr hab. Wincenty Bednarek – przewodniczący
• Prof. dr hab. Marek Lisiecki – wiceprzewodniczący
• Prof. dr hab. Andrzej Misiuk 
• Prof. dr hab. Bronisław Sitek
• Prof. dr hab. Witold Pokruszyński
• Prof. dr hab. Stanisław Pikulski 
• Prof. Sebastiano Tafaro
• Prof. Haluk Ozdemir
• Prof. Senol Kantarci
• Dr Magdalena Sitek
• Dr Mariusz Sokołowski
• Dr Krzysztof Broda 
 
Komitet organizacyjny:
• Dr Magdalena Sitek - przewodnicząca
• Mgr Sylwia Ćmiel
• Mgr Marcin Mielnik
• Małgorzata Radecka - sekretarz
 
Program konferencji:
godz. 10.00-10.15
CEREMONIA OTWARCIA KONFERENCJI 
Głos zabrali: 
prof. dr hab. Bronisław Sitek, 
JM Komendant-Rektor WSPol. prof. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz, 
Prof. Sebastiano Tafaro, reprezentujący Uniwersytet w Bari (Włochy) 
Podinspektor Robert Żebrowski – Komendant Powiatowy Policji w Otwocku 
prof. dr hab. Marek Lisiecki – w imieniu organizatorów 
godz. 10.15-11.45
I SESJA: Zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz przeciwdziałanie im
Przewodniczący: prof. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz 
1. prof. dr hab. WITOLD POKRUSZYŃSKI: Kryteria bezpieczeństwa narodowego (WSGE)
2. prof. dr hab. ANDRZEJ MISIUK: Jaka Policja w zjednoczonej Europie (UWM) 
3. prof. dr hab. BARBARA KAROLCZAK-BIERNACKA: Sytuacje trudne na jakie napotyka resort/człowiek policji (WSGE)
4. prof. dr hab. STANISŁAW PIKULSKI: Kwalifikacja prawna zamachów terrorystycznych w polskim przwie karnym (WSGE)
5. prof. dr hab. ROMAN KULCZYCKI: Przestrzeń transgraniczna bezpieczeństwa RP (WSGE)
6. dr TOMASZ ALEKSANDROWICZ: Paradygmat suwerenności państwa narodowego w zmieniającym się otoczeniu bezpieczeństwa (AKADEMIA HUMANISTYCZNA IM. GIEYSZTORA)
7. prof. dr hab. JANUSZ SOBOŃ: Bezpieczeństwo finansów publicznych w Polsce (AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE)
Komunikaty:
1. dr IZABELA NOWICKA: Policja jako organ bezpieczeństwa i porządku publicznego w zwalczaniu przestępczości i wykroczeń (WSPol)
2. dr BEATA PACHUCA SMULSKA: Rola państwa w zwalczaniu szarej strefy (WSGE)
3. dr PAWEŁ KOBES: Zadania administracji gminnej w środowisku lokalnym w kontekście rozważań nad decentralizacją bezpieczeństwa wewnętrznego (PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY, UW)
4. dr BOLESŁAW SPRENGEL: Rola powiatowej komisji bezpieczeństwa i porządku w zapobieganiu przestępczości (WSBiO)
godz. 11.45-12.15
Przerwa kawowa 
godz. 12.15-14.00
II SESJA: Główne problemy bezpieczeństwa wewnętrznego RP
Przewodniczący: prof. dr hab. Witold Pokruszyński 
1. prof. dr hab. JERZY WOJCIECH WÓJCIK, Cyberprzestrzeń i jej główne zagrożenia: cyberprzestępczość i cyberterroryzm (WZIZiA w WARSZAWIE)
2. prof. dr hab. STANISŁAW HOC: "Przecieki" - zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji prawnie chronionych (UO)
3. dr MARCIN SMOLARKIEWICZ: Metodyka wyznaczania niepewności określenia ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego (WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRAWA w WARSZAWIE)
4. dr AGATA TYBURSKA: Infrastruktura krytyczna w Polsce w aspekcie podnoszenia kwalifikacji osób odpowiedzialnych za jej ochronę (WSPol)
Komunikaty:
1. dr MAGDALENA SITEK: Turystyka seksualna. Mity czy rzeczywiste zagrożenie bezpieczeństwa społecznego z perspektywy Polski i Unii Europejskiej (WSGE)
2. mgr JAROSŁAW TRUCHAN: Międzynarodowe aspekty fizycznego zwalczania terroryzmu (WSPol)
3. dr WACŁAW BRZĘK: Współdziałanie organów administracji publicznej w ochronie zdrowia (WSGE)
4. dr CZESŁAW MARCINKOWSKI: Gra sztabowa „KRSIE-09” w WSGE – koncepcja przeprowadzenia i doświadczenia (WSGE)
godz. 14.00-14.45
Obiad 
godz. 14.45-15.45
III SESJA: Bezpieczeństwo jednostek i mienia 
Przewodniczący: prof. dr hab. Bronisław Sitek 
1. prof. SEBASTIANO TAFARO: Sicurezza e citta: prospettiva di partecipazione o estraneazione degli abitanti?(Uniwersytet w Bari)
2. dr PRETE SERGIO: Sicurezza nella navigazione
3. prof. LAURA TAFARO: Sicurezza della circolazione ed apparenza del diritto (Uniwersytet w Bari)
4. dr MARIO TAFARO: Sicurezza e territorio (Prefekt Lecce)
5. dr BOLESŁAW GRZEGORZ STANEJKO: Proces kształtowania się komercyjnego rynku ochrony w Polsce (WSGE)
godz. 15.45-17.00
IV SESJA: Modele organizacji i zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym
Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Misiuk 
1. prof. dr hab. ANDRZEJ BAŁANDYNOWICZ: Wspólnotowy model pracy służb społecznych i policji w zapobieganiu przestępczości - perspektywa prawno-porównawcza ("PEDAGOGIUM")
2. dr PIOTR KRAJEWSKI: Bezpieczeństwo i ochrona człowieka wobec ekspansji GMO (UWM)
3. prof. dr hab. PIOTR MAJER: Doświadczenie jako źródło inspiracji w poszukiwaniu nowego modelu organizacyjnego polskiej Policji (UWM)
4. prof. dr hab. MAREK LISIECKI: Jakość w zarządzaniu bezpieczeństwem wewnętrznym (WYŻSZA SZKOŁA POLICJI)
5. dr STANISŁAW BUŁAJEWSKI: Głosowanie korespondencyjne w Polsce-nadzieje i zagrożenia (WSGE)
6. dr JERZY SZAFRAŃSKI: Zagrożenia ze strony współczesnego terroryzmu oraz obszary działań przeciw terrorystycznych (WSPoL) 
Komunikaty 
1. dr MIROSŁAW MATOSEK: Public relations w sytuacjach kryzysowych w placówkach oświatowych (WSGE)
2. dr WALDEMAR ZUBRZYCKI: Międzynarodowa współpraca w zakresie fizycznego zwalczania terroryzmu w UE (PWSPol) 
3. dr DARIUSZ PODLEŚ: Sytuacja w ruchu drogowym – problemy policji ruchu drogowego (PWSPol)
4. dr MAREK CZYRKA: Zapobieganie przez policję zagrożeniom w powiecie łukowskim (WSBiA) 
5. mgr MARCIN MIELNIK: Stan Gwardii Narodowej na przełomie 1809-1810 (WSGE)
Godz. 17.00-17.30
Dyskusja i podsumowanie Konferencji – prof. dr hab. Marek Lisiecki
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube