Tworzymy aktywne społeczeństwo

Kalendarium - 2011

Grudzień

 • Bronisław Sitek, Pełnomocnik Rektora ds. Naukowych WSGE został członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk na lata 2011-2014. To ogromne wyróżnienie dla wydziału i uczelni. Zakres działania Komitetu obejmuje problematykę nauk prawnych, historii prawa, historii doktryn polityczno-prawnych oraz badania nad kulturą prawną. Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Nauk Prawnych.- To bardzo nobilitujące. Myślę, że w pewnym stopniu przyczynił się do tego zorganizowany w tym roku na UWM zjazd dziekanów prawa - mówi prof. Bronisław Sitek. - Do komitetu, w ogólnopolskim głosowaniu, zostało wybranych wielu młodych profesorów co bardzo mnie cieszy, gdyż będą w stanie nadążyć za światowymi trendami w dziedzinie nauk prawnych -dodaje. Profesor Bronisław Sitek jest prawnikiem, nauczycielem akademickim, specjalistą w zakresie prawa rzymskiego. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1993 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, doktora habilitowanego - na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. W 2007 r. uzyskał tytuł profesora nauk prawnych. W latach 1997-2000 pełnił funkcję prodziekana ds. nauki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, 2000-2008 - prodziekana ds. współpracy z zagranicą Wydziału Prawa i Administracji UWM. Od 1 września 2008 r. jest dziekanem tego wydziału. Profesor Sitek jest promotorem 4 prac doktorskich i autorem ponad 80 publikacji.
 • W grudniu odbyły się dwa posiedzenia Komisji ds. Jakości Kształcenia. Celem spotkań jest podniesienie poziomu kształcenia. Omawiane były takie elementy systemu kształcenia: praktyki studenckie oraz publikacje i rozwój naukowy kadry dydaktycznej.
 • Dnia 20 grudnia 2011 r. obyło się posiedzenie Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi. Podczas posiedzenia poruszone zostały następujące sprawy: zatwierdzono uchwały Rady Wydziału Nauk Społecznych w sprawie nadania stanowiska profesora nadzwyczajnego dla dr hab. Magdaleny Sitek oraz dr hab. Jerzego Zawiszy, zatwierdzenie uchwały Rady Wydziału Pedagogiki w sprawie nadania stanowiska profesora nadzwyczajnego dla dr hab. Barbary Karolczak – Biernackiej, podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dot. zasad ochrony i komercjalizacji dóbr niematerialnych w WSGE, dokonano podsumowania studiów podyplomowych i stanu sylabusów w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012 oraz przedstawiono plan konferencji naukowych na semestr letni 2011/2012.
 • W grudniu zostały wydane dwie publikacje dr B. Antczak i prof. W. Pokruszyńskiego. 

Listopad

 • Dnia 25 listopad 2011 odbyło się Zebranie Samorządu Studenckiego. W programie posiedzenia: 1. Ustalenie planu pracy samorządu na rok akademicki 2011/2012. 2. Projekt poprawek do regulaminu samorządu studenckiego. 3. Redagowanie gazety studenckiej. 4. Aktywność kół naukowych WSGE. 5. Reklama oferty dydaktycznej WSGE, w tym kursów. 6. Strona internetowa samorządu studenckiego WSGE. 7. Sprawy organizacyjne 8. Wnioski i postulaty. W zebraniu uczestniczyło 15 studentów oraz Dyrektor WSGE.

Październik

 • Przygotowana dnia 27 października 2011 przez Powiat Otwocki, Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie i Akademię Pedagogiki Specjalnej konferencja zgromadziła w Powiatowym MDK w Otwocku pedagogów, psychologów i rodziców. Prelegenci, przedstawiciele uczelni, poradni psychologiczno-pedagogicznej a także policjanci, w sposób niezwykle przekonywujący mówili o zagrożeniach, o uzależnieniu, o nieświadomym, najczęściej, popełnianiu przez dzieci przestępstw albo stawania się ofiarami. Celem konferencji było zapoznanie uczestników z najważniejszymi i najnowszymi zjawiskami patologicznymi występującymi w świecie wirtualnym, a będącymi powszechnym zagrożeniem dla ucznia i nauczyciela i rodziny oraz doskonalenie kompetencji społeczno-medialnych pracowników instytucji oświatowo-wychowawczych, a także rodziców. Relację z konfernecji można znaleźć na stronie Powiatu Otwockiego oraz na stronie Linii Otwockiej
 • W dniach 16-17 paździenrika 2011 WSGE współorganizowało wraz z Centrum Badań nad Terroryzmem konferencję nt. "Współpraca transgraniczna w przeciwdzialaniu zagrozeniom terrorystycznym w aspekcie EURO 2012" w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej.Plakat z konferencji
 • 3 października pracownicy WSGE uczestniczyli w Inauguracji Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Uroczystośc dała możliwość spotkania ważnych osobistości życia naukowego i politycznego polski m.in. Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.


Wrzesień

 • Została wydana wspólny raport z badań dra Pawła Migały oraz mgr Sylwii Ćmiel pt. "Środowisko szkolne jako jeden z elementów wpływających na powstawanie i utrwalanie zachowań agresywnych". Publikację można znaleźć w zakładce Wydawnictwo.
 • Pracownicy WSGE wyjechali na Uniwersytet w Kłajpedzie (Litwa) na coroczną międzynarodową konfrencję naukową nt. rozwoju miejskiego i regionalnego. Podczas konferencji naukowcy z różnych krajów mieli możliwość wymiany poglądów dotyczących rozwoju regionów Europy Środkowo - Wschodniej. 

Konferencja na Uniwersytecie w Kłajpedzie 2011 - Galeria

09-1109-1109-1109-1109-1109-11


Sierpień

 • Została wydana publikacja dra Pawła Migały nt. „Wybrane elementy patologii społecznej w aspekcie ich uwarunkowań” przez Wydawnictwo WSGE. Skrypt jest skierowany do studentów pedagogiki i psychologii, którzy wiążą swą przyszłość z szeroko pojęta pracą pedagogiczną. Pełny tekst publikacji można znaleźć na stronie Wydawnictwa.

Lipiec

 • W czerwcu i lipcu odbyły się ostatnie zajęcia na e-learningowych studiach podyplomowych finansowanych z funduszy UE.
 • 1 lipca studenci kierunku Ochrona środowiska rozpoczęli 3-miesięczne płatne staże w ramach projektu „Zwiększenie jakości usług i silniejsze powiązanie z potrzebami rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy w WSGE w ramach POKL ze środków EFS” w jednostkach związanych z ochroną środowiska naturalnego m.in. w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, w Urzędzie Dzielny Wawer w Wydziale Ochrony Środowiska.
 • Wydawnictwo WSGE opublikowało pracę prof. Edwarda Erazmusa nt. „Dylematy sukcesów, awansów i karier w okresie transformacji”. Książka skierowana jest zarówno do studentów pedagogiki, zarządzania i administracji, jak i wszystkich osób zainteresowanych przemianami społeczno-gospodarczymi okresu transformacji ustrojowej. Pełny tekst publikacji można znaleźć na stronie Wydawnictwa.
 • Również w lipcu wyjechali studenci zagraniczni z programu Erasmus do swoich macierzystych uczelni: 1 studentka z Castellon z Hiszpanii, 1 studentka z Bari z Włoch oraz 10 studentów z Kirikkaale oraz Karaman z Turcji.
 • 29 lipca pani Anna Wach wyjechała na seminaria w celu promowania naszej uczelni do Indii i Nepalu. Przeprowadziła szereg wykładów i odbyła wiele spotkań z przyszłymi studentami oraz reprezentowała WSGE podczas rozmowy z konsulem dr Zbigniewem Igielskim w New Dehli. 

  

 • W licu została przeprowadzona inwentaryzacja obydwu laboratoriów oraz magazynu ochrony środowiska przez laboranta dra Mariusza Tryznowskiego. Cały zakupiony z projektu „Zwiększenie jakości usług i silniejsze powiązanie z potrzebami rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy w WSGE w ramach POKL ze środków EFS” sprzęt został oznakowany.
 • W okresie od 25 licpa do 5 sierpnia Dyrektor Uczelni mgr Sylwia Ćmiel była uczestnikiem warsztatów „Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych” zorganizowanych przez Fundację na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy „Nowe Media”. Zakres kursów obejmował m.in. Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, Komercjalizacji rezultatów prac badawczych, Podstawy technik PR i Marketing-mix oraz Gender Mainstreaming w instytucjach naukowych.
 • W lipcu odbyły się obrony ponad 90 studentów z kierunków: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz pedagogika I oraz II stopnia. Wszystkim absolwentom gratulujemy! 

  

zdjęcia z obron lipiec 2011


Czerwiec 

 • 10 czerwca studenci Adam Jadwiszczak, Katarzyna Matwiejewa z koła naukowego Akademia Przyrody z opiekunem koła Panią mgr Agnieszką Dropniewską uczestniczyli w Seminarium Kół Naukowych "Współczesne problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego" i wygłosili referat na temat "Elektrownie jądrowe a bezpieczeństwo środowiska". Dokładną relację z ich pobytu można znaleźć tutaj.
 • W weekend 3 i 4 czerwca odbył się ostatni zjazd słuchaczy e-learningowych studiów podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa narodowego i Zarządzania gospodarką terytorialną. Słuchacze obydwu grup wypełnili anonimową ankietę ewaluacyjną na temat oceny korzystania z platformy e-learningowej. Słuchacze ocenili studiowanie przez Internet wysoko. Logowanie do platformy nigdy nie sprawia problemów, kontakt z administratorem jest dobry, układ platformy przejrzysty, materiały są dobrej jakości, kontakt z wykładowcami dobry, korzystanie łatwe. Ankietowani słuchacze zasugerowali umożliwienie większej integracji studentów za pośrednictwem platformy. 
 • Profesor Zygmunt Kazimierski przekazał w darze sprzęt komputerowy dla Samorządu Studenckiego WSGE.

Maj

 • Dnia 31 maja 2011 gościł w naszej uczelni prof. Bahadir Akin z Karamanoglu Mehmetbey Universitesi w Turcji. Profesor wygłosił wykład na temat: przedsiębiorczość w Turcji – ujęcie historyczne oraz Przedsiębiorczość kobiet w Turcji. Ponadto współpraca pomiędzy uczelniami będzie zacieśniana poprzez projekt wspólnej publikacji. 

Wizyta prof. Bahadira Akina

akinakinakin

 • Zeszyt Naukowo-Dydaktyczny Journal of Modern Science zostały wpisany na listę IndexCopernicus, tym samym jest indeksowany na liście czasopism naukowych IC Journal Master List (JML) tworzących ranking w oparciu o ocenę około 30 parametrów zgrupowanych w pięciu kategoriach: jakość naukowa, jakość edytorska, zasięg, częstotliwość/regularność/stabilność rynkowa oraz jakość techniczna. Obecnie JML obejmuje przeszło 2.500 czasopism (w tym ok1.800 zagranicznych).
 • W maju został wydany piętnasty numer „Życia Studenckiego”. Gazetka zmieniła format i oprawę graficzną. Można znaleźć artykuły m.in. na temat: laboratorium, przyszłości WSGE, oceny pracowników, studenckiego koła Akademii Przyrody.
 • W dniach 6-7 maj przyjechała do Uczelni kontrola z Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne.

Kwiecień

 • Dnia 3 kwietnia rozpoczęła się kolejna edycja szkoleń z zakresu Autoprezentacji, Komunikacji Interpersonalnej i Zarządzania stresem. Podczas rekrutacji zgłosiło się bardzo wiele zainteresowanych studentów. Po teście motywacyjnym została wyłoniona grupa 90 osób na 3 szkolenia, które potrwają do 13 czerwca.
 • WSGE od kilku miesięcy współpracuje z Domowym Hospicjum Dziecięcym "Promyczek". W dniu 9 kwietnia o godz. 13.00 prezes Fundacji "Anielska Przystań" ks. Paweł Dobrzyński, jednocześnie twórca Hospicjum spotkał się z studentami Józefowskiej Uczelni. Podczas spotkania przedstawił działania podejmowane przez ludzi niosących pomoc dzieciom śmiertelnie chorym. Jednocześnie zachęcał studentów do finansowego wsparcia Hospicjum poprzez przekazanie 1% od podatku. Liczymy na zrozumienie i wsparcie tego humanitarnego dzieła przez naszych studentów. Z kolejną grupą studentów ks. Paweł spotka się w najbliższą sobotę o tej samej godzinie, tj. 16 kwietnia br.

Marzec

 • 25 marca 2011r w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalej zostało utworzone koło naukowe SKAP -  Studenckie Koło Akademii Przyrody. Cel jaki przyświecał studentom przy tworzeniu koła był prosty - chcą poszerzać swoją wiedzę w zakresie nauk o ochronie środowiska, przyrody, naszego przyrodniczego otoczenia. Ponadto będą realizować własne projekty, popularyzować nauki związane z ochroną środowiska. Opiekunem SKAPU została P. mgr Agnieszka Drapiewska - pracownik naukowo-dydaktyczny na kierunku "ochrona środowiska", zaś w skład zarządu wchodzą: Prezes: Katarzyna Matwiejewa, V-ce prezes ds. promocji: Łukasz Śniegoń, V-ce prezes ds. personalnych: Adam Jadwiszczak, oraz chętni do aktywnego działania studenci kierunku "ochrona środowiska" oraz inni chętni... SKAP dopiero rozpoczyna swoją działalność, jednakże już ma w planach parę projektów, które chcą zrealizować. Wezmą także aktywny udział w Seminarium Naukowym pt.”Współczesne problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego”, które odbędzie się 10 czerwca 2011 roku w Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen. J. Ziętka w Katowicach. Konferencja ta na chwilę obecną jest pierwszą „wyprawą” SKAPu na zewnątrz, choć koło ma nadzieję, że nie ostatnią! Osoby, które biorą udział w owej konferencji w Katowicach to Pani Katarzyna Matwiejewa i Pan Adam Jadwiszczak oraz merytoryczny opiekun koła - Pani mgr Agnieszka Drapiewska i dyrektor WSGE Pani Sylwia Ćmiel. Studenci będą wygłaszać referat pt „Elektrownia jądrowa a bezpieczeństwo środowiska”. Na następnym spotkaniu w dniu 8 kwietnia 2011r zatwierdzony zostanie Statut Koła, uchwalone zostanie Logo SKAP, oraz projekty pracy. Pierwszym projektem będziie projekt "Drzewo SKAP" - koło zasadzi na terenie WSGE pamiętne drzewo - jako symbol rozpoczecia działania Koła Naukowego. Gratulujemy inicjatorom koła i studentom biorącym w nim udział tak dużej kreatywności i chęci działania.       

Luty

 • W lutym przylecieli do naszej uczelni studenci z Turcji na studia w ramach programu Erasmus: 5 studentów z naszej zaprzyjaźnionej uczelni w Kirikkale oraz 5 studentów z uczleni w Karamanie w ramach nowopodpisanej umowy bilateralnej. Studenci rozpoczęli cykl wykładów w języku angielskim.
 • 4 lutego 2011 odbył się test motywacyjny do wzięcia udziału w płatnych stażach współfinansowanych z programu PO KL. W teście wzięło udział 64 studentów. Zostało zakwalifikowanych 20 osób, które uzyskały 61 punktów lub więcej. W dniu 21 lutego 2011 odbyło się seminarium zakwalifikowanych stażystów z pracodawami. Pracodawcy mieli możliwość przeproadzenia rozmów z osobami, które podejmą staż w ich instytucjach. II esycja staży rozpoczęła się 1 marca.
 • 1 lutego zakończyły się szkolenia z zakresu Autoprezentacji, Komunikacji Interpersonalnej oraz Zarządzania stresem. Słuchacze szkoleń otrzymali certyfikaty oraz świadectwa ukończenia kursów. Łączna ilośc osób, które ukończyły kurs to 69 osób. Szkolenia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem oraz otrzymały wiele pozytywnych opinii. Zapraszamy na II edycję.

Styczeń

 • W styczniu zakończył się cykl szkoleń z zakresu: Autoprezentacji, Komunikacji interpersonalnej i Zarządzania stresem w ramach projektu „Zwiększenie jakości usług i silniejsze powiązanie z potrzebami rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów. W lutym rozpoczyna się rekrutacja na II edycję szkoleń.
 • Dnia 18 stycznia 2011 odbyło się posiedzenie Komisji ds. Jakości i Kształcenia Kadry Dydaktycznej. Na posiedzeniu Komisji przewodniczący prof. zw dr hab. Bronisław Sitek wręczył dyplom oraz nagrodę pieniężną Pani Beacie Łysiak absolwentce studiów II stopnia na kierunku Pedagogika za zajęcie I miejsca w konkursie na najlepszą pracę dyplomową napisaną w roku akademickim 2009/2011. Praca została napisana pod kierunkiem naukowym Pani prof. dr hab. Barbary Karolczak-Biernackiej dotyczy „Problematyki lęku wśród nauczycieli”. Streszczenie pracy zostanie wydane w Zeszycie Naukowym Journal of Modern Science.
 • Dnia 18 stycznia 2011 odbyło się posiedzenie Rady Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Pedagogiki. Na Radzie Wydziału Pedagogiki dyskutowano na temat działań pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału o ich dokonaniach i planach. Po posiedzeniu Rady Wydziału dr Dorota Łażewska wygłosiła referat pt: „ Do czego potrzebna jest filozofia”. Na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk Społecznych prowadzono dyskusję na temat wstępnej oceny pisania prac dyplomowych w roku akademickim 2010/2011; oceny kształcenia na studiach podyplomowych (e-learningowych) oraz na kierunku Ochrona środowiska; oceny aktywności wydawniczej nauczycieli Wydziału oraz przygotowania Wydziału do rozpoczęcia studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Po posiedzeniu Rady Wydziału dr Mirosław Matosek wygłosił referat nt. „Kulturowe ramy zachowań organizacyjnych Japończyków”.
 • W dniu 5 stycznia 2011 w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk podpisał porozumienia z władzami 12 wybranych uczelni wyższych z całej Polski. W ten sposób umożliwia się absolwentom tych uczelni, kończącym prawo, administrację, bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne, którzy wstąpią do Policji w ciągu roku od zakończenia studiów, odbycie krótszego policyjnego szkolenia podstawowego. W imieniui WSGE umowę podpisała Prorektor dr Magdalena Sitek. Podstawa rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (zmiana z dnia 16 października 2010 r. Szkolenie zawodowe podstawowe w zakresie uzupełniającym różnice programowe między minimalnym zakresem treści kształcenia zawodowego. Komendant Główny Policji przedstawia minimalny zakres treści kształcenia z programu szkolenia zawodowego podstawowego policjantów. Szkoła wyższa zaś zobowiązuje się do realizacji treści kształcenia według najwyższych standardów kształcenia. Zakłada się monitorowanie realizacji przedsięwzięć będących przedmiotem porozumienia. Treści kształcenia obejmują 33 tematy, na które potrzeba minimum 259 jednostek lekcyjnych i są to prawno karne, prawo wykroczeń, udzieleni pierwszej pomocy, podstawy ruchu drogowego, prawa człowieka, stosowanie siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego i patologie społeczne, przestępczość nieletnich. Program szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów wynosi 968 godz. Umowa z Komendantem pozwala na skrócenie cyklu szkolenia o przynajmniej trzy miesiące. Umowa, do które przystąpiła Alma Mater w Józefowie pozwala na zwiększenie atrakcyjności studiów humanistycznych i społecznych oraz ubogacić o element praktyczny, poprzez zwiększenie szans na rynku pracy młodych osób. Zaś potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa będzie wzrastała i konieczne będzie tworzenie coraz to nowszych miejsc prac w tym obszarze. Informacja na temat porozumienia dostępna na stronie Komendy Głównej Policji...

Podpisanie porozumienia ws. krótszych szkoleń policyjnych

test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3

 • Dnia 3 stycznia WSGE odpowiedziała na prośbę Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, żeby przyjąć nieodpłatnie studentów białoruskich na studia. Jesteśmy w gronie 50 uczelni, któa pozytywnie odpowiedziała na zapytanie Pani Minister.
 
 
 
 
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube