Tworzymy aktywne społeczeństwo

Pedagogika przedszkolna i  wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

 

Adresaci studiów

Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające ukończone studia wyższe, co najmniej na poziomie wyższych studiów I stopnia (licencjackich) w zakresie pedagogiki lub pedagogiki specjalnej, a takżeabsolwenci kierunków przygotowujących do prowadzenia przedmiotów szkolnych realizowanych w szkołach podstawowych gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz w kształceniu zawodowym (np. filologie, historia, matematyka, biologia, geografia, fizyka, chemia. wychowanie fizyczne, nauki o rodzinie, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, edukacja techniczno-informatyczna, informatyka, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz inne).

Osobom, które nie posiadają przygotowania pedagogicznego proponujemy studia, podczas których będą mili możliwość ich uzyskania:

http://wsge.edu.pl/index.php/przygotowanie-pedagogiczne-do-zawodu-nauczyciela

 

Sylwetka absolwenta

Uczestnicy studiów podyplomowych zdobędą wiedzę teoretyczną dotyczącą społeczno-kulturowych uwarunkowań edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem wartościowych innowacji pedagogicznych- służących wychowaniu do dojrzałości emocjonalnej, intelektualnej, społecznej. Uzyskają również specjalistyczne kwalifikacje - kompetencje praktyczne w zakresie umiejętności warsztatu pracy dydaktyczno-wychowawczego: posługiwania się głosem, muzyką, ruchem, dramą, komunikowaniem z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (wrażliwość emocjonalna), postaw kreatywnych we współpracy z rodzicami itd. Absolwent będzie przygotowany mentalnie do doskonalenia zawodowego (także samodoskonalenia) - edukacji ustawicznej.

 

Kwalifikacje

Studia mają charakter kwalifikacyjny, tzn. nadają kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje umożliwiające prowadzenie zajęć wychowawczo-dydaktycznych w  przedszkolu , w  klasach  "0" oraz klasach I-III szkoły podstawowej.  

Zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r., art. 16 absolwenci studiów uzyskują także kwalifikacje do pracy w żłobkach i klubach dziecięcych.

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach ustalonych w obowiązujących przepisach. Warunkiem  uzyskania świadectwa jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem kształcenia, uzyskanie zaliczenia praktyk zawodowych oraz przygotowanie  pracy dyplomowej.


Czas trwania studiów

Studia realizowane będą jako trzysemestralne i obejmują łącznie 540 godzin zajęć dydaktycznych oraz niezbędne praktyki zawodowe w wymiarze 270 godz. 150 godzin praktyk to praktyki nauczycielskie odbywane w przedszkolach i klasach I-III w  szkołach podstawowych. 120 godzin praktyk specjalnościowych odbywanych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub gabinetach terapii pedagogicznej (szkolnych lub pozaszkolnych).

Istnieje możliwość zaliczenia praktyk zawodowych na podstawie zaświadczenia o aktualnej lub niedawno zakończonej (w ciągu ostatnich 3 lat) pracy zawodowej, stażu lub wolontariatu - o ile pozostają one w zgodności z wymogami regulaminu praktyk dla studiów podyplomowych.

Przedmioty realizowane:

 • Psychologia ogólna z elementami społecznej i wychowawczej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Prawo oświatowe
 • Emisja głosu
 • Psychologia dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Współpraca z środowiskiem lokalnym i rodzicami
 • Metodyka wychowania przedszkolnego
 • Metodyka wychowania wczesnoszkolnego
 • Elementy matematyki
 • Elementy wiedzy o literaturze i języku
 • Elementy przyrody
 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i klinicznej
 • Specyficzne trudności w uczeniu się
 • Elementy logopedii i terapii zaburzeń mowy
 • Medyczne aspekty zaburzeń w rozwoju dziecka
 • Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna
 • Praca z uczniem zdolnym
 • Metody terapii pedagogicznej ( pedagogika zabawy, biblioterapia , artreterapia, drama itp..)
 • Zastosowanie komputera w diagnozie i terapii
 • Metodyka zajęć terapeutycznych z języka polskiego
 • Metodyka zajęć terapeutycznych z matematyki
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego (socjoterapia)
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Indywidualne kompetencje zawodowe nauczyciela (seminarium)
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube