INFORMACJA o zmianach w procedurze składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej studentom w semestrze letnim 2019/2020 z uwagi na działania podjęte w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

Z uwagi na działania podjęte w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, informujemy, iż wnioski dotyczące udzielania pomocy materialnej w semestrze letnim 2019/2020 powinny być dostarczane za pomocą poczty elektronicznej.

Adres e-mail do wysyłki uzupełnionych oraz podpisanych wniosków i załączników to stypendia.wsge@gmail.com. Oryginalne dokumenty wysyłamy pocztą tradycyjną zwykłą.

W razie pytań, wątpliwości lub niejasności, prosimy również o kontakt e-mail lub telefoniczny (Artur Banaszak – 602708071).

Przypominamy:

Wnioski na pomoc materialną w semestrze letnim mogą być składane od 1 do 31 marca 2020 roku.

1)      Stypendium Rektora – Załącznik nr 5

2)      Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (załącznik nr 1 z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności)

3)      Stypendium socjalne – załącznik nr 1 + dokumentacja potwierdzająca dochód.

– Jeśli student składał wniosek o przyznanie pomocy materialnej – stypendium socjalne w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 a jego lub jej sytuacja materialna rodziny nie uległa zmianie w porównaniu z  poprzednik okresem, to do wniosku dołączamy tyko własnoręcznie podpisane oświadczenie o następującej treści:

„ Ja, niżej podpisany ….., oświadczam, że mój stan rodzinny i finansowy nie uległ zmianie w stosunku do semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020. Wszystkie dokumenty dotyczące mojego dochodu oraz dochodów mojej rodziny zostały dołączone do wniosku złożonego w semestrze zimowym 2019/2020”.

– W przypadku zmian (zmiana sytuacji rodzinnej, zmiana w dochodzie – dochód uzyskany/utracony lub innych zmian mających wpływ na wyliczenie dochodu) prosimy o składanie dokumentów poświadczających zmiany.

– Osoby składające wniosek o stypendium pierwszy raz, winny wraz z wnioskiem (załącznik nr 1) dołączyć pełną dokumentację wskazaną w Regulaminie oraz załączniku do regulaminu (załącznik nr 2). Z uwagi na ograniczenia związane z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zalecamy elektroniczne składanie wniosków do urzędów i korzystanie z możliwości oferowanych nam przez e-administrację

4)      Zapomoga – załącznik nr 1 wraz z uzasadnieniem i dowodami na zaistnienie sytuacji losowej.

Pełna informacja, dokumenty do pobrania oraz kontakt do przedstawiciela komisji stypendialnej  dostępne są na uczelnianej stronie internetowej pod adresem: https://wsge.edu.pl/pl/stypendia.

Skip to content