Tworzymy aktywne społeczeństwo

Program kształcenia - Pedagogika (st. magisterskie)

Niestacjonarne studia drugiego stopnia (uzupełniające) na kierunku pedagogika, zakończone dyplomem magistra po II roku studiów.

Na kierunku na studiach II stopnia prowadzone są specjalności: 
  • Edukacja obronna
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
  • Pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową
SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA:
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku „pedagogika” o profilu ogólnoakademickim

Absolwent kierunku „Pedagogika” na poziomie studiów drugiego stopnia dysponuje rozszerzoną wiedzą dotyczącą: terminologii używanej w pedagogice oraz jej zastosowania w dyscyplinach pokrewnych; źródeł pedagogiki oraz jej miejsca w systemie nauk społecznych i humanistycznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk; subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki; o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych; na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw kształcenia i wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii; rodzajów więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych

Absolwent kierunku „Pedagogika” na poziomie studiów drugiego stopnia zna: rozszerzoną terminologię metodologiczną; współczesne nurty pedagogiki, jej systemy, rozumie ich historyczne i kulturowe podłoże; specyfikę przedmiotową i metodologiczną pedagogiki; główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych stanowisk i podejść metodologicznych;

Absolwent kierunku „Pedagogika” na poziomie studiów drugiego stopnia rozumie: postulaty wieloparadygmatyczności w prowadzeniu badań w pedagogice; ma pogłębioną wiedzę.

Absolwent kierunku „Pedagogika” na poziomie studiów drugiego stopnia ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o: kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych; celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, pogłębioną w wybranych zakresach; na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania oraz innych procesów edukacyjnych; różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących; o strukturze i funkcjach systemu edukacji, zna wybrane systemy edukacyjne innych krajów; o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej, pogłębioną w wybranych zakresach;

Absolwent kierunku „Pedagogika” na poziomie studiów drugiego stopnia ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzą na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznych zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej.

Absolwent kierunku „Pedagogika” na poziomie studiów drugiego stopnia posiada umiejętności: dostrzegania, prawidłowego interpretowania i wyjaśniania zjawisk społecznych (kulturowych, edukacyjnych, wychowawczych) oraz wzajemnych relacje miedzy nimi; interpretuje je z punktu widzenia problemów edukacyjnych; posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł; potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych.

Absolwent kierunku „Pedagogika” na poziomie studiów drugiego stopnia potrafi: sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów komunikacyjnych i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych; w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie; konstruować rozbudowane ustne i pisemne uzasadnienia zagadnień pedagogicznych, wychowawczych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych; prezentować własne pomysły, wątpliwości czy sugestie, które popiera rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów pedagogów, kierując się przy tym zinternalizowanymi zasadami etycznymi.

Absolwent kierunku „Pedagogika” na poziomie studiów drugiego stopnia posiada pogłębioną umiejętność: przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i w języku obcym, w zakresie wychowania i edukacji; ma umiejętności językowe w wychowania i edukacji, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu nauk o zarządzaniu w tym języku;

Absolwent kierunku „Pedagogika” na poziomie studiów drugiego stopnia ma kompetencje: świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób; w szczególności systematycznie uzupełnia wiedzę i doskonali umiejętności w zakresie wychowania i edukacji, rozszerzonym o wymiar interdyscyplinarny; przyjmuje odpowiedzialność za powierzone mu zadania edukacyjne i wychowawcze, potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania określonego przez siebie dla swoich wychowanków, uczniów, podopiecznych; wykazuje chęć i gotowość do uczestnictwa w przygotowaniu projektów i zadań wychowawczych i edukacyjnych; zna podstawowe normy i przepisy bhp i ergonomii obowiązujące w placówkach wychowawczo-oświatowych oraz stosuje je w pracy zawodowej; zna zasady indywidualnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych; stosuje je w praktyce pedagogicznej; ma ugruntowaną wrażliwość na problemy społeczne i wychowawcze; dba o sprawność fizyczną swoją i swoich podopiecznych, uczniów czy wychowanków; ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w sytuacjach wychowawczych czy edukacyjnych; w szczególności postępuje zgodnie z etyką zawodową - jest lojalny wobec zasad obowiązujących w zawodzie nauczyciela, pedagoga; stosuje się do przepisów obowiązujących w placówce wychowawczo-oświatowej, w której pracuje; jest otwarty na dialog, sugestie i propozycje współpracowników (dyrekcji, innych nauczycieli, wychowawców); traktuje wychowanków, uczniów, podopiecznych jako najważniejsze dobro; w szczególności rzetelnie ocenia osiągnięcia wychowanków, uczniów, podopiecznych, będące ważnym czynnikiem motywacyjnym; jest świadomy znaczenia poszczególnych komponentów komunikacji interpersonalnej na jakość jego relacji wychowanków, uczniów, podopiecznych; kompetentnie ocenia trafność doboru celów, metod wychowawczych i dydaktycznych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w placówkach wychowawczych i oświatowych, do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie oświaty formalnej i nieformalnej, szkolnej i pozaszkolnej, doradców w organizacjach o charakterze edukacyjnym publicznym jak niepublicznym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w obszarze edukacji.

Absolwent uzyskuje adekwatne kwalifikacje zawodowe zależnie od wybranej specjalności.


Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku „pedagogika” o profilu ogólnoakademickim w specjalności „Edukacja Obronna”

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku „pedagogika” o profilu ogólnoakademickim w specjalności „Edukacja obronna” dysponuje rozszerzoną wiedzą: definiuje, opisuje, wyjaśnia podstawowe pojęcia, procesy i zadania z zakresu obronności i bezpieczeństwa publicznego, posiada wiedzę w zakresie dydaktyki wychowania obronnego w szkole i poza nią, komunikacji interpersonalnej i zarządzania kompetencjami. Zna zasady ochrony ludności w sytuacjach kryzysowych, katastrof, klęsk żywiołowych i sposoby reagowania w sytuacji wystąpienia nieprzewidzialnych – nadzwyczajnych zagrożeń w okresie pokoju i wojny; posiada wiedzę w zakresie problematyki bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego, bezpieczeństwa państwa oraz różnego typu zagrożeń: cywilizacyjnych, ekologicznych, spowodowanych klęskami żywiołowymi oraz terroryzmem, wynikających z patologii społecznych. Zna system obronności Polski, funkcjonowanie obrony cywilnej i zasady zarządzania kryzysowego.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku „Pedagogika” w specjalności „Edukacja obronna” posiada umiejętności w zakresie: analizowania potencjalnych i realnych zagrożeń., dokonywania krytycznej oceny tych zagrożeń, oraz potrafi zaplanować i uruchomić system ochrony osób i mienia z uwzględnieniem naukowo opracowanych zasad i procedur; dba o kształcenie i wychowanie młodzieży dla bezpieczeństwa; umie określić znaczenie nowych koncepcji i metod zarządzania obroną cywilną oraz prognozować ramy (zakres) własnego rozwoju.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku „Pedagogika” w specjalności „Edukacja obronna” posiada odpowiednie kompetencje społeczne: dba o dobre stosunki międzyludzkie w organizacji, jest otwarty na potrzeby osób nad którymi sprawuje opiekę w sytuacji nadzwyczajnego i nieprzewidzianego zagrożenia, stale podnosi poziom własnej jak i osób nad którymi sprawuje opiekę w sytuacji zagrożenia; jest wrażliwy na nieprawidłowości w zakresie zarządzania bezpieczeństwem osób i mienia.

Studia drugiego stopnia na kierunku „Pedagogika” w zakresie specjalności: „Edukacja obronna” przygotowują absolwentów do pracy na rzecz obrony cywilnej w jednostkach administracji rządowej, samorządu terytorialnego i podmiotach gospodarczych oraz innych strukturach organizacyjnych i formach działań społecznych.


Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku „pedagogika”o profilu ogólno akademickim w specjalności „Pedagogika przedszkolna z wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną”

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku „pedagogika” o profilu ogólnoakademickim w specjalności „Edukacja obronna” dysponuje rozszerzoną wiedzą: definiuje, opisuje, wyjaśnia podstawowe pojęcia, procesy i zadania z zakresu obronności i bezpieczeństwa publicznego, posiada wiedzę w zakresie dydaktyki wychowania obronnego w szkole i poza nią, komunikacji interpersonalnej i zarządzania kompetencjami. Zna zasady ochrony ludności w sytuacjach kryzysowych, katastrof, klęsk żywiołowych i sposoby reagowania w sytuacji wystąpienia nieprzewidzialnych – nadzwyczajnych zagrożeń w okresie pokoju i wojny; posiada wiedzę w zakresie problematyki bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego, bezpieczeństwa państwa oraz różnego typu zagrożeń: cywilizacyjnych, ekologicznych, spowodowanych klęskami żywiołowymi oraz terroryzmem, wynikających z patologii społecznych. Zna system obronności Polski, funkcjonowanie obrony cywilnej i zasady zarządzania kryzysowego.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku „pedagogika” o profilu ogólnoakademickim w specjalności „Pedagogika przedszkolna z wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną” dysponuje rozszerzoną wiedzą: o miejscu i znaczeniu pedagogiki w systemie nauk oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej; o jej relacjach w stosunku do innych nauk; z zakresu różnych obszarów edukacyjnych specyficznych dla etapu edukacji oraz o podmiotach, środkach, metodach, formach i warunkach realizacji celów kształcenia; na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw kształcenia i wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku „Pedagogika” w specjalności „Pedagogika przedszkolna z wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną” posiada umiejętności w zakresie: wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł w związku z przygotowaniem, realizacją, kontrolą i oceną zajęć edukacyjnych, poznawaniem motywów i wzorów zachowań dzieci i rodziców; posługiwania się na wysokim poziomie najnowszą technologią informacyjną w nauczaniu dzieci; zaplanowania, zrealizowania oraz samokontroli (autoewaluacji) i samooceny własnej pracy nauczyciela edukacji; potrafi przygotować swój warsztat pracy, diagnozować dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, dbać o ich stymulację, prawidłowo dobiera środki dydaktyczne, zna różne metody pracy; posiada pogłębione umiejętności badawcze umożliwiające poznanie dzieci, ich specyficzne potrzeby edukacyjne potrafi analizować, wyjaśniać wyniki badań, prognozować procesy rozwojowe; zaplanować, zorganizować (dobrać typowe i nowatorskie dla edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej środki, metody, formy i warunki kształcenia), skontrolować i ocenić pracę i wyniki pracy dzieci (w tym – dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych);

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku „Pedagogika” w specjalności „Pedagogika przedszkolna z wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną” posiada odpowiednie kompetencje społeczne: dba o dobre samopoczucie uczniów w klasie, jest otwarty na potrzeby uczniów i ich rodziców; jest wrażliwy na nieprawidłowości w zakresie edukacji i wychowania; pojmuje znaczenie nowych koncepcji i metod nauczania i wychowania dla wszechstronnego rozwoju dziecka; wykazuje gotowość współpracy z innymi osobami z różnych środowisk w związku z planowaniem i realizacją projektów edukacyjnych (w tym specjalistami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej); z łatwością komunikuje dzieciom i ich rodzicom ważne informacje; dba o swój rozwój osobowy i zawodowy.
Dodatkowo absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku „pedagogika” o profilu ogólnoakademickim w specjalności „Pedagogika przedszkolna z wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną” otrzymuje przygotowanie do: zapobiegania zaburzeń rozwoju dzieci poprzez wczesną profilaktykę i interwencję w postaci kompleksowych działań medyczno-edukacyjnych oraz terapii pedagogicznej; indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka, a zwłaszcza dziecka zagrożonego zaburzeniami rozwoju; analizy warunków rozwoju dziecka i ich optymalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższego otoczenia dziecka i jego rodziny; formułowania zaleceń diagnostycznych, projektowania i realizacji programów stymulacji, usprawniania a także programów korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci zagrożonych zaburzeniami rozwoju; współpracy ze specjalistami realizującymi zadania wieloprofilowego usprawniania w ramach wczesnej interwencji.
Studia drugiego stopnia na kierunku „Pedagogika” w zakresie specjalności: „Pedagogika przedszkolna z wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną” przygotowują absolwentów do pracy jako nauczyciel, nadają kwalifikacje, uprawnienia pedagogiczne do nauczania w przedszkolach oraz w klasach I-III szkoły podstawowej, przygotowują do pracy z wykorzystaniem metod wczesnego wspomagania rozwoju.
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku „pedagogika” o profilu ogólno akademickim w specjalności „Pedagogika przedszkolna z wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną” będzie mógł podjąć pracę w następujących typach placówek: przedszkola publiczne, niepubliczne, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, kluby malucha, kluby przedszkolaka, punkty przedszkolne, klasy zerowe; szkoły podstawowe publiczne, niepubliczne, społeczne, wyznaniowe.


Tabelaryczne odniesienie efektów

- Pedagogika studia II stopnia - tabelaryczne odniesienie efektów


Plany studiów

Plany realizowane - I rok - Plan studiów - pedagogika II st 2014

Plany realizowane - II rok - Plan studiów - pedagogika II st

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube