Tworzymy aktywne społeczeństwo

Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy Europejskiej

Tytuł konferencji: III Międzynarodowa Konferencja - Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy Europejskiej. Safety of large ane merium agglomerations from the European perspective

 
Konferencja z dnia: 22 listopada 2010 
 
Miejsce Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Cel konferencji:
Szybki rozwój społeczno-gospodarczy przyczynia się do powstawania coraz to większej liczby obszarów o intensywnej zabudowie, charakteryzujących się dużym zagęszczeniem ludności. Są to obszary funkcjonujące w sposób bardzo dynamiczny, na których mogą występują różne zagrożenia dla rozwoju (obywateli, organizacji for- i non-profit, środowiska itd.). Zagrożenia te należy prognozować, identyfikować, hierarchizować, tworzyć odpowiednie rozwiązania organizacyjno-prawne przeciwdziałające tym zagrożeniom, rozwiązania wspomagające rozwój. Ta wielość istniejących i tworzących się nowych dużych i średnich aglomeracji wskazuje na potrzebę wymiany doświadczeń, a także na potrzebę przenoszenia najlepszych rozwiązań z jednych aglomeracjo do drugich. Oczywiście, w dzisiejszym globalnym świecie, wymiana doświadczeń nie powinna ograniczać się jedynie do jednego państwa, powinna obejmować doświadczenia wielu państw. Szczególnie interesujące są dla nas doświadczenia państw będących członkami Unii Europejskiej
Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń dotyczących różnych aspektów bezpieczeństwa dużych i średnich aglomeracji w Europie.
 
Tematy, omawiane problemy, obszary tematyczne:
1. Trendy w zakresie powstawania nowych dużych i średnich aglomeracji
2. Specyficzne cechy dużych i średnich aglomeracji
3. Specyficzne zagrożenia dla rozwoju tych aglomeracji (obywateli, organizacji, środowiska itd.)
4. Organizacja i zarządzanie bezpieczeństwem na obszarach dużych i średnich aglomeracji (w ujęciu kompleksowym i problemowym)
5. Pożądane kierunki zmian w zakresie bezpieczeństwa dużych i średnich aglomeracji
 
Zakres merytoryczny konferencji:
-Trendy w zakresie powstawania nowych dużych i średnich aglomeracji
-Specyficzne cechy dużych i średnich aglomeracji
-Specyficzne zagrożenia dla rozwoju tych aglomeracji (obywateli, organizacji, środowiska itd.)
-Organizacja i zarządzanie bezpieczeństwem na obszarach dużych i średnich aglomeracji (w ujęciu kompleksowym i problemowym)
-Pożądane kierunki zmian w zakresie bezpieczeństwa dużych i średnich aglomeracji
 
Uczestnicy konferencji:
-przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych i współuczestniczących w zapewnieniu bezpieczeństwa dużych i średnich aglomeracji
-pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni publicznych i niepublicznych uczelni wyższych oraz ośrodków naukowo-badawczych
-przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej
-studenci
-obywatele (na rzecz których system bezpieczeństwa funkcjonuje)
 
Organizacja konferencji:
-obrady plenarne
-dyskusja w panelach
-podsumowanie ustaleń w pracach panelowych
 
Komitet honorowy:
• Anna Sikora - Poseł na Sejm RP
• Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego
• Andrzej Wojdyła - Główny Inspektor Sanitarny
• mł. insp. prof. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz - Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
• prof. dr hab. Wincenty Bednarek - Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej 
• ks. Sławomir Żarski - Administrator Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego
• Prof. Sebastiano Tafaro (Uniwersytet w Bari)
• Mario Tafaro – Prefekt Lecce (Włochy)
• Prof. dr hab. Witold Pokruszyński – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych 
• porf. Ksenofon Krisafi (Rektor Uniwersytetu w Tiranie)
• Krzysztof Boczarski - Starosta Powiatu Otwockiego
 
Komitet naukowy:
• Prof. dr hab. Wincenty Bednarek – przewodniczący
• Prof. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz – współprzewodniczący
• Prof. dr hab. Marek Lisiecki – wiceprzewodniczący
• Prof. dr hab. Andrzej Misiuk - wiceprzewodniczący
• Prof. dr hab. Bronisław Sitek
• Prof. dr hab. inż. Roman Kulczycki
• Prof. dr hab. Witold Pokruszyński
• Prof. dr hab. Stanisław Pikulski
• Prof. Sebastiano Tafaro
• Prof. Haluk Ozdemir
• Prof. dr hab. Jerzy Wojciech Wójcik
• Prof. dr hab. Piotr Majer
• Dr Mirosława Raczkowska-Lipińska
• Dr Bolesław Stanejko
• Dr Magdalena Sitek
• Dr Mariusz Sokołowski
 
Komitet organizacyjny:
• Prof. dr hab. Piotr Majer
• Dr Magdalena Sitek - przewodnicząca
• Dr Zbigniew Kępa
• Dr Lech Grochowski
• Mgr Sylwia Ćmiel
• Mgr Magdalena Zielińska
• Mgr Marcin Mielnik
• Katarzyna Matwiejewa
• Małgorzata Radecka - sekretarz
 
Program konferencji:
 
Partnerzy konferencji:
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie 
 

Dottoressa Esmeralda Osmani z Uniwersytetu w Tiranie (ALbania)  
prof. Sebastiano Tafaro(Uniwersytet w Bari - Włochy), 
mgr Kamila Naumowicz (UWM), 
prof. Laura Tafaro (Uniwersytet w Bari - Włochy)
 
Przedstawiciel Głównego Inspektora Sanitarnego
Prof. Andrzej Bałandynowicz
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
prof. Ksenofon Krisafi - Uniwersytet w Tiranie (Albania)  
prof. Sebastiano Tafaro - Uniwersytet w Bari (Włochy)  
Gen. bryg. rez. dr inż. Tomasz Bąk 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński 
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
dr Mariusz Sokołowski
Rzecznik Komendy Głównej Policji
 
dr Czesław Marcinkowski - WSGE  
mgr Waldemar Wieprzowski - Komendant Straży Miejskiej w Lublinie  
Armando Costa - były Burmistrz mista Bitetto  
Prof. Marek Lisiecki - WSPol, WSGE Dr Bolesław Sprengel - Akademia pomorska w Słupsku
dr Agata Tyburska - WSPol Mario Tafaro - Prefekt Lecce (Włochy)

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube