Tworzymy aktywne społeczeństwo

Tytuł: The report of the educational conference East-Central Europe and Asia - challenges of the XXI-st century, Józefów 18-19 June 2012

Tytuł: Sprawozdanie z konferencji naukowej East-Central Europe and Asia - challenges of the XXI-st century, Józefów 18-19 czerwca 2012 r.
Autor: Anna Wach
Keywords: international relations, cooperation between Asia and Middle- East Europe countries, world economy, global security, energetics, renewable
energy sources, stosunki międzynarodowe, współpraca krajów Azji i Europy Środkowo- Wschodniej, gospodarka światowa, energetyka, odnawialne źródła energii, bezpieczeństwo na świecie
Strony: 599-604
 

PDF

Tytuł: Book review: Selected topics of social pedagogy by Wojciech Sroczyński, Siedlce 2011, 267 pp.

Tytuł: [Wybrane zagadnienia pedagogiki społecznej, Wojciech Sroczyński, Siedlce 2011, ss. 267]
Autor: Krzysztof Dziurzyński
Strony: 593-598
 

PDF

Tytuł: Dyslexia – bibliography Compact publications in 1960-2011

Tytuł: Dysleksja – bibliografia Publikacje zwarte za lata 1960 -2011
Autor: Krzysztof Dziurzyński
Strony: 573-591
 

PDF

Tytuł: Innovation of enterprises and level of innovation in the European Union

Tytuł: Innowacyjność przedsiębiorstw a poziom innowacyjności w Unii Europejskiej
Autor: Sylwia Ćmiel
Keywords: management, innovations, organization, EU innovation strategy, zarządzanie, innowacje, organizacja, strategia innowacyjności UE
Strony: 555-569
 

PDF

Tytuł: Education adjusted to the labour market requirements – factor of the graduate unemployment prevention

Tytuł: Vzdclanie zodpovedajúce požiadavkám thru ako faktor prevencie nezamenanosti absolventov
Autor: Martin Hronec
Keywords: Education system, university graduates, labour market, structural changes, preparation for the profession, Vzdelávací systém, absolventi škôl, pracovný trh, štrukturálne zmeny, príprava na povolanie
Strony: 545-553
 

PDF

Tytuł: Location predisposition of wind turbine in the light of international and union law regulation

Tytuł: Uwarunkowania lokalizacyjne elektrowni wiatrowych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i unijnego
Autor: Magdalena Szramka, Elżbieta Zębek
Keywords: wind power station, international and union law, impact assessment, elektrownia wiatrowa, prawo międzynarodowe i unijne, oceny oddziaływania
Strony: 519-543
 

PDF

Tytuł: Peace pipeline : challenges , problems & future

Autor: Naser Farshadgohar, Farnaz Badpar
Keywords: pipeline , peace, gas, LNG, Iran , India , Pakistan
Strony: 499-518
 

PDF

Tytuł: Identification and evaluation of technical degradation of infrastructure objects in extraordinary situations

Tytuł: Identyfikacja i ocena degradacji technicznej obiektów infrastruktury w stanach nadzwyczajnych
Autor: Tadeusz Truchanowicz
Keywords: exploitation requirements, extraordinary situation, infrastructure object, relation of weak domination, surpassing relation.
Strony: 489-498
 

PDF

Tytuł: The legislation of land ownership in Czechoslovakia until adoption of the Civil Code of 1950

Tytuł: Právna úprava pozemkového vlastníctva v Československu do prijatia občianskeho zákonníka z roku 1950
Autor: Martin Skaloš
Keywords: land ownership, property rights, property, land, construction, land reform, limiting ownership of land expropriation
Strony: 473-487
 

PDF

Tytuł: The European Strategy for a Better Internet for Children 2012. Educational aspects of safety of minors in a new communication environment

Tytuł: Edukacyjne aspekty bezpieczeństwa nowych technologii komunikacyjnych dla małoletnich w świetle Strategii Unii Europejskiej na rzecz lepszego Internetu dla dzieci (2012)
Autor: Katarzyna Badźmirowska – Masłowska
Keywords: new technologies, electronic media regulations in EU, juveniles protection, directive 2010/13/EU, safe Internet for Children
Strony: 433-472
 

PDF

Tytuł: The determinants of the public administration

Tytuł: Uwarunkowania funkcjonowania administracji publicznej
Autor: Sebastian Bentkowski
Keywords: Administration, Quality, Determinants, Law, public administration, legal formalities
Strony: 413-432
 

PDF

Tytuł: Challenges and prospects of the development of Polish companies in terms of organization of the Championship European Football EURO 2012

Tytuł: Wyzwania i perspektywy rozwoju polskich przedsiębiorstw w aspekcie organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
Autor: Bożenna Barbachowska
Keywords: mistrzostwa, wyzwania przedsiębiorstw, rozwój przedsiębiorstw
Strony: 381-411
 

PDF

Tytuł: The modern society and the changing needs of access to justice

Tytuł: La societa moderna e le nuove esigenze di accesso alla giustizia
Autor: Valeria Santo
Keywords: mediation, development, rights, interest, resolution
Strony: 363-379
 

PDF

Tytuł: The dispute of the courts over slovak pensions: Court of Justice of the EU versus Constitutional Court of the Czech Republic

Tytuł: Spór sądów o słowackie emerytury, czyli Trybunał Sprawiedliwości UE versus Sąd Konstytucyjny Czeskiej Republiki
Autor: Dorota Lis -Staranowicz
Keywords: the so-called Slovak pensions, primacy of EU law, the decision of Court of Justice UE considered as ultra vires by Constitutional Court.
Strony: 347-361
 

PDF

Tytuł: The principle of decentralization of public authority

Tytuł: Zasada decentralizacji władzy publicznej
Autor: Dobrochna Ossowska-Salamonowicz, Stanisław Bułajewski
Keywords: local government, professional self-government, economic selfgovernment, subsidiarity, samorząd terytorialny, samorząd zawodowy, samorząd gospodarczy, zasada pomocniczości, subsydiarność organów państwa
Strony: 321-346
 

PDF

Tytuł: Mediation: technical and communication

Tytuł: Mediazione: tecniche e comunicazione
Autor: Emilia Tafaro
Keywords: mediator, conciliation; communication, listening, empathy
Strony: 301-319
 

PDF

Tytuł: Abuse of rights and autonomy negotiations. New approaches jurisprudence and comparative profiles

Tytuł: Abuso del diritto ed autonomia negoziale. Nuovi approcci giurisprudenziali e profili comparatistici
Autor: Marco Farina, Demetrio Maltese
Strony: 273-300
 

PDF

Tytuł: General contractor and project financing in the realization of major public civil engineering projects in Italy

Autor: Vincenzo Farina
Keywords: new General Contractor provision, Italian legal system, sector of public procurement, project financing
Strony: 257-272
 

PDF

Tytuł: Opportunities and threats for education after 10 years of the Bologna Declaration

Tytuł: Szanse i zagrożenia dla edukacji po 10 latach Deklaracji Bolońskiej
Autor: Jerzy Zawisza
Keywords: instrumentalizacja nauki, paradygmat nauki i wiedzy, Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, Proces Boloński, mobilność studentów, punktowy system rozliczania osiągnięć studentów ECTS, Krajowe Ramy Kwalifikacji, instrumentalization of science, the paradigm of learning and knowledge of the European Higher Education Area, the Bologna process, student mobility, point system for evaluating student achievement ECTS, the National Qualifications Framework
Strony: 239-256
 

PDF

Tytuł: Security and human rights in the future: neurodiritto

Tytuł: Sicurezza e persona umana nel diritto del futuro: il neurodiritto
Autor: Laura Tafaro
Strony: 211-237
 

PDF

Tytuł: Philosophical aspects of structural safety in the context of national and international security

Tytuł: Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa strukturalnego w kontekście bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
Autor: Jerzy Zawisza, Sylwia Ćmiel
Keywords: Structural safety, personal safety, ontology, epistemology, axiology, philosophical anthropology, globalization, individualism, the state, multiculturalism, national security, Bezpieczeństwo strukturalne, bezpieczeństwo personalne, ontologia, epistemologia, aksjologia, antropologia filozoficzna, globalizacja, indywidualizm, państwo, wielokulturowość, bezpieczeństwo narodowe
Strony: 187-210
 

PDF

Tytuł: Current Legal Control of Corruption under the Criminal Code of the Slovak Republic

Autor: Jozef Čentéš
Keywords: corruption, bribery, social justice, international business transactions, combating corruption
Strony: 171-186
 

PDF

Tytuł: Is there (still) a European Future for the Western Balkans? The EU and the Challenge of its South-Eastern Enlargement

Autor: Carlos Flores Juberías
Keywords: European Union, Enlargement, Balkans, South-Eastern Enlargement of European Union, European Integration
Strony: 143-170
 

PDF

Tytuł: Andragogical approaches of parental education in modern society

Autor: Ruta Marija Andriekiene, Kęstutis Trakšelys
Keywords: andragogues, environmental pedagogization, educational institution
Strony: 125-140
 

PDF

Tytuł: The public trust as the foundation of the safety in modern society

Tytuł: Zaufanie jako fundament bezpieczeństwa we współczesnym społeczeństwie
Autor: Katarzyna Ferszt-Piłat
Keywords: trust, society of the risk, social capital, civil society, kultura zaufania, społeczeństwo ryzyka, kapitał społeczny, społeczeństwo obywatelskie
Strony: 109-124
 

PDF

Tytuł: Dangers of the rapid-fire culture in the childhood period

Tytuł: Niebezpieczeństwa szybkostrzelnej kultury obrazu w okresie dzieciństwa
Autor: Anna Krajewska
Keywords: aggression, electronic media, computer games, impact of the Internet, history of education, media education, agresja, media elektroniczne, gry komputerowe, wpływ Internetu, historia wychowania, edukacja medialna
Strony: 89-107
 

PDF

Tytuł: Social support for children and youths in internet network – psycho-pedagogical help with use of multimedia tools

Tytuł: Wsparcie społeczne w sieci internetowej dla dzieci i młodzieży z problemami – mediatyzacja pomocy psychopedagogicznej
Autor: Ewa Lubina
Keywords: interpersonal communication, psycho-pedagogical help, mediamediated counselling, social support, internet communication, komunikacja interpersonalna, pomoc psychopedagogiczna, poradnictwo pośredniczone medialnie, wsparcie społeczne, komunikacja internetowa
Strony: 77-88
 

PDF

Tytuł: New “vision” for the family in Slovakia

Tytuł: Nové „vízie“ rodiny na Slovnensku
Autor: Pavol Tománek
Keywords: Family. Education. Single family. Mingle family. Patchwork family. Legalized partnership. The situation in the EU. Rodina. Výchova. Single rodina. Mingle rodina. Patchwork rodina. Legalizované partnerstvá. Situácia v EÚ.
Strony: 47-76
 

PDF

Tytuł: Social problems of middle schools’ students in Warsaw - aspects of social security

Tytuł: Problemy gimnazjalistów w aspekcie bezpieczeństwa społecznego w szkołach warszawskich
Autor: Barbara Antczak
Keywords: adolescents, violence, alcohol, drugs, cigarettes
Strony: 31-46
 

PDF

Tytuł: Interest based Adulťs Education – Theoretical basics

Tytuł: Záujmové vzdelávanie dospelých – teoretické východiská
Autor: Miroslav Krystoň
Keywords: lifelong learning, lifewide learning, education, interest-based education, leisure, interest-based adult education.
Strony: 11-29

 

PDF

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube