+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Kandydaci

Kandydaci

Studia podyplomowe

OPIS STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej organizuje kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie Arteterapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej. Słuchacz nabędzie wiedzę z podstaw arteterapii w oparciu o wiedzę z zakresu pracy opiekuńczo -wychowawczej i resocjalizacyjnej. Zdobędzie umiejętność kierowania działaniami terapeutycznymi w szeroko rozumianej formie działań artystyczno-edukacyjnych. Bazując na zdobytej wiedzy i doświadczeniu będzie w stanie przewodzić sesji arteterapeutycznej oraz tworzyć projekty o podłożu rozwojowo-terapeutycznym wspomagającym działania profilaktyczne, rehabilitacyjne i wychowawcze dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Po przeprowadzonej diagnostyce będzie mógł świadomie i celowo dobrać środki do działań terapeutycznych. Zapozna się z metodami  i szkołami psychoterapii, elementami psychiatrii klinicznej i psychopatologii. Poszerzy wiedzę z zakresu wykorzystania muzyki, tańca, dramy oraz sztuk plastycznych w procesie terapeutycznym. Pobudzi własną kreatywność oraz myślenie. Nabędzie podstawową wiedzę z zakresu historii sztuki, jak również wykorzystania środków multimedialnych w obszarze terapii. 

Studia trwają 3 semestry, zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym, piątek sobota.

Większość zajęć jest prowadzona metodą w formie treningów i warsztatów.

Program obejmuje 360 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów 60 h praktyk i/lub udział   w warsztacie twórczym wyjazdowym.

 

 

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Studia podyplomowe z Arteterapii przeznaczone są dla absolwentów studiów I i II stopnia z zakresu pedagogiki, psychologii, muzyki, sztuk plastycznych, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa i filologii.

Adresowane są także do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, terapeutycznych, pracowników placówek kulturalno – oświatowych oraz dla osób pragnących pracować w takich placówkach

 

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Arteterapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej otrzymanie kwalifikacji do prowadzenia terapii w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Zakładach Poprawczych, Domach Dziecka i innych placówkach o działaniach opiekuńczo-wychowawczych
i resocjalizacyjnych. W myśl aktów prawnych:

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami. Dziennik Ustaw. 2011, nr. 151, poz. 896, poz. 102.  Absolwent zyska kwalifikacje do zajmowania stanowiska arteterapeuty. 

Zawód autoterapeuty został ujęty pod numerem 323013 według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145)

 

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ:

 1. Kwalifikacje do prowadzenia terapii w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Zakładach Poprawczych, Domach Dziecka i innych placówkach o działaniach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych
 2. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (poz. 1861, z późn. zm.).

Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna trwają 3 semestry (350 godzin zajęć i 120 godzin praktyki) mają charakter kwalifikacyjny.

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w umiejętność prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia zachowania. Ukończenie studiów pozwoli na zdobycie kompetencji pozwalających na stwarzanie optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających specjalne potrzeby edukacyjne. Absolwenci będą również w stanie rozpoznawać zaburzenia i dysfunkcje rozwojowe, które mogą być przyczyną trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych. Studia wyposażą absolwentów w zdolność planowania procesu wychowawczo-terapeutycznego, diagnozowania indywidualnych możliwości dziecka oraz wskazywania jego możliwości edukacyjnych.

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji, warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej.

Adresaci studiów podyplomowych

Adresatami studiów podyplomowych są przede wszystkim nauczyciele pracujący w przedszkolach i szkołach, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, posiadających pełne kwalifikacje zawodowe tj. dyplom ukończenie studiów wyższych (na poziomie I lub II stopnia oraz przygotowanie pedagogiczne.

 

Sylwetka absolwenta

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w zakresie terapii pedagogicznej z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi m.in. do:

 • prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów,
 • prowadzenia klas terapeutycznych,
 • rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych, planowania procesu wychowawczo-terapeutycznego, diagnozowania indywidualnych możliwości dziecka oraz wskazywania jego możliwości edukacyjnych.

Absolwenci mają możliwość podjęcia zatrudnienia w różnego typu placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych udzielających wsparcia dzieciom i młodzieży, takich jak np. przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki rehabilitacji dziennej i inne placówki ogólnodostępne, integracyjne i specjalne.

Ukończenie studiów daje kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017, poz. 1643) oraz na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty, a także Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131). 

OPIS STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej organizuje kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie Arteterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz z dzieckiem o specjalnych potrzebach intelektualnych. Podczas studiów Słuchacz nabywa wiedzę z podstaw arteterapii w oparciu o wiedzę z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nabywa umiejętność kierowania działaniami terapeutycznymi w szerokorozumianej formie działań artystyczno-edukacyjnych. Bazując na zdobytej wiedzy i doświadczeniu jest w stanie przewodzić sesji arteterapeutycznej, stworzyć indywidualny plan działań terapeutycznych lub plan terapeutyczny dla grupy. Potrafi dostosować możliwości psychofizyczne pacjenta do działań terapeutycznych. Wspomaga, rewaliduje i rehabilituje poprzez terapię za pomocą działań twórczych.  Pobudza uczestnika terapii do twórczego i prawidłowego rozwoju, za pomocą doświadczania, kreowania i przeżywania. Toruje drogę do samopoznania i samoakceptacji.  Aktywizuje własną kreatywność oraz twórcze myślenie. Nabywa podstawową wiedzę z zakresu historii sztuki, jak również wykorzystania środków multimedialnych w obszarze terapii. 

 

Studia trwają 3 semestry, zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym, piątek sobota.

Większość zajęć jest prowadzona metodą w formie treningów i warsztatów.

Program obejmuje 360 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów 60 h praktyk i/lub udział   w warsztacie twórczym wyjazdowym.

 

 

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Studia podyplomowe z Arteterapii przeznaczone są dla absolwentów studiów i i II stopnia z zakresu pedagogiki, psychologii, muzyki, sztuk plastycznych, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa i filologii.

Adresowane są także do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, terapeutycznych, pracowników placówek kulturalno – oświatowych oraz dla osób pragnących pracować w takich placówkach

 

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Arteterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz z dzieckiem o specjalnych potrzebach intelektualnych. Pozwala na nabycie kwalifikacji do prowadzenia terapii w Szkołach Publicznych, Szkołach Prywatnych, Rehabilitacyjnych Zakładach Opieki Zdrowotnej, Specjalnych Ośrodkach Wychowawczych, Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych oraz innych placówkach działających w myśl u Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2011r. wskazującym upoważnienie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w którym wymienia się w ramach świadczeń gwarantowanych arteterapię jako rodzaj zajęć rehabilitacyjnych (paragraf 2 ust. 1 pkt.6) .

 

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ:

 1. Kwalifikacje do prowadzenia terapii w Szkołach Publicznych, Szkołach Prywatnych, Rehabilitacyjnych Zakładach Opieki Zdrowotnej, Specjalnych Ośrodkach Wychowawczych, Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych oraz innych placówkach
 2. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (poz. 1861, z późn. zm.).

OPIS STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej organizuje 3-semestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie Wczesne nauczanie języka angielskiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Celem kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego jest wyposażenie absolwentów w kompetencje metodyczne z zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego dostosowanych do nauki dzieci w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Słuchacze studiów podyplomowych będą doskonalić wiedzę i umiejętności psychologiczno-pedagogiczne niezbędne do pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i szkole podstawowej (klasy I-III).

 

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Oferta skierowana jest do nauczycieli i osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, chcących uzyskać przygotowanie metodyczne do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej. Słuchacze powinni legitymować się znajomością języka angielskiego w stopniu co najmniej średniozaawansowanym.

 

UWAGA: Osoby nieposiadające świadectwa potwierdzającego znajomość języka angielskiego uprawniającego do nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (dokumenty wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. [WYKAZ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH] mogą podjąć studia podyplomowe na podstawie testu kwalifikacyjnego potwierdzającego kompetencje językowe. 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu wczesnego nauczania języka obcego jest jednym z trzech warunków (do spełnienia jednocześnie), jakie należy spełnić aby uzyskać pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej.

Absolwent tych studiów zostanie wyposażony w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prowadzenia zajęć edukacyjnych z języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.

WSGE we współpracy z Szkołą Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim dla osób chętnych organizuje na zakończenie studiów Egzamin Cambridge English: First B2.

 

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ:

 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych (klasy I-III).
 2. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (poz. 1861, z późn. zm.).
 3. Dla chętnych, za dodatkową opłatą i po dodatkowym egzaminie: certyfikat Cambridge English: First B2.

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalenej im. Alcide De Gasperi w Józefowie organizuje 2-semestralne doskonalące studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych. Studia podyplomowe ukierunkowane są na zapoznanie słuchacza z aktualnym stanem prawnym z danego obszaru (nabycie właściwych kompetencji przez przyszłych i obecnych przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia,  jak i osób pracujących w instytucjach zamawiających), a także przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz wymianę informacji i doświadczeń z praktykami działającymi na rynku zamówień publicznych.

Program studiów łączy w sobie problematykę zamówień publicznych z innymi obszarami, takimi jak prawo gospodarcze, techniki negocjacyjne oraz analizą finansową.

 

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Adresatami studiów podyplomowych są wszyscy, którzy chcą uzyskać, uzupełnić lub zaktualizować wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną ze skomplikowanymi regulacjami prawno-ekonomicznymi zamówień publicznych, organizacji procesu wnioskowania i udzielania zamówień publicznych. Oferta przygotowana została w szczególności z myślą o obecnej i przyszłej kadrze zatrudnionej w organach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach i samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, spółkach Skarbu Państwa, uczelniach oraz innych podmiotach gospodarczych.

Studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych odpowiadają na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy. Studia realizowane są częściowo przy pomocy platformy e-learningowej, czyli przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

W trakcie studiów podyplomowych „Zamówienia publiczne” słuchacz uzyska i rozwinie m.in. wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie prawidłowego udzielania oraz skutecznego uzyskiwania zamówień publicznych, w szczególności niezbędne do podejmowania właściwych, adekwatnych do stanu faktycznego i prawnego, decyzji zarówno przed wszczęciem, w trakcie, jak i po zakończeniu postępowania.

Program studiów łączy problematykę zamówień publicznych z wiedzą z zakresu prawa (gospodarczego, budowlanego, finansów publicznych), zarządzania projektami oraz technik negocjacyjnych. Został on przygotowany tak, aby studia stanowiły element doskonalenia kompetencji słuchaczy, prowadzący do zwiększenia ich konkurencyjności na rynku pracy.

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalenej im. Alcide De Gasperi w Józefowie organizuje 2-semestralne studia podyplomowe w zakresie socjoterapii, zgodnie z założeniami Ministra Edukacji Narodowej dotyczącymi kwalifikacji do zajmowania stanowiska wychowawcy lub nauczyciela w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r.).

Studia podyplomowe w dziedzinie socjoterapii ukierunkowane są na rozwijanie wiedzy, a zwłaszcza praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych za pomocą różnych form, metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie. Studia te przygotowują absolwentów do diagnozowania niedostosowania społecznego i prowadzenia zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualnych) z dziećmi i młodzieżą z tzw. „grup ryzyka” (dzieci i młodzież wychowywana w rodzinach dysfunkcjonalnych, dzieci i młodzież z diagnozą zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania). Po studiach w WSGE nauczyciel i wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w warsztacie swojej pracy zawodowej będzie wykorzystywał metody wychowania resocjalizującego, metody pracy socjoterapeutycznej oraz elementy psychoterapii i terapii uzależnień. Większość zajęć ze względu na specyfikę studiów prowadzona jest metodami interaktywnymi w formie treningów i warsztatów. Wsparciem metodologicznym są wykłady i konwersatoria.

 

ADRESACI STUDIÓW

1. Osoby, które ukończyły studia wyższe (I lub II stopnia) na dowolnym kierunku i chcą uzyskać państwowe świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z socjoterapii.

2. Osoby, które ukończyły studia wyższe (I lub II stopnia) na dowolnym kierunku, oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne i chcą uzyskać państwowe świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z socjoterapii oraz dodatkowe kwalifikacje wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych lub młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

3. Osoby, które ukończyły studia wyższe (I lub II stopnia) na kierunku pedagogika o specjalnościach innych niż resocjalizacja lub socjoterapia i chcą uzyskać państwowe świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z socjoterapii oraz dodatkowe kwalifikacje wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych lub młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

4. Osoby, które ukończyły studia wyższe (I lub II stopnia) na kierunku pedagogika w specjalności wczesnoszkolnej lub przedszkolnej lub osoby, które ukończyły studia magisterskie na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem i posiadają przygotowanie pedagogiczne i chcą uzyskać państwowe świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z socjoterapii oraz dodatkowe kwalifikacje nauczyciela w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych lub socjoterapii.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

W trakcie studiów podyplomowych w zakresie „Socjoterapia” słuchacz uzyska wiedzę i rozwinie między innymi umiejętności i kompetencje:

1. umiejętność pracy z grupą w następujących zakresach:

 • rozumienia faz rozwoju grupy i jej dynamiki;
 • rozróżniania  ról w grupie;
 • prowadzenia grupy wg wypracowanego stylu ze świadomością jego wpływu na grupę;
 • elastycznego posługiwania się strukturami jako technikami pracy, adekwatne do procesu grupowego;

2. diagnozowanie obszarów zaburzeń dziecka oraz rozumienia zmian wynikających z tych zaburzeń;
3. przeprowadzanie analizy i diagnozy sytuacji dziecka w szerszym kontekście społecznym np.: szkolnym, rodzinnym (ujęcie systemowe) i planowanie oddziaływań z uwzględnieniem innych form pomocy (osoby i instytucje);

4. umiejętność organizowania sytuacji psychokorekcyjnych dla dziecka (grupy), w trakcie grupowych spotkań socjoterapeutycznych.

Absolwent studiów podyplomowych Socjoterapii w WSGE otrzyma:
1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

3. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie.

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalenej im. Alcide De Gasperi w Józefowie organizuje 2-semestralne studia podyplomowe z zarządzania oświatą. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą/placówką oświatową, przygotowanie wykwalifikowanej kadry menedżerskiej do pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach/placówkach oświatowych oraz doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej szkół, pracowników samorządowej i rządowej administracji oświatowej. Słuchacze otrzymają najnowszą wiedzę teoretyczną oraz nabędą praktyczne umiejętności niezbędne do kierowania instytucjami oświatowymi.

 

ADRESACI STUDIÓW

Studia są przeznaczone dla osób planujących ubieganie się o stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej, pracowników administracji oświatowej samorządowej i rządowej, dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu poszczególnych funkcji zarządzania szkołą oraz zasobami ludzkimi. Absolwent studiów podyplomowych będzie dysponował wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu kierowania placówką oświatową i personelem oraz posiadał umiejętności w zakresie sprawnej organizacji pracy w szkole.

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalenej im. Alcide De Gasperi w Józefowie organizuje 2-semestralne studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi. Studia podyplomowe kształcą przyszłych menedżerów i ekspertów zajmujących się efektywnym pozyskiwaniem i wykorzystaniem zasobów pracy w organizacjach. Nabyta wiedza specjalistyczna umożliwi absolwentowi specjalizacji zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie:

 • rekrutowania, doboru personelu i optymalizowania zatrudnienia,
 • konstruowania systemów oceniania i wynagradzania pracowników,
 • negocjowania warunków pracy i rozwiązywania konfliktów,
 • programowania szkoleń zawodowych i kształtowania karier,
 • ochrony socjalnej,
 • monitorowania i analizy rynku pracy,
 • przeprowadzania rekrutacji pracowników,
 • wykorzystywania wewnętrznego public relations dla celów polityki kadrowej,
 • znajomości zasad działania jednostek gospodarczych prowadzących handel zagraniczny i funkcjonowania polskich placówek gospodarczych za granicą,
 • przygotowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe skierowane są do przyszłych menedżerów i ekspertów zajmujących się efektywnym pozyskiwaniem i wykorzystaniem zasobów pracy w organizacjach.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia podyplomowe kształcą przyszłych menedżerów i ekspertów zajmujących się efektywnym pozyskiwaniem i wykorzystaniem zasobów pracy w organizacjach.

Absolwenci będą przygotowani do zatrudnienia m.in.

 • w działach personalnych różnego rodzaju firm, gdzie zajmować się będą zatrudnianiem nowych pracowników, analizą efektywności struktur firmy, budowaniem systemów motywacyjnych dla pracowników i doradzaniem w bieżącym zarządzaniu menedżerom średniego i najwyższego szczebla,
 • w firmach międzynarodowych, zajmując się zarządzaniem w wielokulturowych zespołach ludzi,
 • w agencjach konsultingowych, doradzając, jak optymalnie wykorzystać potencjał zatrudnionych w firmie pracowników oraz analizując trendy na rynku pracy,
 • w biurach pracy, doradzając osobom szukającym pracy czy chcącym się przekwalifikować,
 • w instytucjach publicznych, samorządowych i pozarządowych na stanowiskach konsultanta do spraw personalnych,
 • w związkach zawodowych jako doradca prowadzący negocjacje z pracodawcami, opiniujący decyzje zarządów firm.

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalenej im. Alcide De Gasperi w Józefowie organizuje 2-semestralne studia podyplomowe z bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem studiów jest pogłębienie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. w świetle obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. (Dz. U 2004 r. nr 246, poz. 2468) w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy zostaną zapoznani z najnowszymi przepisami regulującymi prawo ochrony pracy i zasadami bezpieczeństwa pracy i ratownictwa medycznego, bezpieczeństwa pożarowego zakładu pracy oraz podniosą swoje kompetencje i kwalifikacje z zakresu psychologii i ergonomii pracy, reagowania podczas wypadków przy pracy, chorób zawodowych i ich profilaktyki czy metodyki pracy i dydaktyki szkoleń pracowników w zakresie BHP.

Zajęcia prowadzone będą przez praktyków - specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie przedmiotów prowadzonych w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykładowcy są doświadczonymi trenerami posiadającymi rzetelną wiedzę i bardzo dobry kontakt z uczestnikami studiów

 

ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, którzy chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Adresatem studiów są zarówno osoby pracujące w służbie BHP, jak i osoby spoza branży, chcące uzyskać nową specjalność zawodową.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci Studiów są przygotowani do pracy w służbach bhp przedsiębiorstw, w firmach świadczących usługi w zakresie bhp oraz ośrodkach szkoleniowych kształcących w tej dziedzinie. Mogą być zatrudnieni w służbach bhp wszystkich sektorów gospodarki: m.in. szkolnictwie, służbie zdrowia, służbach mundurowych, administracji państwowej oraz samorządach terytorialnych. Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, rodzajów i stopni, którzy chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ukończenie Studiów, potwierdzone świadectwem WSGE w Józefowie, daje uprawnienia do wykonywania zawodu starszego inspektora i specjalisty ds. bhp oraz zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach bhp zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie służby bhp z dnia 2 września 1997 r. oraz z dnia 2 listopada 2004 r.

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalenej im. Alcide De Gasperi w Józefowie organizuje 2-semestralne studia podyplomowe z administrowania bezpieczeństwem informacji. Celem studiów jest kształcenie osób, przygotowujących się do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922) oraz od 25 maja 2018 r. rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgodnie z art. 36a ustawy o ochronie danych osobowych do zadań administratora bezpieczeństwa informacji należy:

1) „zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:

a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,

b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,

c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;

2) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-4a i 7”.

Zajęcia prowadzą wykładowcy z doświadczeniem w zakresie ochrony danych osobowych, menedżerskim, audytorskim i pedagogicznym, profesjonalnie przygotowani w zakresie technik prowadzenia szkoleń, wykładów oraz warsztatów.

 

ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane są głównie do osób zajmujących się szeroko rozumianą problematyką ochrony informacji, w tym biznesowych i danych osobowych we wszystkich sektorach gospodarki (pracownicy przedsiębiorstw i firm, administracji państwowej i samorządowej).

Studia skierowane są do osób z wyższym wykształceniem po ukończonych studiach I lub II stopnia.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał wiedzę z zakresu obowiązujących i wprowadzanych reformą Unii Europejskiej rozwiązań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych w biznesie oraz wiedzę i umiejętności z zakresu gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych.

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalenej im. Alcide De Gasperi w Józefowie organizuje 2-semestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe z edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Celem nadrzędnym studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli i wychowawców do pracy rewalidacyjnej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie poprzez uzyskanie przez nich kwalifikacji z zakresu oligofrenopedagogiki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, jak również Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin studiów spełniają wszystkie wymagania dotyczące kształcenia nauczycieli na studiach podyplomowych.

Słuchacze będą posiadali kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ponadto słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną w różnym stopniu, od lekkiego do głębokiego.

 

ADRESACI STUDIÓW

Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające ukończone studia wyższe, co najmniej na poziomie wyższych studiów I stopnia (licencjackich) w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub w zakresie psychologii (jednocześnie posiadające przygotowanie pedagogiczne).

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów zdobędzie przygotowanie  do pracy w różnych formach edukacji (jako nauczyciel wspomagający) i rehabilitacji osób  z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia (upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym,  znacznym i głębokim, jak też ze sprzężoną niepełnosprawnością) oraz w instytucjach wspierających tę edukację i rehabilitację. Będzie posiadał uprawnienia do pracy

Absolwent przygotowany będzie do pracy w placówkach (oddziałach) kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego oraz instytucjach opieki całkowitej (np. internatach specjalnych ośrodków) i częściowej (np. warsztatach terapii zajęciowej), domach pomocy społecznej, placówkach dziennego pobytu i innych ośrodkach rewalidacyjnych.

OPIS KIERUNKU

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalenej im. Alcide De Gasperi w Józefowie organizuje 2-semestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wczesne wspomaganie rozwoju to zespół wielokierunkowych oddziaływań skierowanych na dziecko, co do którego zdiagnozowano lub podejrzewa się nieprawidłowości rozwojowe. Zakres oddziaływań obejmuje również rodzinę dziecka. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu wczesnej, wielospecjalistycznej diagnozy stanu dziecka, którego rozwój przebiega nieprawidłowo, wielospecjalistycznej terapii nastawionej na potrzeby dziecka. Zajęcia prowadzą wykładowcy z doświadczeniem pedagogicznym i psychologicznym.

 

ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane są do osób z przygotowaniem pedagogicznym posiadającymi ukończone:

studia magisterskie na kierunku psychologia,
studia wyższe na kierunku pedagogika,
studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna,
studia wyższe w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej lub terapii pedagogicznej,
posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-logopedy.
 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz. 426) będzie posiadał kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

OPIS KIERUNKU

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie organizuje 2-semestralne studia podyplomowe w zakresie Diagnoza i terapia autyzmu, zgodnie z założeniami Ministra Edukacji Narodowej dotyczącymi kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela kształcenia specjalnego, nauczyciela wspomagającego lub nauczyciela asystenta (Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym).

Studia podyplomowe w dziedzinie diagnozy i terapii autyzmu ukierunkowane są na rozwijanie wiedzy, a zwłaszcza praktycznych umiejętności specjalistycznych i odziaływań rewalidacyjnych oraz rehabilitacyjnych za pomocą różnych form, metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą dotkniętych objawami spektrum autyzmu włącznie z jednostkami Aspergera. Studia te przygotowują absolwentów do diagnozowania objawów autyzmu i prowadzenia zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualnych) z dziećmi i młodzieżą objętych w instytucjach oświatowo – opiekuńczych lub w formach indywidualnych kształceniem specjalnym. Po studiach w WSGE nauczyciel i wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach swojej pracy zawodowej będzie wykorzystywał metody oddziaływań terapeutycznych, rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych. Będzie także przygotowany do prowadzenia zajęć wyrównawczych oraz korekcyjno – kompensacyjnych. Większość zajęć ze względu na specyfikę studiów prowadzona jest metodami interaktywnymi w formie treningów i warsztatów. Wsparciem metodologicznym są wykłady i konwersatoria.

 

ADRESACI STUDIÓW

 1. Osoby, które ukończyły studia wyższe (I lub II stopnia) na kierunku pedagogika, psychologia lub pedagogika specjalna i chcą uzyskać państwowe świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie diagnozy i terapii autyzmu.
 2. Osoby, które ukończyły studia wyższe (I lub II stopnia) na dowolnym kierunku, oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne i chcą uzyskać państwowe świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie diagnozy i terapii autyzmu oraz dodatkowe kwalifikacje nauczyciele kształcenia specjalnego, nauczyciela wspomagającego lub asystenta nauczyciela w placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych.
 3. Osoby, które ukończyły studia wyższe (I lub II stopnia) na kierunku pedagogika w specjalności wczesnoszkolnej lub przedszkolnej lub osoby, które ukończyły studia magisterskie na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem i posiadają przygotowanie pedagogiczne i chcą uzyskać państwowe świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie diagnozy i terapii autyzmu oraz dodatkowe kwalifikacje nauczyciele kształcenia specjalnego, nauczyciela wspomagającego lub asystenta nauczyciela w placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

W trakcie studiów podyplomowych słuchacz uzyska wiedzę i rozwinie między innymi umiejętności i kompetencje:

 1. umiejętność pracy terapeutycznej, rewalidacyjnej i rehabilitacyjnej w następujących zakresach:

- rozumienia faz rozwoju dziecka na poszczególnych etapach rozwoju;

- wstępnego określania dysfunkcji, braków rozwojowych lub niepełnosprawności intelektualnej;

- działań dokumentacyjno – organizacyjnych pozwalających na skierowanie dziecka do poradni psychologiczno – pedagogicznej celem uzyskania orzeczenia o potrzebie i zakresie kształcenia specjalnego.

 1. diagnozowanie obszarów zaburzeń dziecka oraz rozumienia zmian wynikających z tych zaburzeń.
 2. przeprowadzanie analizy i diagnozy sytuacji dziecka w szerszym kontekście i uwarunkowaniach sytuacyjnych oraz rodzinnych.
 3. umiejętność organizowania sytuacji psychokorekcyjnych, terapeutycznych, rewalidacyjnych oraz rehabilitacyjnych dla dziecka w warunkach placówki oświatowej, specjalnej placówki opiekuńczo – wychowawczej lub w warunkach domowych.

Absolwent studiów podyplomowych otrzyma:

 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela kształcenia specjalnego, nauczyciela wspomagającego lub asystenta nauczyciela w placówkach oświatowych lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych
 2. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.