Zapraszamy do udziału w wewnętrznej konferencji naukowej pt.

Dylematy współczesnego świata. Wybrane zagadnienia”

organizowanej przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Obrady zaplanowane są na 30 marca 2021 w godzinach 12.30-15.30

Konferencja zaplanowana jest w ramach obchodów Dnia Nauki Polskiej przypadających w tym roku w czasie sesji.

Celem konferencji jest przegląd edukacyjnych, politycznych i społecznych dylematów dzisiejszego świata m.in. poprzez krytyczną analizę sytuacji społeczno-gospodarczej, otoczenia organizacyjno-prawnego czy środków masowego przekazu. Z tego względu należy zwrócić szczególną uwagę na bieżące wydarzenia mające wpływ na sytuację krajową i międzynarodową, takie jak pandemia koronawirusa, masowa migracja ludzi, zmiany klimatyczne, przemoc oraz nierówności majątkowe i społeczne.

Interdyscyplinarna konferencja ma na celu pobudzić dyskusję naukową jest skierowana do wszystkich pracowników WSGE zarówno etatowych, jak i związanych z Uczelnią umową cywilnoprawną z różnych dziedzin nauk społecznych i humanistycznych zainteresowanych proponowaną tematyką konferencji. Jak co roku Konferencja ta ma celu integrowanie i poszerzanie relacji koleżeńskich pracowników badawczo-dydaktycznych naszej uczelni, poprzez wymianę opinii, poglądów i doświadczeń. Dodatkowym celem jest także nawiązywanie wspólnych inicjatyw naukowo-badawczych

Tematy wiodące:

  • Współczesne bariery i przyszłe horyzonty wobec społeczeństwa dotkniętego pandemią.
  • Dylematy i współczesne wyzwania edukacyjne
  • Dylematy i współczesne wyzwania w polityce i administracji
  • Dylematy i współczesne wyzwania w bezpieczeństwie
  • Dylematy i współczesne wyzwania w zarządzaniu
  • Dylematy i współczesne wyzwania humanistyczne i społeczne

Teksty doi Artykuły pokonferencyjne opublikowane zostaną w publikacji w wydawnictwie znajdującym się na liście ministerialnej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Tematy wystąpień i artykułów powinny być powiązane z obszarami tematycznymi prowadzonych w Uczelni zajęć.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: ZGŁOSZENIE 

Zgłoszenia należy dokonać do końca lutego 2021 r.

Komitet Organizacyjny:

Dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE

Dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel, prof. WSGE

Dr Iwona Florek

Mgr Artur Banaszak

Skip to content