Tworzymy aktywne społeczeństwo

Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin studiów spełniają wszystkie wymagania dotyczące kształcenia nauczycieli na studiach podyplomowych, określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, roku jak również Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie posiadających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Adresaci

Studia kierowane są do obecnych lub przyszłych nauczycieli nieposiadających przygotowania pedagogicznego, a także do psychologów, socjologów, pracowników socjalnych i innych osób, pragnących uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne. Ukończenie studiów uprawnia do prowadzenia zajęć w szkołach i placówkach oświatowych.

Cel studiów

Studia podyplomowe z zakresu Przygotowania pedagogicznego pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje i kwalifikacje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje.

Program studiów jest zgodny z wymaganiami określonymi w standardach kształcenia nauczycieli. Ich ukończenie daje przygotowanie pedagogiczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

 

Czas trwania: trzy semestry

 

Sylwetka absolwenta –  efekty kształcenia

Po ukończeniu Studiów, absolwent powinien dysponować wiedzą i umiejętnościami w następujących dziedzinach:

  • komunikacji społecznej w zakresie  porozumiewania się ze środowiskiem rodzinnym, lokalnym oraz rówieśniczym swoich podopiecznych.
  • dydaktycznej – to umiejętność racjonalizacji i optymalizacji procesu kształcenia we wszystkich etapach procesu edukacyjnego.
  • wychowawczo-społecznej –to umiejętność dostrzegania i analizowania potrzeb rozwojowych swoich podopiecznych.
  • prakseologicznej - to umiejętność skutecznego, efektywnego i celowego działania pedagogicznego, stymulującego wieloaspektowy rozwój dzieci i młodzieży.
  • innowacyjnej – kreatywna realizacja procesu edukacyjnego, wyrażająca się w ustawicznym doskonaleniu, ciągłym samokształceniu i wzbogacaniu swego warsztatu pracy.

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube