Tworzymy aktywne społeczeństwo

Tytuł: Legal protection of a Polish consumer in the context of the prohibition of the use of abusive clauses

Tytuł: Ochrona praw konsumenta w kontekście zakazu stosowania niedozwolonych postanowień umownych
Autor: Iwona Niedziółka
Keywords: abusive clauses, consumer safety, acquiscommunautaire, klauzule abuzywne, bezpieczeństwo konsumenta, acquiscommunautaire
Strony: 497-508
 

PDF

Tytuł: Security from a European perspective. The role of the European Union’s Judicial Cooperation Unit (Eurojust) in the fight against corruption

Tytuł: Bezpieczeństwo z perspektywy europejskiej. Rola Zespołu ds. Współpracy Sądowej w Unii Europejskiej (Eurojust) w zwalczaniu korupcji
Autor: Magdalena Sitek
Keywords: European law, international law, security, corruption, judicial cooperation, Eurojust.
Strony: 475-496
 

PDF

Tytuł: Corruption in Poland - real scale of the phenomenon

Tytuł: Korupcja w Polsce - rzeczywista skala zjawiska
Autor: Paweł Chodak
Keywords: Corruption, crime, statistical data to subject of the corruption, state security, fighting corruption crime, the National Information Centre Criminal, Central
Anticorruption Office
Strony: 447-473
 

PDF

Tytuł: Corruption in the Slovak criminal law

Tytuł: Korupcia v Slovenskom trestnom práve
Autor: Dušan Korgo
Keywords: Corruption, bribery, passive bribery, bribing, offering bribes, promised bribe, general interest, public official, a foreign public official, imprisonment Korupcia, úplatok, prijímanie úplatku, podplácanie, ponúknutie úplatku, sľúbenie úplatku, vec všeobecného záujmu, verejný činiteľ, zahraničný verejný činiteľ, trest odňatia slobody.
Strony: 423-446
 

PDF

Tytuł: About the need for the criminal-intelligence activities differentiation

Tytuł: O potrzebie rozróżniania metod operacyjnych
Autor: Rafał Połeć
Keywords: method, means, corruption, secret purchase, tap, metoda, środek, korupcja, zakup kontrolowany, podsłuch.
Strony: 405-421
 

PDF

Tytuł: Restrictions of acceptance of gifts by officials of Latvia as a non-corruption element

Autor: Jurijs Skorodihins Anatolija
Keywords: Gift, official, official on the take, restrictions.
Strony: 389-404
 

PDF

Tytuł: Codification and europeanisation of private law in the Slovak Republic

Tytuł: Dyrektywa Unii Europejskiej i kodyfikacja prawa prywatnego w Republice Słowackiej
Autor: Ján Cirák
Keywords: Codification, Europeanisation, Private Law, Civil Code, The Directive´s EU Law, Consumer Law, Models of European Civil Law, Approximation and Harmonization of National Law, Kodyfikacja, europeizacja, prawo prywatne, kodeks cywilny, dyrektywy Unii Europejskiej, prawo konsumenckie, modele europejskiego prawa cywilnego, aproksymacja i harmonizacja prawa narodowego
Strony: 375-387
 

PDF

Tytuł: Recent changes regarding anti-corruption legislation in the Slovak Republic

Tytuł: Ostatnie zmiany przepisów dotyczących przestępstwa korupcji w Republice Słowackiej
Autor: Jozef Čentéš, Eduard Burda
Keywords: Criminal Code, elections, referendum, criminal act, electoral corruption, bribe
Strony: 361-373
 

PDF

Tytuł: Electoral Corruption in the light of municipal laws of ancient Rome on the background of normative solutions in the Polish legal system

Tytuł: Korupcja wyborcza w świetle ustaw municypalnych antycznego Rzymu na tle rozwiązań normatywnych w polskim systemie prawnym
Autor: Bronisław Sitek
Keywords: corruption, vote-buying, Roman law, Polish law, forgery, bribery.
Strony: 337-359
 

PDF

Tytuł: Perception of phenomenon of corruption in public administration

Tytuł: Postrzeganie zjawiska korupcji przez urzędników administracji publicznej
Autor: Marcin Kazimierczuk, Małgorzata Augustyniak
Keywords: corruption, public administration, Warmia – Mazury Voivodship, public officials, perception, survey, korupcja, administracja publiczna, województwo warmińsko – mazurskie, urzędnicy, percepcja, badanie
Strony: 321-334
 

PDF

Tytuł: The problem of corruption as part of the appeal of political parties today the Russian Federation

Tytuł: Problem korupcji jako element apelu politycznego współczesnych partii Federacji Rosyjskiej
Autor: Adam Hołub
Keywords: The Russian Federation, the political system, political parties, corruption,
State security. Federacja Rosyjska, system polityczny, partie polityczne, korupcja, bezpieczeństwo państwa.
Strony: 301-320
 

PDF

Tytuł: “Asphalt provides” – on corruption at traffic stops as perceived by study participants

Tytuł: „Asfalt żywi” – czyli o korupcji podczas kontroli drogowej według badań ankietowych
Autor: Agnieszka Nowotka
Keywords: police, traffic patrol, police car, corruption, bribe, speeding, traffic fine, policja, patrol drogowy, radiowóz, korupcja, łapówka, przekroczenie prędkości, mandat.
Strony: 283-299
 

PDF

Tytuł: Corruption in the pharmaceutical sector - analysis of the phenomenon

Tytuł: Korupcja w sektorze farmaceutycznym – analiza zjawiska
Autor: Joanna Narodowska, Maciej Duda
Keywords: corruption, pharmaceutical companies, pharmaceutical law, criminal liability, causes, symptoms, counteraction, korupcja, firmy farmaceutyczne, prawo farmaceutyczne, odpowiedzialność karna, przyczyny, przejawy, przeciwdziałanie
Strony: 253-281
 

PDF

Tytuł: Corruption of politically exposed person in white collar crime perspective

Tytuł: Korupcja osób na eksponowanych stanowiskach politycznych z perspektywy white collar crime
Autor: Szymon Buczyński, Anna Banaszkiewicz
Keywords: white collar crime, corruption, politically exposed person, financial markets, money laundering, transparency in administration, fraud, rent-seeking, przestępczość białych kołnierzyków, osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych, rynki finansowe, pranie brudnych pieniędzy, przejrzystość w administracji, oszustwo, pogoń za rentą
Strony: 227-251
 

PDF

Tytuł: Corruption risks and opportunities to address them in the State Border Protection of the Republic of Latvia

Autor: Agris Labanovskis
Keywords: causes of corruption, prevention of corruption risks, corruption in Republic of Latvia, stability of the political system, criminological corruption
Strony: 215-226
 

PDF

Tytuł: Corruption threats in logistics’ outsourcing in polish armed forces

Tytuł: Zagrożenia korupcyjne w outsourcingu logistycznym w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Autor: Tomasz Jałowiec, Małgorzata Wawer
Keywords: logistics, outsourcing, armed forces, threats, corruption, cooperation. logistyka, outsourcing, siły zbrojne, zagrożenia, korupcja, współpraca
Strony: 197-213
 

PDF

Tytuł: Corruption in the army - selected problems

Tytuł: Korupcja w wojsku – wybrane problemy
Autor: Bogdan Chmieliński
Keywords: law, public orders, tenders, lobbying, command, military equipment, armament, prawo, zamówienia publiczne, przetargi, lobbing, dowodzenie, sprzęt wojskowy, uzbrojenie
Strony: 183-195
 

PDF

Tytuł: Corruption in the health care

Tytuł: Korupcja w ochronie zdrowia
Autor: Anna Chodorowska, Joanna Stopińska
Keywords: Health Service, pharmaceutical lobby, anticorruption actions, bribery, paid protection, National Health Fund, Medical Code of Ethics, służba zdrowia, lobby farmaceutyczne, działania antykorupcyjne, łapownictwo, przekupstwo, płatna protekcja, Narodowy Fundusz Zdrowia, Kodeks Etyki Lekarskiej
Strony: 161-181
 

PDF

Tytuł: Security and the evolution of its understanding

Tytuł: Bezpieczeństwo i ewolucja jego pojmowania
Autor: Andrzej Wawrzusiszyn
Keywords: security, need, existence, threat, human being, strategy. bezpieczeństwo, potrzeba, egzystencja, zagrożenie, człowiek, strategia.
Strony: 139-159
 

PDF

Tytuł: Border Guard officers participation in twinning projects in the fight against corruption in front of the Polish accession to the European Union

Tytuł: Udział funkcjonariuszy Staży Granicznej w szkoleniach w ramach projektów twinningowych w zakresie zwalczania korupcji przed wejściem Polski do Unii Europejskiej
Autor: Halina Łach
Keywords: Treaty on European Union, the Treaty of Amsterdam, justice and home affairs, the Schengen acquis, Polish accession to the European Union twinning, training Border Guard officers in the fight against corruption. Traktat o Unii Europejskiej, Traktat Amsterdamski, Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, acquisSchengen, akcesja Polski do Unii Europejskiej, projekty twinningowe, szkolenia funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie zwalczania korupcji.
Strony: 117-136
 

PDF

Tytuł: The phenomena of corruption in the light of the border culture

Tytuł: Zjawiska o charakterze korupcyjnym w świetle kultury granicy
Autor: Michał Dąbrowski
Keywords: language and symbols of corruption, border reality, fraud triangle, border crossing point, borderland, język i symbole korupcji, rzeczywistość graniczna, trójkąt oszustwa, przejście graniczne, pogranicze
Strony: 89-115
 

PDF

Tytuł: Impact unpaid work at the creation of ethical attitudes of public sector workers

Tytuł: Wpływ nieodpłatnej pracy na kreowanie postaw etycznych pracowników sektora publicznego
Autor: Dariusz Matkiewicz
Keywords: corruption, the causes of corruption, professional ethics, social capital,
volunteering., korupcja, przyczyny korupcji, etyka zawodowa, kapitał społeczny,
wolontariat.
Strony: 71-88
 

PDF

Tytuł: The influence of mass media on shaping opinion about the phenomenon of corruption among the Border Guard officers

Tytuł: Wpływ mass mediów na kształtowanie opinii o zjawisku korupcji wśród funkcjonariuszy Straży Granicznej
Autor: Lucyna Sikorska
Keywords: Badania, ankieta, opinia, funkcjonariusze, społeczeństwo, korupcja, mass
media, analiza. Research, survey, opinion, officers, society, corruption, mass media, analysis
Strony: 49-70
 

PDF

Tytuł: Anticorruption importance of professional ethics - a theoretical perspective

Tytuł: Antykorupcyjne znaczenie etyki zawodowej – perspektywa teoretyczna
Autor: Małgorzata Augustyniak, Kazimierczuk Marcin
Keywords: corruption, professional ethics, deontology, moral obligation, moral
aspirations, korupcja, etyka zawodowa, deontologia, moralność obowiązku, moralność
aspiracji
Strony: 29-48
 

PDF

Tytuł: Corruption and moral good

Tytuł: Korupcja a dobro moralne
Autor: Beata Szachowicz
Keywords: ethics, virtue, responsibility, goodwill, kindness, value, egoism, evil, etyka, cnota, dobra wola, odpowiedzialność, życzliwość, wartość, egoizm, zło
Strony: 9-27
 

PDF

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube