Tworzymy aktywne społeczeństwo

Specjalności | Realizowane przedmioty

Program studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne składa się z czterech grup przedmiotów:

ogólnych,

podstawowych,

kierunkowych,

specjalnościowych

oraz 4 tygodniowych praktyk zawodowych, na stanowiskach, które stanowią przyszłą perspektywę zatrudnienia absolwentów.

 


Studenci mogą wybrać kształcenie w ramach następujących specjalności:

 1. Bezpieczeństwo publiczne ze szkoleniem policyjnym - od października 2011 r. w ramach porozumienia zawartego pomiędzy WSGE i Komendą Policji o skróconych szkoleniach policyjnych.
 2. Specjalista ds. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

Przedmioty obejmujące treści podstawowe:

 • Język nowożytny
 • Wychowanie fizyczne
 • Technologie informatyczne
 • Wybrane zagadnienia Unii Europejskiej
 • Statystyka
 • Prawa człowieka

Przedmioty obejmujące treści ogólne:

 • Historia organów bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Podstawy nauk społecznych
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Nauka o państwie i prawie
 • Bezpieczeństwa państwa
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej

Przedmioty kierunkowe:

 • Kryminalistyka
 • Kryminologia
 • Przestępczość kryminalna
 • Przestępczość gospodarcza
 • Przestępczość zorganizowana
 • Aspekty zwalczania terroryzmu
 • Bezpieczeństwo społeczne
 • Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie
 • Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • System zarządzania w sytuacjach kryzysowych
 • Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnej i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni

Przedmioty specjalizacyjne:

 • Nowoczesne systemy łączności
 • Ratownictwo przedmedyczne
 • Wybrane zagadnienia logistyki i finansów publicznych
 • Resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie
 • Prawo karne materialne
 • Prawo karne procesowe
 • Prawo wykroczeń
 • Prawo administracyjne
 • Postępowanie administracyjne
 • Taktyka i techniki interwencji i samoobrony
 • Analiza kryminalna
 • Zwalczanie przestępczości w cyberprzestrzeni
 • Seminarium dyplomowe

Program wzbogacony jest o przedmioty specjalizacyjne jest tak, aby studenci V semestru roku mogli wybrać zajęcia dostosowane do własnych umiejętności i zainteresowań. Program uzupełniają lektoraty z języków obcych, w tym języka angielskiego przygotowujący do egzaminu TOEIC.

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube