Tworzymy aktywne społeczeństwo

Kalendarium - 2013


Grudzień

 • W dniu 14 grudnia br. studenci kierunków „administracja” i „zarządzanie” naszej Uczelni po raz kolejny zorganizowali świąteczną pomoc dla dzieci z Domu Małego Dziecka w Otwocku przy ul. Myśliwskiej 2.
  Władze Uczelni dziękują studentom i wszystkim zaangażowanym w tę akcję za ich wielkie serce i chęć niesienia pomocy.

  

 • Sprawozdanie z otwarcia Klubu Nowej Gospodarki Powiatu Otwockiego oraz z III Konferencji - „Nowoczesne Technologie dla Mazowsza”
  W sobotę 14 grudnia 2013 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku po raz kolejny naszej Uczelni udało się zorganizować spotkanie z udziałem przedstawicieli trzech środowisk – nauki, biznesu i administracji. Tym razem w Otwocku odbyło się spotkanie inicjujące Klub Nowej Gospodarki Powiatu Otwockiego. Inicjatywa powstała po sukcesie wrześniowego Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego współorganizowanym przez WSGE, Starostwo Powiatowe w Otwocku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku. Założeniem Klubu są działania zmierzające do jednoczenia środowisk naukowych, przedsiębiorców oraz administracji, promujące i wspomagające innowacyjność oraz badania w sferze gospodarczej...

  Zdjęcia oraz więcej informacji znajdziesz tutaj...

Listopad

 • 5 listopada 2013 roku w Komendzie Głównej Policji odbyła się konferencja naukowa „Bezpieczeństwo w dobie kryzysu”, której współorganizatorami byli: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie,  Komenda Główna Policji, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. 
  Komendant Główny Policji Pan nadinsp. dr Marek Działoszyński jako gospodarz uroczystości otworzył konferencję i przywitał zaproszonych gości, jak również wygłosił referat dotyczący pracy policji w celu zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego w czasach kryzysu w świetle budżetu policji i budżetu przeznaczonego na obronę narodową.   W sesji plenarnej konferencji głos zabrali miedzy innymi: Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Najwyższej Izby Kontroli, prof. UW dr hab. Janusz Czapiński, były Szef MSW i UOP prof. nadzw. dr hab. Jerzy Konieczny, prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst oraz Jerzy Owsiak - Prezes Zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tematyka bezpieczeństwa rozpatrywana była w kontekście personalnym, społecznym, prawnym, ekonomicznym oraz imprez masowych. 
  Dużym zainteresowaniem cieszyły się  panele dyskusyjne poświecone powyższym aspektom bezpieczeństwa. Dzięki temu możliwa była wymiana myśli i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata nauki i praktyki w zakresie zadań realizowanych przez podmioty działające na rzecz bezpieczeństwa.   W pierwszej sesji panelowej w roli ekspertów głos zabrali miedzy innymi: wspomniany wcześniej prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst, dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE, prof. dr hab. Andrzej Misiuk z Uniwersytetu Warszawskiego, insp. dr hab. Izabela Nowicka z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, dr Mateusz Woiński reprezentujący Zespół Prawa Karnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, dr hab. Adam Taracha z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Pełnomocnik Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR ds. wykluczenia społecznego Teresa Sierawska. Moderującym panel był insp. dr Mariusz Sokołowski Rzecznik Komendanta Głównego Policji...
  Więcej: Bezpieczeństwo w dobie kryzysu

Konferencja 05/11/2013 - fotografie

konf05112013konf05112013konf05112013konf05112013konf05112013konf05112013konf05112013konf05112013konf05112013konf05112013konf05112013konf05112013konf05112013konf05112013konf05112013konf05112013konf05112013konf05112013


Październik

 • 71 miejsce wraz z kategorią B w zakresie nauk społecznych i humanistycznych wśród wszystkich uczelni i uniwersytetów w Polsce - Z dumą publikujemy wynik Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) w terminie określonym w art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620 i Nr 155, poz. 1036 oraz z 2012 r. poz. 756) przeprowadził kompleksową ocenę jakości naukowej.
 • W dniu 25.10.2013 roku w auli Wyższej Szkoły gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie odbyła się XII inauguracja roku akademickiego 2012/2013.
  Po wejściu orszaku rektorskiego oraz wprowadzeniu sztandaru uczelni rozpoczęły się główne uroczystości. Inaugurację prowadził Rektor WSGE dr Tadeusz Graca wraz z Panią Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Małgorzatą Such - Pyrgiel oraz Dziekanem Wydziału Pedagogiki dr Krzysztofem Dziurzyńskim. Przed rozpoczęciem Inauguracji,  głos zabrał Założyciel Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej – Pan mgr inz. Jan Jakimowicz, który poinformował o dokonanych zmianach personalnych na  kierowniczych stanowiskach w uczelni.  Rozpoczynając uroczystość, Rektor stwierdził, że Inauguracja nowego roku akademickiego należy do największych i najważniejszych uroczystości w każdej uczelni.
  Na XII Inaugurację w WSGE w Józefowie, przybyło wielu znamienitych i dostojnych gości, a wśród nich: prof. zw. dr hab. Marek Chmaj - znany specjalista od prawa konstytucyjnego, prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek – Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Rafał Rogala – Szef Urzędu ds. Cudzoziemców, Romuald Sadowski – Przewodniczący Rady Patronackiej WSGE, dr Kazimierz Jurzysta – Rektor Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach, insp. dr hab. Izabela Nowicka – Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, dr Mirosława Brasławska – Haque – Dziekan wydziału Pedagogicznego LSW w Rykach, mł. Insp. Dr Janusz Bryk – Dziekan Wydziału Administracji WSPol. w Szczytnie, dr Stwfan Wilczkowski – Sekretarz ds. rozwoju nauki Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, Andrzej Martuszewicz – Prezes Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów sądowych a jednocześnie członek Rady Patronackiej WSGE oraz przedstawiciele władz samorządowych powiatu otwockiego i gminy Celestynów. Przed immatrykulacją studentów I roku Rektor WSGE wraz z Prorektorem prof. zw. dr hab. Witoldem Pokruszyńskim wręczyli medale dla zasłużonych nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych.

  Wyróżnieni zostali:
  1. Dr Wacław Kazimierz Brzęk – odznaczony został przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego „Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.
  Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, przez Ministra Edukacji Narodowej Panią Krystynę Szumilas, Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni zostali:
  1. Prof. dr hab. Magdalena Sitek
  2. Dr Tomasz Wrzosek
  3. Mgr Sylwia Ćmiel
  4. Mgr Tomasz Płochocki
  Złożono również gratulacje tegorocznym absolwentom, którzy wyróżnieni zostali za bardzo dobre wyniki w nauce oraz najlepsze prac magisterskie i licencjackie.

  Wyróżnieni zostali:
  1. I miejsce – Renata Komza
  2. II miejsce – Katarzyna Parzyszek
  3. III miejsce – Katarzyna Serzysko

  Następnie obyła się najważniejsza część uroczystości, czyli ślubowanie oraz immatrykulacja studentów I roku. Indeksy wręczali Dziekani obu Wydziałów zarówno w grupach studentów krajowych jak i zagranicznych. Po odśpiewaniu hymnu studentów „Gaudeamus Igitur” Rektor WSGE ogłosił otwarcie nowego roku akademickiego 2013/2014 a o wygłoszenie wykładu inauguracyjnego poprosił Pana prof. zw. dra hab. Marka Chmaja. Wykład dotyczył praworządności i jej przestrzegania w naszym kraju. Po wykładzie inauguracyjnym wysłuchano pieśni „Gaude Mater Polonia” i zakończono uroczystość.

Inauguracja 2013/14

fotoinauguracja1314fotoinauguracja1314fotoinauguracja1314fotoinauguracja1314fotoinauguracja1314fotoinauguracja1314fotoinauguracja1314fotoinauguracja1314fotoinauguracja1314fotoinauguracja1314fotoinauguracja1314fotoinauguracja1314fotoinauguracja1314fotoinauguracja1314fotoinauguracja1314fotoinauguracja1314fotoinauguracja1314fotoinauguracja1314


Wrzesień

 • Relacja Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zasobów Naturalnych w Rivne (Ukraina) z Pobytu JM Rektora oraz delegacji na Konferncji "Dylematy współczesnej administracji" 6.09.2013 oraz na Pierwszym Forum Gospodarczym Powiatu Otwockiego (07.09.2013) w Otwocku - tutaj
 • 7.09.2013 odbyło się Pierwsze Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego, które zorganiowała Wyższa Szkoła Gospodarki EUroregionalnej, Powiat Otwocki, Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku.

Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego (07.09.2013)

09-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-1309-13


Lipiec

 • Dnia 25 lipca 2013 Wydział Nauk Społecznych WSGE otrzymał decyzję o nadaniu uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku "prawo urzędnicze" z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
 • W dniu 18 lipca odbyło sie uroczyste rozdanie Świadectw ukończenia studiów podyplomowych dla absolwentów kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla funkcjonariuszy Służby Więziennej Okręgowego inspektoratu SW w Warszawie. Uroczystość miała miejsce w Areszcie Śledczym w Warszawie - Mokotowie. Uroczystość prowadziła ppłk Grażyna Bartosińska - Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie wraz z dr Wacław Brzęk Dziekan Wydziału Nauk Społecznych. Obecni byli również dyrektorzy Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie, Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce, Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie oraz Aresztu Śledczego w Radomiu. Informacja na ten temat na stronie SW
 • Dnia 9 lipca w dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł na temat naszej uczelni:
 • W dniach 08-09 lipca 2013r Sylwia Ćmiel Dyrektor Uczelni przebywała na Międzynarodowym Uniwersytecie w Rivne. Podczas spotkań z Rektorem Uniwersytetu prof. dr hab.  Nicholasem Hristoforovichem Koretskym oraz prof. Peterem Tadejewem  – Dyrektorem Instytutu Badawczego, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Komputerowej, Pani Dyrektor omówiła organizację wspólnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej "Dylematy współczesnej administracji", która odbędzie się 06 września 2013 w WSGE w Józefowie https://sites.google.com/site/dylematywsge/home. Pani Dyrektor omówiła również perspektywę udziału Uniwersytetu w I Forum Gospodarczym Powiatu Otwockiego w dniu 7 września 2013r www.otwockforum.pl. Relacje ze spotkania http://www.nuwm.rv.ua/university/news/nov201307101109


Czerwiec

 • Dnia 18 czerwca 2013 odbył się gościnny wykład przedstawicielki Osmaniye Korkut Ata University z Turcji Pani dr Esengul Iplik zatytułowany "Leadership and Motivation". W wykładzie uczestniczyli studenci zagraniczni z Turcji, Nepalu, Ghany i Ukrainy.

Wykład pt. Leadership and Motivation - dr Esengul Iplik

06-13a06-13a06-13a06-13a

 • 3 czerwca 2013 r. w w siedzibie Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, przy ulicy Sienkiewicza 2 odbyła się II Międzynarodowa Konferencja  „Europe and Asia - challenges of the 21st Century” nt. Energy industry issues in Europe and Asia. Tegoroczna edycja została zorganizowana we współpracy z Centrum Studiów Polska-Azja, z którym WSGE współrpacuje już blisko od roku. W konferencji udział wzięli przestawiciele świata nauki (m.in. Polskiej Akademii Nauk, Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz National Pedagogical Dragomanov University z Kijowa),  a także biznesu (Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznego w Katowicach, Polsko-Indyjskiej Izby Handlowej) oraz studenci zagraniczni WSGE. Zgromadzonych gości z Nepalu, Indii, Tadżykistanu, Bangladeszu, Egiptu, Ghany, Republiki Środkowoafrykańskiej, Ukrainy, Włoch, Francji oraz Polski powitał prof. Bronisław Sitek, a wykład otwarcia zatytułowany The place of nuclear energy in the world - today and in the future wygłosił prof. Roman Domański. W trakcie Konferencji odbyły się dwie sesje: Energy industry investments & technologies oraz  Law & Ethics, w trakcie których wystąiło 18 prelegentów. Udział w Konferencji wzięło blisko 90 osób. Językiem konferencji był język angielski. W tym też języku ukaże się publikacja. Zainteresowanie udziałem w Konferecji wielu wybitnych ekspertów jest najlepszym dowodem na to, iż istnieje potrzeba dyskusji nt stosunków pomiędzy Europą i Azją oraz wskazywania wspólnch obszarów. Wydarzenie organizwane przez naszą Uczelnię doskonale wpisuje się w tę tendencję. Kolejna edycja konferencji już za rok. Już teraz zapraszamy serdecznie do udziału.

 • W dniu 3 czerwca do WSGE przyjechała delegacja z uczelni partnerskiej Karamanoglu Mehmetbey University z Turcji w składzie: Ahmet TUFEKCI - Sekretarz Generalny, Adnan TISKE - Zastępca Sekretarza Generalnego, Mevlüt BALTA - Dyrektor ds. studenckich, Sevda ACAROZMEN - Radca prawny uczelni. Prorektor WSGE prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński prowadził rozmowy z delegacją w sprawie zacieśnienia współpracy naukowej oraz wymiany kadry i studentów pomiędzy uczelniami. Zdjęcia z wizyty z Galerii. 
 • W dniu 2 czerwca podczas 10 Festiwalu Kultury w Otwocku, a którym to WSGE miało zaszczyt gościć ze swoim stoiskiem informacyjnym przyjechał ktoś jeszcze. Orzeł WSGE! Maskotka naszej uczelni . Bawiąc się wraz przybyłymi zachęcał do skorzystania oferty edukacyjnej proponowanej przez WSGE. Nie było osoby, która przeszła obok niego obojętnie. Zyskał sobie sympatię zarówno dzieci jak i dorosłych. Został też zaproszony na scenę by się przedstawić i powiedzieć skąd przyleciał. A także zaprosił wszystkich zebranych do odwiedzenia uczelni. Ale nie tylko nauką człowiek żyje. Jak każdy porządny student Orzeł pobawił się także ze zgromadzonymi. Widzieliście Orła tańczącego Gangamstyle albo Rock’n’rolla? My tak! A już niedługo zostanie ogłoszony konkurs na imię dla naszej maskotki! Szukajcie informacji na Facebooku! I uważnie się rozglądajcie! Bo na pewno go spotkacie jeszcze nieraz. 

Maj

 • W dniu 28 maja odbył sie wykład w języku angielskim na temat "Career management and entrepreneurship in Turkey" przeprowadzony przez panią mgr Feride Cetinkaya zajmującą się Business Administration w Szkole Zawodowej Ermenek w Karaman z naszej uczelni partnerskiej Karamanoglu Mehmetbey University (Turcja). Wykład cieszył się popularnością wśród studentów studiujących w języku angielskim.
 • Dnia 25 maja kontynuując współpracę z Domem Stałego Pobytu dla Dzieci w Otwocku, studenci WSGE przekazali paczki ze słodyczami i owocami z okazji Dnia Dziecka. Radość dzieci była ogromna. Wizyta naszych studentów jest dla nich wielkim wydarzeniem. Zbiórka była spontaniczna, podyktowana potrzebą podzielenia się z innymi. W zbiórce brali udział studenci Administracji (sem. VI), Bezpieczeństwa Wewnętrznego (II mgr), Zarządzanie (sem. VI) i Zarządzanie (sem. II) pod kierunkiem dr Aleksandry Szejniuk. Pieczę nad akcją sprawował prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek i dyrektor WSGE Sylwia Ćmiel.


Kwiecień

 • W dniach 25 – 28 kwietnia 2013 r. w Belek odbyła się druga już Światowa Konferencja Biznesu, Ekonomii i Zarządzania (2th World Conference on Business, Economics and Management ),w której Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionaknej im. Alcide De Gasperi reprezentowali: pp. Sylwia Ćmiel, Iwona Niedziółka, Małgorzata Such - Pyrgiel oraz Wacław Brzęk. Organizatorami konferencji były: Cyprus Educational Sciences Association z siedzibą w Lefkosii oraz Academic World Education and Research Center z siedzibą w Istambule. Sponsorami były zaś uniwersytety tureckie, z Wielkiej Brytanii, Republiki Południowej Afryki oraz z Rumunii. Zakres konferencji obejmował głównie tematy związane z ekonomią w skali makro i mikro, międzynarodowymi finansami, zarządzaniem, w szczególności zarządzaniem organizacją oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi, logistyką, etyką w biznesie, prawem i ekonomią ( law and ecomomics ), prawem gospodarczym, ekonomicznymi podstawami funkcjonowania rodziny i osób samotnych, a także turystyką oraz edukacją w wymiarze ekonomicznym. Formuła konferencji była na tyle szeroka, że zgromadziła kilkuset przedstawicieli nauki z 47 krajów w charakterze referentów, bądź obserwatorów. Obrady konferencji odbywały się w centrum konferencyjnym Sentido Zeynep Resort & Spa Hotel w Belek, gdzie zostali zakwaterowani jej uczestnicy. Na konferencję zgłoszono ponad 400 referatów, z których ponad 200 komitet naukowy konferencji zakwalifikował do wygłoszenia, w tym wszystkie zgłoszone przez przedstawicieli Wyższej Szkoły Gospodarki Euregionalnej im. Alcide De Gasperi. Kwalifikacja odbywała się na podstawie przesłanych wcześniej streszczeń w języku angielskim, gdyż ten język był jedynym językiem konferencji. Podczas konferencji przedstawiciele WSGE przedstawili następujące referaty: 1) Sylwia Ćmiel, Magdalena Sitek: Cyberbullying legislation in Poland and selected EU countries; 2) Iwona Niedziółka: Competencies of Comissioner for Competition in Creation of Competition Policy and its Enforcement; 3) Małgorzata Such – Pyrgiel: The lifestyles of single people in Poland; 4) Wacław Brzęk: Regulation Impact Assessment (RIA) at Poland and at some EU countries. Fakt ten został potwierdzony przez wydanie wyżej wymienionym osobom certyfikatu czynnego uczestnictwa w konferencji. Pierwszego dnia konferencji, tj. w dniu 25 kwietnia 2013 r, po krótkiej ceremonii otwarcia dokonanej przez prezydent konferencji prof. Andreę I. Jacob z Akademii Studiów Ekonomicznych z Bukaresztu i referacie wprowadzającym, wygłoszonym przez dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Sapienza w Rzymie prof. Giuseppe Ciccarone, odbyły się trzy sesje plenarne oraz sesja posterowa, a także, co było nowością, sesja zwana „ virtual presentation” polegająca na możliwości łączenia się za pomocą aplikacji Skype w oznaczonym czasie z dowolnego miejsca i przedstawienia ta drogą swojego referatu. Każda z sesji plenarnych odbywała się jednocześnie w sekcjach: „general papers”, „business,” „finance,” „”marketing,” „economics,” „tourism ” i „management.” W drugim dniu odbyło się siedem sesji plenarnych również podzielonych na podobnie nazwane sekcje, a także sesja „virtual presentation.” Ostatniego dnia organizatorzy zorganizowali wycieczkę dla zainteresowanych uczestników konferencji oraz odbyła się ceremonia jej zamknięcia. Podział sesji plenarnych na sekcje spowodował, że ich obrady toczyły się w kameralnym gronie kilku, najwyżej kilkunastu, osób. Limit czasu na wygłoszenie referatu wynosił 20 minut. Przewidziany był także czas na ewentualną dyskusję. Dwoje przedstawicieli WSGE spotkał zaszczyt przewodniczenia obradom sekcji. Na prośbę organizatorów dr Małgorzata Such – Pyrgiel i dr Wacław Brzęk przewodniczyli w dniu 26 kwietnia br. obradom sekcji „general papers” w sesji V i VII. Potwierdzone to zostało wręczeniem im przez organizatorów stosownego certyfikatu. W trakcie spotkań kuluarowych nawiązano kontakty z przedstawicielami uniwersytetów w Ankarze, a także w Biszkeku ( Kirgistan ). Podczas rozmów m. im. wręczono im zaproszenia na konferencję w dniu 6 września br. oraz zaproponowano współpracę ich uczelni z WSGE. Uzyskano zapewnienie, że zaproszenie oraz propozycje współpracy zostaną przedstawione stosownym władzom uczelni przez nich reprezentowanych na konferencji. Warto w tym miejscu podkreślić, że organizatorzy, w porozumienu z wydawnictwem Elsevier, umożliwili publikację wygłoszonych referatów w Procedia - Social and Behavioral Sciences, które jest indeksowane m. in. w ScienceDirect. Uzyskano także potwierdzenie w komitecie organizacyjnym, że konferencja będzie kontynuowana w roku następnym. Tegoroczni uczestnicy będą mogli liczyć na zniżkę w opłatach konferencyjnych. Uczestnicy poczuwają się do obowiązku złożenia podziękowań władzom WSGE, a w szczególności JM Prorektor p. prof. dr hab. Magdalenie Sitek, za umożliwienie im wzięcia udziału w konferencji.Osobne podziękowania należą się tureckim studentom studiującym w WSGE w ramach programu Erasmus za ich pomoc i wskazówki. Podziękować należy również poznanym na miejscu kolegom z uniwersyteckich jednostek w Ankarze, m.in. Uniwersytetu Hacettepe, którzy na miejscu wspomogli naszą grupę swoją wiedzą oraz wsparciem logistycznym.

World Conference - Business, Economics and Management w Belek Turcja

04-1304-1304-1304-1304-1304-1304-1304-1304-1304-1304-1304-1304-1304-13

 • Pod koniec kwietnia 2013 delegacja WSGE odbyła wizytę w Karamanoglu Mehmetbey University w Turcji. Uczelnie prowadzą owocną współpracę, w ramach której realizowane są wymiany studentów i kadry naukowo dydaktycznej oraz pracowników administracyjnych. Przedstawiciele WSGE spotkali się z JM Rektorem prof. dr Sabri Gokmen oraz zespołem pracującym w Biurze Erasmus w osobach: Assist. Prof.  Dr. İsmail Gullu – koordynator instytucjonalny programu Erasmus, Hasan Kizilkaya – wicekoordynator, Harun Ozmerdivanli oraz Yunus Celik. Nasi gospodarze zostali zaproszenie na międzynarodową konferencję „Dylematy współczesnej administracji”, która odbędzie się we wrześniu 2013. Ponadto otrzymali księgi pamiątkowe z obchodów 10-lecia uczelni oraz wybrane publikacje Wydawnictwa WSGE. Następnie dyrektor mgr Sylwia Ćmiel oraz mgr Iwona Niedziółka - koordynator wydziałowy programu Erasmus zaprezentowały ofertę współpracy naukowej oraz konferencje WSGE tureckim pracownikom naukowym z Wydziału Ekonomicznego i Nauk Administracyjnych. Na koniec wizyty zaplanowano spotkanie ze studentami, którzy gościli w WSGE w ramach programu Erasmus w ubiegłych latach.

Wizyta w Karamanoglu Mehmetbey University w Turcji

04-13a04-13a04-13a04-13a04-13a04-13a04-13a04-13a04-13a04-13a

 • W dniu 15 kwietnia 2013 nasze Uczelnię odwiedzili wykładowcy z zaprzyjaźnionej tureckiej uczelni Karamanoglu Mehmetbey University: prof. Ercan Oktay oraz prof. Sinem Yapar Sacik. Władze WSGE w osobach prof. Witolda Pokruszyńskiego - Prorektora oraz dr Wacława Brzęka - Dziekana Wydziału Nauk Społecznych odbyli rozmowy na temat owocnej dotychczasowej współpracy pomiędzy instytucjami i wyrazili chęć kontynuacji kontaktów w przyszłości. 
 • W dniach 10-12 kwietnia 2013r Pani Prorektor prof. Magdalena Sitek i Pani Dyrektor Sylwia Ćmiel uczestniczyły w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Public Administration and Local Government: the Challenges and their Solutions” zorganizowanej przez Uniwersytet w Rivne (Ukraina). Konferencja dotyczyła Administracji publicznej i Samorządu Terytorialnego. W 5 sekcjach konferencji uczestniczyli szefowie państwa i samorządów różnych szczebli oraz przedstawiciele 90 Uniwersytetów i Instytucji badawczych z 14 miast Ukrainy oraz 3 państw  - Gruzji, Polski i Francji. Przemówienie Rektora ..., Informacje z Konferencji ...

Marzec

 • Od marca br. studenci naszej uczleni współpracują z Domem Stałego Pobytu dla dzieci, którego siedziba mieści się w Otwocku ul. Myśliwska 2. Przed świętami Wielkanocnymi zawieźliśmy owoce i słodycze, które zebrano wśród studentów kierunków: Bezpieczeństwo wewnętrzne (II sem mgr) i Zarządzanie (II sem). Przedstawiciele wymienionych grup w osobach Anna Saskowska, Joanna Korzeniak, Magda Błażejczyk i Agnieszka Zakrzewska z dr Bożenną Barbachowską i dr Aleksandrą Szejniuk przekazały osobiście paczki dla czternaściorga dzieci mieszkających w tym domu. Pragniemy kontynuować współpracę, dlatego prosimy o zaangażowanie wszystkich studentów naszej szkoły i namawiamy do współpracy i uczestniczenia w naszej akcji. Wystarczy, że każdy z nas zechce zechce przeznaczyć przysłowiową czekoladę, dzięki której na buziach naszych podopiecznych zagości uśmiech. Patronat nad akcją sprawuje prof. Bronisław Sitek oraz dyrektor WSGE mgr Sylwia Ćmiel.
 • W dniu 22-23 marca 2013r przedstawiciele z Uczelni  - Dyrektor Sylwia Ćmiel, profesor ndzw. dr hab.inż. Jerzy Zawisza i dr Małgorzata Such-Pyrgiel - Kierownik Biura Karier WSGE przebywali z wizytą naukową na Ukrainie. W dniu 23 marca została podpisana umowa o wzajemnej współpracy naukowej i dydaktycznej WSGE i Uniwersytetu w Rivne  w zakresie: - prowadzenie wspólnych badań naukowych podstawowych i stosowanych; - wymianę pracowników naukowych w celu prowadzenia badań i studiów doktoranckich; - współpraca w zakresie kształcenia studentów; - udział w zjazdach naukowych (konferencjach, sympozjach) organizowanych przez obie strony; - wymianę wyników badań, publikacji i innych informacji naukowych. Po podpisaniu umowy Przedstawiciele Uczelni spotkali się ze studentami Uniwersytetu w celu przedstawienia i zaprezentowania Uczelni. Studenci przywitali Delegację pięknymi występami artystycznego uniwersyteckiego koła naukowego.

Współpraca WSGE z Narodowym Uniwersytetem Gospodarki Wodnej i Zasobów Naturalnych w Rivne

03-1303-1303-1303-13
.    


Luty

 • W dniach 7 – 8 lutego 2013 r. Wydział Prawa Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy zorganizował z okazji dwudziestolecia powstania tej uczelni międzynarodową konferencję, której głównym tematem była zgoda w prawie. Udział w konferencji wzięli przedstawiciele wydziałów prawa ze Słowacji, a także z Czech i Polski oraz Ukrainy. Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi reprezentował dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Wacław Brzęk. Wygłosił on w trakcie sesji poświęconej teorii państwa i prawa oraz historii prawa referat pt. „Dowody w austriackiej ustawie o postępowaniu karnym z dnia 23 maja 1873 roku”. Przedstawił w nim genezę powstania tej ustawy oraz pojęcia i podział dowodów, a także środków dowodowych. Szczegółowo omówił instytucję biegłych na gruncie tej ustawy. Wykazał też wpływ tych rozwiązań prawnych na powstanie kryminalistyki. Równoległe toczyły się obrady w dwóch kolejnych sekcjach, z których pierwsza poświęcona była prawu prywatnemu, druga zaś prawu publicznemu, europejskiemu oraz międzynarodowemu. Ogółem na konferencję zgłoszono 65 referatów. W czasie pobytu w Bańskiej Bystrzycy dr W. Brzęk został przyjęty przez dziekana Wydziału Prawa UMB prof. Stanislava Mraza oraz prodziekana tego wydziału, kierownika Katedry Teorii oraz Historii Państwa i Prawa dra hab. Jana Cupera, z którymi omówił m.in. możliwości współpracy naukowo – badawczej.

  

 
 
 
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube