Tworzymy aktywne społeczeństwo

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji pedagogicznych oraz kierowniczych.

Po ukończeniu studiów na kierunku Pedagogika możesz podjąć pracę:

 • w szkolnictwie i placówkach oświatowo-wychowawczych (przedszkolach, szkołach, ośrodkach metodycznych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, domach dziecka, ośrodkach adopcyjnych)
 • instytucjach diagnostyczno-terapeutycznych (np. poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach wczesnej interwencji)
 • w poradniach specjalistycznych,
 • w zakładach pracy, służbie zdrowia i instytucjach profilaktyki społecznej,
 • jako eksperci w poradniach rodzinnych
 • ośrodkach rehabilitacyjno-terapeutycznych (warsztatach terapii zajęciowej, placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych, prewentoriach uzdrowiskowych)
 • jako specjaliści  administracji oświatowej
 • jako pracownicy domów pomocy społecznej, instytucji, fundacji i stowarzyszeń edukacyjnych, schronisk, sanatoriów, hosteli, noclegowni
 • jako specjaliści w działach szkoleń przedsiębiorstw,
 • ośrodkach edukacji ustawicznej (ośrodkach kształcenia ustawicznego, uniwersytetach trzeciego wieku, klubach seniora, organizacjach działających na rzecz aktywizacji osób starszych)
 • w wydziałach polityki społecznej jednostek samorządowych i wymiaru sprawiedliwościMożesz także kontynuować kształcenie na studiach III stopnia (doktoranckich) oraz studiach podyplomowych.

Oferta studiów skierowana jest także do osób obecnie zatrudnionych w w/w instytucjach, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube