Tworzymy aktywne społeczeństwo

20.05.2013 Autorytet w edukacji i wychowaniu - spojrzenie interdyscyplinarne

Tytuł konferencji: Autorytet w edukacji i wychowaniu - spojrzenie interdyscyplinarne

Konferencja z dnia: 20 maja 2013
 
Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
Tematy, omawiane problemy, obszary tematyczne:
Bloki tematyczne, a zarazem konteksty występowania autorytetu: 
• Szkoła (oświata i szkolnictwo wyższe) i autorytety
• Rodzina i funkcjonujące w niej autorytety
• Grupa rówieśnicza jako alternatywne źródło autorytetów
• Społeczność lokalna (wspólnota terytorialna) i funkcjonujące w niej autorytety
• Media (kultura popularna, autorytety w cyberprzestrzeni, w sieci) a kreacja autorytetów
• Religia, duchowość, kościół jako źródło powstawania i utrwalania autorytetów
• Miejsce autorytetu w społeczeństwie wiedzy 
• Wielokulturowość a wielość autorytetów. Konkurencja czy uzupełnianie się.
• Autorytety społeczeństwa wirtualnego
 
Program konferencji: 
I SESJA PLENARNA – SALA Nr 15 – I p. godz. 10.00-11:45
Przywitanie gości
Przewodniczy: prof. Maria Ryś, dr Krzysztof Dziurzyński
• Wystąpienie Prorektora WSGE Prof. dr hab. Witolda Pokruszyńskiego
• Prof. dr hab. Maria Ryś, UKSW, Warszawa: Znaczenie autentyczności wychowawcy w stawaniu się autorytetem
• Prof. dr hab. Stanisław Jarmoszko, UPH, Siedlce: Autorytet czy może władza - u podstaw nieporozumień, uproszczeń i mistyfikacji.
• Dr Barbara Antczak WSGE Józefów: Autorytet – jego budowanie i ocena w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych
• Dr Anna Krajewska, WSGE, Józefów: Autorytet wychowawczy pomiędzy kryzysem a nowymi oczekiwaniami.
• Dr Wojciech Wierzejski, CRSiO: Autorytet pracownika naukowego - rola i znaczenie.
Przerwa kawowa - SALA Nr 19 – I p. godz. 11.45-12.00
II SESJA PLENARNA - SALA Nr 15 – I p. godz. 12.00-13.30
Przewodniczy: mgr Waldemar Grądzki, dr Małgorzata Such-Pyrgiel
• Dr Ewa Kopeć: Doświadczenie i mądrość – atuty późnej dorosłości w wychowaniu dzieci i młodzieży
• Mgr inż. Waldemar Grądzki: Autorytet pracownika naukowego - rola i znaczenie.
• Dr Małgorzata Starzomska UKSW Warszawa: Autorytety wczesnego dzieciństwa a schematy poznawcze na przykładzie anoreksji
• Dr Bartłomiej Skowroński, UKSW Warszawa: Wartości deklarowane liceów szkól salezjańskich.
Przerwa lunchowa SALA Nr 19 – I p.  godz. 13.30-14.00
III SESJA – 1 panel - SALA Nr 15 – I p. godz. 14.00-15.40
Panel prowadzą: dr Joanna Łukjaniuk,  mgr Adam Nowacki
• Prof. dr hab. Jerzy Bartkowski, Uniwersytet Warszawski: Społeczne funkcje autorytetu na przykładzie autorytetów lokalnych
• Li Yanyan, Palacky University in Olomouc: A Literature Review on “Quality Evaluation of Ph.D. Studies in Education” 
• Dr Bożenna Barbachowska, WSGE Józefów: Rola autorytetów we współczesnej gospodarce
• Dr Aleksandra Szejniuk, WSGE Józefów: Społeczna odpowiedzialność biznesu instrumentem budowania autorytetu społeczności lokalnej
• Doc. PhDr. OĽGA BOČÁKOVÁ, Dr Darina Kubickova, Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave: Rodzina i funkcjonujące w niej autorytety
• Mgr Adam Nowacki, Euroregion, Józefów: Czy dorosły uczeń kieruje się autorytetami?
• Dr Dominika Stadnicka-Strzembosz: Autorytet, pytania wobec których stajemy
III SESJA – 2 panel - SALA Nr 19 – I p. godz. 14.00-15.40
Panel prowadzą: dr Krzysztof Dziurzynski, dr Małgorzata Kamińska, 
• Dr Małgorzata Kamińska, PWSZ Płock: „Chcę nauczyć rozumieć i kochać” – autorytet pedagogiczny Janusza Korczaka
• Dr Dorota Łażewska, WSGE Józefów: ”Drogi mistrz” czy „Mistrz drogi”? Autorytet pedagogiczny w czasach postmodernizmu
• Dr Małgorzta Such-Pyrgiel, WSGE Józefów: Autorytety singli mit czy ideał?
• Dr Katarzyna Ferszt-Piłat, WSGE Józefów: Zagadnienie autorytetu w podstawie programowej
• Mgr Eleonora Listowska, WSGE Józefów: Strach przed autorytetami a zachowania
• Dr Kateryna Novikova, WSGE Józefów: Autorytety doby Web 2.0
• Doc. Dr Teresa Czchowska-Świtaj, WSM Warszawa: Od autorytetu pedagogicznego wychowawcy do „samoautorytetu”  wychowanka
• Mgr Beata Popiołek, APS, Autorytety w środowisku Cyganów
• Prof. dr hab. inz. Jerzy Zawisza, WSGE Józefów: Ethos zawodu nauczyciela
• Sylwia Wróbel WSGE Józefów: Starsze rodzeństwo jako autorytet wczesnego dzieciństwa
Podsumowanie obrad w grupach panelowych. 
Zakończenie - SALA Nr 15 – I p. 15:45-16:00
• Wystąpienie podsumowujace Prorektora WSGE Prof. dr hab. Witolda Pokruszyńskiego
 
Komitet naukowy:
• Prof. nadzw. dr hab. Magdalena Sitek – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie - przewodnicząca Komitetu Naukowego
• Prof. dr hab. Witold Pokruszyński - Prorektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
• Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Jarmoszko – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 
• Prof. dr hab. Maria Ryś – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 
• Prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Zawisza - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
• Dr hab. Miroslav Krystoń - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
• Doc. PhDr. Ol’ga Bočakova, PhD. Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
• Dr Darina PhDr Darina Kubíčková, Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave
• Dr Wacław Brzęk - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie - dziekan Wydziału Nauk Społecznych
• Dr Krzysztof Dziurzyński - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie – dziekan Wydziału Pedagogiki
• Dr Katarzyna Ferszt-Piłat - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
• Dr Dorota Łażewska - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie• Dr Kateryna Novikova - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
• Dr Małgorzata Such-Pyrgiel - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
Komitet organizacyjny:
• Prof. nadzw. dr hab. Magdalena Sitek – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie - przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
• Mgr Sylwia Ćmiel – Dyrektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
• Dr Katarzyna Ferszt-Piłat - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
• Dr Dorota Łażewska - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
• Dr Kateryna Novikova - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
• Dr Małgorzata Such-Pyrgiel - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
• Mgr Beata Popiołek - Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa
• Sylwia Wróbel - studentka w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
Adresaci konferencji:
Adresatami konferencji byli nauczyciele akademiccy reprezentujący poza pedagogiką także inne dyscypliny naukowe, nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, pedagodzy szkolni, psychologowie, terapeuci, działacze organizacji pozarządowych i samorządowi zajmujący się edukacją.
 
Opis: 
Autorytety były, są i będą niezbędna w życiu prywatnym, społecznym, rodzinie, szkole czy w pracy zawodowej. To swoiste drogowskazy, bez których trudno poruszać się we współczesnym świecie. Wyjątkową rolę autorytet pełni w edukacji i wychowaniu. Nauczyciel bez autorytetu bowiem nie będzie mógł skutecznie oddziaływać na przebieg rozwoju intelektualno – moralnego swoich wychowanków.
Obecnie określenia autorytetu nie są jednoznaczne, a w dyskursie medialnym mówi się wręcz o zanikaniu autorytetów. Inne zjawisko – występujące w dzisiejszej przestrzeni publicznej - to nadużywanie już posiadanego autorytetu, zwalczanie się różnych autorytetów oraz nieuzasadnione roszczenie do bycia autorytetem. Jest to znak czasów dla współczesnych społeczeństw, które stają się coraz bardziej skomplikowane i zróżnicowane, które z jednej strony oferują ogromne możliwości wszechstronnego rozwoju z drugiej, zaś pozostawiają jednostkę bez trwałych odniesień, wrzucając ją w ocean różnorodnych, często sprzecznych ze sobą wzorców, wartości, idei. 
Naszym celem jest podjęcie wielodyscyplinarnego oglądu fenomenu autorytetu w procesach edukacji i wychowania, w ramach podstawowych środowisk i agend socjalizacyjnych, takich jak: rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła, społeczność lokalna, media, religia i kościół. Z założenia, autorytet powiązany jest z ładem społecznym i służy jego tworzeniu i utrwalaniu. Ale czy zawsze? 
Pragniemy by konferencja stała się miejscem wymiany refleksji przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. Ciekawią nas poglądy badaczy tego zagadnienia, przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych, teoretyków oraz praktyków. 
W dyskusji przywołamy autorytety personalne, instytucjonalne oraz systemy wartości. Przyjrzymy się również mechanizmom powstawania i działania autorytetu: aktywnym i pasywnym, perswazyjnym i naśladowczym, duchowym i popkulturowym. 
Kluczowe zagadnienia dla rozważań to: charyzma, wzorzec osobowy, mistrz, uczony, nauczyciel, naukowiec, ekspert, bohater, medialne substytuty autorytetu (ikona pop-kultury, idol, celebryta), autorytety w społeczeństwie wiedzy (ekspert, specjalista, menadżer, lider, przywódca) oraz w społeczeństwie wirtualnym – sieciowym.
 
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube