Tworzymy aktywne społeczeństwo

Program kształcenia - Pedagogika (st. licencjackie)

Niestacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika, zakończone dyplomem licencjata po III roku studiów.

Na kierunku na studiach I stopnia prowadzone są specjalności: 
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z resocjalizacją
 
SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA:
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku "Pedagogika” o profilu ogólnoakademickim

Absolwent kierunku „Pedagogika” na poziomie studiów pierwszego stopnia dysponuje podstawową wiedzą: terminologiczną używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych; o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi; na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw; zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej; dotyczącą rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym; o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach; o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach; dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń; zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów; o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących; zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania; o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody; na temat różnych subdyscyplin pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę; o strukturze i funkcjach systemu edukacji, celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych pomocowych; o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej i pomocowej; o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej; o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych; na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju; na temat zasad i norm etycznych.

Absolwent posiada podstawowe umiejętności w zakresie: dokonania obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych: analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej; potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań; potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej; potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii; potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin; ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów; potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu; potrafi dokonać analizy własnej kondycji fizycznej i określić niezbędne działania mające na celu jej wzmocnienie; znajomości języka obcego na poziome B2.

Absolwent posiada kompetencje społeczne: świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia; docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych; ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych; jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie; odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne.

Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności.

Efekty kształcenia zdefiniowane w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, przy uwzględnieniu przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

- z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia (Dz. U. Nr 253, poz. 1521, z późn. zm.) – specjalność: „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”, specjalność: „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją”,

- z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520) – specjalność: „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”, specjalność: „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją”,

- z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r., poz. 131) – specjalność: „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”.


Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku "Pedagogika” o profilu ogólnoakademickim w specjalności „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika” o profilu ogólnoakademickim w specjalności „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” dysponuje podstawową wiedzą: o miejscu i znaczeniu pedagogiki w systemie nauk oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej; o jej relacjach w stosunku do innych nauk; z zakresu różnych obszarów edukacyjnych specyficznych dla etapu edukacji oraz o podmiotach, środkach, metodach, formach i warunkach realizacji celów kształcenia; na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw kształcenia i wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „Pedagogika” w specjalności „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” posiada umiejętności w zakresie: wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł pozwalających na przygotowanie, realizację, kontrole i ocenę zajęć edukacyjnych, poznawaniem motywów i wzorów zachowań dzieci i rodziców; sprawnego posługiwania się technologią informacyjną w obszarze nauczaniu dzieci; zaplanowania, zrealizowania oraz samokontroli (autoewaluacji) i samooceny własnej pracy nauczyciela; potrafi przygotować swój warsztat pracy, przeprowadzić i podsumować diagnozę dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, dbać o ich rozwój i stymulację, prawidłowo dobierać środki dydaktyczne. Zna główne metody nauczania i wychowania; posiada podstawowe umiejętności badawcze umożliwiające poznanie dzieci, ich specyficzne potrzeby edukacyjne potrafi zaplanować, przeprowadzić, analizować oraz wyjaśniać wyniki badań, prognozować procesy rozwojowe; zaplanować, zorganizować (dobrać typowe i nowatorskie dla edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej środki, metody, formy i warunki kształcenia), skontrolować i ocenić pracę i wyniki pracy dzieci (w tym – dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych);

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „Pedagogika” w specjalności „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” posiada odpowiednie kompetencje społeczne: dba o samopoczucie uczniów w klasie, jest otwarty na potrzeby uczniów i ich rodziców; jest wrażliwy na nieprawidłowości w procesie edukacji i wychowania; pojmuje znaczenie nowych koncepcji i metod nauczania i wychowania dla wszechstronnego rozwoju dziecka; wykazuje gotowość współpracy z innymi osobami z różnych środowisk w związku z planowaniem i realizacją projektów edukacyjnych (w tym specjalistami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej); z łatwością komunikuje dzieciom i ich rodzicom ważne informacje; dba o swój rozwój osobowy i zawodowy.

Studia drugiego stopnia na kierunku „Pedagogika” w zakresie specjalności: „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” przygotowują absolwentów do pracy jako nauczyciel, nadają kwalifikacje, uprawnienia pedagogiczne do nauczania w przedszkolach oraz w klasach I-III szkoły podstawowej , przygotowują do pracy z wykorzystaniem metod wczesnego wspomagania rozwoju.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika” o profilu ogólnoakademickim w specjalności „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” będzie mógł podjąć pracę w następujących typach placówek: przedszkola publiczne, niepubliczne, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, kluby malucha, kluby przedszkolaka, punkty przedszkolne, klasy zerowe; szkoły podstawowe publiczne, niepubliczne, społeczne, wyznaniowe.


Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku "Pedagogika” o profilu ogólnoakademickim w specjalności "Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją”

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika” o profilu ogólnoakademickim w specjalności „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacja” dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia współczesnego świata oraz społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Zna miejsce pedagogiki w systemie nauk społecznych i humanistycznych oraz jej specyfikę przedmiotową i metodologiczną. Potrafi określić jej relacje do innych nauk. Posiada wiedzę z zakresu różnych obszarów edukacji specyficznych dla jej kolejnych etapów. Zna w podstawowym zakresie środki, metody, formy i warunki realizacji celów kształcenia i wychowania. Rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „Pedagogika” w specjalności „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacja” posiada umiejętności: z zakresu metodyki procesu resocjalizacyjnego, analizy sytuacji społecznych, socjalizacyjnych i wychowawczych pod kątem różnych poprawnych sposobów komunikowania się, zależnych od indywidualnych preferencji wychowanka/ osoby dorosłej/ klienta); w zakresie posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy oraz kompetencji profesjonalnych oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „Pedagogika” w specjalności „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacja” posiada kompetencje społeczne: jest otwarty na potrzeby uczniów, ich rodziców; jest wrażliwy na prawidłową realizację procesu resocjalizacyjnego; pojmuje znaczenie nowych koncepcji i metod profilaktyki i terapii; jest twórczy i kreatywny przy podejmowaniu działań resocjalizacyjnych. Potrafi refleksyjnie spojrzeć na własną rolę zawodową . Dba o własny rozwój osobowy i zawodowy. Współpracuje z instytucjami środowiska lokalnego.

Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku „Pedagogika” w specjalności „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacja” daje kwalifikacje do objęcia stanowiska nauczyciela – pedagoga w ośrodkach diagnostyczno – konsultacyjnych, poradniach oraz stanowiska nauczyciela – wychowawcy w świetlicach szkolnych, internatach oraz w placówkach wsparcia dziennego(świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej); placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego (pogotowia opiekuńcze, policyjne izby dziecka); placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (rodzinne domy dziecka, wioski dziecięce); placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego (domy dziecka, placówki wielofunkcyjne, ochotnicze hufce pracy).


Tabelaryczne odniesienie efektów

Pedagogika studia I stopnia - tabelaryczne odniesienie efektów


Plany studiów

Plany realizowane - I rok

Plan studiów - pedagogika I st 2014

Plany realizowane - II i III rok

Plan studiów - pedagogika I st

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube