Tworzymy aktywne społeczeństwo

Journal of Modern Science (ISSN 1734-2031) jest czasopismem naukowym o wysokiej renomie i międzynarodowym zasięgu wydawanym przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie od 2005 roku, bezpłatnie dostępnym w wersji elektronicznej. Czasopismo wydawane jest od 2005 r., od roku 2010 jako kwartalnik (4 numery w roku).

 

Zgodnie z treścią załącznika do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach za publikację w Journal of Modern Science przyznawanych jest 9 punktów. Journal of Modern Science znajduje się na pozycji 772 w części B alfabetycznego wykazu czasopism.
 
W Journal of Modern Science publikowane są materiały z zakresu nauk społecznych, pedagogiki i dyscyplin pokrewnych. Czasopismo stanowi międzynarodową platformę wymiany wiedzy i doświadczeń uczonych. W artykułach w języku polskim i / lub angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim publikowane są artykuły, sprawozdania z konferencji i seminariów oraz recenzje publikacji.

 

Wszystkie publikowane materiały są recenzowane przez co najmniej dwóch zewnętrznych recenzentów, posiadają abstrakty i słowa kluczowe w języku angielskim. Wszystkie numery kwartalnika JoMS są dostępne w wolnym dostępie (open access).

 

Za pierwotną wersję czasopisma Journal of Modern Science uznaje się wersję wydaną drukiem. Elektroniczna wersja czasopisma stanowi kopię egzemplarzy wydanych drukiem.

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube