Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej                            
„Wartości (chrześcijańskie) w społeczeństwie cyfrowym”
Różne wymiary współczesnych kryzysów wyzwaniem dla społeczeństwa cyfrowego

W dniu 4.04.2023 w murach WSGE w Józefowie obyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana „Wartości (chrześcijańskie) w społeczeństwie cyfrowym”. Różne wymiary współczesnych kryzysów wyzwaniem dla społeczeństwa cyfrowego, współorganizowana przez 5 jednostek naukowych: Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Menedżerską Akademię Nauk Stosowanych w Warszawie, pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Słowo wstępne wygłosili kolejno: gospodarz wydarzenia dr hab. Magdalena Sitek – Rektor WSGE, dr Tomasz Rzymkowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, prof. dr hab. Stanisław Wrzosek – Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz – Prorektor KUL, dr hab. Anna Fidelus – Prorektor UKSW, dr hab. Zbigniew Ciekanowski – Rektor MANS.

Wydarzenie przyciągnęło szerokie i interdyscyplinarne środowisko naukowców, w tym między innymi: socjologów, psychologów, filozofów, kulturoznawców, historyków, religioznawców, teologów, specjalistów z zakresu komunikacji i mediów, prawników, etyków, badaczy oraz wielu innych, którzy poruszyli najważniejsze aspekty wielowymiarowych kryzysów we współczesnym, polskim społeczeństwie cyfrowym. Podczas wydarzenia wygłoszono 51 referatów w 5 sesjach tematycznych. Poszczególnym sesjom polsko, anglo i włoskojęzycznym przewodniczyli: dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel, dr hab. Arkadiusz Jabłoński, dr hab. Magdalena Sitek, prof. dr hab. Bronisław Sitek, dr hab. Karol Karski, dr hab. Ewa Szewczyk, ks. prof. dr hab. Marian Nowak, dr Iwona Florek, ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz, dr hab. Iwona Klonowska. 

Wykład  inauguracyjny  pt.  „Rodzina i rodzinność – wartości wybrane czy dane” wygłosiła prof. dr hab. Aldona Żurek z Instytutu Socjologii, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedstawiając założenia, wstępne wyniki oraz postulaty z prowadzonych aktualnie badań nad rodziną w kontekście aksjologicznym w społeczeństwie polskim.

Problematyka wystąpień dotyczyła wielu różnorodnych, acz komplementarnych względem siebie obszarów badawczych, w tym między innymi: kryzysu energetycznego, kryzysu wartości, kryzysu nauki i nauczania, kryzysu wiary, współczesnych autorytetów i trendów społeczno-kulturowych, przekazów medialnych i postaw wobec wartości tradycyjnych (m.in. rodziny, małżeństwa, wierności, lojalności, prawdomówności, wiary itp.) oraz  współczesnych wyzwań w zakresie prawa, a także etyki dla polityków, dziennikarzy, etyków, nauczycieli, księży i innych. Uzupełnieniem tych rozważań były wystąpienia dotyczące wyzwań społecznych i etycznych związanych z intensywnym upowszechnianiem się nowych technologii, w tym chat GTP i Open AI.

Warto dodać, iż wystąpienia i dyskusje podjęte podczas wydarzenia, dotyczyły niezwykle aktualnej, ważkiej i potrzebnej problematyki, z uwagi na bieżące wydarzenia społeczno-ekonomiczne i polityczne. Organizatorzy, jak i biorące w tym wydarzeniu jednostki, naukowcy, eksperci i badacze zaprezentowali wysoki poziom merytoryczny, wykazali się dużym potencjałem naukowym i utylitarnym sfokusowanym na wspieranie rozwoju społeczeństwa, ukierunkowywanie zmian społecznych oraz ogólnie prowadzenie prac i aktualnych badań naukowych z nastawieniem na ich zastosowanie w praktyce.

Celem organizatorów jest kontunuowanie rozważań dotyczących wartości w społeczeństwie cyfrowym, dlatego w przyszłym roku planują organizację już III edycji konferencji. O szczegółach będziemy infamowali Państwa na bieżąco.

Dziękujemy raz jeszcze wszystkim prelegentom i uczestnikom za tak liczne przybicie oraz prawdziwą podróż intelektualną, skłaniającą do refleksji i dalszych dyskusji w przedmiotowym zakresie. Liczymy, że wiele referatów  znajdzie swoje rozwinięcie  w formie  artykułów naukowych, z którymi będzie można zapoznać się między innymi w czasopiśmie Naukowym Journal of Modern Science (100 punktów).

Konferencja została dofinansowana ze środków budżetu  państwa w ramach programu  Doskonała Nauka, moduł – wsparcie konferencji naukowych, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel, prof. Ucz.

Skip to content