Tworzymy aktywne społeczeństwo

Socjoterapia - cele studiów

WSGE w Józefowie organizuje 3-semestralne studia podyplomowe w zakresie socjoterapii, zgodnie z nowymi założeniami Ministra Edukacji Narodowej dotyczącymi kwalifikacji do zajmowania stanowiska wychowawcy lub nauczyciela w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r.).

Studia podyplomowe w dziedzinie socjoterapii ukierunkowane są na rozwijanie wiedzy, a zwłaszcza praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych za pomocą różnych form, metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie. Studia te przygotowują absolwentów do diagnozowania niedostosowania społecznego i prowadzenia zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualnych) z dziećmi i młodzieżą z tzw. „grup ryzyka” (dzieci i młodzież wychowywana w rodzinach dysfunkcjonalnych, dzieci i młodzież z diagnozą zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania). Po studiach w WSGE nauczyciel i wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w warsztacie swojej pracy zawodowej będzie wykorzystywał metody wychowania resocjalizującego, metody pracy socjoterapeutycznej oraz elementy psychoterapii i terapii uzależnień. Większość zajęć ze względu na specyfikę studiów prowadzona jest metodami interaktywnymi w formie treningów i warsztatów. Wsparciem metodologicznym są wykłady i konwersatoria.

 

Adresaci studiów

1. Osoby, które ukończyły studia wyższe (I lub II stopnia) na dowolnym kierunku i chcą uzyskać państwowe świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z socjoterapii.

2. Osoby, które ukończyły studia wyższe (I lub II stopnia) na dowolnym kierunku, oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne i chcą uzyskać państwowe świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z socjoterapii oraz dodatkowe kwalifikacje wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych lub młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

3. Osoby, które ukończyły studia wyższe (I lub II stopnia) na kierunku pedagogika o specjalnościach innych niż resocjalizacja lub socjoterapia i chcą uzyskać państwowe świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z socjoterapii oraz dodatkowe kwalifikacje wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych lub młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

4. Osoby, które ukończyły studia wyższe (I lub II stopnia) na kierunku pedagogika w specjalności wczesnoszkolnej lub przedszkolnej lub osoby, które ukończyły studia magisterskie na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem i posiadają przygotowanie pedagogiczne i chcą uzyskać państwowe świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z socjoterapii oraz dodatkowe kwalifikacje nauczyciela w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych lub socjoterapii.

 

Absolwent studiów podyplomowych Socjoterapii w WSGE otrzyma:

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

3. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008r w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie.

 

Program studiów:

1.       Socjoterapia w podejściu interdyscyplinarnym

2.       Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania

3.       Socjoterapia a rozwój społeczny i osobisty

4.       Psychologia i dynamika małych grup

5.       Psychopatologia dzieci i młodzieży

6.       Trening interpersonalny

7.       Trening umiejętności wychowawczych

8.       Trening samoświadomości

9.       Trening zastępowania agresji (ART)

10.   Techniki radzenia sobie ze stresem i techniki relaksacji z elementami muzykoterapii

11.   Wsparcie w rozwoju i integracji osobowości poprzez muzykę, twórcze rysowanie i gimnastykę mózgu.

12.   Metodyka pracy socjoterapeutycznej i warsztaty socjoterapeutyczne

13.   Psychologiczne koncepcje człowieka

14.   Psychopatologia i psychoterapia rodziny

15.   Współczesne kierunki psychoterapii

16.   Interwencja kryzysowa

17.   Psychospołeczne podstawy kreatywności

18.   Komunikacja interpersonalna i sztuka negocjowania

19.   Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (gry i zabawy, turystyka, koła zainteresowań)

20.   Seminarium dyplomowe

21.   Praktyki socjoterapeutyczne

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube