Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„SZTUCZNA INTELIGENCJA A PRZYSZŁOŚĆ (PRAW) CZŁOWIEKA

11 czerwca 2021

Mam zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję Naukową „SZTUCZNA INTELIGENCJA A PRZYSZŁOŚĆ (PRAW) CZŁOWIEKA”, która odbędzie się 11 czerwca 2021 roku.

Postęp techniczny i technologiczny jaki ma miejsce od połowy XX wieku doprowadził do daleko idących zmian nie tylko mentalnościowych, ale przede wszystkim w strukturze organizacji społeczeństwa i pracy człowieka. Fizyczny wysiłek i intelektualne spekulacje są zastępowane przez systemy i maszyny, które naśladują ludzką inteligencję. Ta sytuacja rodzi jednak wiele ontologicznych i etycznych pytań, w tym: jakie jest miejsce człowieka w sztucznej inteligencji, jak będą wyglądały prawa człowieka w wirtualnym świecie, jaki powinien być system kontroli na przestrzeganiem i naruszaniem praw człowieka, jak mają wyglądać relacje międzyludzkie, i w końcu jak będą wyglądały przepisy prawne regulujące stosunki międzyludzkie w społeczeństwie cyfrowym. Celem konferencji jest dyskusja nad tym kształtem nowego społeczeństwa określanego jako posthumanity, a powstającym na bazie nowoczesnej filozofii, informatyki i biotechnologii. W tej perspektywie jawi się kwestia postczłowieka i jego nowej charakterystyki, tj. brak starzenia się, odporność na choroby, możliwość kontrolowania własnych potrzeb i emocji czy ulepszone zmysły.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: www.hrc.edu.pl

Z poważaniem

Prof. WSGE dr hab. Magdalena Sitek

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Organizator:

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

Milton Friedman University in Budapest  (Węgry)

Partnerzy:

  • Uniwersytet 'Aldo Moro’ w Bari (Włochy)
  • CEDICLO, Międzywydziałowe Centrum Uniwersytetu w Bari (Włochy)
  • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji
  • Uniwersytet w Walencji (Hiszpania)
  • Uniwersytet Jaume I w Castellon De La Plana (Hiszpania)
  • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Wraszawie
  • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Prawa i Administracji
  • Uniwersytet Śródziemnomorski w Tiranie (Albania)
  • Narodowy Uniwersytet Rolniczny w Sumach (Ukraina)

Proponowane panele tematyczne:

Panel I: Cyberspołeczność między anarchią a praworządnością

Rozdział pomiędzy światem realnym a wirtualnym stopniowo ulega zatarciu. Aktywność człowieka, a także organów publicznych, w tym państwa, przenosi się do świata wirtualnego. W ten sposób powstaje cyberspołeczność. Z tej perspektywy konieczne jest prowadzenie dyskusji nad kształtem demokracji w cyberprzestrzeni, kontroli zachowań człowieka i organów władzy publicznej, nad funkcją państwa i organizacji międzynarodowych. W dalszej kolejności uwidacznia się problem treści poszczególnych praw człowieka w zderzeniu się ze sztuczną inteligencją. Współcześnie przeciętny człowiek, ale również i organy władzy publicznej podejmują decyzje w oparciu o dane, które dostarcza im sztuczna inteligencja. Proces ten uwidacznia się również obszarze podejmowania decyzji o działaniach zbrojnych. Stąd ważnym elementem publicznej dyskusji są zmiany jakie zachodzą w obszarze prawa pod wpływem sztucznej Inteligencji.

Panel II: Bezpieczeństwo człowieka w społeczeństwie nowych technologii i sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja, podobnie jak inne przełomowe technologie w przeszłości, zmienia życie współczesnego człowieka i poczucie jego bezpieczeństwa. Trwająca obecnie rewolucja technologiczna oraz szerokie możliwości zastosowania nowych technologii przyczyniają się do powstania zmian w wielu dziedzinach życia społecznego, kulturowego, ekonomicznego i prawnego, które związane są na przykład: ze zmianami w stylu życia, wartościami i potrzebami człowieka, komunikacją, edukacją, nowymi cyfrowymi kompetencjami, produktywnością ekonomiczną, cyfrowym kapitalizmem, cyberkulturą, prawami socjalnymi i nową legislacją dotyczącą chociażby ochrony prywatności i dostępu do informacji. Poznanie i scharakteryzowanie tych kwestii jest kluczowe dla poznania i zrozumienia nowej cyfrowej rzeczywistości społecznej, a także do określenia szans, wyzwań i zagrożeń IV rewolucji przemysłowej.

Panel III: Biotechnologia i biomedycyna jako determinanty treści praw człowieka

W perspektywie szybkiego postępu w biologii i medycynie, należy mieć na uwadze konieczność poszanowania istoty ludzkiej, zarówno jako jednostki, jak i przedstawiciela gatunku ludzkiego, gdyż niewłaściwe wykorzystanie biologii i medycyny może zagrażać godności ludzkiej. To idea, która przyświecała przygotowaniu „Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej Wobec Zastosowań Biologii i Medycyny: Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie” w 1996. Biotechnologia i biomedycyna kreuje nowe problemy o dużym ładunku moralnym, do których należy zaliczyć: klonowanie ludzi, badania prenatalne, leczenie przez Internet, eutanazja, zapłodnienie in vitro. Przede wszystkim jednak współcześnie najwięcej emocji budzi możliwość kontroli nad badaniami biomedycznymi i rozwojem inżynierii genetycznej.

Panel IV: Ochrona środowiska jako determinant treści praw człowieka

Ochrona środowiska pojawiła się w latach 60-tych jako powszechny problem społeczny. W ciągu ostatnich dwóch dekad, gdy rozprzestrzeniła się wiedza na temat transgranicznych i globalnych problemów środowiskowych, związanych także z dynamicznym rozwojem nowych technologii i ich szerokim wykorzystaniem, powodującym znaczące zanieczyszczenie środowiska i trudności z utylizacją odpadów, społeczeństwo zaczęło poszukiwać szeroko zakrojonych działań zapobiegawczych i zaradczych, aby zapewnić warunki środowiskowe sprzyjające życiu i dobrobytowi ludzi, szczególnie w perspektywie stale zwiększającej się populacji świata i średniej długości życia. Współcześnie oczy świata zwrócone są na niszczenie obszarów leśnych między innymi w Amazonii. Ochrona środowiska nie jest już problemem jednego narodu. Jest to problem globalny, istotny dla funkcjonowania i przetrwania cyberspołeczeństwa. Dyskusji i przemyślenia wymaga znalezienie sposobu na wyżywienie rosnącej populacji ludzkości, w tym ograniczenie produkcji i spożycia mięsa, a także zaspokojenie zapotrzebowania na wodę pitną oraz energię. Cyberprzestrzeń jest najwłaściwszym miejscem na kształtowanie poglądów i zachowań ludzi, w celu uratowania ich naturalnego miejsca egzystencji.

WIĘCEJ O KONFERENCJI – STRONA INTERNTOWA KONFERENCJI

ZGŁOSZENIA – FORMULARZ

Kontakt do Komitetu Organizacyjnego:

dr Iwona Florek – iwona@wsge.edu.pl

Skip to content