Tworzymy aktywne społeczeństwo

Tytuł: Rewiev book: Beata Kozieł, Perception of failure at school by teachers, students and their Barents, Adam Marszalek Publishing, Toruń, 2011, pages: 386

Tytuł: Beata Kozieł, Spostrzeganie niepowodzeń szkolnych przez nauczycieli, uczniów i ich rodziców, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 386.
Autor: Krzysztof Dziurzyński
Strony: 505-509
 

PDF

Tytuł: Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa nt. Krajobraz po Mistrzostwach Europy 2012 

Autor: Dr hab. Magdalena Sitek
Strony: 493-497
 

PDF

Tytuł: Sprawozdanie z wyjazdu na VII Międzynarodową Konferencję Naukową „Aktualne problemy prognozowania czynników kryminogennych w państwach Europy Środkowej” zorganizowanej przez Akademię Korpusu Policji Republiki Słowackiej w Bratysławie w dniach 27 – 29 listopada 2012 r.

Autor: dr Wacław Brzęk
Strony: 487-491
 

PDF

Tytuł: Sprawozdanie z pobytu w Bańskiej Bystrzycy na międzynarodowej konferencji „Zgoda w prawie” zorganizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu Mateja Bela w dniach 7 – 8 lutego 2013 roku

Autor: dr Wacław Brzęk
Strony: 499-503
 

PDF

Tytuł: Legal - organizational framework of support and promoting renewable energy sources in Poland, in the light of the Energy Policy of Poland until 2030 and the National renewable energy action plan

Tytuł: Prawno – organizacyjne ramy wsparcia i promocji wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w Polsce, w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. oraz Krajowego planu działania w zakresie energii odnawialnej
Autor: Marta Wójcicka
Keywords: Energy policy, energy security, energy efficiency, renewable energy sources, energy, environmental protection., Polityka energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, energia, ochrona środowiska
Strony: 459-483
 
                                                     PDF

Tytuł: The Burmese thaw. Regime’s new lifting or a transformation of political system?

Tytuł: Odwilż birmańska. Odświeżenie reżimu czy transformacja systemu politycznego?
Autor: Michał Lubina
Keywords: human rights violations, Burmese thaw, Republic of the Union of Myanmar, Reforms in Burma, human rights, łamanie praw człowieka, odwilż birmańska, Republika Związku Mjanmy, ochrona praw człowieka, reformy w Birmie
Strony: 443-458
 

PDF

Tytuł: Innovative concept of the continuous improvement ofmanagement in the example of the motor company

Tytuł: Innowacyjna koncepcja ciągłego doskonalenia zarządzania na przykładzie przedsiębiorstwa motoryzacyjnego
Autor: dr Marcin Lis
Keywords: innovations, the continuous improvement, the strategy of the innovation, waste, innowacje, ciągłe doskonalenie, strategia innowacji, marnotrawstwo
Strony: 415-442
 

PDF

Tytuł: Joint and several deprivation of material benefit

Tytuł: Solidarny przepadek korzyści majątkowej
Autor: dr Piotr Starzyński
Keywords: deprivation of property, deprivation of material benefit, confiscation, extender confiscation, joint and several debtors, joint and several obligations, securing of property, presumption., przepadek, przepadek korzyści, konfiskata, konfiskata rozszerzona, solidarność dłużników, solidarność zobowiązania, zabezpieczenie majątkowe, domniemanie.
Strony: 391-413
 

PDF

Tytuł: Comparative Analysis of Corruption Prevention Systems Based on Selected Federal Countries

Tytuł: Analiza porównawcza systemów zapobiegania korupcji na przykładzie wybranych państw federalnych
Autor: dr Jacek Bil
Keywords: corruption, political system, special services, countering, korupcja, system polityczny, służby specjalne, przeciwdziałanie
Strony: 373-389
 

PDF

Tytuł: Irregularities in privatization of Icelandic finanacial sector – case study

Tytuł: Nieprawidłowości związane z prywatyzacją islandzkiego sektora finansowego - analiza przypadku
Autor: dr Marcin Kowalczyk
Keywords: corruption, political corruption, banking, financial institutions, public institutions, CBI, Iceland, Icesave, korupcja, korupcja polityczna, bankowość, instytucje finansowe, instytucje publiczne, Bank Centralny Islandii (CBI), Islandia, Icesave
Strony: 353-371
 

PDF

Tytuł: Ensuring security and stability in certain parts of Asia by introducing appropriate legal measures in the context of terrorist threat- introductory remarks

Autor: Piotr Rychlik
Keywords: Terrorism, Al-Qaeda, Afghanistan, penal law
Strony: 343-352
 

PDF

Tytuł: The Arab spring. Is democratic transformation in the arab world possible?

Autor: Prof. Dr. Erol KURUBAŞ
Keywords: the Middle East, Arab world, Arab Spring, popular movements
Strony: 323-341
 

PDF

Tytuł: Chinese Outward Direct Investments - Structure and Geography

Tytuł: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne wychodzące z Chin - ich struktura oraz umiejscowienie
Autor: Dr Krystyna Palonka, Sergiusz Prokurat
Keywords: FDI, ODI, China, mergers, acquisitions, Emerging markets, expansion, Chiny, fuzje, przejęcia, rynki rozwijające się, ekspansja
Strony: 301-322
 

PDF

Tytuł: Decision making

Tytuł: Decydowanie
Autor: dr Tytus Kamiński
Keywords: decisions, decision taking, rekommendations, manager, management practice, qualifications, decyzje, podejmowanie decyzji, rekomendacje, kierownik, praktyka zarządzania, kompetencje
Strony: 281-300
 

PDF

Tytuł: Change in the Chinese foreign policy

Autor: Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Emiroglu
Keywords: People’s Republic of China, global international relations, emerging superpower status, foreign relations of China, China’s historical past, Chińska Republika Ludowa, stosunki międzynarodowe na świecie, stosunki zagraniczne Chin, umacnianie pozycji supermocarstwa, przeszłość historyczna Chin
Strony: 259-280
 

PDF

Tytuł: The role of internal audit in safety management

Tytuł: Rola audytu wewnętrznego w zarządzaniu bezpieczeństwem
Autor: dr Aleksandra Szejniuk
Keywords: audit, security, risk, SWO (RAS), nonconformity, corrective action, correction, prevention, audyt, bezpieczeństwo, ryzyko, niezgodność, działania korygujące,korekcja, działania zapobiegawcze
Strony: 209-238
 

PDF

Tytuł: Regulatory Impact Assessment (RIA) as part of the government’s legislative process

Tytuł: Ocena skutków regulacji (OSR) jako element rządowego procesu legislacyjnego
Autor: dr Wacław Brzęk
Keywords: regulatory impact assessment, history, ocena skutków regulacji, historia
Strony: 239-258
 

PDF

Tytuł: Rules for the administration of financial corrections on projects co-financed from EU funds for violating public procurement law by the local government

Tytuł: Zasady wymierzania korekt finansowych na projekty współfinansowane ze środków UE za naruszenia prawa zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego
Autor: dr Przemysław Krzykowski
Keywords: EU funds, financial corrections, the beneficiaries, fundusze unijne, korekty finansowe, beneficjenci
Strony: 191-208
 

PDF

Tytuł: European School of Administration

Tytuł: Organizacja i zadania Europejskiej Szkoły Administracji
Autor: Dr hab. Magdalena Sitek
Keywords: clerical law, European law, training, European institutions and bodies, improvement of clerical staff., prawo urzędnicze, prawo europejskie, szkolenia, instytucje i organy europejskie,poprawa kadry urzędniczej
Strony: 175-189
 

PDF

Tytuł: Philosophical aspects of personal safety

Tytuł: Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa personalnego
Autor: Prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński
Keywords: safety, security, general values, moral dilemmas, philosophy, bezpieczeństwo, główne wartości, dylematy moralne, filozofia
Strony: 167-173
 

PDF

Tytuł: Municipal property and communal ownership The impact of the political doctrine on the concept of communal ownership in the comparative and historical perspective

Tytuł: Własność municypalna a mienie komunalne. Wpływ doktryny politycznej na koncepcję własności komunalnej w perspektywie historyczno-porównawczej
Autor: Bronisław Sitek
Keywords: property, municipal property, the legal personality, municipium, Roman law., własność, prawo własności, mienie komunalne, osobowość prawna, municipium, prawo rzymskie
Strony: 147-165
 

PDF

Tytuł: Practical Philosophy in the knowledge society

Tytuł: Filozofia praktyczna w społeczeństwie wiedzy
Autor: Dorota Łażewska
Keywords: Socratic method, the educactional programme by Lipman, philosophical therapy, Lego – Logos method, realistic philosophy, metoda sokratejska, metoda Lipmana, psychoterapia filozoficzna, metoda Lego – Logos, filozofia realistyczna
Strony: 127-145
 

PDF

Tytuł: The significance of John Amos Comenius at the present time

Tytuł: Znaczenie Jana Amosa Komeńskiego w dzisiejszych czasach Jean Piaget
Tłumaczył: Krzysztof Dziurzyński
Keywords: Opera didactica omnia, pansophy, Unum necessarium, lifelong learning, practical educational work Opera didactica omnia, pansofia, Unum necessarium, kształcenie ustawiczne, edukacja praktyczna
Strony: 101-126
 

PDF

Tytuł: Minors` protection in audiovisual media sector, Internet and other on-line services within the scope of Council of Europe documents

Tytuł: Ochrona małoletnich w środowisku mediów audiowizualnych, Internetu i innych usług on-line przed współczesnymi zagrożeniami w świetle dokumentów Rady Europy Wybrane aspekty prawne
Autor: Katarzyna Badźmirowska – Masłowska
Keywords: Media audiowizualne – usługi informacyjne/ komunikacyjne – ochrona małoletnich – Rada Europy | Audiovisual media – information/ communication services – children` protection – Council of Europe 
Strony: 59-100

PDF | XML | HTML

Tytuł: National&Ethnical Aspects of Education in the Polish School. Social Inclusion or Exclusion

Tytuł: Narodowościowo-etniczne aspekty edukacji w polskiej szkole. Inkluzja czy ekskluzja społeczna?
Autor: Barbara Dobrowolska
Keywords: multiculturalism, multicultural competence’s, polish school, pupil from other cultures, social adaptation | wielokulturowość, kompetencje wielokulturowe, polska szkoła, uczeń kulturowo „odmienny”, adaptacja społeczna
Strony: 35-57

PDF | XML | HTML

Tytuł: Exclusion versus Inclusion in the Pedagogy of Resocialization

Tytuł: Ekskluzja versus inkluzja w pedagogice resocjalizacyjnej
Autor: Lesław Pytka
Keywords: Social exclusion, marginalization, stigmatization, inclusive education, paradigms and strategy of resocialization | wykluczenie społeczne, marginalizacja, stygmatyzacja, edukacja włączająca (inkluzja)paradygmaty i strategie pedagogiki resocjalizacyjnej
Strony: 11-33

PDF | XML | HTML

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube