Tworzymy aktywne społeczeństwo

Uczelniane zasady

Zasady kwalifikacji pracowników i rekrutacji studentów na wyjazdy w programie Erasmus 2013/2014

 
1. Wyjazdy pracowników
 
Program Erasmus oferuje nauczycielom akademickim i innym pracownikom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im Alcide De Gasperi następujące możliwości udziału w międzynarodowej współpracy uczelni: 
o wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia tam zajęć dydaktycznych (Teaching assignments); 
o wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celach szkoleniowych (udzial w szkoleniach, warsztatach, wymiana doświadczeń, doskonalenie metod nauczania itp. Staff training mobility); 
 
Wyjazdy nauczycieli akademickich do zagranicznych uczelni i innych instytucji 
Wyjazdy w Erasmusie są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie interesującej współpracy z zagranicznymi uczelniami lub innymi instytucjami, do których odbywa się wyjazd. 
 
Jakie kryteria należy spełniać? 
Podczas kwalifikacji kandydatów na wyjazdy uczelnia bierze pod uwagę dwa podstawowe kryteria: 
o kompetencje językowe; 
o doświadczenie zawodowe. 
Zgłoszenia pracowników, którzy ubiegają się o wyjazd po raz pierwszy oraz zgłoszenia kadry młodszej stażem, powinny być traktowane priorytetowo. Preferuje się pracowników zatrudnionych w WSGE na umowę o pracę. 
 
Wyjazdy nauczycieli akademickich do zagranicznych uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych 
Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać do uczelni zagranicznych, z którymi WSGE lub poszczególne wydziały WSGE podpisało umowy o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej w ramach Erasmusa w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla tamtejszych studentów (wykładów, seminariów, warsztatów). 
Pobyt w uczelni zagranicznej może trwać od kilku dni do 6 tygodni. Jeśli pobyt trwa 1 tydzień lub krócej, nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 5 godzin zajęć dydaktycznych. 
Przed wyjazdem nauczyciel akademicki jest zobowiązany ustalić planowany program dydaktyczny w zagranicznej uczelni (Teaching programme), który musi zatwierdzić WSGE i goszcząca. 
 
Wyjazdy nauczycieli akademickich do zagranicznych instytucji w celach szkoleniowych 
Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać do partnerskich uczelni albo do instytucji nieakademickich za granicą (np. przedsiębiorstw, placówek badawczych, organizacji) w celu doskonalenia swoich umiejętności , wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, wizyta studyjna, itp.). 
Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 1 do 6 tygodni. 
Podstawą ubiegania się o wyjazd tego typu jest indywidualny plan pracy (Work plan) przygotowany przez nauczyciela akademickiego. Plan ten musi zostać zaakceptowany przez WSGE i instytucję goszczącą oraz podpisany przez wszystkie trzy strony (obie instytucje i nauczyciela akademickiego). 
W przypadku wyjazdów typu szkoleniowego nie obowiązuje wymóg wcześniejszego zawarcia umowy o współpracy między WSGE, a instytucją goszczącą. 
 
Wyjazdy innych pracowników uczelni (np. pracowników administracji) – Uczelnia ma możliwość wysłania pracowników do partnerskich uczelni i przyjmowanie pracowników tych uczelni w celu umożliwienia im doskonalenia własnych umiejętności (np. podczas wizyt studyjnych).
 
 
2. Wyjazdy studentów
Wymiana studencka w ramach programu LLP Erasmus odbywa się wyłącznie na podstawie umów dwustronnych o wymianie studentów zawartych pomiędzy wydziałami Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi a uczelniami partnerskimi. Studenci wyjeżdżający na studia w ramach programu LLP Erasmus mają zagwarantowany bezpłatny dostęp do oferty edukacyjnej partnera zagranicznego oraz otrzymują stypendium na pokrycie różnic kosztów utrzymania podczas pobytu za granicą. Wysokość tych stypendiów jest ustalana w oparciu o środki przyznane przez Narodową Agencją (FRSE). Wyjazdy studentów są organizowane zgodnie z następującymi zasadami. 
 
1. Informacje o możliwości udziału w programie LLP Erasmus publikowane są w Internecie. Informacji udziela Biuro Współpracy Zagranicznej.
2. Rekrutację studentów przeprowadza Prorektor z udziałem opiekunów podpisanych wcześniej umów o współpracy dwustronnej w ramach Programu LLP Erasmus. Przy rekrutacji uwzględnia się następujące kryteria: 
o średnią skumulowaną ocen z całego okresu studiów, 
o znajomość języka danego kraju lub języka, w którym student będzie porozumiewał się na danej uczelni, 
o opinię o studencie.
Procedurze rekrutacji ogólnej nie podlegają studenci lub doktoranci, którzy sami zainicjowali podpisanie umowy z uczelnią zagraniczną i uzyskali wstępną akceptację przyjęcia oraz zgodę Dziekana. Dotyczyć to może również umów zainicjowanych przez poszczególnych opiekunów, w ramach których przygotowywane są projekty będące tematem prac dyplomowych. 
3. Opiekunowie z obu uczelni uzgadniają program studiów, tzw. Learning Agreement, uwzględniający możliwości studiowania poszczególnych przedmiotów na uczelni przyjmującej, a więc m.in. znajomość języka i przygotowanie merytoryczne. Program studiów powinien zapewnić studentowi zaliczenie jednego lub dwóch semestrów zgodnych z kierunkiem studiów uwzględniając wymaganą liczbę punktów ECTS i powinien być zatwierdzony przez Prorektora. 
4. Po uzyskaniu zgody Prorektora Biuro Współpracy Międzynarodowej lub sami studenci wysyłają zgłoszenia, tzw. Student Application Form, do uczelni partnerskich - zgodnie z formularzami wymaganymi przez te uczelnie. 
5. Zgłoszenie studenta jest wysyłane do uczelni partnerskiej ewentualnie z jego programem studiów i wykazem dotychczasowych zaliczeń. Wykaz dotychczasowych zaliczeń dla wyjeżdżającego studenta jest przygotowywany przez dziekanat, a podpisuje go Dziekan.
6. Studenci, zakwalifikowani do udziału w programie LLP Erasmus, składają obowiązujące dokumenty Koordynatorowi Programu w Biurze Współpracy Zagranicznej i podpisują z uczelnią - reprezentowaną przez Prorektora - umowę finansową, której przestrzeganie przez danego studenta jest obowiązkowe. 
7. Student otrzymuje grant, będący wynikiem podzielenia funduszu otrzymanego na realizację wymiany studenckiej przez liczbę studento-miesięcy. Wysokość grantu może ulec zmianie w zależności od czasu studiów. W przypadku rezygnacji studenta z wyjazdu na studia lub zmiany faktycznego okresu studiów, grant podlega redystrybucji. Postanowienia odnośnie wysokości przydzielania grantów mogą ulec zmianie w zależności od postanowień Narodowej Agencji Programu LLP Erasmus. 
8. Po zakończeniu ustalonego okresu studiów student otrzymuje wykaz zaliczeń, tzw. Transcript of Records, wraz ze zdobytymi punktami ECTS, podpisany przez osobę odpowiedzialną za realizację programu studiów na uczelni partnerskiej. Na podstawie tego wykazu, Dziekan dokonuje zaliczenia okresu studiów realizowanych za granicą. 
9. Po powrocie z uczelni partnerskiej student składa w Biurze Współpracy Zagranicznej następujące dokumenty:
potwierdzenie pobytu w uczelni partnerskiej, co stanowi podstawę jego rozliczenia finansowego, 
wykaz zaliczeń, 
wypełnioną ankietę dla stypendystów Erasmusa w danym roku akademickim w wersji on-line, 
relację na temat uczelni partnerskiej i studiów - do umieszczenia na stronach internetowych WSGE. 
 
 

Uczelniane zasady finansowania wyjazdów stypendialnych dla studentów i pracowników w ramach programu LLP Erasmus na rok akademicki 2013/2014

I Wyjazdy studentów
1. Stypendium programu Erasmus przyznaje się w celu zrealizowania części określonego programu studiów licencjackich, magisterskich w uczelni partnerskiej (wyjazdy SMS) lub w celu odbycia praktyki związanej z kierunkiem kształcenia studenta (wyjazdy SMP). Praktyka może być praktyką obowiązkową lub nieobowiązkową (z punktu widzenia programu kształcenia), ale zawsze musi gwarantować możliwość nabycia kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia w uczelni macierzystej.
2. Student zakwalifikowany na wyjazd przez Biuro Współpracy Zagranicznej na wyjazdy w ramach programu LLP - Erasmus w roku akademickim 2012/2013 otrzymuje grant, mający charakter uzupełniający – przeznaczony na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej. 
3. Student niezakwalifikowany na wyjazd przez Biuro Współpracy Zagranicznej może wziąć udział w programie rezygnując z dofinansowania, o ile WSGE dysponuje jeszcze miejscami w ramach podpisanych umów dwustronnych z uczelniami partnerskimi.
4. Pobyt studenta w instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca 2012 a 30 września 2013. Pobyt studenta w instytucji partnerskiej (w uczelni – wyjazd na studia lub w przedsiębiorstwie – wyjazd na praktykę) nie może być krótszy niż 3 miesiące lub pełen najkrótszy cykl kształcenia (np. trymestr) i nie może być dłuższy niż 1, ten sam, rok akademicki.
5. Stypendium wypłacane jest studentowi w walucie Euro jednorazowo w wysokości uzależnionej od długości pobytu na uczelni partnerskiej i kraju pobytu w formie przelewu na osobisty rachunek bankowy studenta lub wypłaty w kasie. 
6. Wysokość przyznanych środków na wyjazdy studentów (SM) w roku akademickim 2012/13 wynosi 16440 Euro z przeznaczeniem:
a) 7800 Euro na wyjazdy na studia (SMS),
b) 8640 Euro na wyjazdy na praktykę (SMP).
Przyznana subwencja przeznaczona jest na realizację minimum 10 wyjazdów studentów.
7. Środki otrzymane na dofinansowanie wyjazdów studenckich, przyznawane corocznie uczelni w ramach Programu LLP - Erasmus, dzielone są pomiędzy wybranych stypendystów z zachowaniem następujących zasad: 
- stypendystom wyjeżdżającym do tego samego kraju przyznana zostaje identyczna kwota stypendium przypadającą na 1 miesiąc pobytu za granicą,
- długość pobytu w uczelni partnerskiej stanowiąca podstawę rozliczenia stypendium będzie określana z dokładnością do 0, 5 miesiąca, 
- różnice w kwotach grantów przypadających na 1 miesiąc pobytu za granicą przyznanych studentom wyjeżdżającym do różnych krajów wynikają przede wszystkim ze zróżnicowanych kosztów utrzymania w tych krajach (w szczególności zakwaterowania), jak i różnych kosztów podróży, 
- miesięczna stawka wypłacanego stypendium nie może być niższa niż 200,00 Euro. 
8. Stypendium co do zasady wypłacane jest przed rozpoczęciem przez studenta pobytu na uczelni partnerskiej. Ostatnia transza stypendium wypłacana jest po zakończeniu i rozliczeniu pobytu.
9. Finansowanie dodatkowych okresów mobilności związanych z przedłużeniem pobytów przez studentów będzie dokonywane w oparciu o ewentualne środki, pozostałe do dyspozycji uczelni po wypłacie wszystkich grantów ujętych w podstawowym planie wyjazdów.
10. Fundusze zwalniane w wyniku rezygnacji studentów z wyjazdów będą przekazywane na realizację celów wymienionych w punkcie 9. 
11. W sytuacji, gdy po wypłaceniu grantów ujętych w planie podstawowym oraz grantów wynikających z przedłużenia pobytu, uczelnia nadal będzie dysponowała pulą środków przyznanych na wyjazdy SM, studentom, którzy realizują wyjazdy w roku akademickim 2012/2013, zostaną wypłacone dodatkowe granty, w wysokości uzależnionej od dostępnych środków oraz od kraju wyjazdu.
12. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do umowy podpisanej ze studentem przed wyjazdem wymaga formy pisemnej. 
 
II Wyjazdy nauczycieli akademickich
1. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus musi być pracownikiem WSGE, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej. Preferencyjnie traktowanie będą pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
2. Celem wyjazdu pracownika w programie LLP Erasmus może być:
a) prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej – wyjazd typu STA,
b) udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej – wyjazd typu STT. 
3. Kwalifikacja pracownika uczelni na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus dokonywana jest na podstawie zgłoszonego „Indywidualnego programu nauczania”/ „Indywidualnego programu szkolenia” (Individual Teaching Programme/ Individual Work Programme).
4. Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających kryteria jakościowe w równym stopniu będą mieli pracownicy wyjeżdżający po raz pierwszy.
5. Ostateczną listę nauczycieli - stypendystów programu LLP Erasmus zatwierdza Prorektor w porozumieniu z Rektorem Uczelni.
6. Pobyt pracownika musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca 2012 r. a 30 września 2013 r.
7. Pobyt nauczyciela akademickiego na wyjeździe typu STA powinien trwać minimum 5 dni, podczas których jest on zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 5 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni przyjmującej. Krótsze pobyty są dopuszczalne jedynie w uzasadnionych wypadkach.
8. Pobyt pracownika na wyjeździe szkoleniowym (STT) powinien trwać od 1 do 6 tygodni. Jeden tydzień jest rozumiany jako 5 dni roboczych. Krótsze pobyty są dopuszczalne jedynie w uzasadnionych wypadkach.
9. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w roku akademickim 2012/2013 otrzymuje grant, stanowiący dofinansowanie wyjazdu, na osobisty rachunek bankowy lub w kasie.
10. Wysokość przyznanych środków na wyjazdy pracowników (ST) w roku akademickim 2012/13 wynosi 11700 Euro z przeznaczeniem:
a) 7200 Euro na wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA),
b) 4500 Euro na wyjazdy w celach szkoleniowych.
Przyznana subwencja przeznaczona jest na realizację minimum 13 wyjazdów pracowników.
11. Środki otrzymane na dofinansowanie wyjazdów pracowników, przyznawane corocznie uczelni w ramach Programu LLP - Erasmus, dzielone są pomiędzy zakwalifikowanych stypendystów z zachowaniem następujących zasad:
- wysokości stawek stypendium wypłacane przy wyjazdach do tych samych krajów/miejscowości dla pracowników wszystkich wydziałów/jednostek uczelni będą takie same,
- okres pobytu w uczelni/instytucji przyjmującej stanowiący podstawę rozliczenia stypendium będzie określany z dokładnością do jednego dnia.
12. W roku akademickim 2012/2013 grant nie może przekroczyć maksymalnych obowiązujących stawek, ujętych w poniższej tabeli w podziale na kraje pobytu (przykładowe stawki maksymalne dotyczące pobytu 1-tygodniowego, 7 dni, bez kosztów podróży i wizy, kwota wyrażona w Euro) zgodnie z wytycznymi FRSE:
13. W związku z wysokością dotacji otrzymanej przez WSGE na rok akademicki 2012/2013 uczelnia planuje zrealizować łącznie maksymalnie 12 wyjazdów pracowników w ramach puli ST.
 
III Zasady odnoszące się do finansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych
1. Komisja Europejska - przykładając dużą wagę do integracji osób niepełnosprawnych 
ze środowiskiem akademickim - umożliwia studentom i pracownikom szkół wyższych, zakwalifikowanym do wyjazdu w programie Erasmus, ubieganie się o dofinansowanie ze specjalnego funduszu utworzonego dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowe stypendia mają na celu pokrycie wyjątkowych kosztów związanych ze specjalnymi potrzebami osób niepełnosprawnych podczas pobytu na stypendium LLP Erasmus.
2. O dofinansowanie ze specjalnego funduszu mogą ubiegać się studenci i pracownicy, którzy charakteryzują się znacznym stopniem niepełnosprawności, w szczególności dużymi ograniczeniami w samodzielnym poruszaniu się (np. osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, osoby niedosłyszące lub niesłyszące, niewidome) i osoby wymagające specjalnej opieki medycznej.
3. Osoby zamierzające ubiegać się o środki ze specjalnego funduszu dla osób niepełnosprawnych powinny złożyć do Narodowej Agencji wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami (wniosek dostępny na stronie internetowej www.erasmus.org.pl ). Wniosek ten można złożyć jedynie za pośrednictwem własnej uczelni macierzystej (konieczne jest potwierdzenie zakwalifikowania na wyjazd przez Prorektora).
4. Osoba zamierzająca uzyskać dodatkowe dofinansowanie z funduszu dla osób niepełnosprawnych powinna:
- wypełnić stosowny formularz wniosku; formularz wniosku o dofinansowanie jest zamieszczony 
w portalu internetowym programu: www.erasmus.org.pl,
- uzyskać potwierdzenie zakwalifikowania za wyjazd od Prorektora,
- uzyskać potwierdzenie zgodności danych na temat niepełnosprawności oraz zasadności ubiegania się o specjalne dofinansowanie od uczelnianego Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych,
- poprawnie wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami przesłać do Narodowej Agencji.
5. Wniosek należy złożyć bezzwłocznie po zakwalifikowaniu na wyjazd LLP Erasmus.
6. Żadne wnioski o dofinansowanie nie będą przyjmowane:
- w przypadku wyjazdów studentów – po 1 kwietnia 2012 roku,
- w przypadku wyjazdów pracowników – po 1 czerwca 2012 roku.
7. We wniosku osoba ubiegająca się o dodatkowe fundusze z tytułu niepełnosprawności będzie proszona 
o opisanie wpływu niepełnosprawności na możliwość udziału w międzynarodowej mobilności (utrudnienia związane z oddaleniem się od zwyczajowego miejsca zamieszkania). Osobom z orzeczonym lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w chorobie nie mającej związku z możliwością przemieszczania się, Narodowa Agencja będzie mogła przyznać dodatkowe stypendium jedynie w formie wyrównania do maksymalnej wysokości określonej dla wyjazdu do danego kraju.
8. Wniosek o dofinansowanie powinien być wypełniony na komputerze i podpisany we wskazanych miejscach przez wszystkie wymienione w nim osoby (wnioskodawca, koordynator uczelniany programu Erasmus, uczelniany pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych). Wypełniony i podpisany wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym znaczny stopień niepełnosprawności należy przesłać 
do Narodowej Agencji Programu Erasmus.
9. Dokumenty dołączone do wniosku nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego i nie muszą być poświadczane notarialnie. W przypadku dołączania kopii dokumentów wystarczające będzie poświadczenie za zgodność z oryginałem przez Prorektora. 
10. Osoby o małym i średnim stopniu niepełnoprawności będą mogły uzyskać dofinansowanie stanowiące uzupełnienie do maksymalnej stawki miesięcznego stypendium przewidzianego przy wyjeździe do danego kraju przez Komisję Europejską.
11. Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności będą mogły dodatkowo ubiegać się o dofinansowanie dodatkowych kosztów nie związanych ze standardowymi kosztami podróży i utrzymania. Rodzaje tych kosztów są wymienione we wniosku o dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności.
12. Decyzja o wysokości przyznanego dodatkowego dofinansowania będzie podejmowana dla każdej osoby indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich informacji zawartych w złożonym do Narodowej Agencji wniosku.
13. Narodowa Agencja poinformuje osoby wnioskujące, za pośrednictwem ich uczelni macierzystych, o podjętej decyzji nie później niż miesiąc od daty otrzymania wniosku.
14. Informacje przydatne dla osób niepełnosprawnych są dostępne na stronie http://www.european-agency.org 
 
IV Uwagi końcowe
1. Stypendia na wyjazdy zagraniczne przyznawane w ramach programu LLP Erasmus – uznane zostały przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego oraz przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za stypendia naukowe i są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych (Art. 21 ust. 1 pkt. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
2. Dodatkowe informacje na temat programu i zasad finansowania wyjazdów stypendialnych dostępne są u Uczelnianego Koordynatora ds. programu LLP Erasmus, na stronie internetowej uczelni oraz na stronie internetowej programu: www.erasmus.org.pl .
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube