Tworzymy aktywne społeczeństwo

Kalendarium - 2012


Grudzień

  • Na rok akademicki 2012/2013 dwie studentki WSGE otrzymały od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Stypendium Ministra za Wybitne Osiągnięcia Naukowe. Serdecznie gratulujemy naszym studentkom z Wydziału Pedagogiki Pani Patrycji Burak i Pani Sylwii Palczewskiej. 
    Wnioski złożone do MNiSW zostały sporządzone i ocenione wg nowych przepisów: • rozporządzenia z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1270), • rozporządzenia z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1271). Wg informacji podanych przez MNiSW w dniu 31 października 2012 r. został powołany Zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w skład którego weszło 27 ekspertów reprezentujących osiem obszarów nauki i sztuki. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzeń wnioski oceniane były metodą punktową. Punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz za średnią ocen. W celu zapewnienia jednolitej i obiektywnej oceny Zespół uchwalił zasady oceniania wniosków. Kryterium średniej ocen zarówno dla studentów i doktorantów stanowiło 5% ogólnej oceny punktowej, zaś wniosek oceniany był głównie pod kątem wybitnych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych.
    Po dokonaniu oceny Zespół ustalił rankingi wniosków studentów i doktorantów uszeregowane według największej liczby punktów.
    Na podstawie przedstawionych przez Zespół rankingów w dniu 7 grudnia 2012 r. Pani prof. Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – podjęła decyzję o przyznaniu 969 stypendiów dla studentów z całej Polski. 
    Stypendia zostały przyznane na rok akademicki lub na semestr. Wysokość stypendium, niezależnie od okresu przyznania, wynosi 14.000 zł – w przypadku studentów i 22.000 zł – w przypadku doktorantów. Stypendia zostaną wypłacone jednorazowo przez uczelnię.
  • W dniu 03.12.2012 odbyło się zainicjowane przez WSNS i WSGE spotkanie przedsiębiorców z terenu powiatu mińskiego w ramach partnerstwa lokalnego nt: "Jak pozyskać inwestora zagranicznego do współpracy" Spotkanie zorganizowane było przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowiecki oraz Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim przy współpracy z naszą Uczelnią. W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy włoscy z Regionu Basilicata oraz przedsiębiorcy polscy z powiatu mińskiego, którzy reprezentowali branże rolnictwa i produktów spożywczych, turystyki i gastronomii, przemysłu i budownictwa, usług finansowych oraz edukacji i bezrobocia. Podczas spotkania poruszono tematy: 1. Usług i instrumentów rynku pracy oferowanych przez urząd pracy dla pracodawców; 2. Uwarunkowania działalności gospodarczej w Polsce; 3. Wsparcia dla internacjonalizacji przedsiębiorstw w Polsce; 4. Polsko - włoskiej współpracy gospodarcze;j 5. Promocji włoskich przedsiębiorstw w Polsce W końcowej części spotkania organizatorzy przeznaczyli czas na rozmowy bezpośrednie przedsiębiorców polskich z przedsiębiorcami włoskimi w celu nawiżania współpracy i rozwoju przedsiębiorczości polsko-włoskiej. 

Konferencja: Jak pozyskać partnera zagranicznego

test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3


Listopad

  • W dniach 27 – 29 listopada 2012 roku odbywała się w Bratysławie VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne problemy prognozowania czynników kryminogennych w państwach Europy Środkowej” zorganizowana przez Akademię Korpusu Policji Republiki Słowackiej. WSGE była reprezentowana przez Dziekana Wydziału Nauk Społecznych dr Wacława Brzęka. Konferencja utrzymana była w konwencji seminarium, w którym uczestniczyli tylko zaproszeni goście oraz pracownicy Katedry Kryminologii AKP, bez uczestnictwa widowni. Wzięło w nim udział 30 osób ze Słowacji, Czech, Węgier, Austrii i Polski. Polskę reprezentowali przedstawiciele Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie; płk Krzysztof Muzyczuk i płk Krzysztof Miś oraz dr Jacek Dworzecki z Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku Białej, który był jednocześnie członkiem komitetu organizacyjnego konferencji i koordynatorem udziału przedstawicieli polskich instytucji. Dziekan WNS przedstawił naszą uczelnię (ze szczególnym uwzględnieniem kierunku: bezpieczeństwo) nawiązując do tematu konferencji dokonał podsumowania wyników konferencji „Krajobraz po Mistrzostwach Europy 2012”, która odbyła się w WSGE w dniu 23 listopada br. Jego głos został życzliwie przyjęty przez uczestników. Przeprowadził rozmowy z prorektorem AKP prof. Antonem Tallo oraz kierownik Katedry Kryminologii dr Magdaleną Odincovą na temat ewentualnej współpracy naszych uczelni. Zostałe również przyjęty przez pełniącego obowiązki rektora AKP dra Štefana Kočana, któremu wręczył pismo w sprawie propozycji współpracy WSGE oraz AKP. Propozycja współpracy została życzliwie przyjęta. 

  

  • W dniu 23 listopada Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie k/Warszawy zorganizowała doroczną konferencję bezpieczeństwa nt. Krajobraz po Mistrzostwach Europy 2012, przedmiotem której była ocena przygotowań i przebiegu organizacji mistrzostw świata w piłce nożnej Euro 2012 w Polsce. Współorganizatorami byli: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie oraz Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim. W konferencji udział wzięli przedstawiciele instytucji organizujących mistrzostwa, w tym: Policji, Straży Granicznej, Miasta Stołecznego Warszawy, Ordynariatu Wojskowego, spółki PL.2012. Konferencję patronatem objęła Minister Sportu i Turystyki Joanna Mucha. Program konferencji obejmował trzy panele. W pierwszym panelu, któremu przewodniczył inspektor dr Mariusz Sokołowski,  rzecznik prasowy Komendanta Policji, zasiedli przedstawiciel instytucji organizujących Euro 2012: E. Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Miasta Stołecznego Warszawy, Tadeusz Zygmunt, krajowy koordynator ds. Bezpieczeństwa w spółce PL 2012,  Generał Józef Hałyk, Komendant Główny Straży Ochrony Kolei, starszy brygadier Stanisław Sulenta, doradca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, dr Krzysztof Liedel, Dyrektor Departamentu Biura Bezpieczeństwa Narodowego RP oraz płk. Dr Zbigniew Kępa, Notariusz Kurii Polowej WP, Rzecznik prasowy Ordynariatu Polowego. Kolejne dwa panele miały charakter naukowy. W pierwszym z nich wystąpili: Prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) „Prawno-kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa społecznego a model pracy policji”; Prof. dr hab. Andrzej Misiuk (UWM w Olsztynie) „Euro 2012. Dorobek, czy utracona szansa?”; Prof. dr hab. Piotr Majer, dr Lech Grochowski (UWM w Olsztynie) „Strategia władz Olsztyna w związku z Euro 2012 – czy należy płynąć pod prąd?”; Prof. dr hab. n. med. Józef Knap (Zakład Epidemiologii w Instytucie Medycyny Społecznej WUM) oraz dr Wacław Brzęk (WSGE) „Zabezpieczenie sanitarno - epidemiologiczne EURO 2012 - wybrane zagadnienia”; Prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński (WSGE) „Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku”; Prof. dr hab. inż. Jerzy Zawisza (WSGE) „Państwo i jego zdolność w zarządzaniu kryzysowym”; Prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek (WSGE) „Współczesne zagrożenia wielkich imprez masowych w odniesieniu do igrzysk w antycznym Rzymie”; Prof. dr hab. Magdalena Sitek (WSGE) „Funkcje i organizacja Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL)”; Doc. dr Peter Jusko (Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy – Słowacja) „Co można zrobić z fanami piłki nożnej w ramach zapobiegania przemocy widza”; Prof. Diana Ismailova (Kokshe Academy – Kazachstan) „ EU and Kazakhstan: the outcomes of energy security”;  Prof. Peter Terem (Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy – Słowacja) „The importance of sports events in international relations: the experience of South Africa”;  Prof. Mykola Yewtuch, Prof. Andrij Matwijczuk (Nacjonalna Akademia Pedagogicznych Nauk Ukrainy) „Promowanie wiedzy prawa europejskiego jako założenie formowania ogólnoeuropejskiego pola kultury prawnej”;  Prof. Jurii Płekh, Igor Grigus (Rivne College of Economics, Humanities and Engineering -Ukraina) „Wymogi sanitarno-higieniczne do zajęć kultury fizycznej młodzieży jako czynnik bezpieczeństwa zdrowia i życia”;  Prof. assoc. Jozef Centes (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie – Słowacja) “Penalizacja nieuzasadnionego użycia przemocy podczas zgromadzeń publicznych w świetle prawa słowackiego”; Prof. Igor Palusz (Uniwersytet w Koszycach - Słowacja) „Instytucjonalne ramy zwalczania przestępoczości zorganizowanej”; Prof. Ksenofon Krisafi (Uniwersytet w Tiranie – Albania) „Doświadczenia albańskie w organizacji imprez masowych”. W drugim panelu udział wzięli: Dr Kateryna Novikova (WSGE) „Kultura uczestnictwa, sieć a zaufanie: wolontariusze EURO 2012”;  Dr inż. Tadeusz Kurek (WSGE); „Założenia do budowy modelu wartościowania bezpieczeństwa”; Dr Aleksandra Szejniuk (WSGE) „Rola audytu wewnętrznego w zarządzaniu bezpieczeństwem”; Dr Filip Ciepły (WGSE, KUL) „Krajobraz naukowy po Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej EURO 2012”; Dr Bożenna Barbachowska (WSGE) „Wyzwania i perspektywy rozwoju polskich przedsiębiorstw w aspekcie organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012”;  Dr Robert Dębiński (WSGE) „Gwarancje bezpieczeństwa religijnego w czasie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012”; Dr Paweł Kobes (PWSZ w Legnicy) „Występek o charakterze chuligańskim jako wadliwa forma reakcji na przestępczość stadionową”;  Mgr inż. Jan Kielin (CNBOP) „Sprawność instytucji odpowiedzialnych; podinsp. dr Jarosław Struniawski (WSPol) „Proces przygotowania do Euro 2012 na przykładzie wybranych jednostek Policji”; Mgr Sylwia Ćmiel (WSGE) „Bezpieczeństwo i zagrożenia w cyberprzestrzeni”; gen. bryg.  rez. dr inż. Tomasz Bąk (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) „Analiza działań podejmowanych przez SG i SC na granicy polsko-ukraińskiej w województwie podkarpackim podczas EURO 2012”; Dr Mariusz Sokołowski (WSGE) „Działania wizerunkowe na rzecz kreowania obrazu kraju bezpiecznego - organizatora Mistrzostw Europy. Wnioski z tego płynące”;  Dr inż. Paweł Chodak (WSGE) „Informacja w systemie bezpieczeństwa gwarancją ochrony interesów państwa podczas EURO 2012”; Mjr dr Rafał Połeć (Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni) „Art. 18a ustawy o Policji podstawą podejmowania działań przez Żandarmerię Wojskową w środowisku cywilnym podczas EURO 2012”;  Dr Elżbieta Szafrańska, dr Jerzy Szafrański (WSGE) „Specyfika działań ochronno-porządkowych podczas imprezy masowej mającej charakter turnieju”; Mgr Agnieszka Jóźwiak (Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu) „Nic się nie stało? Analiza działań Policji podczas Euro 2012”; Kom. mgr Andrzej Kamiński (Komenda Miejska Policji we Wrocławiu) „Wrocław - strefy kibica. Bezpieczeństwo - teoria i praktyka w aspekcie regulacji prawych zawartych w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych”;  Mjr mgr Piotr Mika (CSSG w Kętrzynie) „Działania Straży Granicznej na granicy polsko-rosyjskiej podczas turnieju EURO 2012”;  Dr Małgorzata Such – Pyrgiel (WSGE) „Euro 2012 w opinii studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie”;  Mgr Iwona Niedziółka (WSGE)  „Sektor usług turystycznych po EURO2012”.

 

Konferencja pt. Krajobraz po Mistrzostwach Europy 2012

test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3

  • W dniu 23 listopada w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie odbył się Jubileusz 10-lecia tej uczelni połączony z Inauguracją Roku Akademickiego 2012/2013. Przybyło wielu gości reprezentujących samorządowe władze wojewódzkie i powiatowe, resorty państwowe, placówki akademickie, gminy powiatu otwockiego wykłacdowcy, studenci i absolwenci WSGE. Po wprowadzeniu sztandaru WSGE i odegraniu Hymnu Państwowego przez Chór II stopnia Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Warszawie pod dyrekcją prof. dr hab. Wandy Tchórzewskiej-Kapały, przybyłych powitała Prorektor dr hab. Magdalena Sitek. Prorektor prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński wygłosił słowo wstępne: - Główny cel uczelni na przyszłość - to wykształcenie profesjonalistów, którzy zawsze znajdą swoje miejsce na wymagającym europejskim rynku pracy. Po dziesięciu latach istnienia Uczelni, możemy z satysfakcją uznać, że koncepcja założycieli WSGE została w pełni urzeczywistniona, a jej rozwój w poszczególnych latach daje podstawy do twierdzenia o znaczących postępach w podstawowych obszarach działalności. Profesor zapowiedział też zorganizowanie w przyszłym roku przez uczelnię forum gospodarczego Powiatu Otwockiego.Następnie dr hab. Jerzy Zawisza w prelekcji zatytułowanej „Retrospekcje i wspomnienia” scharakteryzował 10-letnią historię uczelni wraz z jej osiągnięciami naukowo-dydaktycznymi.- W ciągu 10 lat nasze progi opuściło 1976 absolwentów, w tym wielu obcokrajowców. Wyniki badań dotyczące ścieżek karier i aktywności zawodowej absolwentów WSGE zrealizowane przez Biuro Karier WSGE wskazały, że ponad 80% naszych absolwentów to osoby aktywne zawodowo, w większości pracujące zgodnie z posiadanym wykształceniem na umowę o pracę, głównie w jednostkach administracji państwowej, policji, a także w oświacie i edukacji. Nasza placówka angażuje się w rozwój tego regionu i rozsławia go nie tylko w Polsce, ale i na świecie – powiedział mówca. W wystąpieniach gratulacyjnych pod adresem kadry oraz studentów WSGE głos zabrali m.in. Łukasz Abgarowicz – Senatro RP; Bożena Żelazowska - wicedyrektor Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego; Bogumiła Więckowska - Starosta Otwocki; Rfał Rogala - Szef Urzędu ds. Cudzoziemców; dr Tadeusz Graca - Rektor Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach; Prof. Stanisław Sagan z Uniwersytetu Rzeszowskiego; przedstawiciele służb resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Gospodarki, uniwersytetów z Hiszpanii, Rumunii, Ukrainy i Kazachstanu oraz zagranicznych studentów józefowskiej uczelni: z Ghany i Nepalu. Odczytano listy gratulacyjne od m.in. Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Podczas uroczystości nadano tytuł profesora honorowego WSGE gościowi z Rumunii, Dziekanowi Wydziału Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu 1 Grudnia 1918 w Alba Iulia, Joanowi B. Ganfalaenowi. Sylwetkę i osiągnięcia laureata przedstawił Dziekan Wydziału Nasuk Społecznych dr Wacław Brzęk, który podkreślił, że prof. Ganfalaen jest autorem 8 monografii oraz „niezliczonej ilości artykułów opublikowanych w specjalistycznych periodykach nie tylko w Rumunii, ale również w innych krajach, także w Polsce”.Miłym akcentem uroczystości było wręczenie złotych, srebrnych i brązowych medali z okazji 10-lecia Uczelni. Po uroczystym ślubowaniu studentów I roku, wręczono nagrodę za najlepszą pracę dyplomową w roku 2012. Inaugurujący nowy rok akademicki wykład, zatytułowany „Przyszłość rozszerzenia Unii Europejskiej” (prezentacja do pobrania", wygłosił gość z Hiszpanii, prof. dr dr h. c. Carlos Flores Juberias z Uniwersytetu w Walencji. Zwieńczeniem uroczystości był koncert Chóru, który wykonał pieśń „Czego chcesz od nas Panie”. Po uroczystości goście mieli możliwość dokonania wpisu okolicznościowego w księdze pamiątkowej Uczelni.
  • Otrzymaliśmy wiele listów gratulacyjnych i słó uznania, m.in. od: 

Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika

Starosty Powiatu Otwockiego Bogumiły Więckowskiej

wpis Starosty Powiatu Otowckiego do Księgi Pamiątkowej

wójta Gminy Celestynów

Zastępcy Komendanta Głównego Policji - dr hab. Arkadiusza Letkiewicza

prof. Mykola Yewtuch z Ukrainy

Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP

Rektora Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach

Dyrektora Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie Falenicy

Drektora Centrum Naukowego - Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej


Informacje na temat uroczystości zamieściła Gmina Wiązowna na stronie internetowej. Krótka wzmianka pojawiła się takze na stronie Uniwersytetu w Walencji.

 

Uroczystość X-lecia WSGE

test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3


Październik

  • W dniach 24-25 październik 2012 r. odbyła się w Kętrzynie Międzynarodowa konferencja naukowa „Korupcja a bezpieczeństwo państwa. Od wizji do rzeczywistości”. WSGE było reprezentowane przez: prof. Bronisława Sitka – Pełnomocnika Rektora ds. Naukowych, prof. Magdalenę Sitek, dra Pawła Chodaka - adiunkta, mgr Sylwię Ćmiel – Dyrektor Uczelni oraz mgr Iwonę Niedziółkę. Józefowska Alma Mater występowała w roli współorganizatora konferencji. Zgłoszone wystąpienia zostały zaprezentowane podczas trzech tematycznych paneli: Społeczny wymiar zjawiska korupcji, Korupcja a bezpieczeństwo państwa,  Karno-prawne aspekty zwalczania korupcji. W kętrzyńskiej konferencji uczestniczyli przedstawiciele Komendy Głównej Straży Granicznej, oddziałów i ośrodków szkolenia Straży Granicznej, przedstawiciele Izby Celnej z Olsztyna i Białej Podlaskiej, Komendy Głównej Policji i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej, Misji Pomocowej Unii Europejskiej do Spraw Granic dla Mołdawii i Ukrainy (EUBAM) Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie (prof.  J. Centes) Państwowej Straży Granicznej Republiki Łotwy.

    

  • Jest nam miło poinformować, że Pani Aleksandra Szejniuk w w dniu pierwszego października 2012 została uroczyście mianowana i otrzymała tytuł doktora nauk o zarządzaniu. 

  

 

dr Aleksandra Szejniuk oraz recenzent prof. zw. dr hab. Bogdan Nogalski


Wrzesień

  • W sobotę 29 września odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 w Piasecznie. Wydarzenie uświetniły władze uczleni, na czele z Prorektorem prof. zw. dr hab. Witoldem Pokruszyńskim, Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych dr Wacławem Brzękiem oraz Dyrektor Uczelni mgr Sylwią Ćmiel. Uroczystość poprowadziła dr hab. Magdalena Sitek, zaś wykład inauguracyjny pt. "Szanse i zagrożenia dla edukacji po 10 latach Deklaracji Bolońskiej" wygłosił dr hab. inż. Jerzy Zawisza. Gośćmi inauguracji byli: Burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis oraz Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. I Dywizji Kościuszkowskiej przy ul.Chyliczkowskiej 17 Barbara Chwedczuk. Podczas uroczystoście zostały wręczone indeksy nowym studentom WSGE. W niedzielę 30 września odbyła się Msza Święta inaugurująca Rok Akademickie w kościele pw. Św. Anny w Piasecznie.

 

Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 w Piasecznie

test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3test, test2, test3

 


Sierpień

  • Dnia 22 sierpna Uczelnię dott.ssa Alessandra Fabbri z Uniwersytetu w Genui (Włochy) wraz ze współpracownikami. Wykładowczyni zwiedziła budynki uczelni oraz spotkała się z przedstawicielami WSGE.


Lipiec

  • Od czwartku 12 lipca do piątku 20 lipca odbywają się w WSGE obrony prac dyplomowych na kierunkach Pedagogika, Zarządzanie, Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne. Życzymy powodzenia wszystkim zdającym!

  • W dniu 12 lipca prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek był podejmowany przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki i Rozwoju Włoch, prof. Massimo Vari. Podczas rozmowy poruszono propozycję dalszej współpracy personalnej oraz instytucjonalnej, mającej na celu dalszą wymianę studentów, organizowanie konferencji naukowych, wspólnych publikacji, doktoratów oraz wymianę informacji o możliwościach współpracy gospodarczej. Prof. B. Sitek zaprosił prof. M. Varii do odwiedzenia Polski, w szczególności Uczelni w Józefowie w początku października br.
  • W lipcu kończy się pobyt studentów uczelni tureckich, którzy uczęszczali na zajęcia w WSGE w ramach programu Erasmus na Wydziale Nauk Społecznych. Mamy nadzieję, że ciepło zapamiętają pobyt w Józefowie!

Czerwiec

  • W dniach 16 i 23 czerwca w siedzibie WSGE odbyły się dwa spotkania prezentujące wartość certyfikacji z języka angielskiego. Przedstawiciel ETS rozlosował wśród uczestników/studentów WSGE kilka darmowych egzaminów TOEIC, do których będzie można podejść jeszcze w roku akademicmim 2012/2013. Osoby o numerach indeksów: 3569, 3482, 2976, 2971 wygrały możliwość podejścia do testu TOEIC Listening & Reading i otrzymać oficjalny certyfikat za darmo. Podczas spotkań studenci zostali zaznajomieni z zaletami egzaminów oraz ich wykorzystaniem praktycznym w pracy zawodowej. Przedstawiciel ośrodka egzaminacyjnego pokazał główne elementy egzaminu i przykładowe zadania.
  • W dniach 18-19 czerwca odbyła się Międzynarodowa konferencja Naukowa„Państwa Europy Środkowo-Wschodniej i Azja – wyzwania XXI wieku”. Wzięli w niej udział naukowcy, przedstawiciele służb zagranicznych oraz studenci z Polski, Ukrainy, Rosji, Nepalu, Indii, Bangladeszu, Tadżykistanu, Turcji, Iranu, Ghany, Republiki Środkowoafrykańskiej. Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej od kilku lat regularnie współpracuje z krajami azjatyckimi zwłaszcza z Nepalem i Indiami. Zostały wdrożone studia w języku angielskim, gdzie dominującą grupę stanowią studenci z Azji. Ponadto, Uczelnia współpracuje naukowo i dydaktycznie z ośrodkami naukowymi z państw Grupy Wyszehradzkiej (V4). W związku z postanowiono zorganizować Konferencje Naukową dotyczącą relacji pomiędzy Europa Środkowo-wschodnią a krajami azjatyckimi. Podstawowym celem Konferencji było przybliżenie Europie Środkowo-wschodniej problemów w poszczególnych państwach azjatyckich. Kolejnym zadaniem była próba znalezienia możliwych obszarów współpracy między obiema częściami świata. Celem Konferencji była również wymiana doświadczenia i wiedzy pomiędzy naukowcami, specjalistami jak i studentami. W wydarzeniu tym wzięli udział naukowcy, wybitni specjaliści z Polski, Indii, Nepalu, Bangladeszu, Iranu, Ukrainy, Rosji oraz Ghany co sprzyjało wymianie myśli i poszukiwaniu wspólnych ram odniesienia łączących Europę i Azję w XXI wieku. W Konferencji wzięli udział przedstawiciele Ambasady Azerbejdżanu oraz Iranu w RP, a także Konsul Honorowy Ghany na Ukrainie. Konferencje składała z następujących paneli tematycznych: - kwestie socjalne,  polityczne i prawa człowieka; - prawo i ekonomia; - bezpieczeństwo; - energetyka i odnawialne źródła energii. Pierwszego dnia mogliśmy posłuchać wystąpień doświadczonych naukowców i specjalistów, a po południu uczestniczyć w Międzynarodowym Wieczorze Kulturalnym, który przybliżył uczestnikom Konferencji Kulturę Azji, Europy i Afryki. Drugiego dnia referowali studenci zagraniczni WSGE  oraz odbyły się warsztaty naukowe skierowane do młodych naukowców. Dzięki Konferencji udało się nawiązać liczne kontakty zarówno krajowe jak i międzynarodowe, a Uczelnia dała się poznać jako prężnie rozwijająca placówka z perspektywami na przyszłość. Językiem konferencji był język angielski i w tym też języku ukaże się publikacja.

 

  • 19 czerwca 2012 odbyło się pierwsze spotkanie Rady Patronackiejprzy WSGE w Józefowie. Rada złożona jest z przedstawicieli władz i instytucji lokalnych, biznesu oraz świata nauki. Głównym zadaniem Rady jest wspólna praca nad efektywniejszym wykorzystaniem potencjału intelektualnego absolwentów WSGE w Józefowie poprzez prowadzenie badań oraz poprzez jeszcze lepsze dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku. Pierwszym przewodniczącym Rady został Pan Romuald Sadowski - Dyrektor Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego. Funkcję jego
    zastępcy pełnić będzie Pani Stefan Traczyk - Wójt Gminy Celestynów.
  • W dniu 11 czerwca uczelnię odwiedził pan Mahmut Sami Islek z Karamanoglu Mehmetbey University w Turcji w celu zacieśnienia współpracy.  Podczas rozmowy z prof. Bronisławem Sitkiem wyraził zadowolenie z przyjacielskich kontaktów pomiędzy naszymi uczelniami oraz zapewnił o chęci współrpacy na płaszczyźnie naukowej. 


Maj

  • W dniu 23 maja 2012 odbyła się konferencja naukowa nt. Przestępczość nieletnich – teoria i praktyka. Konferencja była współorganizowana z Wyższą Szkołaą Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim. Uczestniczyło wiele znamienitych gości m.in. prof. Lesław Pytka – specjalista z dziedziny resocjalizacji. Swoją obecnością zaszczycił nas również przedstawiciel Komendy Głownej Policji – podkomisarz Artur Sypuła. Tematyka konferencji obejmowała współczesne oblicze przestępczości wśród nieletnich, przeobrażenia, jakim uległo to zjawisko w ciągu ostatnich lat, uwarunkowania i dynamikę rozwoju tego zjawiska oraz stosowane w praktyce metody i formy pracy resocjalizacyjnej, a także oddziaływania profilaktyczne zapobiegające rozwojowi nowych form przestępczości nieletnich. Do obszaru zainteresowań konferencji należała również problematyka wpływu świata wirtualnego na przestępczość wśród nieletnich. Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Minister Pracy i Polityki Społecznej - Władysław Kosiniak-Kamysz, V-ce Minister Sprawiedliwości - Piotr Kluz, Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii - Piotr Jabłoński, Komendant Główny Policji - nadinspektor Marek Działoszyński, Komendant Stołeczny Policji - nadinspektor Adam Mularz, Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik, Starosta Miński - Antoni Tarczyński oraz Dyrektor Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego - Romuald Sadowski. 

Konferencja nt. Przestępczość nieletnich - teoria i praktyka

05-1205-1205-1205-1205-1205-1205-1205-1205-12

  • 21 maja 2012 przyjechał z wizytą do WSGE Pan Efe Egeoglu - Koordynator ds. Programu Erasmus z Osmaniye Korkut Ata University w Turcji. Proszeprowadził wykłady nt. Brand Communities dla grupy studentów w jęzku angielskim oraz spotkał się z prof. Witoldem Pokruszyńskim - Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych. 

  


Kwiecień

  • 28 kwietnia studenci WSGE z Piasczna uczestniczyli w akcji społecznej "Czysty Park w Piasecznie". Z tego powodu Pan Piotr Kandyba - Radny Powiatu Piaseczyńskiego oraz Pani Wiesława Bojanowska - Prezes Zarządu PFE wystosowali oficjalne podziekowania dla wolontariuszy.
  • W dniach 23-24 kwietnia 2012 odbyło się w Katowicach II Forum Nowej Gospodarki z udziałem przedstawicieli nauki, biznesu i administracji. Referaty wygłaszali między innymi: Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Prorektor Politechniki Śląskiej, E. Bieńkowska, Minister  Rozwoju Regionalnego, Marszałek województwa Małopolskiego, Marszałek Województwa Śląskiego. Licznie reprezentowany był również biznes z południa Polski. WSGE reprezentował prof. Bronisław Sitek, który wygłosił referat na temat: Innowacyjna gospodarka a system wartości. Katowickie Forum, organizowane min. przez Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum z Katowic, wskazało na potrzebę łącznie działania w  obszarze nauki, biznesu i administracji publicznej. Taki kierunku działań pozwala na lepszą alokację potencjału ludzkiego i finansowego.
  • W dniu 18 kwietnia odbyła się ogólnouczelniana konferencja nt. „Dylematy współczesnego bezpieczeństwa”. Referaty zostały wygłoszone w ramach 4 paneli tematycznych: Bezpieczeństwo społeczne, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo szkoły oraz Nowe przestrzenie bezpieczeństwa. Prelegenci byli zadowoleni z udziału w konferencji. Podczas konferencji zostały zaproponowane tematy na następną konferencję.
  • Po konferencji odbył się Pokaz Kultury Tureckiej prezentowany przez studentów Erasmus, którzy obecnie goszczą na naszej uczelni. Przedstawili tradycyjne tańce i śpiewy tureckie. Pokaz cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród pracowników, studentów oraz kadry WSGE i społeczności lokalnej. Gościem specjalnym był Abdullah Kasım Sonkaya– Attache ds. Kultury i Informacji Ambasady Turcji. Informacja o Pokazie na stronie Powiatu Otwockiego

Pokaz Kultury Tureckiej - 18 kwietnia 2012

04-1204-1204-1204-1204-1204-1204-1204-1204-12

  • W dniu 18 kwietnia 2012r w spotkaniu Polskiej Platformy Technologicznej Systemów Bezpieczeństwa uczestniczyli dr hab. Jerzy Zawisza, prof. WSGE i mgr Sylwia Ćmiel – Dyrektor Uczelni. Tematyka posiedzenia obejmowała przegląd inicjatyw, projektów, prac – realizowanych przez członków PPTSB, na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa w zakresie niżej wymienionych obszarów tematycznych: 1. Systemy wczesnego ostrzegania o sytuacjach kryzysowych, 2. Materiały, podzespoły i struktury do systemów bezpieczeństwa, 3. Sensory do systemów monitoringu bezpieczeństwa, 4. Systemy zarządzania bezpieczeństwem, 5. Bezpieczeństwo systemów informacyjnych. Informacje nt. spotkania na stronie WAT    Członkowie PPTSB

 


Marzec

  • Jest nam niezmiernie przyjemnie poinformować, iż w dniu 22 marca 2012 Pełnomocnik Rektora ds. Naukowych prof. Bronisław Sitek został ponownie wybrany na Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Więcej informacji na stronie UWM.
  • Dnia 20 marca 2012 r. odbyło się poświęcone tematyce praw człowieka seminarium międzynarodowe "Zjednoczeni w różnorodności", podczas którego honorowym gościem był profesor Herman Vasquez z Uniwesytetu w Wenezueli. Seminarium spotkało się z dużym zainteresowaniem studentów WSGE, wśród których nie zabrakło również studentów z zagranicy. Po seminarium miał miejsce program artystyczny studentów z Turcji i Ghany, którzy przedstawili uczestnikom seminarium taniec narodowy.

Luty

  • W dniu 20 lutego odbyło się spotkanie pracodawców ze stażystami, którzy od 1 marca podejmą pracę w wybranych jednostkach.
  • W lutym przyjechało 10 studentów z Turcji z uczelni w Kirikkale, Karaman i Osmaniye w ramach programu Erasmus na 1 semestr studiów w WSGE. Studenci będą uczestniczyć w zajęciach w języku angielskim. Mamy nadzieję, że spoboda im się pobyt w Polsce!

Styczeń

  • Dnia 31 stycznia 2012 r. obyło się posiedzenie Senatu Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi. Podczas posiedzenia poruszone zostały następujące sprawy: przedstawiono plan i stan przygotowań do trzech konferencji naukowych, które odbędą się w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012, zatwierdzono formularz ankiety ewaluacyjnej dla pracodawcy i studenta WSGE, zatwierdzono zmiany w Regulaminie Wydawnictwa WSGE oraz omówiono przygotowania Uczelni do ankiety związanej z kategoryzacją WSGE.
  • Dnia 20 grudnia 2011r. odbyło się posiedzenie Rady Wydziału Pedagogiki. Na posiedzeniu zatwierdzone zostały sylabusy na semestr zimowy 2011/2012. Dyskutowano również na temat sylwetki absolwenta kierunku Pedagogika WSGE. Wnioskowano o powołanie  dr hab. Barbary Karolczak-Biernackiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
  • Dnia 22 grudnia 2012 odbyło się posiedzenie Rady Wydziału Nauk Społecznych.  Na posiedzeniu Dziekan przedstawił stan studentów. Dyskutowano na temat jakości i terminowości  obron prac dyplomowych; profilach i specjalnościach kształcenia na kierunkach: Administracja,  Zarządzanie, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ochrona środowiska Wnioskowano o powołanie dr hab. Magdaleny Sitek oraz dr hab. Jerzego Zawiszy na stanowisko  profesora nadzwyczajnego.
  • 20 stycznia 2012  odbyło się „Spotkania skrojone na miarę” w ramach projektu "Budowa potencjału rozwojowego Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach współpracy z WSGE pracodawcy mogli zaprezentować swoje przedsiębiorstwo/instytucję w trakcie organizowanego seminarium. Podczas wydarzenia została również przedstawiona oferta staży, w ramach których pracodawcy będą mogli pozyskać cennych pracowników, których wynagrodzenie będzie pokrywane w całości ze środków projektu. Zdjęcia ze spotkania na stronie projektu.
  • W styczniu zakończyła się III edycja szkoleń z zakresu Autoprezentacji, Komunikacji Interpersonalnej i Zarządzania stresem w ramach projektu "Zwiększenie jakości usług i silniejsze powiązanie z potrzebami rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • W styczniu odbyły się dwa posiedzenia Komisji ds. Jakości Kształcenia. Podczas spotkań omawiany jest program zapewniający wysoką jakość kształcenia. Zostanie on zaprezentowany na kolejnym posiedzeniu Senatu uczelni. Ponadto członkowie komisji wymieniają się poglądami na temat rozwoju naukowego uczelni.

 

 
 
 
 
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube