Tworzymy aktywne społeczeństwo

Tytuł: I Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego 7 września 2013r SPRAWOZDANIE

Autor: dr hab. inż. Jerzy Zawisza
Strony: 497-504
 

PDF

Tytuł: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Dylematy współczesnej administracji”

Tytuł: “Dilemmas of contemporary public administration”
Autor: dr hab. inż. Jerzy Zawisza
Strony: 485-495
 

PDF

Tytuł: Renewable primary energy production in Europe and Asia a geographical overview

Autor: Denis Cerić
Keywords: primary energy, production, renewable, Asia and Europe, geography
Strony: 461-482
 

PDF

Tytuł: Legal regulations of renewable energy law in The European Communities

Tytuł: Regulacje prawa energii odnawialnych we Wspólnotach Europejskich
Autor: mgr Michał Łęski
Keywords: renewable energy, alternative energy, RE, EU energy policy, 3x20 package, the Europe 2020 strategy, odnawialne źródła energii, alternatywne źródła energii, oze, polityka energetyczna UE, pakiet 3x20, strategia Europa 2020
Strony: 445-460
 

PDF

Tytuł: Palm oil - strategic source of renewable energy in Indonesia and Malaysia

Tytuł: Olej palmowy – strategiczne źródło odnawialnej energii w Indonezji i Malezji
Autor: Sergiusz Prokurat 
Keywords: palm oil, biofuels, economic development, environmental impacts, Indonesia, Malaysia, olej palmowy, biopaliwa, rozwój gospodarczy, wpływ na środowisko naturalne, Indonezja, Malezja
Strony: 425-443
 

PDF

Tytuł: The Role of Biological Science in Renewable Energy Production

Tytuł: Rola nauk biologicznych w produkcji energii odnawialnej
Autor: Piotr Muszyński PhD
Keywords: Biofuel, biodiesel, biomass, artificial photosynthesis, waste products, industrial gases., Biopaliwo, biodiesel, biomasa, sztuczna fotosynteza, odpady, gazy przemysłowe
Strony: 411-423
 

PDF

Tytuł: Security in the Twenty-First Century Case Study: Energy

Autor: Naser Farshadgohar, Farnaz Badpar
Keywords: energy security, climate change, energy alliance
Strony: 395-410
 

PDF

Tytuł: Sports-related offences, their roots, selected causes and solutions - model cases, real lessons

Autor: Prof. (Assoc). Dr. et Dr. Peter Potasch, PhD.
Keywords: sports, hooliganism, ban, order, offence, racism, nationalism, anti-Semitism, Europe, Israel, sanction, fine
Strony: 367-393
 

PDF

Tytuł: Low emission smart building - energy storage system proposal

Autor: Marcin Bugaj, Roman Domański, Adam Dominiak, Jan A. Błaszczyk, Paweł M. Błaszczyk
Keywords: building management system, kinetic energy storage system, thermal energy storage system, smart building
Strony: 353-366
 

PDF

Tytuł: Investments in CHP gas plants for district heating in Poland

Autor: Jan A. Błaszczyk, Roman Domański, Arkadiusz Węglarz, Adam Dominiak, Paweł M. Błaszczyk, Adam Rajewski, Marcin Bugaj
Keywords: energy security, polish gas system, district heating in Poland, energy efficient economy, CHP
Strony: 337-352
 

PDF

Tytuł: Protection of birds and natural habitats vs. realization of undertakings in Nature 2000 areas

Tytuł: Ochrona ptaków i siedlisk przyrodniczych a realizacja przedsięwzięć na obszarach Natura 2000
Autor: Elżbieta Zębek, Magdalena Szramka
Keywords: bird and habitat protection, undertakings, the Nature 2000 areas, ochrona ptaków i siedlisk, przedsięwzięcia, obszary Natura 2000
Strony: 321-336
 

PDF

Tytuł: Internet portals and their role in the development of the energy sector

Autor: Dr. Prof. Galyna Nesterenko, Olena Tyshkova
Keywords: portal, Internet, energy sector, social network, Special Internet portals.
Strony: 305-319
 

PDF

Tytuł: Legal status and media security in contemporary armed conflicts

Tytuł: Status prawny a bezpieczeństwo mediów w sytuacjach współczesnych konfliktów
Autor: dr Katarzyna Badźmirowska – Masłowska
Keywords: media security, legal status, contemporary armed conflicts, international peace, international safety, globalisation
Strony: 279-304
 

PDF

Tytuł: Islamism as a marginal reaction of Mohammedan countries on policy of energy and fuel

Autor: Yevgenia Yemelyanenko
Keywords: Islam, Islamism, Islamic terrorism, marginal, energy, oil, fuel, West culture.
Strony: 259-278
 

PDF

Tytuł: Fakes and Consumption Dimension of the Social Exclusion

Tytuł: Zjawisko podróbek a konsumpcyjny wymiar wykluczenia społecznego
Autor: dr Kateryna Novikova
Keywords: social closure, social-cultural stratification, symbols, image, luxury brand, imitation, authenticity, counterfeit, zamknięcie społeczne, stratyfikacja społeczno-kulturowa, symbole, wizerunek, marka luksusowa, imitacja, oryginalność, podróbka
Strony: 239-258
 

PDF

Tytuł: The energy performance of buildings - legal aspects (selected issues)

Tytuł: Charakterystyka energetyczna budynków – aspekty prawne (zagadnienia wybrane)
Autor: dr Justyna Kownacka, mgr Roman Trzaskalik
Keywords: buildings, energy, energy performance certificates, central register, methodology, budynki, energia, świadectwa charakterystyki energetycznej, centralny rejestr, metodologia
Strony: 211-238
 

PDF

Tytuł: The consent of society for a small corrupt crime

Tytuł: Zgoda społeczeństwa za niewielkie przestępstwa korupcyjne
Autor: dr inż. Paweł Chodak
Keywords: Society, excluded from the society, corruption, crime, statistical data to subject of the corruption, state security, fighting corruption crime, the National Criminal Information Center, Central Anticorruption Office, Police., Społeczeństwo, wykluczony ze społeczeństwa, korupcji, przestępczości, danych, statystycznych na temat korupcji, bezpieczeństwa państwa, zwalczania, przestępczości korupcyjnej, Narodowego Centrum Informacji Kryminalnej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policja
Strony: 191-209
 

PDF

Tytuł: The responsibility of minors in criminal law

Tytuł: Odpowiedzialność nieletnich w świetle prawa karnego
Autor: dr Elżbieta Szafrańska dr Jerzy Szafrański
Keywords: crimnal offence, social maladjustment, demoralization, crime, educational measures, czyn karalny, niedostosowanie społeczne, demoralizacja, przestępstwo, środki wychowawcze
Strony: 173-189
 

PDF

Tytuł: Przestępczość nieletnich przyczyną wykluczenia społecznego

Tytuł: Juvenile deliquency as a cause of social exclusion
Autor: dr hab. inż. Jerzy Zawisza
Keywords: violence, depression, hopelessness, aggression, anxiety, youth at risk, unemployment, aggressive tendencies, hostility towards each other, theft, robbery, drug addiction, crime group, przemoc, depresja, poczucie beznadziejności, agresja, lęk, młodzież zagrożona, bezrobocie, tendencje agresywne, wrogość wobec siebie, kradzież, rozbój, narkomania, przestępczość grupowa
Strony: 153-172
 

PDF

Tytuł: Shaping the rules of liability for environmental transboundary damage in international law

Tytuł: Kształtowanie się zasad odpowiedzialności za ekologiczną szkodę transgraniczną w prawie międzynarodowym
Autor: dr hab. Magdalena Sitek
Keywords: international conventions, EU law, state liability for environmental damage, valuation of environmental damage, environmental disasters, konwencje międzynarodowe, prawo unijne (wspólnotowe), odpowiedzialność państwa za szkody ekologiczne, wycena szkody ekologicznej, katastrofy ekologiczne
Strony: 133-152
 

PDF

Tytuł: History and prospects of establishment of specialized labour justice in Ukraine

Autor: Svitlana Zapara
Keywords: Labour justice, labour dispute, court, individual labour dispute, collective labour dispute, 
Strony: 117-132
 

PDF

Tytuł: The surrogate motherhood: law, morals, and policy

Autor: Alexey Anisimov
Keywords: surrogate motherhood; reproductive technologies; contract; infertility; child; human rights; medicine; policy.
Strony: 103-116
 

PDF

Tytuł: Max Webers economic sociology 

Autor: Jacek Tittenbrun
Keywords: economy, class, property, economic sociology, Weber
Strony: 79-102
 

PDF

Tytuł: Adult social development in modern society

Autor: Kęstutis Trakšelys
Keywords: human social development, quality of life, social development models
Strony: 63-75
 

PDF

Tytuł: Interpretation of Education toward Values by Wolfgang Brezinka

Tytuł: Interpretačný odkaz výchovy hodnotám Wolfganga Brezinku
Autor: Doc. Ph Dr. Paed Dr. Miroslav Gejdoš, PhD.
Keywords: Wolfgang Brezinka. Education. Values. Educational aims W.Brezinka, výchova, hodnoty, výchovné ciele
Strony: 49-62
 

PDF

Tytuł: Social exclusion and the development of the human person Philosophical aspects – teaching

Tytuł: Wykluczenie społeczne a rozwój osoby ludzkiej Aspekty filozoficzno – pedagogiczne
Autor: dr Dorota Łażewska
Keywords: human nature, spiritual well-being - physical, prevention, education, natura ludzka, dobro duchowo – cielesne, profilaktyka, wykształcenie
Strony: 29-47
 

PDF

Tytuł: Digital divide - pedagogical and moral aspects

Tytuł: Digital divide - aspekty pedagogiczno-moralne
Autor: dr Joanna Łukjaniuk
Keywords: network society, the digital divide - the image of the child’s point of view, self-exclusion digital ethics on the web, Manuel Castells, exclusion associated with cultural and ethical considerations, digital samowykluczeniee, karnawalizacja life, exhibitionism., społeczeństwo sieci, wykluczenie cyfrowe – obraz z punktu widzenia dziecka, samowykluczenie cyfrowe, etyka w internecie, Manuel Castells, wykluczenie związane z uwarunkowaniami kulturowo-etycznymi, cyfrowe samowykluczeniee, karnawalizacja życia, ekshibicjonizm
Strony: 11-27
 

PDF

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube