W dniu 25.04.2023 odbyła się czwarta Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Dziecko i rodzina zatytułowana: „Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Diagnoza, terapia, profilaktyka, współczesne kierunki pomocy” współorganizowana przez 5 naukowych jednostek: Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katedrę Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katedrę Pedagogiki Rodziny Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Patronat nad konferencją objęła Sekcja Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.
Słowo wstępne wygłosili: prof. Magdalena Sitek, Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, ks. prof. dr hab. Marian Nowak, kierownik katedry Pedagogiki Ogólnej Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie, ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz., Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Sesję plenarną zatytułowaną „w trosce o dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uświetniły wystąpienia: nadinsp. dr hab. Iwony Klonowskiej, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie: ks. prof. dr hab. Mariana Nowaka, kierownika Katedry Pedagogiki Ogólnej Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie, dr hab. Ireny Pospiszyl, prof. ucz. , kierownika Zakładu Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, ks. dr hab. Stanisława Chrobaka, prof. ucz., Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dr hab. Mariusza Jędrzejko prof. ucz., Krzysztofa Krzemienia, menedżera ds. rozwoju produktu Ei System.
Podczas konferencji obradowano w trzech sesjach tematycznym, którym przewodniczyli: ks. prof. dr hab. Marian Nowak, dr Iwona Florek, dr Aleksandra Lukasek, dr Anna Strumińska-Doktór, mgr Hanna Lewandowska oraz mgr Urszula Anisiewicz.
Warto podkreślić, iż w trzeciej sesji pt.: „Dziecko i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – sesja studencka” czynny udział wzięli studenci z poszczególnych uczelni. Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie reprezentowały studentki
z pedagogiki resocjalizacyjnej Wioletta Zalewska, Agnieszka Chwierut, oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Irena Bojara.
Po konferencji odbyły się warsztaty pedagogiczne poświęcone narkotykom i nowym substancjom psychoaktywnym oraz cyberzaburzeniom – cyberuzależnieniom – diagnozie, terapii i profilaktyce prowadzone przez: dr hab. Mariusza Jędrzejko, prof. ucz. oraz mgr Agnieszkę Taper reprezentujących Centrum Profilaktyki Społecznej.
Celem konferencji była wymiana poglądów, wyników badań i doświadczeń praktycznych na temat, szeroko rozumianej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, aby proces ten był najbardziej optymalnym z możliwych.
Pięknie dziękujemy raz jeszcze współorganizatorom oraz partnerom konferencji wszystkim zaproszonym gościom, prelegentom oraz studentom, za udział w wyżej wymienionym wydarzeniu naukowym.
Szczególne podziękowania kieruję na ręce mgr Michała Stańczuka z komitetu organizacyjnego z ramienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

dr Aleksandra Lukasek

Skip to content