Tworzymy aktywne społeczeństwo

Pomoc materialna – Formy pomocy

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie przyznaje swoim studentom pomoc materialną, która przyznawana jest na mocy Komisji Stypendialnej w formie:

  • Stypendium socjalnego
  • Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
  • Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie
  • Stypendium na wyżywienie
  • Stypendium mieszkaniowe
  • Zapomogi

Warto również ubiegać się o

  • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia
  • Stypendium z Powiatowego Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych podejmujących naukę
  • Studenci mają także możliwość ubiegać się o kredyt studencki.

Stypendia socjalne i zapomogi dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych bez ograniczeń wiekowychh

Na podstawowe ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. roku również WSGE w Józefowie otrzymuje z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowanie pomocy materialnej dla studentów. Z otrzymanych środków fundowane są stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia za wyniki w nauce lub sporcie, stypendia na wyżywienie, stypendia mieszkaniowe oraz zapomogi. Stypendia te przyznawane są  przez 5-osobową Uczelnianą Komisję Stypendialną. Aby otrzymać stypendium, należy pobrać z Dziekanatu lub ze strony internetowej wniosek o przyznanie stypendium, wypełnić go oraz złożyć w Dziekanacie lub bezpośrednio u przewodniczącego Komisji. Ponadto w przypadku stypendium socjalnego, należy dołączyć m.in. zaświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu w ostatnim roku podatkowym. Zaświadczenie to wydaje Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania studenta. Stypendia przyznawane są na okres 5 miesięcy.


Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przysługuje studentom począwszy od pierwszego semestru studiów przez cały okres nauki niezależnie od wybranego rodzaju, kierunku i systemu studiów. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Dochód w rodzinie studenta nie może być wyższy niż 1043.90 zł netto miesięcznie.


Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przysługuje studentom począwszy od pierwszego semestru studiów przez cały okres nauki niezależnie od wybranego rodzaju, kierunku i systemu studiów, w przypadku orzeczenia stopnia niepełnosprawności.


Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie

Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendia za wyniki w nauce lub sporcie są przyznawane najlepszym studentom, niezależnie do kierunku i systemu studiów po ukończeniu I roku nauki wg listy rankingowej średniej ocen za poprzedni rok lub informacji o osiągniętych w poprzednim roku wysokich wynikach sportowych w ramach przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego środków finansowych. Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie otrzymują również studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia na podstawie wyników uzyskanych na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie otrzymuje student, który założył z wynikiem pozytywnym wszystkie egzaminy i zaliczenia przewidziane w planie i programie studiów na dany semestr, zgodnie z harmonogramem sesji.


Stypendium na wyżywienie

Stypendium na wyżywienie przysługuje studentom począwszy od pierwszego semestru studiów przez cały okres nauki niezależnie od wybranego rodzaju, kierunku i systemu studiów. Stypendium na wyżywienie może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.


Stypendium mieszkaniowe

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, któremu codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie może otrzymać stypendium mieszkaniowe. Ze stypendium mieszkaniowego mogą korzystać studenci stale zamieszkujący w miastach w odległości powyżej 60 km, na terenach wiejskich w odległości powyżej 40 km od siedziby Uczelni.


Zapomogi

Student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o zapomogę. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć: śmierć lub ciężką chorobę członka najbliższej rodziny studenta, zdarzenie wypadkowe z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi lub finansowymi,  zdarzenie związane z oddziaływaniem sił przyrody jak powódź, pożar.

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube