Tworzymy aktywne społeczeństwo

OŚWIADCZENIE

Uprzejmie informujemy, że w numerze 2/17/2013 Journal of Modern Science został opublikowany artykuł autorów: Gürbüz Ocak, Hasan Kizilkaya and Serkan Boyraz pt.: Evaluation of 6th grade English curriculum in terms of speaking skills and identifying causes of speaking problems students face, który autorzy pomyłkowo złożyli do naszego czasopisma zamiast innego artykułu. Wyżej wymieniony artykuł został również opublikowany w czasopiśmie “International Journal of Academic Research” Vol. 5 Issue 3. 
Błąd nie wynika z winy redakcji Journal of Modern Science.

Tytuł: [Book review: Nicole Gnesotto, L`Europe a-t-elle un avenir strategique?, Polish Institute of International Affairs, s. 179]

Tytuł: Nicole Gnesotto, Przyszłość Europy strategicznej, Wydawnictwo: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, s. 179
Autor: Czesław Marcinkowski
Strony: 515-521
 

PDF

Tytuł: [Book review: Krzysztof Dziurzyński, Political attitudes of youth and civic education. WSGE Publishing House. Józefów 2012, s. 183]

Tytuł: Krzysztof Dziurzyński, Postawy polityczne młodzieży a edukacja obywatelska. Wydawnictwo WSGE, Józefów 2012, s. 183.
Autor: Katarzyna Ferszt-Piłat
Strony: 507-515
 

PDF

Tytuł: The effect of the training of staff on the growth of the safety if the organization

Tytuł: Wpływ systemu szkoleń pracowników na wzrost poziomu bezpieczeństwa organizacji
Autor: Beata Stefanek - Finda
Keywords: intellectual capital, innovation capital, knowledge management, motivation, de-motivation, recruitment, selection, interview, outplacement, outsourcing. kapitał intelektualny, kapitał innowacyjny, zarządzanie wiedzą, motywacja, demotywacja, rekrutacja, selekcja, rozmowa kwalifikacyjna, outplecament, outsourcing
Strony: 489-503
 

PDF

Tytuł: Corruption in the Polish energy sector

Tytuł: Korupcja w polskim sektorze energetycznym
Autor: Marta Wójcicka
Keywords: energy sector, corruption, energy, sektor energetyczny, korupcja, energia, energetyka.
Strony: 475-487
 

PDF

Tytuł: Four meanings of the “truth” in Polish legal texts

Tytuł: Cztery rozumienia prawdy w polskich tekstach prawnych
Autor: Michał Synoradzki
Keywords: truth, fiction, fact, legal language, legislation, prawda, fikcja, język prawny, ustawodawstwo
Strony: 451-473
 

PDF

Tytuł: The effect of economic migrations on family safety

Autor: Paulina Siejka
Keywords: family, migrations, unemployment, social safety, euro-orphanhood. rodzina, migracje, bezrobocie, bezpieczeństwo socjalne, eurosieroctwo.
Strony: 435-450
 

PDF

Tytuł: Forensic accounting and fraud prevention in Indonesia public sector

Autor: Fury Khristianti Fitriyah, Eka Ananta Sidharta
Keywords: forensic accounting, fraud detection, fraud prevention, public sector
Strony: 419-433
 

PDF

Tytuł: Dilemmas of safety in the opinion of sociology

Tytuł: Dylematy bezpieczeństwa w opinii socjologii
Autor: Wojciech Kniecicki
Keywords: security dilemma, existentialism, dilemma of reaction, dilemma of interpretation, security community, war, strategy, conflict, state functions, common minds, securitization dylemat bezpieczeństwa, egzystencjalizm, dylemat reakcji, dylemat interpretacji, wspólnoty bezpieczeństwa, wojna, strategia, konflikt, funkcje państwa, wspólne umysły, sekurytyzacja.
Strony: 405-417
 

PDF

Tytuł: The role of bioethics - between human rights and prison overcrowding

Tytuł: Il ruolo della bioetica tra diritti umani e sovraffollamento penitenziario
Autor: Natasha Cola
Keywords: quality of care and treatment in prisons, prison overcrowding in Italy, prison overcrowding in Poland, Italian penitentiary health system, polish penitentiary health system qualita delle cure e del trattamento nelle carceri, sovraffollamento carcerario
in Italia, il sovraffollamento carcerario in Polonia, sistema sanitario penitenziario italiano, polacco sistema sanitario penitenziario
Strony: 389-404
 

PDF

Tytuł: Justice - traditional or modern?

Tytuł: Wymiar sprawiedliwości - tradycyjny czy nowoczesny?
Autor: Piotr Kluz
Keywords: justice, administration of justice, computerization of the courts,justice in Poland Wymiar sprawiedliwości, władza sądownicza, informatyacja sądów, wymiar sprawiedliwości w Polsce
Strony: 367-389
 

PDF

Tytuł: Legal discourse markers

Autor: Anna Schneiderová
Keywords: legal discourse, classification, text division, section, paragraph, convention, statute
Strony: 353-366
 

PDF

Tytuł: Corruption in the Armed Forces violation of the foundations of national security

Tytuł: Korupcja w wojsku naruszeniem fundamentów bezpieczeństwa państwa
Autor: Paweł Chodak
Keywords: Corruption, crime, statistical data to subject of the corruption, state security, fighting corruption crime, Military Police, Army, security State, Central Anticorruption Office.
Strony: 309-332
 

PDF

Tytuł: Corruption prevention in Lithuania’s Police and in the State Border Guard Service

Autor: Ingrida Kairienec, Danguole Seniutiene
Keywords: police, State Border Guard Service, officer, corruption, immunity
Strony: 333-352
 

PDF

Tytuł: Theoretical and practical determinants defining social policy in contemporary times

Tytuł: Teoretyczne i praktyczne determinanty współczesnego definiowania polityki społecznej
Autor: Marcin Bąkiewicz
Keywords: Social Policy, Institutions of social policy, self-government Polityka społeczna, instytucje polityki społecznej, samorząd terytorialny
Strony: 287-307
 

PDF

Tytuł: Aspects of the medical’s legal liability

Tytuł: Aspekty odpowiedzialności prawnej lekarza
Autor: Paweł Sitek
Keywords: legal medical liability, medical staff, civil liability, penal liability, professional liability, prawna odpowiedzialność lekarza, personel medyczny, odpowiedzialność cywilna, odpowiedzialność karna, odpowiedzialność zawodowa
Strony: 265-285
 

PDF

Tytuł: Protection of elections and referendums in criminal law of the Slovak Republic

Tytuł: Karnoprawna ochrona wyborów i referendów w Republice Słowackiej
Autor: Mária Hencovská
Keywords: election, referendum, crime, corruption, Slovakia, wybory, referendum, przestępstwo, korupcja, Słowacja
Strony: 249-263
 

PDF

Tytuł: The right to information from public authorities in the Slovak Republic

Autor: Michal Jesenko
Keywords: public, information, access, law, constitution
Strony: 235-247
 

PDF

Tytuł: Arbitration Proceedings in Consumer Disputes - Selected Aspects

Autor: Miloš Maďar
Keywords: arbitration, arbitration proceedings, arbitration court, consumer rights, consumer disputes, consumer contracts, consumer protection
Strony: 221-233
 

PDF

Tytuł: Legal framework for combating corruption in football

Tytuł: Prawne ramy zwalczania korupcji w piłce nożnej
Autor: Magdalena Sitek
Keywords: korupcja, prawo międzynarodowe, postępowanie dyscyplinarne, piłka nożna, sport. corruption, international law, disciplinary proceedings, football, sport
Strony: 203-219
 

PDF

Tytuł: Corruption as a crime tool in contemporary world

Tytuł: Korupcja narzędziem przestępstw we współczesnym świecie
Autor: Jerzy Zawisza
Keywords: corruption perception, diagnosis of corruption, audit, endemic corruption, political corruption, corruption of values, media corruption, corruption as a source of the crisis, corruption of administration. percepcja korupcji, diagnoza korupcji, audyt, korupcja endemiczna, korupcja polityczna, korupcja wartości, korupcja mediów, korupcja źródłem kryzysu, korupcja administracji.
Strony: 186-202
 

PDF

Tytuł: Legacy of the integration strategy and the state of the European Union

Autor: Haluk Özdemir
Keywords: Europe, integration, Germany, Turkey, Cyprus, soft power, pluralism, nationalism
Strony: 159-185
 

PDF

Tytuł: Illegal acquisition of data by the State. Corruption or necessity?

Tytuł: Nielegalne pozyskiwanie danych przez państwo. Korupcja czy konieczność?
Autor: Bronisław Sitek, Wincenty Bednarek
Keywords: security, threats, moral code, health, EU law, Polish law, bezpieczeństwo, zagrożenia, kodeks moralny, zdrowie, prawo UE, prawo Polski
Strony: 142-158
 

PDF

Tytuł: Review on Quality of Doctoral Study Program

Autor: Yanyan Li, Jana Poláchová Vašťatková
Keywords: Doctoral education, doctoral study program, quality, Ph.D., review
Strony: 123-140
 

PDF

Tytuł: Activity of high school students for their own development and the development of school

Tytuł: Aktywność uczniów na rzecz własnego rozwoju, jak również rozwoju szkoły
Autor: Barbara Antczak
Keywords: personality development, extracurricular activities, interests, creativity, rozwój osobowości, zajęcia pozalekcyjne, zainteresowania, kreatywność
Strony: 107-122
 

PDF

Tytuł: Self-esteem and a sense of alienation as predictors of quality of life people with physical disabilities

Tytuł: Samoocena i poczucie alienacji jako predyktory jakości życia osób z niepełnosprawnością ruchową
Autor: Jarosław Jastrzębski, Milena Pasiak
Keywords: self-esteem, a sense of alienation, satisfaction with life, disability, poczucie własnej wartości, poczucie wyobcowania, zadowolenie z życia, niepełnosprawność
Strony: 81-105
 

PDF

Tytuł: Theoretical Aspects of Studies on School Failures

Tytuł: Teoretyczne aspekty badań nad niepowodzeniami szkolnymi
Autor: Krzysztof Dziurzyński
Keywords: student, school, family, school achievements, study failures, Uczeń, szkoła, rodzina, osiągnięcia szkolne, niepowodzenia szkolne
Strony: 65-80
 

PDF

Tytuł: Internationalisation of higher education and the need for new teacher competences

Autor: Anna Zelenková
Keywords: higher education, internationalisation, teacher competence, teacher profile
Strony: 55-64
 

PDF

Tytuł: The outlines on University Faculty professionalization: Klaipeda University case

Autor: Birutė Jatkauskienė, Rūta Marija Andriekienė
Keywords: University faculty professionalism, professionalization, areas of activity, development of professionalism, educational activity
Strony: 11-54
 

PDF

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube