+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Studenci i słuchacze

Studenci i słuchacze

Praktyki zawodowe

PROGRAMY PRAKTYK

 

 • administracja

-      nabór 2018/2019, nabór 2017/2018, nabór 2016/2017

 

 • bezpieczeństwo wewnętrzne (WNS)

-      nabór 2018/218, nabór 2017/2018

-      nabór 2016/2017

 

 • bezpieczeństwo wewnętrzne (ZWNS)

-      nabór 2918/2019, nabór 2017/2018

-      nabór 2016/2017

 

 • pedagogika

-      nabór 2018/2019, nabór 2017/2018, nabór 2016/2017

 

 • prawo urzędnicze

-      nabór 2018/2019, nabór 2017/2018, nabór 2016/2017

 

 • zarządzanie

-      nabór 2018/2019, nabór 2017/2018

-      nabór 2016/2017, nabór 2015/2016

 • socjoterapia

Praktyka na studiach podyplomowych z socjoterapii trwa 45 godzin.  Praktyka jest realizowana w szkołach oraz placówkach prowadzących działalność socjoterapeutyczną (np. świetlice socjoterapeutyczne, świetlice środowiskowe, ośrodki szkolno - wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, stowarzyszenia i fundacje związane z działalnością socjoterapeutyczną).

 

 • zarządzanie oświatą (studia poprzez e-learning)

Praktyka na studiach podyplomowych z zarządzania oświatą trwa 70 godzin. Praktykę można odbywać w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, w tym burasach, internatach, świetlicach szkolnych, ogniskach wychowawczych i świetlicach.

 

 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Praktyka na studiach podyplomowych z edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną trwa 120 godzin. Miejsce odbywania praktyki: przedszkole, szkoła lub oddział specjalny lub integracyjny (pod kierunkiem pedagoga lub psychologa szkolnego, nauczyciela wychowawcy klasy, nauczyciela wychowawcy świetlicy szkolnej) albo w placówka opiekuńcza, wychowawcza lub terapeutyczna, realizująca działania na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

 

 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

Praktyka na studiach podyplomowych z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka trwa 120 godzin. Miejsce odbywania praktyki: ośrodek wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ośrodek wczesnej interwencji przedszkole: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi oraz masowe, szkoła: specjalna, integracyjna, z oddziałami integracyjnymi oraz masowa, poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz specjalistyczna, ośrodek szkolno-wychowawczy oraz ośrodek rehabilitacyjny, instytucje niepubliczne takie jak: ośrodki, poradnie, fundacje, stowarzyszenia i inne prowadzące WWRD).

Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2015/2016

 • ADMINISTRACJA I stopień - 360 godzin praktyk przewidzianych w programie studiów  - należy rozliczyć do szóstego semestru
 • PRAWO URZĘDNICZE I stopień - 360 godzin praktyk – 180 godzin na II semestrze oraz 180 godzin na IV semestrze
 • PEDAGOGIKA I stopień - 480 godzin praktyk – 240 godzin na IV semestrze oraz 240 godzin praktyk na VI semestrze
 • PEDAGOGIKA II stopień - 480 godzin praktyk – 240 godzin na II semestrze oraz 240 godzin na IV semestrze
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I stopień - 360 godzin praktyk na VI semestrze
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE II stopień -240 godzin praktyk na IV semestrze
 • ZARZĄDZANIE I stopień - 360 godzin praktyk na VI semestrze
 • ZARZĄDZANIE II stopień - 480 godzin  praktyk  - 240 na II semestrze oraz 240 na IV semestrze

 

Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2016/2017

 • ADMINISTRACJA I stopień - 360 godzin praktyk przewidzianych w programie studiów  - należy rozliczyć do szóstego semestru
 • PRAWO URZĘDNICZE I stopień - 360 godzin praktyk – 180 godzin na II semestrze oraz 180 godzin na IV semestrze
 • PEDAGOGIKA I stopień - 150 godzin praktyk   na semestrze VI
 • PEDAGOGIKA II stopień - 360 godzin praktyk na IV semestrze
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I stopień - 360 godzin praktyk na VI semestrze
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE II stopień - 240 godzin praktyk na IV semestrze
 • ZARZĄDZANIE I stopień - 180 godzin  praktyk na VI semestrze
 • ZARZĄDZANIE II stopień - 480 godzin  praktyk  - 240 na II semestrze oraz 240 na IV semestrze

 

Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2017/2018 oraz w roku akademickim 2018/2019

 • ADMINISTRACJA I stopień - 360 godzin praktyk przewidzianych w programie studiów - należy rozliczyć do szóstego semestru
 • PRAWO URZĘDNICZE I stopień - 360 godzin praktyk - 180 godzin na II semestrze oraz 180 godzin na IV semestrze
 • PEDAGOGIKA I stopień - 150 godzin praktyk   na semestrze VI
 • PEDAGOGIKA II stopień - 330 godzin praktyk na IV semestrze
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I stopień - 180 godzin praktyk na VI semestrze
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I stopień - 360 godzin praktyk  na IV semestrze
 • ZARZĄDZANIE I stopień - 180 godzin  praktyk na VI semestrze
 • ZARZĄDZANIE II stopień - 390 godzin praktyk - 150 godzin  na III semestrze oraz 240 na IV semestrze

Poniżej przedstawiamy procedurę związaną z realizacją zawodowej praktyki studenckiej oraz wzory dokumentów niezbędnych do jej zaliczenia.

Na początku student powinien zapoznać się z regulaminem praktyk oraz programem praktyk zawodowych na studiowanych kierunku i specjalności. Informacje te znajdują się na stronie internetowej Uczelni w zakładce STUDENCI  I SŁUCHACZE, następnie PRAKTYKI ZAWODOWE

 

PRAKTYKI MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ W FORMIE:

 • zorganizowanej przez Wydział – student korzysta z przygotowanej przez Uczelnię oferty praktyk wynikającej z zawartych umów – lista znajduje się na stronie internetowej Uczelni w zakładce Biuro Karier,
 • zorganizowanej indywidualnie – student samodzielnie organizuje praktykę i inicjuje podpisanie porozumienia z Instytucją, a Wydział sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem praktyki,
 • zatrudnienia na stanowisku zgodnym z wymaganiami programu praktyk na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • stażu lub wolontariatu, jeżeli ich charakter jest zgodny z wymaganiami programu praktyk,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami programu praktyk.

 

PRAKTYKA NA PODSTAWIE PRACY ZAWODOWEJ/ WŁASNEJ DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ/  WOLONTARIATU/ STAŻU        

Student składa  następujące dokumenty :

 • wniosek o zaliczenie praktyk oraz oświadczenie,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu (ze wskazaniem od kiedy i na jakim stanowisku jest zatrudniony),
 • zakres obowiązków.

Zakres obowiązków oraz miejsce zatrudnienia muszą  być zgodne z  programem praktyk na danym kierunku studiów.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku odbycia pracy zawodowej i oświadczenie

Komplet dokumentów należy złożyć w Dziekanacie Uczelni bądź bezpośrednio do Wydziałowego Opiekuna Praktyk.

Decyzję o zaliczeniu praktyki studenckiej podejmuje Dziekan w porozumieniu z Wydziałowym Opiekunem Praktyk Studenckich.

Informacja o zaliczeniu/niezaliczeniu praktyki zostaje podana poprzez ogłoszenie w Wirtualnym Dziekanacie.

 

PRAKTYKA ODBYTA W WYBRANEJ PLACÓWCE

Student, po wybraniu placówki oraz zrealizowaniu warunków formalnych (przedstawienie programu praktyk, podpisanie porozumienia z placówką) realizuje praktyki zgodnie z kierunkiem i specjalnością realizowaną na studiach.

W przypadku chęci odbywania praktyki zawodowej w placówce, z którą Uczelnia nie ma podpisanej umowy, w celu przygotowanie porozumienia w sprawie przyjęcia studenta na praktykę/ umowy o organizację studenckich praktyk zawodowych na adres poczty elektronicznej Wydziałowego Opiekuna Praktyk, Beaty Zawadki, b.zawadka@wsge.edu.pl należy przesłać dane studenta oraz placówki (z uwzględnieniem dokładnego adresu oraz wskazaniem kierownictwa wybranej placówki).

 

Student dokumentuje odbycie praktyk w dzienniczku praktyk. Kompletność dokumentów - dzienniczek praktyk i załączniki (stanowią załączniki do Regulaminu zawodowych praktyk studenckich):

 

 • dla kierunku "pedagogika"

Załącznik A

Dzienniczek praktyk

dla wszystkich specjalności

Załącznik B

Ocena końcowa zaliczenia praktyki pedagogicznej obserwacyjnej w placówce oświatowej

dla specjalności nauczycielskiej

Załącznik C

Ocena końcowa zaliczenia praktyki pedagogicznej  przedmiotowo-metodycznej w placówce oświatowej

dla specjalności nauczycielskiej

Załącznik D

Przykładowy konspekt zajęć

dla specjalności nauczycielskiej

Załącznik E 1

Przykładowy arkusz  obserwacji zajęć

dla specjalności nauczycielskiej

Załącznik E 2

Przykładowy arkusz  obserwacji zajęć

dla innych specjalności

Załącznik F

Ocena końcowa zaliczenia studenckiej praktyki zawodowej

dla innych specjalności

Załącznik G

Sprawozdanie studenta ze studenckiej praktyki zawodowej

dla wszystkich specjalności

 

 • dla pozostałych kierunków studiów

Załącznik A

Dzienniczek praktyk

Załącznik F

Ocena końcowa zaliczenia studenckiej  praktyki zawodowej

Załącznik G

Sprawozdanie studenta z studenckiej praktyki zawodowej

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.