Tworzymy aktywne społeczeństwo

Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu studiów na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne możesz podjąć pracę:

  • w terenowych organach administracji rządowej z ukierunkowaniem na jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne
  • w instytucjach jednostek samorządu terytorialnego, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
  • w organizacjach pozarządowych i instytucjach niepublicznych
  • w firmach ochroniarskich, detektywistycznych i agencjach ochrony osób i mienia
  • w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Straży Gminnej / Miejskiej
  • w Instytucjach ubezpieczeniowych z wewnętrznymi komórkami ujawniania przypadków oszustw ubezpieczeniowych
  • w biurach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
  • w jednostkach organizacyjnych stołecznej i mazowieckiej policji (KWP, KSP, KRP, KPP)

Możesz także kontynuować kształcenie na studiach II stopnia (magisterskich) na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w WSGE oraz studiach podyplomowych, a także uczestniczyć w wewnętrznych szkoleniach w ramach pracy w służbie cywilnej.

Oferta studiów skierowana jest także do osób obecnie zatrudnionych w w/w instytucjach, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube