Tworzymy aktywne społeczeństwo

Kalendarium - 2010

Grudzień

 • Dnia 30 grudnia 2010 WSGE dostała uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne" (magisterskie). Serdecznie zapraszamy na studia! Podgląd
 • Dnia 14 grudnia 2010 odbyła się konferencja nt. Niedostosowanie społęczne dzieci i młodzieży. Konferencja została zorganizowana przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi. Współorganizatorem była Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim. Celem konferencji było zainicjowanie dyskusji na tematy: 1) Współczesnego oblicza nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży, 2) Przeobrażeń, jakim uległo to zjawisko w ciągu ostatnich lat, 3)Uwarunkowań i dynamiki rozwoju nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży w Polsce, 4) Stosowanych w praktyce pedagogicznej metod i form pracy resocjalizacyjnej, a także oddziaływań profilaktycznych zapobiegających rozwojowi nowych form nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży. 5)Problematyki zawodowej pedagogów pracujących z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie. Konferencja stała się doskonałą okazją do wymiany opinii między teoretykami i praktykami na temat najnowszych badań naukowych z dziedziny pedagogiki resocjalizacyjnej i możliwości wykorzystania ich w praktyce. Konferencja zainicjowała cykl spotkań naukowych poświęconych współczesnym wyzwaniom pedagogiki resocjalizacyjnej w służbie dynamicznie rozwijającego się społeczeństwa polskiego. Patronat honorowy i naukowy objęli: Założyciel Fundacji Bezpieczne Dzieci – dr Robert Socha; Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży - KAI KAIROT – dr Joanna Łukjaniuk; Kanclerz WSNS – mgr Sylwia Ćmiel; Prorektor WSGE – dr Magdalena Sitek, Pełnomocnik Rektora WSGE ds. Nauki – prof. zw dr hab. Bronisław Sitek, Dziekan Wydziału Pedagogiki WSGE – dr Mirosława Raczkowska-Lipińska; prof. dr hab. Lesław Pytka – jeden z twórców polskiej pedagogiki resocjalizacyjnej w Polsce. Przedstawiciele Ośrodków Resocjalizacyjnych i Szkół którzy byli obecni na konferencji to m.in. dyrektorzy:Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Falenicy; Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie; Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4 w Warszawie; Szkoły Szpitalnej nr 4 w Józefowie; Szkół Średnich w Siennicy, Zespołu Szkół w Otwocku i Mińsku Mazowieckim. Relacja z konferencji w Tygodniku Regionalnym
 • Dnia 7 grudnia o godzinie 18.30 odbyło sie spotkanie informacyjne dla studentów chętnych na wyjazd w ramach programu Erasmus na studia lub na praktykę. Spotkaniu przewodniczył prof. Bronisław Sitek oraz Iwona Niedziółka z Biura Współpracy Zagranicznej. Przybyło około 20 studentów z różnych kierunków. Prezentacja ze spotkania do pobrania tutaj...

Listopad

 • Dnia 22 listopada 2010 roku w murach naszej Uczelni odbyła się III Międzynarodowa Konferencja nt. Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy europejskiej. Organizatorami tej konferencji są Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie oraz Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Uczestnikami Konferencji byli naukowcy z ponad dziesięciu polskich Uczelni, w tym z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, oraz kilku zagranicznych, w tym Uniwersytetu w Bari (Włochy) i Tirany (Albania). W sumie w konferencji udział wzięło ok. 150 naukowców. Członkami komitetu honorowego byli m.in. poseł na Sejm RP Anna Sikora, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, Adam Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny, prefekt prowincji Lecce dr Mario Tafaro, profesorowie z Włoch Sebastiano Tafaro i z Albanii Ksenofont Krisami, rektor Uniwersytetu w Tiranie. Konferencje rozpoczął powitaniem zgromadzonych gości prof. dr hab. Bronisław Sitek. Konferencja miała dwie sesje plenarne i cztery panele. Pierwsza sesja plenarna poświęcona była Podstawowym kwestiom związanym z bezpieczeństwem wielkich i średnich aglomeracji miejskich. Wystąpienia rozpoczął prof. dr hab. Witold Pokruszyński referatem na temat Etymologia polityki i strategii bezpieczeństwa. Ponadto wystąpiły takie osobistości życia naukowego jak profesorowie A. Bałandynowicz czy A. Misiuk czy dr Mariusz Sokołowski, rzecznik prasowy Komendy Głównej. Poruszyli oni problem przestępczości gospodarczej, czy przestępczością pospolitą w metropoliach krajów Unii Europejskiej. W następnych w panelach zatytułowanych Organizacja i zarządzanie bezpieczeństwem na obszarach dużych i średnich aglomeracji miejskich, Bezpieczeństwo obywateli zabrało głos ponad czterdziestu referentów. Z tego względu niemożliwym jest scharakteryzowanie każdego referatu. Na uwagę zasługują prace zagranicznych gości. Profesor S. Tafaro zaprezentował przemyślenia na temat kontroli władzy. Podział władzy stworzony przez Monteskiusza w dużej mierze się wyczerpał. Nie gwarantuje on należytej kontroli władzy. Ponadto należy zdefiniować pojęcie przestępczości władzy publicznej, która w skutek braku należytej kontroli tworzy układy mafijne. Przykładem takiej sytuacji jest brak ograniczenia liczby kadencji w samorządach. Na szczególną uwagę zasługuje wystąpienie prof. dr hab. E. Kłodzińskiego, który przedstawił cybernetyczny model zarządzania miastem. Podsumowując konferencja okazała się niezwykle interesująca. Prelegenci przy pomocy wielu metod badawczych różnych nauk zbadali wszechstronnie temat. Publikacja jaka ukaże się niebawem będzie stanowić ważne źródło wiedzy nie tylko dla studentów, ale także dla wielu badaczy.  
 • 20 listopada w godzinach 11.20-12.55 w Uczelni gościliśmy gen. pil. kosmonautę Mirosława Hermaszewskiego, który wygłosił wykład nt. "Załogowe loty kosmiczne". Pan Generał jest jedynym w Polsce kosmonautą. Wykład cieszył się dużym uznaniem i zainteresowaniem ze strony studentów. 
 • Dnia 11 listopada 2010 Poczet Sztandarowy WSGE uczestniczył we Mszy w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Józefowie. 

Październik

 • W dniu 23 października 2010 w godz. 15.00-16.35 w ramach przedmiotu „System zarządzania w sytuacjach kryzysowych” odbyły się zajęcia instruktażowe, które przeprowadził Pan Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku st. bryg. mgr inż. Mariusz Zabrocki. Tematem zajęć był „Zamiar organizacji i prowadzenia operacji pożarowej TAJFUN–1–POŻAR przez sztaby kryzysowe Straży Pożarnej powiatu otwockiego”. W trakcie 2 godzinnego, szalenie interesującego wykładu przedstawiona została charakterystyka powiatu otwockiego, podstawa prawna funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej (PSP) na terenie powiatu a także rola i zadania jakie wykonywane są przez PSP. W sposób interesujący i bardzo przystępny opisane zostały typowe zagrożenia powodujące sytuacje kryzysowe na terenie powiatu otwockiego jak również standardowe procedury operacyjne, wg których realizowane są zadania w zakresie zarządzania kryzysowego z punktu widzenia Państwowej Straży Pożarnej. Końcowym elementem zajęć było szereg dociekliwych pytań zadawanych przez studentów, którzy wykazali ogromne zainteresowanie omawianą tematyką.
 • Dnia 19.10.2010 odbyło się posiedzenia Rady Wydziału Pedagogiki i Rady Wydziału Nauk Społecznych. Dziekani mówili min. o analizie rekrutacji na studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe w roku akademickim 2010/201, analizie i ocenie wyników egzaminów dyplomowych, o zadaniach promotorów w kierowaniu pracami dyplomowymi oraz o standardach pisania pracy obowiązującymi w WSGE. Na posiedzeniach Rad poruszono również temat działalności naukowej Wydziałów w roku akademickim 2010/2011
 • W dniu 15 października 2010r Pani Sylwia Ćmiel Dyrektor Uczelni uczestniczyła w ogólnopolskim spotkaniu środowiska przedstawicieli szkół wyższych z udziałem Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbary Kudryckiej oraz podsekretarza stanu, prof. Zbigniewa Marciniaka. Temat spotkania: „NOWOCZESNĄ POLSKĘ BUDUJEMY NA WIEDZY” Po raz pierwszy od 1989r Rząd RP podjął się szerokiej, kompleksowej i spójnej reformy dwóch powiązanych sektorów - nauki i szkolnictwa wyższego. Nadchodzącej reformie przyświeca przekonanie że rozwój wiedzy i umiejętności przyszłych pokoleń Polaków będzie najskuteczniejszym katalizatorem rozwoju gospodarczego kraju. Główne cele reformy nauki to: Większa jakość, Nauka bliżej gospodarki, Utworzenie Narodowego Centrum Nauki. Dodatkowe finansowanie najlepszych ośrodków naukowych. Większe nakłady na infrastrukturę badawczą, Narodowy Program rozwoju Humanistyki, Wirtualna Biblioteka Nauki, Nowe zadania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Zniesienie barier dla przedsiębiorców. Zaangażowanie biznes do badań naukowych. Ułatwienia dla młodych naukowców ułatwiające karierę zawodową. W spotkaniu uczestniczyli m.in. : 1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka; 2. Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow; 3. Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, prof. Waldemar Tłokiński; 4. Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, prof. Andrzej Kolasa
 • 12 października w murach Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr Marcina Mielnika – nauczyciela akademickiego naszej Uczelni. Dysertacja nosi tytuł Policja Księstwa Warszawskiego. Organizacja, kompetencje, działalność. Praca została napisana pod czujnym i fachowym okiem prof. Zygmunta Kazimierskiego. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej dr hab. Janusz Hochleitner, recenzentami zaś byli prof. dr hab. Czesław Grzelak z Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz dr hab. Norbert Kasparek prof. UW-M dziekan Wydziału Humanistycznego. Nowemu doktorowi gratulujemy i życzymy nowych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. 
 • Seminarium w 35 rocznicę Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. W dniu 12 października 2010 r. dr Czesław Marcinkowski poprowadził seminarium nt. „rola KBWE/OBWE w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego – 35 lat”. Temat był związany z rocznicą przyjęcia Aktu Końcowego KBWE w dniu 1 sierpnia 1975 r. W trakcie seminarium dr Marcinkowski przedstawił historię KBWE i ewolucję, a raczej postępującą od 1994 roku instytucjonalizację w kierunku Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Prezentując wydawnictwa KBWE/OBWE zapoznał uczestników seminarium z zasadniczymi obszarami funkcjonalnymi tej ponadregionalnej organizacji odpowiadającej i jednocześnie kształtującej bezpieczeństwo w strefie od Władywostoku do Vancouver. Temat seminarium wzbudził duże zainteresowanie uczestników i wywołał żywą dyskusję.  
 • Z początkiem roku akademickiego zaczęli zjeżdżać się studenci zagraniczni. W tym roku na studia w ramach programu LLP Erasmus przyjechało do WSGE 3 studentów - z Hiszpanii, Włoch i Turcji.

Wrzesień

 • W dniach 30 września – 1 października 2010 odbyła się 6. międzynarodowa konferencja naukowa nt. „The Application of Sustainable Development: Critical Assessment” na Uniwersytecie w Kłajpedzie (Litwa). Celem konferencji było zebranie naukowców z różnych środowisk w celu zaprezentowania swoich badań i dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju, wykorzystujących różne poglądy i podejścia do tematu. Ma to otworzyć drogę nie tylko dla nowych pomysłów teoretycznych, ale również zastosowań praktycznych. Z WSGE w konferencji wzięło udział 4 pracowników wraz z artykułami w języku angielskim:  Prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek - Evaluation of the proposed reform of higher education in Poland against the background of sustainable development principles; Dr Magdalena Sitek - The Development of Global Economy in the Light of Business Charter for Sustainable Development; Mgr Sylwia Ćmiel - Social potential management as a main element of the contemporary organization strategy; Mgr Iwona Niedziółka - The Impact of Foreign Direct Investment on economic development in Poland. Prof. B. Sitek był również członkiem Komitetu Naukowego konferencji. Zadania konferencji, czyli podkreślenie teoretycznych modeli zrównoważonego rozwoju, omówienie możliwości oceny zrównoważonego rozwoju, zaprezentowanie tendencji zrównoważonego rozwoju w regionach, przedstawienie społecznych, ekonomicznych, ekologicznych i politycznych aspektów zrównoważonego rozwoju oraz prezentacja praktycznego zastosowania zrównoważonego rozwoju zostały w większości zrealizowane. 
 • Dnia 20 września 2010 r. w Uczelni odbyła się konferencja pt. Zarządzanie informację i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Patronat nad konferencją objął prof. dr hab. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Konferencja była współorganizowana przez katowicki Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum. Podczas uroczystości rozpoczęcia konferencji józefowska Uczelnia podpisała porozumienie o przystąpieniu do Klastra Technologii Energooszczędnych. W imieniu Uczelni porozumienie podpisała Prorektor Uczelni dr Magdalena Sitek, zaś w imieniu Klastra Roman Trzaskalik, Prezes Parku Naukowego i Technologicznego Euro-Centrum z Katowic. O randze Konferencji świadczy udział w niej takich znanych osobistości ze świata nauki, biznesu i polityki jak: Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Paweł Ziemski - Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Piotr Styczeń - Wiceminister Infrastruktury, dr Wojciech Rafał Wiewiórowski – Generalny Inspektor Ochrony Danych osobowych, Andrzej Arednarski – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Piotr Uszkok – Prezydent Katowic, Zbigniew Michnikowski – Wiceprezydent Bielska-Białej, dr Mariusz Sokołowski – Rzecznik Prasowy Komendy Głównej Policji, prof. Krzysztof Żmijewski, Społeczna Rada Narodowego Programu redukcji Emisji. Obecni byli również politycy samorządowi, m.in. Krzysztof Boczarski - Starosta Otwocki i jego zastępca Mirosław Pszonka, Władysław Dariusz Łokietek – Burmistrz Karczewa, Marek Jędrzejczak – wójt Gminy Wiązowna oraz Zdzisław Gójski - Burmistrz Dzielnicy Wawer. Burmistrz Józefowa Stanisław Kruszewski, pomimo zaproszenia, nie był obecny na konferencji.Patronat medialny nad konferencją objął ogólnokrajowy dziennik Rzeczpospolita oraz Telewizja Polska, Oddział w Warszawie. Obecne były również lokalne media, tj. Linia Otwocka i Tygodnik Regionalny. Informacje o konferencji zostały odnotowane w Rzeczpospolitej z 21 września 2010 r. (warto tu dać skan tego artykułu). Ponadto, informacja o konferencji została nadana 20 września 2010 r. w Kurierze Warszawy i Mazowsza o godz. 21.45. Obszerna informacja o konferencji znalazła się na stornie Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. Informacja nt. konferencji na stronie GIODO. Szukaj nas na facebook.   Film z konferencji.
 • Dnia 19 września 2010 r. mszą św., odprawioną w Kościele Parafialnym p.w. NMP Częstochowskiej w Józefowie, zainaugurowany został nowy rok 2010/2011. Mszę św. odprawił ks. płk. prał. kan. dr Zbigniew Kępa, Dziekan Straży Granicznej i Notariusz Kurii Polowej oraz ks. Kazimierz Gniedzejko, proboszcz tutejszej parafii. W uroczystej mszy św. udział wzięli studenci oraz kadra akademicka. Uroczysta immatrykulacja studentów odbędzie się w terminie późniejszym i będzie powiązana z nadaniem jednej z auli uczelni imienia bp. Tadeusza Płoskiego, który zginął w katastrofie lotniczej w Smoleńsku.
 • Dnia 10 września 2010 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadało Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie kategorię B. Więcej w komunikacie... na stronie 49 poz. 25.

Sierpień

 • Wakacyjne marsze 
  Kilku pracowników WSGE wzięło udział w pieszej pielgrzymce z Warszawy na Jasną Górę. Maszerowali przez dziesięć dni, raz w deszczu, innym razem w spiekocie, razem w grupą wojskową. Była to prawdziwie międzynarodowa grupa, składając się żołnierzy armii amerykańskiej, niemieckiej, litewskiej i naturalnie polskiej. Ci ostatni stanowili najliczniejsza grupę. Tradycją już jest, że w grupie tej idą również cywile, dzięki czemu również i my mogliśmy tam się znaleźć. Było to wspaniałe przeżycie i doświadczenie Kościoła Powszechnego. Organizatorom pielgrzymki gratulujemy wspaniałego przedsięwzięcia.

Lipiec

 • W dniu 27 lipca odbyło sie szkolenie dla wykładowców WSGE w zakresie używania platformy e-learningowej w celu powadzenia zajęć ze studentami przez internet.
 • Po zdaniu wszystkich egzaminów w sesji w lipcu zakończył się roczy pobyt studentów włoskich i hiszpańskich w naszej uczelni w ramach programu Erasmus. 
 • W połowie lipca odbyły się egzaminy dyplomowe na kierunkach: Administracja, Pedagogika i Zarządzanie oraz pierwsze obrony na studiach drugiego stopia kierunku Pedagogika.  Wszystkim absolwentom gratulujemy!

Czerwiec

 • W połowie czerwca wyjechali z WSGE dwaj studenci z Uniwersytetu w Kirikkale (Turcji). Bardzo chwalili sobie pobyt na naszej uczelni i zapewnili, że kiedyś wrócą do Polski.
 • W dniach 31 maja – 08 czerwca grupa wykładowców z naszej Uczelni wygłosiła serię wykładów na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu w Bari – oddział zamiejscowy w Taranto. Ponadto spotkali się ze studentkami WSGE studiującymi w Bari w ramach programu Erasmus. 

Maj

 • Dnia 25.05.2010r. odbyło się posiedzenie Rady Wydziału Nauk Społecznych i Rady Wydziału Pedagogiki. Na Radzie Wydziału Nauk Społecznych Dziekan mówił o ocenie jakości kształcenia na podstawie hospitacji zajęć, następnie przeszedł do omówienia postępu prac dyplomowych na podstawie dokonanej kontroli. Kolejnym tematem był pobyt Dziekana na konferencji dotyczącej ochrony ludności cywilnej CBW w Warszawie. Członkowie Rady Wydziału pozytywnie zaopiniowali tematy prac dyplomowych studentów V semestru kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Na zakończenie posiedzenia został przedstawiony regulamin konkursu na najlepszą prace dyplomową (licencjacką i magisterską). Na Radzie Wydziału Pedagogiki Pani Dziekan mówiła o terminach obron prac dyplomowych oraz o nowych oświadczeniach, które muszą złożyć studenci przed obroną pracy dyplomowej. Kolejnym tematem były seminaria naukowe w następnym roku akademickim. Wszystkie seminaria będą rozpoczynały się od godz. 17.00. Pani Dziekan przedstawiła terminy Rad Wydziału na rok akademicki 2010/2011. Wspomniano również o Międzynarodowej Konferencji Naukowej, organizowanej przez WSGE oraz Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum na temat: Zarządzanie informacją i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Patronat Honorowy nad konferencją objął Parlament Europejski.
 • Dnia 25 maja odbyło się seminarium dr Mirosławy Raczkowskiej - Lipińskiej poświęcone Bohaterowi literackiemu. Spotkanie rozpoczęto pytaniem: jaką literaturę pamiętamy z dzieciństwa? Z badań wynika, że najczęściej wspominamy klasyków takich jak Brzechwa, Konopnicka. Współcześnie gusta literackie nieco się zmieniają. Już najmłodszym proponuje się szeroką ofertę literacką, która z punktu widzenia rodzajów bohatera stanowi ciekawy obszar badań i zasadniczy temat seminarium. Pani dr. M. Raczkowska - Lipińska przedstawiła kilka rodzajów bohatera, np. deformacyjny, bohater - rówieśnik i inne. Każdy z nich odgrywa inną rolę w rozwoju młodych ludzi. Wystąpienie zostało wzbogacone licznymi przykładami publikacji jakie ukazały się na rynku po 2000 roku.
 • 13 maja 2010 Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński wziął udział w konferencji nt. „Ochrona ludności w czasie pokoju oraz w okresie kryzysu i wojny” zorganizowanej z okazji 61. rocznicy podpisania konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r. o ochronie ofiar wojny przez Instytut Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Towarzystwo Wiedzy Obronnej i Centralną Bibliotekę Wojskową. Dziekan wygłosił słowo końcowe podsumowując konferencję.
 • W dniach 13-14 maja 2010r. w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku odbyła się konferencja nt. „Publikacje elektroniczne w rozwoju nauki polskiej” w ramach projektu PO Innowacyjna Gospodarka „Organizacja i wdrożenie ogólnopolskiego elektronicznego systemu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedstawicielem WSGE na konferencji była mgr Natalia Khatsko.
 • W dniach 9-16 maja dwaj wykładowcy z Uniwersytetu Kirikkale (Turcja) wygłosili serię wykładów dla studentów WSGE w języku angielskim. Tematami wykładów prof. Ali Guzel było “Introduction to Mathematical Programming, Case Study: Multiobjective assignment of students to faculty members, LINGO modeling and solution” oraz “Sensitivity Analysis and performance criteria, Implementation/Conclusion/Future Prospects”. Prof. Mahmut Ozdemir natomiast mówił nt. “Introduction to Business Entrepreneurship, Features of Business Entrepreneurs, Varieties and Importance of Business Entrepreneurs” oraz “Features of Successful Business Entrepreneurs, Conclusion and Suggestions”.

Kwiecień

 • W ostatnią niedzielę kwietnia 25.04 odbył się finał wyborów "Miss Ziemi Otwockiej 2010". Ten zaszczytny tytuł przypadł Agnieszce Kobzie. WSGE pomagało w organizacji tej imprezy - w siedziebie szkoły odbyły się eliminacje do konkursu. 
 • 24 kwietnia dla studentów na kierunku Administracja wykład wygłosił podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń. Temat referatu brzmiał "Mieszkalnictwo a interwencjonizm państwowy". 
 • Dnia 20.04.2010r. odbyło się posiedzenie Rady Wydziału Pedagogiki oraz posiedzenie Rady Wydziału Nauk Społecznych. Na spotkaniu przedstawiono następujące tematy: w ramach Rady Wydziału Nauk Społecznych: 1. Ocena poziomu kształcenia na podstawie hospitacji zajęć. 2. Stan liczbowy studentów na Wydziale Nauk Społecznych i liczba studentów skreślonych z listy. 3. Informacja o studentach, którzy nie przystąpili do egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2009/2010. 4. Poziom wiedzy studentów na podstawie ocen semestru zimowego 2009/2010. 5. Sylabusy – merytoryczna strona opracowania. 6. Akceptacja pytań do egzaminu dyplomowego na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. W ramach Rady Wydziału Pedagogiki: 1. Ocena poziomu kształcenia na podstawie hospitacji zajęć. 2. Stan liczbowy studentów na Wydziale Pedagogiki i liczba studentów skreślonych z listy. 3. Informacja o studentach, którzy nie przystąpili do egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2009/2010. 4. Podsumowanie konferencji nt. „Innowacji w edukacji elementarnej”. 5. Akceptacja pytań do egzaminu dyplomowego na kierunku Pedagogika studia II stopnia.
 • Dnia 20 kwietnia prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński poprowadził seminarium naukowe nt. "Kryteria bezpieczeństwa narodowego". Profesor stwierdził, że kryterium bezpieczeństwa narodowego należy traktować jako miernik służący za podstawę oceny w znaczeniu leksykalnym, filozoficznym i logicznym. Wyznaczenie kryteriów bezpieczeństwa narodowego można dokonać albo metodą negatywną - kiedy brak zagrożeń lub pozytywną - kiedy będzie umiejętność likwidowania zagrożeń.
 • We czwartek 22 kwietnia odbyło się sympozjum, które dotyczyłoi problemów związanych z tematem grantu nt. spójność aktów prawnych i wynikających z nich definicji pojęć bezpieczeństwa RP z aktami prawnymi i definicjami pojęć bezpieczeństwa UE i NATO. W czasie sympozjum byli przedstawiciele 13 ośrodków naukowo-badawczych i dydaktycznych zajmujących się nauką i dydaktyka o bezpieczeństwie. W wyniku sympozjum potwierdzono wolę podjęcia tematu grantu dotyczącego pierwszej części tematu. Gospodarzem spotkania był Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Trangranicznego RP prof. zw. dr hab. inż. Roman Kulczycki.
 • W konferencji zorganizowanej przez Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach dnia 19 kwietnia nt. "Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości" uczestniczyło dwoje wykładowców z WSGE: dr Mirosław Matosek oraz mgr Sylwia Ćmiel. Tematem ich wystąpienia było: Wychowanie patrityczne młodzieży w klasach mundurowych w szkołach ponadgimnazjalnych.
 • Dnia 10 kwietnia w wyniku katastrofy polskiego samolotu zginął Prezedent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką oraz przedstawiciele najważniejszych instytucji w państwie. Z tego powodu nasza uczelnia partnerska Uniwersytet w Sumach złożyła nam kondolencje.
 
 • Ponadto kondolencje w formie elektronicznej złożyły nam uczelnie partnerskie w Turcji: Kirikkale University oraz Osmaniye Korkut Ata University.

Marzec

 • Dnia 28 marca 2010 odbyła się w WSGE Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Innowacje w edukacji elementarnej”. Współorganizatorem tej konferencji była Akademia Podlaska, gdzie dzień wcześniej odbyła się pierwsza część konferencji. Spotkanie przyciągnęło uznanych w Polsce specjalistów z dziedziny pedagogiki m.in. Prof. dr hab. Janusz Gęsicki oraz prof. dr hab. Wacław Zawadowski. Studenci Wydziału Pedagogiki WSGE okazali wielkie zainteresowanie i tłumnie przybyli na konferencję. Artykuł w Tygodniku Regionalnym na temat konferencji
 • Dnia 16 marca 2010 odbyło się posiedzenie Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi. Podczas posiedzenia omówione zostały następujące sprawy: ustalono zasady rekrutacji na rok akademicki 2011/2012, omówiono działalność dydaktyczną na Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Pedagogiki, określono obowiązki nauczyciela akademickiego, złożono sprawozdania z konferencji naukowych wewnętrznych i zewnętrznych oraz nowego zeszytu naukowego Journal of Modern Science, uchwalono promotorów na studia podyplomowe oraz podsumowano realizację studiów podyplomowych. W wolnych wnioskach zatwierdzono nowe pytania do egzaminu dyplomowego na kierunku administracja w specjalności administracja publiczna i systemami bezpieczeństwa oraz powołano dr M. Matoska na członka Komisji Jakości Kształcenia i powołano Komisję Senacką opiniującą zmiany do Statutu Uczelni.
 • Dnia 8 marca 2010 miało miejsce wazne spotkanie przedstawicieli polskich Uczelni prowadzących kierunki związane z bezpieczeństwem. Zasadniczymi celami spotkania było nawiązanie kontaktów w celu prowadzenia wspólnych inicjatyw w zakresie badań i polepszania jakości kształcenia studentów. Obie rzeczy związane są z jakością kadry naukowej. Zebrani Rektorzy, Dziekani i Kanclerze postanowili aktywnie przyłączyć się do inicjatywy rządu, która ma na celu opracowanie standardów kształcenia w zakresie bezpieczeństwa na odpowiednio wysokim poziomie. Pozwoliłoby to nadać absolwentom niektórych Uczelni odpowiednią rangę na rynku pracy. Wiązałoby się to z pewnymi przywilejami np. w łatwiejszym przyjęciu do pracy w służbach MSWiA. Innym owocem tych prac ma być nieformalne stowarzyszenie, które będzie dbać o odpowiednie tempo w realizacji rozpoczętych zamierzeń. W celu zrealizowania tych planów wszyscy zgromadzeni postanowili zbierać się regularnie raz na semestr.

Luty

 • Dnia 15 lutego odbyło się spotkanie pracodawców ze studentami WSGE, którzy zostali zakwalifikowani do odbycia stażu w ramach projektu 2/POKL/4.1.1/2008.
 • W środę 17 lutego 2010 Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi została włączona w poczet członków Konsorcjum Naukowo – Technologicznego „Polska Platforma Technologiczna Systemów Bezpieczeństwa”. Delegacja WSGE zaprezentowała Uczelnię oraz Instytut Bezpieczeństwa Transgranicznego RP WSGE na posiedzeniu w siedzibie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Tym samym nasza Uczelnia będzie rozwijać tematy naukowo – badawcze w ramach PPTSB.
 • Również 17 lutego odbyło się spotkanie Komisji senackiej do spraw jakości kształcenia i rozwoju naukowego kadry akademickiej. Przedmiotem jej obrad były oceny kadry akademickiej oraz plany dotyczące przeprowadzenia otwartych wykładów w naszej Uczelni.
 • Dnia 19 lutego odbyła się w siedzibie Uczelni studencka konferencja nt. „Ocena zagrożeń i bezpieczeństwa Polski metoda ekspercką i burzy mózgów”. Konferencja została przygotowana i przeprowadzona przez studentów Wydziału Nauk Społecznych WSGE w ramach tematu naukowo - badawczego„Transgraniczna przestrzeń zagrożeń i bezpieczeństwa Polski” realizowanego przez Instytut Bezpieczeństwa Transgranicznego RP WSGE w Józefowie. Artykuł w "Linii Otwockiej" nr 9/2010
 • Z końcem semestru zimowego wyjechało z naszej Uczelni 3 studentów z Turcji. Zaś na semestr letni przyjechało dwóch studentów z kierunku Public Administration. Będą oni mieli zajęcia języku angielskim oraz naukę podstaw języka polskiego.
 • W tym miesiącu ukazała się nowa pozycja wydawnicza naszej Uczelni: Polsko – angielski mini leksykon zagadnień Unii Europejskiej autorstwa Magdaleny Sitek i Barbary Dobrzańskiej. Ta unikalna na polskim rynku wydawniczym praca naukowa może być znaczącą pomocą dla studentów oraz osób zainteresowanych tematyką ustroju Unii Europejskiej.

Styczeń

 • W styczniu zakończył się pobyt niektórych naszych studentów zagranicznych. Do Aten wyjechał już jeden student, niedługo wrócą też do domu studenci z Turcji z Uniwersytetu w Kirikkale. Została przeprowadzona ankieta wśród studentów z programu Erasmus. Wszyscy są zadowoleni z pobytu w Polsce i gdyby mogli drugi raz wybrać miejsce wyjazdu, ich wybór padłby na WSGE.
 • 25 stycznia odbyły się 3 wykłady inspektora Macieja Romanowskiego na temat handlu ludźmi w Polsce.
 • Dnia 18 stycznia odbyło się spotkanie z pracodawcami w ramach projektu 2/POKL/4.1.1/2008 w siedzibie WSGE. Pracodawcy zostali poinformowani na temat możliwości odbycia w ich jednostkach płatnych z EFS staży przez studentów WSGE.
 • 12 stycznia zebrała się Komisja do spraw Jakości Kształcenia i Rozwoju Naukowego kadry akademickiej. Głównym tematem obrad było przygotowanie studentów Uczelni do egzaminów dyplomowych. Komisja poruszyła także temat kategoryzacji za 2009 rok oraz publikacji naukowych w 2010 roku.
 • Dnia 12 stycznia 2010r odbyło się spotkanie Rady Wydziału Nauk Społecznych oraz Rady Wydziału Pedagogiki. Na Radzie Wydziału Nauk Społecznych poruszone zostały następujące tematy: 1) Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych na kierunkach: Administracja i Zarządzanie2) Zatwierdzenie specjalności na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne „ Bezpieczeństwo publiczne” 3) Promotorzy na semestr letni 2009/2010 na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne 4)Hospitacje pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauk Społecznych (zakres hospitacji, osoby hospitowane, ocena) 5) Pisanie artykułów do zeszytów naukowo-dydaktycznych (termin do 30.03.2010) 6) Sylabusy na semestr zimowy 2009/2010 jakość i terminowość 7) Informacja dotycząca Informatycznego Centrum Zarządzania Kryzysowego WSGE
 • Natomiast na Radzie Wydziału Pedagogiki poruszone zostały następujące kwestie: 1) Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych na kierunku Pedagogika 2) Pisanie artykułów do zeszytów naukowo-dydaktycznych (termin do 30.03.2010) 3) Sylabusy na semestr letni 2009/2010 jakość i terminowość 4) Dyskusja nad pytaniami do egzaminu dyplomowego na studia II stopnia
 • Po spotkaniu Rad Wydziału odbyło się seminarium naukowe, które wygłosił prof. dr hab. Stanisław Pikulski na temat: „Zjawiska patologii społecznej w administracji publicznej”. W wystąpieniu profesor wyjaśnił definicję administracji publicznej, zauważając, że są to wszystkie osoby działające dla władz państwowych. Na seminarium przybyło wielu studentów i kadra naukowo - dydaktyczna z Wydziału Nauk Społecznych.
 
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube