Tworzymy aktywne społeczeństwo

Zmienne konteksty edukacji a wyzwania Strategii Europa 2020 - 21.04.2015

Zapraszamy do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu:

Zmienne konteksty edukacji a wyzwania Strategii Europa 2020.


 

Dynamizm zmian dokonujących się w życiu społeczno-kulturowym jest widoczny w przestrzeni edukacyjnej. Do zadań szkolnictwa należy zatem przygotowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do życia w zmieniających się warunkach cywilizacyjnych. Czy polska i europejska edukacja sprosta tym wyzwaniom? Czy systemy edukacyjne są gotowe na przyjęcie nowych rozwiązań? Jakie zmiany przed nami, jakie perspektywy i prognozy?

21.04.2015       II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

ZMIENNE KONTEKSTY EDUKACJI A WYZWANIA STRATEGII EUROPA 2020

Education: Changing Contexts and Europe 2020 Strategy Challenges

Konferencja z dnia: 21 kwietnia 2015

Miejsce:Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Opis: 

Przedmiotem Konferencji były najważniejsze problemy edukacyjne wskazane w 2010 roku przez Komisję Europejską, w „Strategii Europa 2020”, której celem jest inteligentny i zrównoważony rozwój mający sprzyjać inkluzji społecznej. W przypadku Polski instrumentem realizacji tej strategii jest krajowy Program Operacyjny „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” (PO WER 2014-2020). Dokument uwzględnia długofalowe wyzwania stojące przed europejskim systemem edukacji. Dla naszych rozważań szczególnie cenne było przywołanie sposobów realizacji „Strategii Europa 2020” nie tylko w Polsce, lecz również w szerszym kontekście europejskim. Dlatego w interdyscyplinarnej dyskusji zaprosiliśmy naukowców, badaczy, osoby odpowiedzialne za kształt polityki edukacyjnej oraz pedagogów i nauczycieli z Polski i  z zagranicy.

Obszary tematyczne:

Panel 1. Podstawowe obszary edukacji całożyciowej

Od edukacji przedszkolnej do edukacji seniorów, z uwzględnieniem edukacji formalnej i nieformalnej oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Panel 2. Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy

Od poziomu gimnazjum do uczelni wyższej - elastyczne ścieżki kształcenia i doradztwo zawodowe, programy mobilności międzynarodowej,  mentoring / tutoring / coaching.

Panel 3. Nauczyciel przyszłości w sieciach współpracy

Oczekiwania i ograniczenia w kontekście nowych wyzwań cywilizacyjnych, a jakość kształcenia i dokształcania nauczycieli.

Adresaci konferencji:

Adresatami konferencji byli nauczyciele akademiccy reprezentujący poza pedagogiką także inne dyscypliny naukowe, studenci, nauczyciele, pedagodzy szkolni, psychologowie, doradcy zawodowi, działacze organizacji pozarządowych i samorządowi zajmujący się edukacją.

Osiągnięcia Konferencji:

Podczas panelu dyskusyjnego z udziałem wszystkich uczestników konferencji wskazano na pożądane kierunki rozwoju polskiej i europejskiej przestrzeni edukacyjnej. Bogactwo wygłoszonych referatów na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej w  WSGE, w Józefowie świadczy o tym, iż Uczelnia ta, stała się przestrzenią konfrontacji i wymiany różnorodnych poglądów na temat edukacji, które jednak wzajemnie się przenikają i nierozerwalnie wiążą. Przedstawione referaty będą opublikowane w Journal of Modern Science lub w monografii pokonferencyjnej.

KOMITET HONOROWY 

 1. dr Tadeusz Graca - Przewodniczący Komitetu Honorowego, Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi  (Józefów, Polska)
 2. Prof. nadzw. dr hab. Magdalena Sitek - Prorektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi  (Józefów, Polska)
 3. Prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek - Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
 4. Prof. nadzw. dr hab. Zofia Szarota - Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznegoim. Komisji Edukacji Narodowej  (Kraków, Polska)
 5. Prof. zw. dr hab. Leon Dyczewski - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Dyrektor Akademii Społecznej (Lublin, Polska)
 6. Prof. Dr., PhD. Beata Kosova - Univerzita Mateja Bela (Banska Bystricia, Slovakia)
 7. Prof. zw. dr hab. Zbigniew Semadeni - Uniwersytet Warszawski (Warszawa, Polska), Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi  (Józefów, Polska)
 8. Hanna Majewska-Smółka- DyrektorOświaty Powiatowej w Otwocku (Polska)
 9. Ewa Barbara Musiejko- DyrektorPowiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. M.E. Andriolliego w Otwocku  (Polska)
 10. Romuald Sadowski - Dyrektor Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie-Falenicy, Przewodniczący Rady Patronackiej Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi  (Józefów, Polska)
 11. Danuta Wolska-Rzewuska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Otwock  (Polska)

 

KOMITET NAUKOWY

 1. Prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka - Przewodnicząca Komitetu Naukowego, Dyrektor Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej  (Kraków, Polska)
 2. Dr hab. Krystyna Ablewicz - Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, Polska)
 3. Prof. zw. dr hab. Ryszard Bera- Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej (Lublin, Polska)
 4. Prof.  Jelena Davidova - Dean of the Faculty of Education and Management, Daugavpils University (Łotwa)
 5. Doc. Paed DrTomáš JablonskýDziekan Wydziału Pedagogiki, Katolicka Univerzita  w Ružomberku (Ružomberok, Slovakia)
 6. Doc. dr Peter Jusko - Prodziekan Wydziału Pedagogiki, Univerzita Mateja Bela (Banska  Bystricia, Slovakia)
 7. Prof. nadzw. dr hab. Zofia Szarota - Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków, Polska)
 8. Prof. nadzw. dr hab. Anna Wiłkomirska- Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, Polska)
 9. Prof. nadzw. dr hab. Janusz Gęsicki - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Warszawa, Polska)
 10. Doc. PhDr. Miloslav Jůzl  - Institut Mezioborových Studií (Brno, Czechy)
 11. Prof. nadzw. dr hab. Anna Klim-Klimaszewska -Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny (Siedlce, Polska) 
 12. Prof. nadzw. dr hab. Mariusz Korczyński - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin, Polska)
 13. Prof. nadzw. dr hab. Piotr Krajewski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, (Olsztyn, Polska)
 14. Prof. dr hab. Miroslav Krystoń -Univerzita Mateja Bela (Banska Bystricia, Slovakia)
 15. Prof. nadzw. dr hab. Roman Leppert - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Bydgoszcz, Polska)
 16. Doc. PhDr. PhD. Dagmar Markowa- Univerzita Konštantína Filozofa -  (Nitra, Slovakia)
 17. Prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Pyszczek - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Warszawa, Polska)
 18. Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża - Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II (Lublin, Polska)
 19. Dr Mirosława Brasławska - Haque - Dziekan Wydziału Pedagogicznego Lubelskiej Szkoły Wyższej (Ryki, Polska)
 20. Dr Małgorzata Such-Pyrgiel - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi  (Józefów, Polska)
 21. Kand. ped. nauk Olga Dymitriewna Barabasz - Iwano-Frankowski Obwodowy Instytut Kształcenia Podyplomowego, (Iwano-Frankowsk, Ukraina)
 22. Dr Katarzyna Ferszt-Piłat  -  Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi  (Józefów, Polska)
 23. Dr Ewa Jagiełło - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny (Siedlce, Polska)
 24. Dr Małgorzata Kamińska - Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica  (Płock, Polska)
 25. Dr Dorota Łażewska  Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi  (Józefów, Polska)
 26. Dr Sofia Sokolova - Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im.  M. P. Dragomanova (Kijów, Ukraina) 
 27. Dr Anna Sugier-Szerega - Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II (Lublin, Polska)

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 1. Dr Małgorzata Such-Pyrgiel - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi (Józefów, Polska)
 2. Dr Katarzyna Ferszt-Piłat  - sekretarz,  WSGE (Józefów, Polska)
 3. Dr Dorota Łażewska  sekretarz, WSGE (Józefów, Polska)
 4. Dr Kateryna Novikova  - sekretarz, WSGE (Józefów, Polska)
 5. Dr Małgorzata Kaniewska - WSGE (Józefów, Polska)
 6. Dr Anna Krajewska - WSGE (Józefów, Polska)
 7. Dr Anna Orzyłowska - WSGE (Józefów, Polska)
 8. Dr Aleksandra Szejniuk - WSGE (Józefów, Polska)
 9. Dr Tomasz Wrzosek - WSGE (Józefów, Polska)
 10. Mgr Iwona Florek - WSGE (Józefów, Polska)
 11. Mgr Michał Łęski - WSGE (Józefów, Polska)
 12. Małgorzata Radecka - WSGE (Józefów, Polska)

PATRONATY i INSTYTUCJE WPIERAJĄCE

 • ORE - Ośrodek Rozwoju Edukacji
 • IBE -  Instytut Badań Edukacyjnych
 • Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • Katedra Dydaktyki przy  Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 • Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie
 • Oświata Powiatowa w Otwocku
 • Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku
 • Biblioteka Powiatowa w Otwocku
 • Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura 
 • Koło  Naukowe Studentów Pedagogiki WSGE "Pedagog"
 • Journal of Modern Science

Imprezy towarzyszące:

Występ zespołu Taneczno-Akrobatycznego HIT ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Otwocku, pod opieką pani Magdy Solińskiej oraz pana Roberta Czernickiego, który zaprezentował taniec będący przykładem innowacyjnej formy edukacji włączającej

Wystawa poświęcona polskiej kulturze ludowej, będąca reminescencją Roku Oskara Kolberga. Wystawa ta była współorganizowana z Biblioteką Powiatową w Otwocku.

Wykładów wysłuchali również obecni na konferencji Studenci kierunku pedagogika WSGE, niektórzy z nich wzięli czynny udział w organizacji konferencji w ramach Koła Naukowego Studentów Pedagogiki WSGE „Pedagog”, którego opiekunem jest dr Dorota Łażewska.


Podziękowania: link

Program konferencji: link

Abstrakty: link

Więcej informacji na stronie konferencji: https://sites.google.com/site/educationconfwsge/ 


 

Patronat Honorowy        
http://www.ore.edu.pl/
http://www.ibe.edu.pl/pl/
     
 Organizator Instytucje współpracujące      

 http://www.wsge.edu.pl
http://www.up.krakow.pl/main/  
 
 
http://www.uph.edu.pl/
http://www.pedagog.uw.edu.pl/index.php
 http://www.pmdk-otwock.pl/
   Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
w Józefowie
Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach 
Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku

 http://opotwock.pl/

 
http://pup.powiat-otwocki.pl/
 

http://www.naturaikultura.pl/

https://www.wsge.edu.pl


http://mgok.karczew.pl/
Oświata Powiatowa 
w Otwocku
Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku Lokalna Grupa Działania
Natura i Kultura
Koło  Naukowe Studentów Pedagogiki WSGE "Pedagog" Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie 


Galeria zdjęć:

Od lewej: Danuta Wolska-Rzewuska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, dr Tadeusz Graca - Rektor WSGE, dr Małgorzata Such-Pyrgiel - Dziekan Nauk Społecznych WSGE Wykład: prof. Bronisława Sitka - Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Od lewej: prof. Dagmar Markova z Uniwersytetu Konstantyna Filozofa z Nitry na Słowacji, prof. Bożena Muchacka z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN z Krakowa, mgr Grzegorz Laskowski z WSGE w Józefowie Prezentacja: Hanna Majewska - Smółka - Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku
https://sites.google.com/site/educationconfwsge/home/100_6372-big.JPG https://sites.google.com/site/educationconfwsge/home/100_6375-big.JPG https://sites.google.com/site/educationconfwsge/home/100_6392-big.JPG https://sites.google.com/site/educationconfwsge/home/100_6403-big.JPG
Zgromadzeni goście   Rejestracja - Studentki WSGE Romuald Sadowski - Dyrektor Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie - Falenicy Zespół Taneczno - Akrobatyczny HIT ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Otwocku pod kierunkiem Pani Magdy Solińskiej i Pana Roberta Czernieckiego
https://sites.google.com/site/educationconfwsge/home/100_6446-big.JPG https://sites.google.com/site/educationconfwsge/home/100_6447-big.JPG https://sites.google.com/site/educationconfwsge/home/100_6455-big.JPG https://sites.google.com/site/educationconfwsge/home/100_6460-big.JPG
Zespół Taneczno - Akrobatyczny HIT ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Otwocku pod kierunkiem Pani Magdy Solińskiej i Pana Roberta Czernieckiego prof. Walentyna Łozowiecka - Państwowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy  prof. Zbigniew Semadeni dr Ewa Jagiełło - Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny (Siedlce)
https://sites.google.com/site/educationconfwsge/home/100_6465-big.JPG
prof. Mariusz Korczyński - Uniwersytet
Marii Curie - Skłodowskiej (Lublin) 
Uczestnicy i goście prof. Bożena Muchacka z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN z Krakowa, Przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji Prof. Leon Dyczewski (od lewej), Romuald Sadowski - Dyrektor Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie - Falenicy, mgr Grzegorz Laskowski z Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
     
 Prowadzące Panel: prof. Anna Klim-Klimaszewska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny (Siedlce, Polska) oraz Dr Mirosława Brasławska-Haque, Dziekan Wydziału Pedagogicznego Lubelskiej Szkoły Wyższej (Ryki, Polska)  wystąpienie dr. Anny Sugier-Szeregi, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II (Lublin, Polska)      

 

 
 
 
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube