Tworzymy aktywne społeczeństwo

Tytuł: [Book review: Ewa Lubina, Teacher in the information society - opportunities, challenges, educational needs, Polihymnia Publishing House, Lublin 2013, ISBN 978-83-7847- 022-9, pp. 140]

Tytuł: Recenzja: Ewa Lubina, Nauczyciel w społeczeństwie informacyjnym - możliwości, wyzwania, potrzeby kształcenia, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2013, ISBN 978- 83-7847-022-9, ss. 140
Autor: dr Krzysztof Dziurzyński
Strony: 551-554
 

Tytuł: [Book review : Ewa Lubina, Psychosocial competences of teachers in the world of information technology, Polish Scientific Publishers PWN, Warsaw 2012, ISBN 978-83-01-17266-4, pp. 108]

Tytuł: Recenzja: Ewa Lubina, Kompetencje psychospołeczne nauczycieli w świecie technologii informacyjnej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012, ISBN 978-83-01-17266-4,ss. 108
Autor: dr Ewa Kopeć
Strony: 547-550
 

Tytuł: Sprawozdanie z XXII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej pt. „Społeczny kontekst rozwoju od dziecka do dorosłego” Gdańsk 26-29 maja 2013 r. 

Autor: Beata Popiołek, Krzysztof Dziurzyński
Strony: 537-545
 

Tytuł: Research report: The phenomenon of single people in polish society: socio-demographic profile of singles

Tytuł: Sylwetka społeczno-demograficzna osób żyjących w pojedynkę - raport z badań nad fenomenem singli
Autor: Dr Małgorzata Such-Pyrgiel
Keywords: single life, single man, single woman, singlehood, unmarried, never married, singleness, economic theory of human behavior by Garry Stanley Becker, generative human behavior., Singiel, single, osoby żyjące w pojedynkę, życie w pojedynkę, ekonomiczna teoria zachowań ludzkich G.S. Becker’a, generatywne zachowania ludzkie.
Strony: 513-533
 

Tytuł: Scientific Committee on Consumer Safety and its role for the safety of cosmetic products

Tytuł: Działalność Komitetu naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (Scientific Committee on Consumer Safety) na rzecz bezpieczeństwa produktów kosmetycznych
Autor: mgr Aleksandra Ukleja
Keywords: consumer protection, public health, EU scientific committee, scientific opinion, SCCP, ochrona konsumentów, zdrowie publiczne, komitety naukowe UE, opinia naukowa, SCCP
Strony: 499-511
 

Tytuł: Energy security of the Visegrad Countries

Autor: Marta Wójcicka
Keywords: energy security, Visegrad Group, energy, energy sector, European Union, energy policy.
Strony: 485-497
 

Tytuł: Domestic state bodies of foreign relations of Ukraine: system and powers

Autor: Anastasiia Isaenko
Keywords: functions of the state, states’ foreign functions, foreign relations, bodies of foreign relations, powers of the state bodies
Strony: 469-483
 

Tytuł: Sovereign Ratings Changes Impact on Euro Area Bond Yield Spreads

Autor: Asta Vasiliauskaite, Vaidas Paužuolis, Indre Martovičiute
Keywords: sovereign ratings, sovereign bonds, credit rating agencies, financial markets, Euro Area, Eurozone crisis
Strony: 455-467
 

Tytuł: Climate change as a factor of increasing social inequality

Tytuł: Zmiany klimatyczne jako czynnik pogłębiający nierówności społeczne
Autor: dr Małgorzata Kaniewska
Keywords: Climate change, human rights, global justice, responsibility, social inequality, Zmiany klimatu, prawa człowieka, sprawiedliwość globalna, odpowiedzialność, nierówności społeczne
Strony: 437-452
 

Tytuł: Protection of minors as premise of restriction the retransmission of audiovisual media services in the light of EU law

Tytuł: Ochrona małoletnich jako podstawa ograniczania retransmisji audiowizualnych usług medialnych w świetle prawa UE
Autor: dr Katarzyna Badźmirowska – Masłowska
Keywords: minors` protection, retransmission restrictions, audiovisual media services directive (2010/13) ochrona nieletnich, ograniczenia retransmisji, Audiovisual Media Services Directive 2010/13/EU
Strony: 413-435
 

Tytuł: The crime of maritime piracy in the light of the Convention for the Suppression of Unlawful Actsagainst the Safety of Maritime Navigation

Tytuł: Przestępstwo piractwa morskiego w świetle konwencji w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej (SUA)
Autor: dr Kamil Frąckowiak, mgr Piotr Jankowski
Keywords: Piractwo morskie, Konwencja SUA, przestępstwo przejęcia kontroli nad statkiem, maritime piracy, SUA Convention, an offense of taking control of the ship
Strony: 397-412
 

Tytuł: Social theories of identity: chosen conceptions review

Tytuł: Społeczne teorie tożsamości: przegląd wybranych koncepcji
Autor: dr Kateryna Novikova
Keywords: Identity, difference, self, interaction, symbols, biography, Tożsamość, odmienność, jaźń, interakcja, symbole, biografia
Strony: 377-395
 

Tytuł: Directions of European standards implementation of Civil (State) Service functioning in Ukraine

Autor: Iryna Isaienko
Keywords: Civil (state) service, officials, public service, European principles and standards of public administration, the European administrative space, implementation, “Europeanization”.
Strony: 343-359
 

Tytuł: Diagnosis of the terrorist threat in Poland

Tytuł: Diagnoza zagrożenia terrorystycznego w Polsce
Autor: dr Jerzy Szafrański, dr Elżbieta Szafrańska
Keywords: security, threat, terrorism, counterterrorism, threats diagnosis, bezpieczeństwo, zagrożenie, terroryzm, antyterroryzm, diagnoza zagrożeń
Strony: 343-355
 

Tytuł: Multi criteria decision-making in transport engineering

Tytuł: Wielokryterialne podejmowanie decyzji w budownictwie komunikacyjnym
Autor: dr Tadeusz Truchanowicz
Keywords: decision, infrastructure objects, investment variant, multi criteria analysis, transport building, analiza wielokryterialna, budownictwo komunikacyjne, decyzja, obiekty infrastruktury, wariant inwestycyjny
Strony: 323-342
 

Tytuł: Wind farms locations in the light of current legal regulations in Poland

Tytuł: Uwarunkowania lokalizacyjne elektrowni wiatrowych w świetle obowiązujących regulacji prawnych w Polsce
Autor: dr Elżbieta Zębek, Magdalena Szramka Keywords: Wind farm, environmental impact assessment, national law, elektrownia wiatrowa, ocena oddziaływania na środowisko, prawo krajowe
Strony: 297-321
 

Tytuł: Flexible forms of employment as an alternativeway of tackling unemployment

Tytuł: Elastyczne formy zatrudnienia jako alternatywne źródło walki z bezrobociem
Autor: dr Wiesław Breński
Keywords: employment, unemployment, labor market, flexible forms of employment, human capital in the company, zatrudnienie, bezrobocie, rynek pracy, elastyczne formy zatrudnienia, kapitał ludzki w firmie
Strony: 283-296
 

Tytuł: The role of information in the management of small and medium-sized enterprises with particular emphasis on the financial information

Tytuł: Rola informacji w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami ze szczególnym uwzględnieniem informacji finansowych
Autor: dr Bożenna Barbachowska
Keywords: information, methods and tools of management, financial information, building industry enterprises, informacje, metody i narzędzia zarządzania, informacje finansowe, przedsiębiorstwa branży budowlanej
Strony: 259-282
 

Tytuł: Public financial services between liberalization and defence of the public

Tytuł: Servizi pubblici locali, tra dismissioni e tutela dell’interesse pubblico1
Autor: Avv. Dott.ssa Cosima Ilaria Buonocore
Keywords: public, liberalization, management, city, state. pubblico, dismissioni, imprenditori, citta, stato
Strony: 241-257
 

Tytuł: Security of mass events

Tytuł: Bezpieczeństwo imprez masowych
Autor: dr hab. inż. Jerzy Zawisza
Keywords: mass event, organizer of the event of mass crimes of mass events, order service, information service, secure logistics, transportation, communications, public safety, social security, impreza masowa, organizator imprezy masowej, przestępstwa imprez masowych, służba porządkowa, służba informacyjna, zabezpieczenie logistyczne, transport, komunikacja, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo społeczne
Strony: 219-239
 

Tytuł: Contemporary problems of social exclusion in Poland

Tytuł: Współczesne problemy wykluczenia społecznego w Polsce
Autor: prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński
Keywords: social exclusion, the policy and strategy of social security, social security, social policy, wykluczenie społeczne, polityka i strategia bezpieczeństwa społecznego, bezpieczeństwo społeczne, polityka społeczna
Strony: 205-217
 

Tytuł: Mediation: the role of the mediator and lawyer La mediazione: il ruolo del mediatore e dell’avvocato

Autor: Avv. Dott.ssa Cosima Ilaria Buonocore
Keywords: mediazione, avvocato, deflazione, contenzioso, processo mediation, lawyer, deflation, contentious, process
Strony: 193-204
 

Tytuł: Old and new sources of law in the civil law Antiche e nuove fonti del diritto civile

Autor: Prof. Laura Tafaro
Keywords: diritto civile, dignita umana, fonti del diritto civile Current Civil Law; Civil law and axiological approach to law; Civil law and Human Dignity; Old and New Sources of Civil Law; New Sources of civil Law and The Role of the Jurist
Strony: 163-192
 

Tytuł: Violence and aggression in the family source of pathology among students - the course and consequences

Tytuł: Przemoc i agresja w rodzinie źródłem patologii wśród uczniów – przebieg i skutki
Autor: dr Ewa Kopeć
Keywords: family, education, student, domestic violence, aggression, pathology among students, addiction, rodzina, wychowanie, uczeń, przemoc w rodzinie, agresja, patologia wśród uczniów, uzależnienia
Strony: 141-159
 

Tytuł: Barbiana’s school as a chance for the excluded

Tytuł: Szkoła Lorenzo Milaniego w Barbiana jako propozycja szansy dla wykluczonych
Autor: Dr Anna Krajewska
Keywords: exclusion, pupil, school, literacy, mother language, teaching, wykluczenie, uczeń szkoła, alfabetyzacja, język ojczysty, nauczanie
Strony: 123-139
 

Tytuł: A stigma imprinted on the body: Obesity and beauty defects in an “instant” culture

Tytuł: Piętno odciśnięte na ciele: Otyłość i defekty urody w kulturze „instant”
Autor: Małgorzata Starzomska
Keywords: stigma, “instant” culture, obesity, beauty defects, anorexia nervosa, dysmorphophobia, “private hell”, piętno, kultura „instant”, otyłość, defekty urody, anoreksja, dysmorfofobia, „prywatne piekło”
Strony: 107-122
 

Tytuł: Language and Linguistic Means

Tytuł: Jazyk a jazykový prostriedok
Autor: Doc. PhDr. Paed Dr. Miroslav Gejdoš, PhD.
Keywords: Language. Speech. Ancient Greece. Linguistic means. Interaction. Jazyk, reč, antické Grécko, jazykové prostriedky, interakcia.
Strony: 93-105
 

Tytuł: Human behavior organization as determinants of educational needs

Tytuł: Zachowania ludzi w organizacji jako wyznaczniki potrzeb edukacyjnych
Autor: dr Andrzej Balasiewicz
Keywords: Education in organization, culture of organization, adaptation skills, components of organizational culture, patterns of thought, patterns of behavior, network structure, Edukacja w organizacji, kultura organizacyjna, kultura adaptacji, składniki kultury organizacyjnej, wzory myślenia, wzory zachowań, struktura sieciowa
Strony: 69-92
 

Tytuł: Results of the Test Following 6th Grade as an Example of the Practical Diagnosis of the Student Competences

Tytuł: Rezultat sprawdzianu próbnego szóstoklasistów jako przykład praktycznej diagnozy kompetencji uczniowskich
Autor: dr Krzysztof Dziurzyński
Keywords: Curriculum Base, Primary School, Education Standards, Final Test, Standard Nine, Podstawa programowa, szkoła podstawowa, standardy edukacyjne, test końcowy, skala standardowej dziewiątki
Strony: 51-68
 

Tytuł: Evaluation of 6th grade English curriculum in terms of speaking skills and identifying causes of speaking problems students face

Autor: Gürbüz Ocak, Hasan Kizilkaya, Serkan Boyraz
Keywords: program evaluation, English, speaking problem, speaking skills
Strony: 35-49
 

Tytuł: Trudności dzieci w wieku 5-8 lat z określaniem strony lewej i prawej w orientacji przestrzennej

Autor: Zbigniew Semadeni
Keywords: primary education, spatial relations, left/right side, left/right turns, Piaget, egocentrism, concrete operations, edukacja wczesnoszkolna, stosunki przestrzenne, lewa/prawa strona, skręty w lewo/prawo, Piaget, egocentryzm, operacje konkretne
Strony: 11-34
 

PDF

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube