Tworzymy aktywne społeczeństwo

Kalendarium - 2009

Grudzień

 • W dniu 22 grudnia 2009 r. w siedzibie Uczelni odbyła się uroczyste spotkanie wigilijne pracowników administracyjnych i naukowo-dydaktycznych Uczelni. W świątecznej atmosferze uczestnicy Wigilii podzielili się opłatkiem oraz złożyli sobie bożonarodzeniowe życzenia. Wśród zaproszonych gości był między innymi ks. prof. dr hab. Witold Zdaniewicz Rektor Wyższej Szkoły Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki.
 • Dnia 15 grudnia 2009 r. odbyło się świąteczne posiedzenie Senatu WSGE. Wzięli w nim udział członkowie Senatu oraz zaproszeni goście. Posiedzenie zaowocowało powołaniem nowych kierunków studiów podyplomowych „Zamówienia publiczne” i „Pedagogika lecznicza”; zaakceptowaniem planu prac naukowo – badawczych na lata 2010-2014. Po omówieniu wszystkich punktów porządku posiedzenia Przewodniczący Senatu dr hab. Wincenty Bednarek złożył życzenia wszystkim pracownikom WSGE z okazji nadchodzących świąt.

Listopad

 • Dnia 22 listopada 2009 odbył się pierwszy Zjazd Absolwentów WSGE. Zgromadzonych powitał prof. Bronisław Sitek wyrażając radość z przybycia tak wielu gości. Następnie czas umilił występ dzieci ze szkoły muzycznej im. Bartłomieja Budzyńskiego z Józefowa. Zjazd zaowocował powołaniem Stowarzyszenia Absolwentów WSGE, które poprowadzą p. Elżbieta Majewska, p. Lucyna Komorowska oraz p. Bartosz Zaidlewicz. W przyjacielskiej atmosferze absolwenci odnowili kontakty oraz spotkali się z dawnymi wykładowcami. Zdjęcia z I Zjazdu Absolwentów szukaj tutaj...
 • W dniu 16 listopada 2009 r. Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie wespół z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie zorganizowała II Międzynarodową Konferencję Naukową nt. Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej. Stan obecny oraz perspektywy zmian. Konferencję otworzył prof. dr hab. Bronisław Sitek, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, prof. dr hab. Marek Lisiecki w imieniu organizatorów, prof. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz, Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Pani Poseł na Sejm RP Anna Sikora. O wadze tej konferencji świadczy skład Komitetu Honorowego, Komitetu Naukowego, oraz referaty. W sumie zostało wygłoszone 35 referatów. Uczestnicy pochodzą z takich Uczelni jak: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Opolski, Akademia Humanistyczna im. Gieysztora, Wojskowa Akademia Techniczna, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa, Państwowa Wyższa Szkoła w Warszawie, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony, Akademia Morska w Szczecinie, Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie.

Październik

 • W dniu 20 października w WSGE odbyło się seminarium naukowe na temat: Proces wychowania studentów WSGE w Józefowie. Udział w seminarium wzięli pracownicy naukowo – dydaktyczni uczelni Wydziału Pedagogiki i Wydziału Nauk Społecznych oraz zainteresowani tematyką studenci. Referaty wprowadzające do dyskusji wygłosili prof. zw. dr hab. Edward Erazmus oraz dr Mirosława Raczkowska – Lipińska. W swoim wystąpieniu prof. Erazmus wykazał, iż wychowanie młodzieży studenckiej jest niezwykle trudne, ponieważ są to ludzie dorośli mający określone poglądy, hołdujący wybranym wartościom. W referacie dr Raczkowska – Lipińska przedstawiła system wychowania w WSGE, w kontekście refleksji o wychowankach, ideale wychowawczym, osobowości wychowawcy (nauczyciela akademickiego) oraz metod przekazywania ideału wychowawczego. Wiele uwag poświęcono metodzie autoedukacji studentów uczelni.
 • 20 października odbyło się posiedzenie Rady Wydziału Pedagogiki. Dziekan Wydziału dr Mirosława Raczkowska – Lipińska przedstawiła nowych pracowników naukowo – dydaktycznych wydziału. Następnie omówiła wyniki rekrutacji na bieżący rok akademicki oraz zaprezentowała promotorów prac dyplomowych. Na koniec zdała sprawozdanie z działalności naukowo – badawczej oraz określiła plan działalności na przyszły okres.
 • Dnia 20 października odbyło się zebranie Rady Wydziału Nauk Społecznych. Dziekan prof. zw dr hab. Witold Pokruszyński po oficjalnym rozpoczęciu posiedzenia, omówił stojące przed Wydziałem zadania na rok akademicki 2009/2010 i przedstawił cele jakie jakie Wydział powinien osiągnąć: 1) podniesienie procesu kształcenia; 2) intensyfikacja pracy nauko – badawczej. Następnie zaprezentował stan liczebny studentów Wydziału. W dalszej kolejności omówił kwestie związane z pracami dyplomowymi w tym także rolę studentów i promotorów w procesie ich tworzenia. Zaprezentował jednocześnie zmodernizowane standardy pisania prac dyplomowych, które powinny ujednolicić formę i zawartość merytoryczną. Na koniec poruszył kwestie oceniania kadry naukowo-dydaktycznej zarówno przez studentów za pomocą ankiet, oraz przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, za pomocą hospitacji.
 • Dnia 13 października zebrała się senacka Komisja ds. Jakości Kształcenia i Rozwoju Naukowego Kadry Dydaktycznej. Wiodącym zagadnieniem spotkania stał się problem stanu prac dyplomowych z punktu widzenia formalno – technicznego. Następnie poruszono zagadnienie merytorycznego rozgraniczenia poziomów prac licencjackich i magisterskich. Zmodyfikowanie standardów pisania prac dyplomowych postanowiono przedstawić na najbliższych posiedzeniach Rad Wydziałów.
 • Studenci z zagranicy. Początek roku akademickiego można porównać do jednej z greckich teorii, która uznaje że cała historia to zapis wszystkich powtarzających się zdarzeń. Nie można tego twierdzenia odnosić do wszystkiego, ani traktować nazbyt dosłownie. Na naszej Uczelni podobnie jak w innych uczelniach wyższych, każdego roku powtarzają się pewne zjawiska. Wytworzona w ten sposób dobra atmosfera pozwala każdemu osiągać lepsze rezultaty. Od wielu już lat gościmy studentów z zagranicy. Stanowią oni ważny element studiujących tutaj osób. W tym roku gościmy:pięciu Włochów z Bari - dwóch mężczyzn i trzy kobiety. Przybyli z Universita Degli Studi di Bari.
 • jednego Hiszpana z Universitat Jaume I Castello, jednego Greka z National and Kapodistrian University of Athens. Wszystkie osoby przyjechały we wrześniu. Natomiast od początku października gościmy troje Turków – jednego studenta i dwie studentki z Kirikkale Universitesi
 • Także jeden z naszych studentów zdecydował się na wyjazd do Hiszpanii, gdzie uczęszcza na zajęcia w Universitat Jaune I Castello.
 • W dniach 05-09 października pracownicy naukowo-dydaktyczni WSGE gościli na Uniwersytecie w Kłajpedzie na Litwie. Dr Magdalena Sitek, mgr Sylwia Ćmiel i  prof. Bronisław Sitek wygłosili wykład na temat: „Ecological education of turists in the light of European Union regulations, as the chance for social science development”. Na zakończenie wizyty przedstawiciele WSGE uczestniczyli oficjalnie na międzynarodowej konferencji naukowej nt.: "Social Sciences in Gobal World: Possibilities, Challenges and Perspectives"

Wrzesień

 • W dniu 6 września rozpoczęły się trzy międzynarodowe studia podyplomowe: MASTER IN EUROPROJEKTOWANIE - EU PROJECTS - MEP, MASTER IN INTERMEDIAZIONE LINGUISTICA PROGETTUALE E D’IMPRESA - MILPI, MASTER ON EUROPEAN BUSINESS LAW - MEBL. Udział w nich biorą studenci z Polski i zagranicy. Wykłady odbywają się w języku angielskim. Wykładowcy pochodzą z Polski, USA i Włoch. Tym samym Uczelnia Józefowska podejmuje kolejne działania o charakterze międzynarodowym, podnosząc swój prestiż.
 • W ramach finansowanego przez UE projektu 2/4.1.1/POK/2008 ogłoszono nabór na bezpłatne studia podyplomowe w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogiczno-prawnego do pracy z trudną młodzieżą. Postępowanie kwalifikacyjne z kandydatami na I emisję studiów odbędzie się 28 września 2009 o godzinie 16.00.
 • Dnia 15 września do naszej Uczelni przybyło 5 studentów z Uniwersytetu z Bari, w ramach programu Erasmus. Będą naszymi studentami przez okres pierwszego i drugiego semestru.
 • Wrzesień jest zwyczajowo miesiącem rozpoczynającym na naszej Uczelni rok akademicki. Zarówno studenci jak wykładowcy przygotowują się do zbliżających się zajęć akademickich. Rozpoczynają wtedy także pracę różne organy WSGE. Pierwszy z nich, Komisja Senacka do Spraw Kształcenia i Rozwoju Naukowego Kadry Akademickiej, zebrała się jeszcze przed oficjalną inauguracją 16 września 2009. Rezultatem jej obrad było rozstrzygnięcie pierwszego konkursu w naszej Uczelni na najlepszą pracę dyplomową. Po długich dyskusjach, Komisja po uprzednim zapoznaniu się z wieloma wyróżnionymi przez promotorów pracami, zdecydowała, że tegoroczną zwyciężczynią zostanie praca pani Jadwigi Sylwestrzuk „Prawo administracyjne aspekty uznania za zmarłego w prawie polskim.” Natomiast praca pani Jadwigi Zwolińskiej „Adaptacja do życia przedszkolnego 3 – latków posiadających rodzeństwo” zostaje wyróżniona. Gratulujemy!
 • W dniu 20 września 2009 r. odbyła się uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2009/2010. Gościem honorowym był dr Armando Tarullo, Sekretarz Generalny Fundacji Alcide De Gasperi w Rzymie. Pan Sekretarz dokonał nadania Głównej Auli WSGE imienia Giulio Andreotti, jednego z najbardziej znanych i cenionych polityków europejskich. Ponadto w uroczystościach tych wziął udział Dyrektor Włoskiego Instytutu Kultury w Warszawie, dr Gulio Molisani. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00. Mszy Św. przewodniczył i homilię wygłosił o. Arkadiusz Sosna, prowincjał Zgromadzenia Ojców Szensztackich w Józefowie. Następnie o godz. 11.30 miała rozpocząć się uroczystość inauguracyjna w siedzibie Uczelni przy ul. Sienkiewicza. Ze względu na nielegalną, uliczną demonstrację kilku osób, inauguracja została opóźniona o 15 minut. W czasie inauguracji dokonano immatrykulacji studentów. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Stanisław Pikulski nt. „Patologie w administracji publicznej”. Burmistrz Miasta Józefowa otrzymał srebrny medal zasługi dla WSGE za przyczynienie się do powstania i rozwoju Uczelni. Po uroczystości kadra akademicka i goście zostali zaproszeni na poczęstunek i wspólne rozmowy.
 • We wrześniu ogłoszony został konkurs na studia podyplomowe w zakresie Europrojektowania finansowane przez Fundację „Bona Sforza”. Celem poniższego konkursu jest waloryzacja potencjału twórczego i osobistego młodych ludzi, absolwentów szkół wyższych, przede wszystkim obywateli polskich, podniesienie ich kwalifikacji w zakresie europrojektowania, jak również w zakresie wiedzy o kulturze i tradycji włoskiej. U podstaw konkursu leży przekonanie, iż udział osób z odpowiednimi kwalifikacjami, będących również w stanie zrozumieć włoską mentalność, może stanowić ważny element rozwoju i wzrostu socjologiczno-gospodarczego na osi Rzym – Warszawa.
 • W dniu 22 września 2009 odbyło się posiedzenie Senatu WSGE. Przedmiotem obrad było powołanie prof. zw. dr hab. Witolda Pokruszyńskiego na stanowisko Dziekana Wydziału Nauk Społecznych. Omówiona została m.in. mająca się odbyć w listopadzie konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej. Stan obecny oraz perspektywy zmian”.

Sierpień

 • W dniu 31 sierpnia odbyło sie posiedzenie Senatu WSGE. Głównym przedmiotem obrad było zatwierdzenie programu studiów podyplomowych w zakresie przygotowania psychologiczno - pedagogiczno - prawnego do pracy z trudną młodzieżą, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki temu programowi, przez kolejne trzy lata, nieodpłatne, grupa 30 osób będzie mogła uzyskac kwalifikacje do pracy z trudną młodzieżą. Program obejmuje trzy bloki tematyczne: socjologiczny, psychologiczny i prawny.
 • Dnia 27 sierpnia odbyły się obrony prac dyplomowych na kierunku pedagogika.

Lipiec

 • Obrony prac dyplomowych na kierunkach: administracja (1, 13, 14, 30 lipca), pedagogika (6, 30 lipca). Komisja egzaminacyjna poziom prac dyplomowych oceniła na dobry lub bardzo dobry. Kilka prac zostało ocenionych na ocenę dostateczną. 

Czerwiec

 • Z dniem 1 czerwca dwie nasze studentki, Kamila Nowak i Magdalena Augustyniak, wyjechały na trzymiesięczne praktyki w ramach programu Erasmus do gminy Arberobello w południowych Włoszech. W ciągu tego okresu studentki zapoznały się z funkcjonowaniem gminy oraz muzeum regionalnego.
 • Dnia 6 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Wydziału Pedagogiki. Ogłoszono rekrutację na studia podyplomowe w zakresie: Socjoterapii i Edukacji dla bezpieczeństwa. Utworzono specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na studiach I stopnia oraz Edukacja w administracji na studiach II stopnia.
 • Dnia 9 czerwca odbyło się posiedzenie Senatu WSGE. Omówione zostały kwestie dotyczące  konferencji naukowej pt. "Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej. Stan obecny oraz perspektywy zmian". Uchwalone zostały plany nowych studiów podyplomowych w zakresie Socjoterapii, Dyplomacji z komunikacją społeczną i Edukacji dla bezpieczeństwa. Utworzono nową specjalność na kierunku pedagogika - Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Powołano Instytut Bezpieczeństwa Transgranicznego Rzeczpospolitej Polskiej Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej. Ponadto prof. Sitek oznajmił, że czasopismo WSGE "Journal of Modern Science" otrzymało 2 punkty w wykazie czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Maj

 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni z Wydziału Nauk Społecznych WSGE w dniach od 29 kwietnia do 5 maja, odbyli kolejną serię wykładów w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie w Castellon (Hiszpania). Była to jednocześnie okazja do podtrzymania i pogłębienia współpracy pomiędzy uczelniami.
 • W dniu 23 kwietnia kształcenie na kierunku "pedagogika" zostało pozytywnie ocenione przez Państwową Komisję Akredytacyjną.
 • Konferencja odbędzie się w dniu 18 maja 2009 roku w siedzibie WSGE w Józefowie pt. Edukacja przedszkolna w nowych formach, edukacja małego dziecka - wczoraj, dziś, jutro, nauczyciel wychowania przedszkolnego w XXI wieku.
 • Dyskusję nad tymi problemami włączyli się zarówno dydaktycy, pedagodzy, reprezentujący różnorodne obszary badawcze, jak również nauczyciele i praktycy. Z tego też powodu byliśmy zainteresowani nie tylko wystąpieniami w formie referatów, ale także warsztatami. Formuła warsztatowa pozwoliła między innymi na zaprezentowanie metod pracy oraz ich efektów (np. w formie wystawy osiągnięć dzieci i uczniów). Umożliwi także uczestnikom konferencji poglądowe zapoznanie się z podejmowaną w referatach problematyką.

Kwiecień

 • Wykład Dyrektora Centralnego Biura Śledczego. W dniu 18 kwietnia 2009 roku w Uczelnia gościła dyrektor Centralnego Biura Śledczego (CBŚ),który wygłosił wykład nt. Przestępczość zorganizowana w Polsce”. Jest to pierwszy wykład w serii wykładów nt. Bezpieczeństwo w Polsce i Unii Europejskiej”. Wprowadzenie do wkładu wygłosił rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji, młodszy inspektor dr Mariusz Sokołowski.
 • Wykład składał się z trzech części. Pierwsza z nich dotyczyła historii i struktury CBŚ. Druga część dotyczyła danych statystycznych przestępczości w Polsce. Dane te pokazują systematyczny spadek ilości przestępstw popełnianych przez grupy zorganizowane od roku 2006.
 • Te optymistyczne dane dotyczące walki z przestępczością zorganizowaną są wynikiem nie tyle skuteczności działania policji, co innych zjawisk, jak np. migracja grup przestępczych do innych państw członkowskich.W trzeciej części referent omówił trzy grupy przestępstw, do których zalicza się: przestępstwa ekonomiczne, kryminalistyczne, drogowe. Referent zwrócił uwagę na związek wyników osiąganych przez CBS, zależy o nakładów na bezpieczeństwo. Na koniec spotkania studenci mogli zadawać pytania, które głównie dotyczyły spraw prowadzonych przez policjantów z Centralnego Biura Śledczego.
 • Skończyły się egzaminy dyplomowe studentów zimowego naboru. Wszystkim absolwentom gratulujemy!

Marzec 

 • Posiedzenie Komisji Senackiej ds. jakości kształcenia i rozwoju naukowego kadry akademickiej.
 • Przyjechało dwóch studentów z Uniwersytetu w Kirikkale (Turcja) w ramach programu Erasmus.
 • Wyjechało troje studentów z Włoch, którzy studiowali przez  semestr w ramach programu Erasmus.
 • Senat Uczelni 17 marca.
 • Rada Wydziału Pedagogicznego i Wydziału Nauk Społecznych - 17 marca.
 • 24 marca w siedzibie Uczelni odbyło się Seminarium Naukowe poświęcone badaniom naukowym prowadzonym przez  naszych wykładowców. Pierwszy referat wygłosił prof. dr hab. E. Erazmus pt. Lenistwo przeszkoda w karierze zawodowej. Tego typu spotkania będą powtarzane cyklicznie. Ich celem jest stworzenie różnych publikacji.

Luty

 • Rozpoczęcie nowego semestru zimowego.
 • Ukazała się nowa publikacja naszej Uczelni pt. "Zarządzanie bezpieczeństwem w Unii Europejskiej wobec globalnych zagrożeń" poświęcona II Międzynarodowej Konferencji, która miała miejsce 17 listopada 2008r. w WSGE. 

Styczeń

 • Z okazji Nowego Roku miała miejsce zabawa karnawałowa zorganizowana przez samorząd studencki.
 • Rozpoczęła się sesja zimowa. To pierwsza sesja studiów magisterskich na naszej Uczelni.
 • Styczeń to także okres powrotu ostatnich zagranicznych studentów oraz powrót naszych studentów z wyjazdów do Hiszpanii, Litwy i Włoch.
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube