Tworzymy aktywne społeczeństwo

18.12.2012 Innowacyjność zarządzania w administracji publicznej oraz w przedsiębiorstwach

Tytuł konferencji: Innowacyjność zarządzania w administracji publicznej oraz w przedsiębiorstwach
 
Konferencja z dnia: 18 grudnia 2012
 
Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
Cel konferencji:
• innowacyjność administracji i przedsiębiorstwa;
• uwarunkowania, potencjał innowacyjny, transfer innowacji i wspieranie
• innowacyjności w przedsiębiorstwach i administracji;
• intraprzedsiębiorczość jako innowacyjna koncepcja zarządzania;
• administracja jako quasi przedsiębiorstwo;
• wskazanie wspólnych obszarów współpracy biznesu i administracji publicznej;
• współpraca prywatno - publiczna;
• partnerstwo prywatno - społeczne;
• odpowiedzialne inwestycje;
• zrównoważone zamówienia publiczne;
• odpowiedzialna konsumpcja
• cyfryzacja administracji publicznej i prywatnej (w przedsiębiorstwach) i współpraca między tymi systemami;
• koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu i administracji publicznej;
• zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie i administracji publicznej;
• procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie i administracji publicznej;
 
Tematy, omawiane problemy, obszary tematyczne:
1.Wielokryterialne podejmowanie decyzji w budownictwie komunikacyjnym.
2.Informacyjne podstawy podejmowania decyzji kierowniczych ze szczególnym uwzględnieniem decyzji finansowych w małych i średnich przedsiębiorstwach.
3.Polski handel zagraniczny w aspekcie Konwencji CITES.
4.Systemy zarządzania środowiskowego w wybranych przedsiębiorstwach.
5.Opracowanie programu mającego na celu kształcenie oraz poszerzanie kompetencji kadr samorządowych w obszarze środowiskowym.
6.Innowacyjność usług turystycznych.
7.Warunki pracy a efektywność przedsiębiorstwa.
8.Innowacyjność procesów zarządczych w organizacji.
 
Komitet naukowy:
• Prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek
• Prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński
• Prof. dr hab. Zdzisław Majkut
• Prof. dr hab. Zbigniew Semadeni
• Dr hab. Magdalena Sitek, prof WSGE
• Dr Bożenna Barbachowska
• Dr Sebastian Bentkowski
• Dr Wacław Brzęk
• Dr Wojciech Niklas
 
Komitet organizacyjny:
• Dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE – przewodnicząca
• Mgr Sylwia Ćmiel
• Mgr Iwona Niedziółka
• Mgr Aleksandra Ukleja
• Mgr Miłosz Ukleja
• Małgorzata Radecka – sekretarz
 
Program konferencji:
Rejestracja godz. 09.30-10.00  
I SESJA godz. 10.00-12.15 
Powitanie gości 
Prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński – Prorektor ds. Dydaktycznych WSGE 
Dr Wacław Brzęk – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych WSGE 
Prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek– Pełnomocnik Rektora WSGE ds. Naukowych 
Krzysztof Wojciech Mączewski – Geodeta Województwa Mazowieckiego. Dyrektor Departamentu Geodezji i 
Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 
Bożena Żelazowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Województwa 
Mazowieckiego 
TEMAT: SYSTEMY KONTROLI ADMINISTRACJI 
Moderator: dr Wacław Brzek 1. Urszula Pasławska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa - System kontroli i audytu 
wykorzystania środków europejskich przez samorząd terytorialny 2. Dr Stanisław Bułajewski (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie) 
Funkcja kontrolna rady jako element właściwego zarządzania w gminie i powiecie
3. Prof. dr hab. Edward Kołodziński (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) - Wprowadzenie do zastosowania sztucznej inteligencji we wspomaganiu podejmowania decyzji w działalności administracji publicznej 
4. Dr Sebastian Bentkowski (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie) - Rola kontroli i audytu w podnoszeniu jakości działań administracji publicznej 5. Robert Typa – Centralne Biuro Antykorupcyjne – 
Systemy przeciwdziałania korupcji w samorządzie terytorialnym 
6. Dr inż. Bolesła Szomański - Umbrella – Bezpieczeństwo informacji w normach i przepisach prawnych 
dotyczących administracji 
7. Jarosław Kantecki – Zastępca Dyrektora ds. postępowania - Izba Celna w Olsztynie - 
Od modernizacji do innowacji – Służba Celna w służbie biznesu 
8. Dr Wacław Brzęk (WSGE), dr hab. Wincenty Bednarek, prof. WSGE – Standardy zarządzania zasobami ludzkimi w Służbie Cywilnej
Dyskusja 12.00 – 12.15 
Przerwa kawowa godz. 12.15-12.30
II SESJA godz. 12.30-13.45 
TEMAT: ZAGADNIENIA E-ADMINISTRACJI W REGIONIE 
Moderator: prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński 
1. Krzysztof Wojciech Mączewski – Geodeta Województwa Mazowieckiego. Dyrektor Departamentu 
Geodezji i Kartografii. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
Informatyzacja administracji publicznej w świetle doświadczeń Województwa Mazowieckiego 
2. Mgr inż. Paweł Tabęcki – Departament Geodezji i Kartografii Urzędu. Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
Model infrastruktury teleinformatycznej w Samorządzie Województwa Mazowieckiego 
3. Prof. dr hab. inż. Marek Lisiecki (UKSW) - Uwarunkowania innowacyjności w zarządzaniu instytucjami 
publicznymi 
4. Mgr inż. Ewa Świtała – Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie - 
Wykorzystanie informacji przestrzennej w zarządzaniu gminą i powiatem 
5. Dr Tadeusz Truchanowicz (WSGE), mgr inż. Jerzy Witkowski (WAT) – Systemy zarządzania 
środowiskowego w wybranych przedsiębiorstwach (część I) 
6. Dr Bożenna Barbachowska (WSGE) – Rola informacji w zarządznaiu małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami ze szczególnym uwzględnieniem infomacji finansowych 
7. Dr Wojciech Niklas (WSGE) – Amerykańskie meandry wyborcze 
8. Mgr Adam Nowacki (WSGE) – Innowacyjne zarządzanie w przedsiębiorstwach sektora MSP 
podniesieniem jakości i konkurencyjności III SESJA godz. 13.45 
TEMAT: ADMINISTROWANIE INSTYTUCJAMI KULTURY 
Moderator: dr hab. inż. Jerzy Zawisza, prof. WSGE 
1. Bożena Żelazowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu 
Województwa Mazowieckiego – 
Instytucje kultury, zarządzanie i finanse na Mazowszu 
2. Dr Adam Czyżewski – Dyrektor Muzeum Etnograficznego w Warszawie 
Muzeum – samorząd efekt synegrii 
3. Dr Michał Strąk (Wszechnica Polska)– dyrektor Biblioteki Publicznej Województwa Mazowieckiego i 
Miasta St. Warszawy 
Bariery zarządzania w administracji publicznej 
4. Dr hab. inż. Jerzy Zawisza, prof. WSGE - Bezpieczeństwo imprez masowych 
5. Mgr Sławomir Kustra – Bezpieczeństwo energetyczne 
6. Dr Aleksandra Szejniuk (WSGE) – Warunki pracy a efektywność przedsiębiorstwa 
7. Dr Tadeusz Truchanowicz (WSGE) – Wielokryterilne podejmowanie decyzji w budownictwie 
komunikacyjnym 
8. Justyna Maciąg (AWF Katowice), Luiza Mańkowska-Wróbel (PWSZ, Oświęcim), dr Krzysztof 
Dziurzyński (WSGE Józefów) - Studia menedżerskie jako miejsce kształtowania kreatywności 
studentów kierunku zarządzanie 
9. Prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek (WSGE) – Reforma adminsitracji z perspektywy historycznej 
10. Dr hab. Magdalena Sitek (WSGE) - Organizacja i zadania Europejskiej Szkoły Adminsitracji 
11. Mgr Sylwia Ćmiel (WSGE)– Innowacje w organizacji – analiza porównawcza Polski na tle innych 
państw UE 
12. Mgr Iwona Niedziółka (WSGE)– Innowacje w turystyce 
Podsumowanie konferencji i lunch
 
Adresaci konferencji:
Adresatami konferencji byli nauczyciele akademiccy zajmujący się zarządzaniem w przedsiębiorstwie i administracji publicznej, zwłaszcza w samorządach. Adresatami są również klasyczni administratywiści, którzy widzą konieczność współpracy administracji publicznej z podmiotami prywatnymi. Do udziału w konferencji zaproszeni są również przedsiębiorcy współpracujący z administracją publiczną (samorządami) przy realizacji różnego rodzaju przedsięwzięciach w ramach partnerstwa prywatno - publicznego, a dla których innowacje są drogą do zwiększenia swoje potencjału oraz wzmocnienia współpracy. W końcu adresatami konferencji są instytucje i pracownicy z administracji publicznej, zwłaszcza z samorządów, dla których innowacja jest drogą do zdynamizowania działalności jednostki, którą kierują.
 
Partnerzy konferencji:
UMBRELLA - STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW,
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube