Tworzymy aktywne społeczeństwo

23.05.2012 Przestępczość nieletnich – teoria i praktyka

Tytuł konferencji: Przestępczość nieletnich – teoria i praktyka
 
Konferencja z dnia: 23 maja 2012
 
Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
Cel konferencji:
Celem konferencji było zainicjowanie dyskusji na temat współczesnego oblicza przestępczości wśród nieletnich, przeobrażeń, jakim uległo to zjawisko w ciągu ostatnich lat, uwarunkowań i dynamiki rozwoju tego zjawiska oraz stosowanych w praktyce metod i form pracy resocjalizacyjnej a także oddziaływań profilaktycznych zapobiegających rozwojowi nowych form przestępczości nieletnich. W obszarze naszych zainteresowań leży również problematyka wpływu świata wirtualnego na przestępczość wśród nieletnich.
 
Komitet naukowy:
• Prof. dr hab. Lesław Pytka 
• Rektor WSNS - Ks. Prof. zw dr hab Witold Zdaniewicz
• Kanclerz WSNS – mgr Sylwia Ćmiel
• Prorektor WSGE – dr hab. Magdalena Sitek 
• Dziekan Wydziału Nauk Społecznych - Prof. Witold Pokruszyński
• Dziekan Wydziału Pedagogiki WSGE - Dr Krzysztof Dziurzyński
• Prof. Stanisław Pikulski
• Prof. Anatolij Łazukin
• Dr hab. Józef Bednarek
• Dr Paweł Migała
• Dr Joanna Łukjaniuk
• Dr Tomasz Wrzosek
• Dr Anna Andrzejewska
 
Komitet organizacyjny:
• Dr Paweł Migała
• Mgr Sylwia Ćmiel 
• Mgr Iwona Niedziółka – sekretarz
• Małgorzata Radecka - sekretarz
 
Program konferencji:
09:00 – 09.30 Rejestracja
09.30 Rozpoczęcie konferencji – dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE – Prorektor WSGE w Józefowie oraz mgr Sylwia Ćmiel - Kanclerz WSNS w Mińsku Mazowieckim
09.45 - Prof. zw. dr hab. Lesław Pytka - wykład wprowadzający
I Panel
Wpływ świata wirtualnego na przestępczość wśród nieletnich
Przewodniczący panelu: Prof. Grzegorz Szumski
Asystent: mgr Sylwia Ćmiel 
10.00 – 10.15 prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz (PEDAGOGIUM - Wyzsza Szkoła Nauk Społecznych) - Agresja i przemoc w cyberprzestrzeni a przestępczość dzieci i młodzieży
10.15 – 10.30 dr hab. Zdzisław Majchrzyk, prof. UKSW (UKSW) - Realna i wirtualna rzeczywistość - agresywne zabawy i przestępstwa nieletnich w świecie wirtualnym
10.30 – 10.45 dr Katarzyna Badźmirowska – Masłowska (AON) - Ochrona dzieci i młodzieży przed negatywnym wpływem mediów audiowizualnych w świetle dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (2010/13/UE)
10.45 – 11.00 dr Katarzyna Ferszt – Piłat (WSGE) - Filmy animowane jako potencjalne źródło zachowań przestępczych dzieci i młodzieży
11.00 – 11.30  Przerwa kawowa 
II Panel
Wpływ środowiska społecznego i uwarunkowań biopsychicznych na powstawanie, utrwalanie i ujawnianie się zachowań przestępczych
Przewodniczący panelu: Prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński
Asystent: mgr Eleonora Listowska
11.30 - 11.45 dr Iwona Michniewicz (PWSZ Kalisz) - Przestępczość dzieci zamieszkujących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
11.45 – 12.00 dr Anna Krajewska (WSGE) - Ubóstwo wśród nieletnich
12.00 – 12.15 dr Andrzej Szymański (WSP Warszawa) - Psychospołeczne uwarunkowania przestępczości i niedostosowania społecznego nieletnich kierowanych do MOW przez Sad Rejonowy w Żorach
12.15 – 12.30 dr Anna Chmielewska (Sąd Otwock) - Znaczenie i rola środowiska rodzinnego w procesie stawanie się przestępcą
12.30 – 12.45 podkom. Artur Sypuła (KGP) - Przestępczość nieletnich - statystyki i działania
12.45 – 13.00 dr Paweł Migała (WSGE) - Podkultura więzienna jako przykład nieformalnej grupy społecznej
13.00 – 13.15 mgr Rafał Kaproń (Ordynariat Polowy WP) - Ośrodki prowadzone przez Kościół w Polsce
Komunikaty:
13.15 – 13.20 mgr Anna Mazur - Zabójstwa jako skrajny przejaw agresji wśród nieletnich
13.20 – 13.25 mgr Ćmiel Sylwia, mgr  Albert Izdebski (WSNS) - Przemoc wśród młodzieży gimnazjalnej. Kontynuacja i zmiany na podstawie badań przeprowadzonych w Mińsku Mazowieckim
13.25 – 13.30 mgr Małgorzata Dziewanowska (UW) - Przestępstwa seksualne-małoletni sprawcy, małoletnie ofiary
13.30 – 13.35 mgr Andrzej Maślak (Akademia Pomorska w Słupsku) - Środowisko społeczne jako podłoże zachowań przestępczych
13.35 – 13.40 Anna Hnatów - Wpływ grup rówieśniczych na popełnienie przestępstw przeciwko mieniu przez nieletnich. 
13.40 - 13.45 mgr Diana Aksamit - Staszkiewicz (APS) - Młodzi przestępcy nie z własnej woli- dylematy nad uwarunkowaniami społeczno- psychologicznymi jednostki
13.45 – 14.20  Lunch 
III Panel
Przestępczość młodzieży – jak skutecznie zapobiegać, reagować, przeciwdziałać
Przewodniczący panelu: dr Krzysztof Dziurzyński
Asystent: mgr Małgorzata Such - Pyrgiel
14.20 – 14.35 nadkom. dr Piotr Łuka, kom. Mgr Sabina Kramarczyk (WSPol Szczytno) - Prawne i praktyczne aspekty działań podejmowanych przez policję na rzecz przeciwdziałania przestępczości nieletnich
14.35 – 14.50 dr Damian Gil (KUL) - Model postępowania w sprawach nieletnich de lege lata i de lege ferenda
14.50 – 15.05 dr Ewa Lubina (WSGE) - Przeciwdziałanie patologii zachowań dzieci i młodzieży w szkolnym systemie wsparcia społecznego w Danii
15.05 – 15.20 dr Joanna Łukjaniuk (WSNS) - Profilaktyka zaburzeń u młodzieży zażywającej substancje psychoaktywne- Program FRED
15.20 – 15.35 dr Anna Witkowska – Paleń (KUL) - Przestępczość i sposoby jej zwalczania w opinii młodzieży licealnej
Komunikaty:
15.35 – 15.40  mgr Eleonora Listowska (WSGE) - Psychoterapia poznawczo-behawioralna a przestępczość nieletnich
15.40 – 15.45 mgr Krzysztof Dziadkiewicz (Dolnośląska Szkołą Wyższa we Wrocławiu)- Dozór elektroniczny  - istota, praktyka, perspektywy
15.45 – 15.50 mgr Marzena Cios, Maciej Andrzejewski (UJ) - Mediacja jako alternatywna metoda reagowania na przestępczość nieletnich
15.50 – 15.55 Andrzej Albiniak - Nieletnie w lwowskim i lackim Domu Opatrzności. Rzecz o "prostytutkach" resocjalizowanych przez magdalenki galicyjskie
16.00 – 16.30 Podsumowanie konferencji
Wieczór Kultury Nepalskiej
 
Patronat honorowy:
• Minister Pracy i Polityki Społecznej - Władysław Kosiniak-Kamysz
• V-ce Minister Sprawiedliwości - Piotr Kluz • Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii - Piotr Jabłoński
• Komendant Główny Policji - nadinspektor Marek Działoszyński
• Komendant Stołeczny Policji - nadinspektor Adam Mularz
• Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik
• Starosta Miński - Antoni Tarczyński
• Dyrektor Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego - Romuald Sadowski
 
Partnerzy konferencji:
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Wyższa Szkoła  Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki
 
 
 
 
 
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube