Tworzymy aktywne społeczeństwo

Program kształcenia - Zarządzanie (st. licencjackie)

Absolwent kierunku „Zarządzanie” na poziomie studiów pierwszego stopnia dysponuje podstawową wiedzą: o charakterze nauk o zarządzaniu, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk; w zakresie podstaw nauk prawnych, w tym wiedzę obejmującą wpływ norm i reguł prawnych na zarządzanie. Więcej informacji o programach kształcenia znajdziesz w zakładkach poniżej.


Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku „zarządzanie” o profilu ogólnoakademickim

Absolwent kierunku „Zarządzanie” na poziomie studiów pierwszego stopnia dysponuje podstawową wiedzą: o charakterze nauk o zarządzaniu, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk; w zakresie podstaw nauk prawnych, w tym wiedzę obejmującą wpływ norm i reguł prawnych na zarządzanie; w zakresie podstaw nauk ekonomicznych, w szczególności wiedzę obejmującą wpływ kategorii, praw i relacji ekonomicznych na zarządzanie; dotyczącą istoty, form, zasad i problemów funkcjonowania organizacji, w szczególności  przedsiębiorstw i instytucji publicznych oraz struktur związanych z bezpieczeństwem państwa; o człowieku jako o podmiocie gospodarującego społeczeństwa, konstruującym struktury organizacji (politycznych, gospodarczych, kulturowych) i działającym w tych organizacjach; zna metody i narzędzia (w tym techniki właściwe dla ekonomii oraz nauk o zarządzaniu) w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu oraz zrozumienia zjawisk i procesów zachodzących w społeczeństwie; zna podstawy metod matematycznych stosowanych w ekonomii i naukach o zarządzaniu – w szczególności metod służących do analizy i modelowania problemów zarządzania oraz optymalizacji decyzji; zna podstawowe techniki badań statystycznych, rozumie specyfikę wybranych obszarów badawczych oraz potrafi je zinterpretować w czasie i przestrzeni; zna normy i reguły (prawne, organizacyjne, moralne, etyczne) dotyczące organizowania wybranych struktur i instytucji społecznych oraz zarządzania nimi;  o procesach zmian wybranych struktur i instytucji społecznych oraz ich komponentów; w zakresie zagadnień społecznych i psychologicznych, dotyczących zarządzania organizacjami; o różnych rodzajach podmiotów gospodarczych i o relacjach pomiędzy nimi (w wymiarze regionu, w skali całej gospodarki oraz w skali globalnej), w szczególności – wiedzę dotyczącą rynku oraz jego uczestników; o głównych (historycznych i współczesnych) nurtach ekonomii; w zakresie podstaw zarządzania zintegrowanego (obejmującego zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskowe i zarządzanie bhp) w przedsiębiorstwie oraz w jednostce samorządu terytorialnego; w zakresie finansów przedsiębiorstwa, w tym wiedzę o rodzajach analiz ekonomicznych, sporządzanych w przedsiębiorstwie; w szczególności zna podstawowe metody obliczeń i podstawowe mierniki, stosowane w tych analizach; na temat prezentacji, wnioskowania statystycznego oraz metod i narzędzi statystycznej analizy danych; wie, jak zaplanować i zrealizować proste ilościowe i jakościowe badania empiryczne; w zakresie marketingu (jako procesu społecznego i zarządczego) i jego składowych (komponentów, uczestników), w szczególności wiedzę na temat narzędzi marketingowych (w tym reklamy i innych komponentów systemu komunikacji marketingowej); zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania systemu finansowego oraz współczesnego systemu bankowego w państwie i w gospodarce; w zakresie podstaw teoretycznych i praktyki międzynarodowej wymiany towarowej i/lub usługowej; o jakości jako kategorii naukowej, o wdrażaniu systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, a także o prezentacji i interpretowaniu wymagań dotyczących jakości w zmieniającym się otoczeniu marketingowym; wiedzę o informacji jako kategorii ekonomicznej i o jej elementach, składających się na proces i system informacyjny; w szczególności zna metody i narzędzia zarządzania informacją, analizy oraz syntezy procesów i systemów informacyjnych; o istocie zarządzania projektem, w szczególności o koordynowaniu procesów tworzących końcowy cel projektu, o analizie SWOT oraz o racjonalnym eksploatowaniu zasobów i podsumowywaniu każdego etapu realizacji projektu; w zakresie podstaw zarządzania kadrami (w różnych aspektach) i analizowania behawioralnych postaw ludzkich w procesie pracy, w szczególności wiedzę o motywowaniu do efektywnej pracy, ocenianiu pracowników, rozpoznawaniu błędów i pomyłek w sferze zarządzania pracownikami oraz planowaniu i wdrażaniu zmian w zakresie ich ilości i jakości; zna i rozumie zasady prawnej ochrony dóbr koncepcyjnych, w tym zasady szczególnej ochrony dóbr informatycznych; zna problematykę uwarunkowań zachowań człowieka w organizacji, w tym zachowań indywidualnych i grupowych, przywództwa i stylów kierowania oraz korzyści i zagrożeń związanych z pracą w zespole; w zakresie teorii bezpieczeństwa; w zakresie wybranej specjalności studiów.

Absolwent posiada podstawowe umiejętności: dostrzegania i prawidłowego interpretowania zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) zachodzących w skali globalnej, państwowej, regionalnej bądź lokalnej; wykorzystywania podstawowej wiedzy z dziedziny nauk ekonomicznych oraz pozyskiwania danych do opisu i analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych); prawidłowego posługiwania się normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnych zadań w zakresie zarządzania; komunikowania się z otoczeniem oraz zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji; badawcze (formułowanie i analiza problemów, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie wyników), pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie nauk o zarządzaniu; stosowania technologii informatycznych w realizacji zadań w zakresie zarządzania; potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; w szczególności potrafi kierować małym zespołem ludzkim w różnych sytuacjach – także ekstremalnych (na przykład w sytuacjach zagrożenia mienia); analizowania różnych wariantów rozwiązań konkretnych problemów i proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia; w szczególności potrafi rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi; prognozowania skutków  konkretnych procesów społecznych (gospodarczych, politycznych, prawnych, kulturowych) w skali poszczególnych podmiotów lub rynków, w wymiarze regionu, w skali całej gospodarki i w skali globalnej; obliczania i interpretowania miar statystycznych oraz wykorzystywać je w analitycznych pracach planistycznych; analizowania i interpretowania badań statystycznych, opracowania i prezentowania materiału statystycznego, a także korzystania z opracowań statystycznych i z innych źródeł danych; zaprojektowania, zaprezentowania oraz zrealizowania dobrej kampanii reklamowej; łączenia strategii zarządzania zasobami ludzkimi ze strategią rozwoju przedsiębiorstwa, w szczególności dostrzegania zalet i wad pracowników (a także systemu zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie) w aspekcie konfliktów interpersonalnych, które stara się niwelować; wykorzystania wiedzy z zakresu agroturystyki i nauk o żywieniu; analizowania koniunkturalnych aspektów popytu i podaży informacji, nie ulega informacji manipulacyjnej, przewiduje skutki nadprodukcji informacji, racjonalnie i logicznie interpretuje różne sytuacje na rynku informacyjnym oraz kalkuluje koszty informacji; tworzenia prac pisemnych oraz przygotowywania prezentacji dotyczących zagadnień szczegółowych w zakresie zarządzania, z wykorzystaniem podstaw teoretycznych, a także różnych źródeł; w szczególności dotyczy to napisania pracy dyplomowej według obowiązujących standardów oraz jej obrony przed komisją egzaminacyjną; przygotowania wystąpień w języku polskim i obcym (właściwym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu nauk o zarządzaniu w tym języku; dostrzegania szans i zagrożeń związanych z realizacją konkretnego projektu oraz potrafi racjonalnie zaplanować i dokonać skutecznej realizacji tego projektu w aspekcie umiejętnego zarządzania zespołem projektowym; skutecznego analizowania warunków kontraktu handlowego oraz rozpoznawania błędów i braków w zakresie dokumentacji kontraktu; racjonalnego prognozowania (analizując potencjalne szanse i zagrożenia w sferze produkcji, handlu lub usług), projektowania i wprowadzania niezbędnych zmian w strategii rozwojowej przedsiębiorstwa; wykorzystywania narzędzi informatycznych do gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych; dostrzegania i wyjaśniania roli kultury, etyki oraz postępu technicznego w procesach przemian współczesnych organizacji; umie definiować i charakteryzować struktury systemów kierowania obronnością państwa oraz analizuje i prawidłowo interpretuje podstawowe zasady organizowania i funkcjonowania systemów dowodzenia; wykorzystania wiedzy w zakresie finansów instytucji ubezpieczeniowych  - sporządzania,  prezentowania, analizowania i weryfikowania produktów instytucji ubezpieczeniowych; wykorzystywania w pracy zawodowej wiedzy w zakresie wybranej specjalności nabytej w toku studiów; przygotowuje i przeprowadza badania marketingowe z wykorzystaniem różnych metod i technik badań.

Absolwent ma kompetencje: do zarządzania procesami (przedsięwzięciami) – w organizacjach gospodarczych oraz w administracji publicznej, w charakterze specjalisty (w zakresie wybranej specjalności), kierownika średniego szczebla zarządzania, a także jako prowadzący własną działalność gospodarczą; prawidłowo określa priorytety służące realizacji zadań określonych przez siebie lub innych oraz identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z zarządzaniem; ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny; w szczególności postępuje zgodnie z etyką zawodową – jest lojalny wobec firmy, w której pracuje oraz otwarty na sugestie i propozycje pracowników różnych szczebli, a także klientów; przyjmuje odpowiedzialność za powierzone mu zadania; wykazuje chęć i gotowość do uczestnictwa w przygotowaniu projektów i zadań społecznych, dotyczących zarządzania, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, środowiskowych, prawnych i politycznych; systematycznie uzupełnia wiedzę i doskonali umiejętności w zakresie nauk o zarządzaniu; jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia; zna podstawowe normy i przepisy bhp oraz stosuje je w pracy zawodowej; zna i stosuje uwarunkowania ekonomiczno-prawne tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług związanych z zarządzaniem; ma ugruntowaną wrażliwość na problemy społeczne; sprawnie prowadzi badania empiryczne oraz starannie gromadzi uzyskane dane; świadomy roli przekazu reklamowego, jak również wpływu innych komponentów systemu komunikacji marketingowej na decyzje odbiorców, kompetentnie ocenia trafność doboru narzędzi marketingowych; dba o sprawność fizyczną; jest otwarty dla wszystkich uczestników procesu i systemu informacyjnego oraz wrażliwy na postawy ludzi wobec nierzetelnej informacji; prawidłowo wyraża bezstronne sądy o jakości informacji oraz wyczuwa minimum i maksimum informacyjne w społeczeństwie traktuje zasoby ludzkie jako najważniejszy zasób strategiczny przedsiębiorstwa; w szczególności rzetelnie ocenia osiągnięcia pracowników, będące ważnym czynnikiem motywacyjnym;

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w organizacjach i przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych,do pracy jako konsultant, doradca, specjalista, menadżer średniego i wyższego szczebla, w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności.

Efekty kształcenia zdefiniowane w kategoriach podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, przy uwzględnieniu przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520).


Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku „zarządzanie” o profilu ogólnoakademickim w specjalności „Zarządzanie hotelami i ruchem turystycznym”/„Hotel nad tourism management”

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „Zarządzanie” w specjalności „Zarządzanie hotelami i ruchem turystycznym”/ „Hotel and tourism management” dysponuje podstawową wiedząw zakresie marketingu (jako procesu społecznego i zarządczego) i jego składowych (komponentów, uczestników), w szczególności wiedzę na temat narzędzi marketingowych (w tym reklamy i innych komponentów systemu komunikacji marketingowej); w zakresie podstaw teoretycznych i praktyki międzynarodowej wymiany towarowej i/lub usługowej; o jakości jako kategorii naukowej, o wdrażaniu systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, a także o prezentacji i interpretowaniu wymagań dotyczących jakości w zmieniającym się otoczeniu marketingowym; ma podstawową wiedzę w zakresie wybranej specjalności studiów;

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „Zarządzanie” w specjalności „Zarządzanie hotelami i ruchem turystycznym”/ „Hotel and tourism management”  posiada podstawowe umiejętności: potrafi zaprojektować, zaprezentować oraz zrealizować dobrą kampanię reklamową; potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu agroturystyki i nauk o żywieniu; potrafi skutecznie analizować warunki kontraktu handlowego oraz rozpoznawać błędy i braki w zakresie dokumentacji kontraktu; analizując potencjalne szanse i zagrożenia w sferze produkcji, handlu lub usług, potrafi racjonalnie prognozować, projektować i wprowadzać niezbędne zmiany w strategii rozwojowej przedsiębiorstwa; dostrzega i potrafi wyjaśnić rolę kultury, etyki oraz postępu technicznego w procesach przemian współczesnych organizacji; potrafi wykorzystywać w pracy zawodowej wiedzę w zakresie wybranej specjalności, nabytą w toku studiów.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „Zarządzanie” w specjalności „Zarządzanie hotelami i ruchem turystycznym”/ „Hotel and tourism management”  posiada odpowiednie kompetencjespołeczne: jest przygotowany do zarządzania procesami (przedsięwzięciami) – w organizacjach gospodarczych oraz w administracji publicznej, w charakterze specjalisty (w zakresie wybranej specjalności), kierownika średniego szczebla zarządzania, a także jako prowadzący własną działalność gospodarczą; wykazuje chęć i gotowość do uczestnictwa w przygotowaniu projektów i zadań społecznych, dotyczących zarządzania, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, środowiskowych, prawnych i politycznych; systematycznie uzupełnia wiedzę i doskonali umiejętności w zakresie nauk o zarządzaniu; jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia; świadomy roli przekazu reklamowego, jak również wpływu innych komponentów systemu komunikacji marketingowej na decyzje odbiorców, kompetentnie ocenia trafność doboru narzędzi marketingowych

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Zarządzanie” w zakresie specjalności: „Zarządzanie hotelami i ruchem turystycznym”/ „Hotel and tourism management”przygotowują absolwentówdo pracy w hotelach i biurach turystycznych lub podobnych organizacjach. Absolwenci posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje właściwe dla zarządzania hotelami i ruchem turystycznymjako doradca, konsultant, specjalista, menedżer średniego i wyższego szczebla. Posiadają wiedzę na temat specyfiki rynku turystycznego i hotelarskiego.


Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku „zarządzanie” o profilu ogólnoakademickim w specjalności „Zarządzanie w biznesie”/„Business administration”

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „Zarządzanie”w specjalności„Zarządzanie w biznesie”/„Business administration”dysponuje podstawową wiedzą:dotyczącą istoty, form, zasad i problemów funkcjonowania organizacji, w szczególności  przedsiębiorstw i instytucji publicznych oraz struktur związanych z bezpieczeństwem państwa; o procesach zmian wybranych struktur i instytucji społecznych oraz ich komponentów; w zakresie zagadnień społecznych i psychologicznych, dotyczących zarządzania organizacjami; o różnych rodzajach podmiotów gospodarczych i o relacjach pomiędzy nimi (w wymiarze regionu, w skali całej gospodarki oraz w skali globalnej), w szczególności – wiedzę dotyczącą rynku oraz jego uczestników; w zakresie podstaw zarządzania zintegrowanego (obejmującego zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskowe i zarządzanie bhp) w przedsiębiorstwie oraz w jednostce samorządu terytorialnego; w zakresie finansów przedsiębiorstwa, w tym wiedzę o rodzajach analiz ekonomicznych, sporządzanych w przedsiębiorstwie; w szczególności zna podstawowe metody obliczeń i podstawowe mierniki, stosowane w tych analizach; w zakresie marketingu (jako procesu społecznego i zarządczego) i jego składowych (komponentów, uczestników), w szczególności wiedzę na temat narzędzi marketingowych (w tym reklamy i innych komponentów systemu komunikacji marketingowej); w zakresie podstaw teoretycznych i praktyki międzynarodowej wymiany towarowej i/lub usługowej; w zakresie wybranej specjalności studiów

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „Zarządzanie”w specjalności„Zarządzanie w biznesie”/ „Business administration”posiada podstawowe umiejętności w zakresie: analizowania różnych wariantów rozwiązań konkretnych problemów w zakresie zarządzania, proponując odpowiednie rozstrzygnięcia; rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi; prognozowania skutków konkretnych procesów społecznych (gospodarczych, politycznych, prawnych, kulturowych) w skali poszczególnych podmiotów lub rynków, w wymiarze regionu, w skali całej gospodarki i w skali globalnej; projektowania, prezentowania oraz realizowania dobrej kampanii reklamowej; skutecznego analizowania warunków kontraktu handlowego oraz rozpoznawania błędów i braków w zakresie dokumentacji kontraktu; analizowania potencjalnych szanse i zagrożenia w sferze produkcji, handlu lub usług, potrafi racjonalnie prognozować, projektować i wprowadzać niezbędne zmiany w strategii rozwojowej przedsiębiorstwa; wykorzystując wiedzę w zakresie finansów instytucji ubezpieczeniowych, sporządzania i prezentowania, a także – jako potencjalny klient –  analizowania i weryfikowania produktów tych firm; wykorzystania w pracy zawodowej wiedzy nabytej w toku studiów w zakresie wybranej specjalności.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „Zarządzanie”w specjalności„Zarządzanie w biznesie”/„Business administration”posiada odpowiednie kompetencjespołeczne: jest przygotowany do zarządzania procesami (przedsięwzięciami) – w organizacjach gospodarczych oraz w administracji publicznej, w charakterze specjalisty (w zakresie wybranej specjalności), kierownika średniego szczebla zarządzania, a także jako prowadzący własną działalność gospodarczą; wykazuje chęć i gotowość do uczestnictwa w przygotowaniu projektów i zadań społecznych, dotyczących zarządzania, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, środowiskowych, prawnych i politycznych; zna i stosuje uwarunkowania ekonomiczno-prawne tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług związanych z zarządzaniem; systematycznie uzupełnia wiedzę i doskonali umiejętności w zakresie nauk o zarządzaniu; jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia;

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Zarządzanie” w zakresie specjalności „Zarządzanie w biznesie”/ „Business administration”dostarczają podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji menedżerskich do zarządzania w biznesie, przedsiębiorstwach publicznych orz różnych jednostkach organizacyjnych, jak również do zarządzania przedsięwzięciami  biznesowymi. Absolwent potrafi analizować, oceniać, prognozować procesów biznesowe przewidując ich skutki. 


Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku „zarządzanie” o profilu ogólnoakademickim w specjalności „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „Zarządzanie”w specjalności„Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”dysponuje podstawową wiedzą:o człowieku jako o podmiocie gospodarującego społeczeństwa, konstruującym struktury organizacji (politycznych, gospodarczych, kulturowych) i działającym w tych organizacjach; z zakresu norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) dotyczących organizowania wybranych struktur i instytucji społecznych oraz zarządzania nimi; w zakresie podstaw zarządzania kadrami (w różnych aspektach) i analizowania behawioralnych postaw ludzkich w procesie pracy, w szczególności wiedzą o motywowaniu do efektywnej pracy, ocenianiu pracowników, rozpoznawaniu błędów i pomyłek w sferze zarządzania pracownikami oraz planowaniu i wdrażaniu zmian w zakresie ich ilości i jakości; dotyczącą problematyki uwarunkowań zachowań człowieka w organizacji, w tym zachowań indywidualnych i grupowych, przywództwa i stylów kierowania oraz korzyści i zagrożeń związanych z pracą w zespole; w zakresie wybranej specjalności studiów.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „Zarządzanie”w specjalności„Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”posiada podstawowe umiejętności w zakresie: pracy w grupie, potrafi przyjmować w niej różne role; w szczególności potrafi kierować małym zespołem ludzkim w różnych sytuacjach – także ekstremalnych (na przykład w sytuacjach zagrożenia mienia); łączenia strategii zarządzania zasobami ludzkimi ze strategią rozwoju przedsiębiorstwa; w szczególności dostrzega zalety i wady pracowników (a także systemu zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie) w aspekcie konfliktów interpersonalnych, które stara się niwelować; dostrzegania szans i zagrożeń związanych z realizacją konkretnego projektu oraz potrafi racjonalnie zaplanować i dokonać skutecznej realizacji tego projektu w aspekcie umiejętnego zarządzania zespołem projektowym; wykorzystania w pracy zawodowej wiedzy nabytej w toku studiów w zakresie wybranej specjalności.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „Zarządzanie”w specjalności„Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”posiada odpowiednie kompetencjespołeczne:jest przygotowany do zarządzania procesami (przedsięwzięciami) – w organizacjach gospodarczych oraz w administracji publicznej, w charakterze specjalisty (w zakresie wybranej specjalności), kierownika średniego szczebla zarządzania, a także jako prowadzący własną działalność gospodarczą; prawidłowo określa priorytety służące realizacji zadań określonych przez siebie lub innych oraz identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z zarządzaniem; przyjmuje odpowiedzialność za powierzone mu zadania; jest otwarty dla wszystkich uczestników procesu i systemu informacyjnego oraz wrażliwy na postawy ludzi wobec nierzetelnej informacji; prawidłowo wyraża bezstronne sądy o jakości informacji oraz wyczuwa minimum i maksimum informacyjne w społeczeństwie; traktuje zasoby ludzkie jako najważniejszy zasób strategiczny przedsiębiorstwa; w szczególności rzetelnie ocenia osiągnięcia pracowników, będące ważnym czynnikiem motywacyjnym;  systematycznie uzupełnia wiedzę i doskonali umiejętności w zakresie nauk o zarządzaniu; jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Zarządzanie” w zakresie specjalności: „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” przygotowują absolwentado pracy jako doradca, konsultant, specjalista, menedżer średniego i wyższego szczebla w systemie zarządzania kapitałem ludzkimi, personelem, kadrami w tym na przykład: zatrudnianiem nowych pracowników, analizą efektywności struktur firmy, budowaniem systemów motywacyjnych dla pracowników i doradzaniem w bieżącym zarządzaniu menedżerom średniego i najwyższego szczebla w organizacjach, przedsiębiorstwach, strukturach bezpieczeństwa państwa oraz instytucjach publicznych.


Realizowane plany studiów

- Plan studiów - Zarządzanie - studia nst. (pol.)- od naboru 2014/2015


Tabelaryczne odniesienie efektów

- Zarządzanie studia I stopnia - tabelaryczne odniesienie efektów
 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube