Informujemy, iż w ramach Drugiej Ogólnopolskiej Konferencji Pedagogicznej z cyklu   „Dziecko i rodzina”   – Funkcjonowanie dziecka we współczesnym świecie. Współpraca z rodziną. Wyzwania, zagrożenia, perspektywy, zorganizowany będzie bezpłatny WARSZTAT – „Cyberzaburzenia-cyberuzależnienia  w dobie pandemii. Zjawisko-uwarunkowania-diagnoza – terapia”.

Data: 27 kwietnia 2021

Godz. 12:00 – 13:00

Forma: on-line

Prowadzący: prof. Mariusz Jędrzejko: Centrum Profilaktyki Społecznej

Aby wziąc udział w warszatacie konieczne jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularz: FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

Obowiązuje limit zgłoszeń (90 osób) PROGRAM KONFERENCJI

Program do pobrania w formacie PDF

10:00-10:30 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

LINK do sesji w MS Teams

Dr hab. Sitek Magdalena – prof. nadzw, Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW Prorektor ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr Aleksandra Lukasek, adiunkt Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

10:30 -11:55 sesja plenarna

Prof. dr hab. Marian Nowak, Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II „Uspołecznienie dziecka w rodzinie i przez rodzinę”

Prof. dr hab. Maciej Rzewuski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski„Status procesowy małoletniego w postępowaniu cywilnym”

Prof. dr hab. Jolanta Łodzińska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie, Instytut Nauk Socjologicznych „Rodzina w dobie przemian społecznych XX I XXI w”

Prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko Centrum Profilaktyki Społecznej „Psychospołeczne skutki pandemii. Czy tracimy cale pokolenie?

12:00 -13:00

WARSZTAT

Cyberzaburzenia-cyberuzależnienia w dobie pandemii. Zjawisko-uwarunkowania-diagnoza-terapia”

13:00-15:00

Sesja I: Sytuacje trudne dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej i resocjalizacyjnej

Prowadzenie: dr Aleksandra Lukasek

LINK do sesji w MS Teams

Dr hab. Magdalena Rzewuska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Postępowanie w sprawie o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej”

Dr hab. Anna Gołębiowska, Szkoła Główna Służby Pożarniczej „Bezpieczeństwo dziecka poczętego w polskim prawodawstwie”

Prof. dr hab. Paweł Sitek, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna „Nadużycie instytucji alimentacji przez pełnoletnie dziecko – studium przypadku”

Dr Tomasz Wierzchowski, Wydział Humanistyczny AGH im. S. Staszica w Krakowie „Informacja a dziecko. Perspektywa wiktymologiczna”.

Dr Justyna Kurtyka Chałas, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Rodzicielstwo obecności w dobie pandemii – ujęcie teoretyczne

Dr Kamil Miszewski, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie Resocjalizacja czy kontrola? Jaki jest cel programu wzajemnych kontaktów seksualnych pomiędzy skazanymi kobietami i mężczyznami w hiszpańskim więzieniu „Topas”?

Dr Leszek Goździewski, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi

w Józefowie „Alienacja jednostki na podłożu deficytów emocjonalnych jako produkt współczesności”

Dr Katarzyna Korona Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, „Funkcjonowanie nieletnich w ośrodku kuratorskim”

Dr Stanisława Nazaruk, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II „Rodzinne przygotowanie dziecka do pełnienia roli ucznia”

Dr Anna Strumińska Doktór, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. I. Mościckiego w Ciechanowie „Rola szkoły w przeciwdziałaniu dyskomfortu funkcjonowania w grupie rówieśniczej”

Dr Lukasek Aleksandra, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi

w Józefowie „Mediacja w szkole i placówce opiekuńczo- wychowawczej – droga do porozumienia”

13:00-15:00

Sesja II:E- dziecko, e-rodzina, „Świadomy rodzic, bezpieczne dziecko”

Prowadzenie: dr hab. Prof. WSGE Małgorzata Such-Pyrgiel

LINK do sesji w MS Teams

Dr Waldemar Grądzki, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi

w Józefowie Portal edukacyjny szansą rozwoju zdalnej edukacji”

Dr Magdalena Wałachowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej „Edukacja zdalna – sytuacja trudna dla ucznia ze spektrum zaburzeń autystycznych i jego rodziny”

Dr Wioletta Wróbel Delegacz, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie „Cyberprzestrzeń jako zagrożenie dla funkcjonowania rodziny”

Dr Alina Gut, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie „Dydaktyczny i wychowawczy potencjał mass mediów w perspektywie pedagogiki medialnej”

Mgr Karolina Sygulska, Uniwersytet Gdański „Rola edukacji wobec zachodzących zmian technologicznych i cyfrowych”

Mgr Ewa Pudłowska, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie Zoom fatigue wśród nastolatków”

Mgr Artur Banaszak, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, „Zagubieni w sieci – uczeń, rodzice, nauczyciele (wyzwania, szanse, problemy)”

Mgr Jarosław Rutkowski, Uniwersytet Gdański, „Organizacje pozarządowe na rzecz dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w perspektywie wspólnoty lokalnej.

13:00-15:00

Sesja III: Edukacja włączająca – wyzwania dla dziecka i rodziny

Prowadzenie: dr Dariusz Sarzała

LINK do sesji w MS Teams

Dr Mirosława Brasławska-Haque, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie rozwijania kompetencji zawodowych nauczycieli edukacji włączającej

Dr Magdalena Malik, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu „(Nie)Pełnosprawność oswojona, czyli klasa szkolna jako zespół współpracy między szkołą a domem ucznia”

Dr Katarzyna Ferszt-Piłat, SOSW nr 2 w Otwocku „Gotowość do zmiany formy nauczania dzieci ze spektrum autyzmu”

Mgr Małgorzata Wielądek, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie „Integracja-idea i rzeczywistość”

Mgr Wioleta Wieczorek Płochocka, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie „Formy wsparcia dziecka i rodziny w edukacji włączającej”

Mgr Dorota Wodnicka, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie „Między integracją a wykluczeniem. Rodzina wobec niepełnosprawności bliskiej osoby

Mgr Sylwia Suchocka, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi

w Józefowie „Diagnozowanie logopedyczne uczniów w okresie pandemii”

Dr Joanna Marchel, Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Rodzinne przygotowanie dziecka do pełnienia roli ucznia”

Mgr Magdalena Słowik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski „Edukacja oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona zdalnie w opinii rodziców, uczniów i nauczycieli – pozytywne i negatywne aspekty e-edukacji oraz wynikające z niej zagrożenia i wnioski.”

Dr Dariusz Sarzała, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski „Cyberbullying w aspekcie profilaktyki i wychowania”

13.00-15.00

Sesja IV: Zarządzanie placówką oświatową w sytuacji kryzysowej

Prowadzenie: dr Aleksandra Szejniuk

LINK do sesji w MS Teams

Dr Izabella Grabowska-Lepczak, Szkoła Główna Służby Pożarniczej „Rola edukacji dla bezpieczeństwa w kształtowaniu świadomości dzieci i młodzieży’

Dr Marcin Mamiński, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie Rola samorządu terytorialnego w zarządzaniu placówkami edukacyjnymi w sytuacjach kryzysowych”

Dr Barbara Antczak, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie Marketing na rynku usług edukacyjnych”

Dr Karolina Walancik-Ryba, Akademia WSB „Bezpieczeństwo dziecka we współczesnej szkole. Unormowania prawne i rozwiązania organizacyjne”

Mgr Beata Jerzak, Gminny Żłobek w Dobrem, „Funkcjonowanie żłobka w czasie pandemii”

Mgr Beata Kozyra, Dwujęzyczna Szkoła Podst. im. A. Einsteina Zarządzanie placówką w sytuacji kryzysowej”

Mgr Magdalena Herda, Szkoła Podstawowa nr 312 w Warszawie „E– dziecko, e-rodzina, Świadomy rodzic, bezpieczne dziecko”; Sytuacje trudne dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej i resocjalizacyjnej; Zarządzanie placówką oświatową w sytuacji kryzysowej”

Dr Aleksandra Szejniuk, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie „Potrzeba szkolenia pracowników w nowoczesnych organizacjach”

15:05 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

LINK do sesji w MS Teams

Skip to content