Tworzymy aktywne społeczeństwo

Wydarzenie naukowe w WSGE im. Alcide De Gasperi. Konferencja „Edukacja humanistyczna w cywilizacji technicznej XXI wieku. W poszukiwaniu pedagogicznej równowagi” 25.04.2017 rok.

W dniu 25 kwietnia 2017 roku, w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja humanistyczna cywilizacji technicznej XXI wieku. W poszukiwaniu pedagogicznej równowagi.” Patronat Honorowy nad Konferencją objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego; Academia Electronica/Uniwersytet Jagielloński; Katedra Dydaktyki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach; Fakultet Pedagogiczny Uniwersytetu w Ostrawie w Czechach; Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P. Dragomanowa w Kijowie; Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie;Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN; Ośrodek Rozwoju Edukacji ORE; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego; Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie; Komisja Edukacji i Rodziny Rady m.st. Warszawy; Szkoły Animus im. bł. ks. J. Popiełuszki; Schronisko dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie-Falenicy oraz Powiatowy Urząd Pracy w  Otwocku. 

Konferencję otworzył JM Rektor WSGE im. Alcide De Gasperi Dr Tadeusz Graca zachęcając do rozstrzygnięcia fundamentalnego pytania czasów współczesnych: czy humanizacja i technicyzacja to przeciwieństwa zaburzające rozwój cywilizacyjny? Przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie życzyła Wykładowcom i Gościom, aby świat wirtualny był miejscem obecności tego, co najbardziej cenne czyli prawdy, dobra i piękna.

Problematyka konferencji została zaprezentowana w trakcie sesji plenarnych oraz paneli tematycznych. Część plenarna była miejscem analizy paradygmatów społeczeństwa technologicznego oraz istoty i roli humanistyki ze wskazaniem zagadnień szczegółowych. Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie) wymienił warunki zachowania równowagi pomiędzy techniką a umysłem człowieka. Jest nim harmonia intelektu ze światem intuicji, zmysłów oraz popędów. Prof. zw. dr hab. Lech Zacher (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) wyakcentował dyfuzję i ambiwalencję techniki akcentując konieczność rozwoju nie tyle technologii komputerowych, co raczej ludzkiej mądrości. Prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) przedstawiła szanse i zagrożenia dzieciństwa komputerowego w perspektywie medialnych przewartościowań wartości i roli rodziców w recepcji przez dziecko współczesnego świata. Prof. zw. dr hab. Zbigniew Semadeni (Uniwersytet Warszawski) wskazał na istotę procesów rozumowania w kontekście rachunku pamięciowego ukazując trudności w jego opanowaniu z powodu nieumiejętnego, często zaś niepotrzebnego, korzystania z technologii komputerowych. Ks. prof. zw. dr hab. Andrzej Maryniarczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) sprecyzował warunek zachowania równowagi w korzystaniu z technologii: jest nim kształcenie siebie w filozofii, lecz nie w jakiejkolwiek, lecz w filozofii mądrościowej. Poszukuje ona przyczyn rzeczywistości, której integralnym elementem są obecnie techniki komputerowe, posiadające sobie właściwe przyczyny wymagające ich rozumienia. Natomiast dr hab. Maria M. Boużyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) podjęła próbę analizy fenomenu społeczeństwa ponowoczesnego wskazując na jej dwa wyznaczniki: użyteczność oraz ruchliwość opartą na kompetencjach. Prof. zw. dr hab. Sławomir J. Żurek (Kierownik Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) zaprezentował wyniki badań stanu czytelnictwa w Polsce 2016. Koniec scholaryzacji jest rozstaniem z literaturą. Spada liczba osób czytających prasę elektroniczną oraz internetowe serwisy informacyjne. Po zdiagnozowaniu zjawiska zostały podane środki zaradcze: opracowanie nowatorskiej metodyki literatury, kształtowanie motywacji wewnętrznej ucznia, medialne promowanie literatury. Upowszechnianiem literatury w środowisku cyfrowym zajmuje się zaś Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN, której działalność przedstawił dr Bartłomiej Szleszyński na przykładzie Nowej Panoramy Literatury Polskiej. Reprezentant Politechniki Wrocławskiej dr hab. Jan Wadowski podjął próbę opisu cywilizacji technicznej i ukazał główne trendy rozwojowe tłumaczące hipotezę „religii techniki” (Dawid F. Noble). Dr hab. Joanna Wyleżałek, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych SGGW w Warszawie, opisała zjawisko zaniku kulturotwórczej funkcji uniwersytetu w warunkach cywilizacji technicznej. Dr hab. Jacek Breczko (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku) zestawił i porównał trzy schematy etyczne, aby wskazać najbardziej wartościowy dla edukacji: połączenie indywidualizmu z altruizmem. Z kolei prof. UKSW dr hab. Stanisław Chrobak omówiłkulturę jakości życia w służbie aktywnego obywatelstwa. Natomiast prof. zw. dr hab. Irena Kurlak ((Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) poświęciła swój wykład warunkom humanistycznego oddziaływania wobec osób pozbawionych wolności.

Konferencja miała miejsce nie tylko w świecie realnym, lecz też wirtualnym - nie mniej rzeczywistym. Wykład „Pedagogika i wychowanie w dwóch światach dzisiejszej rzeczywistości” wygłosił w Second Life prof. zw. dr hab. Michał Ostrowicki założyciel Academii Electronica jako jednostki uczelnianej Uniwersytetu Jagiellońskiego (współpraca mgr Artur Banaszak WSGE im. Alcide De Gasperi).

Tytuły sesji panelowych wskazywały na wzajemne powiązania humanistyki z techniką, lecz sfery te zostały zaprezentowane z odmiennych punktów widzenia: „Humanistyka a cywilizacja techniczna”, „Edukacja a humanistyka i cywilizacja techniczna”, „Cywilizacja techniczna w humanistyce”. Wspólną myślą przewodnią sesji była próba zdiagnozowania współczesnej sytuacji technologicznego świata XXI wieku oraz podanie wskazówek umożliwiających funkcjonowanie w tej wirtualno-realnej przestrzeni. Zagadnienia ogólne stały się szerszym kontekstem dla przedstawicieli 27 ośrodków naukowych (uniwersytetów, szkół wyższych i akademii, z kraju i zagranicy) do ukazania kwestii bardziej szczegółowych. Będą one dostępne w formie monografii opublikowanej przez Wydawnictwo WSGE im. Alcide De Gasperi.

Tematyka konferencji dotyczyła fundamentalnych problemów pedagogicznych. Chodzi bowiem o to, jak przypominają teorie pedagogiczne najwyższej próby, aby w człowieku narodził się człowiek. Miejscem „rodzenia się” owego człowieczeństwa jest zaś dziś nie tylko świat realny, lecz również (przede wszystkim) świat wirtualny. Stąd potrzeba refleksji nad przenikaniem się owych przestrzeni, podjęta w trakcie niniejszej konferencji. Sukces społeczno – gospodarczy zależy jednak od humanistycznych principiów. Bez mądrości nie zostanie zrozumiana oraz wykorzystana rzeczywistość wirtualno-techniczna kształtowana przez nowoczesne technologie komputerowe – wykreowane przecież przez czynnik jak najbardziej humanistyczny – intelekt ludzki. Z tego powodu, jak wskazywali autorzy konferencyjnych wykładów, techniki cyfrowe to nie zawsze siła niszcząca wartości humanistyczne, które można przecież skuteczniej wyeksponować dzięki precyzji świata cyfrowego. Przykładem owej swoistej pedagogicznej równowagi jest przecież działalność Academii Electronica/Uniwersytet Jagielloński oraz Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Pokonferencyjnym wnioskiem może być następująca teza: warunkiem skuteczności działania technologii informatycznych jest zachowanie równowagi w korzystaniu z ich potencjału zakodowanego (przez człowieka właśnie) w strukturze (tkance) świata techniki.

Principium zachowania równowagi jest zaś ludzka mądrość.

 

Opr. dr Dorota Łażewska WSGE im. Alcide De Gasperi

Inauguracja Konferencji

JM Rektor WSGE im. Alcide De Gasperi Dr Tadeusz Graca

Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych WSGE Dr inż. Grzegorz Winogrodzki

 

Przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji

Prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

 

JM Rektor WSGE im. Alcide De Gasperi Dr Tadeusz Graca

Dr hab. Jacek Breczko/Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dr Andrzej Sztylka/Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Wojciech Jodko i Dyrektor Romuald Sadowski/Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Warszawie Falenicy

Dr Bartłomiej Szleszyński/Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN

 

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie

"Świat straconych pokoleń jako wynik braku równowagi pomiędzy techniką a stanem umysłu."

 

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz (WSP im. J. Korczaka w Warszawie)

Ks. prof. zw. dr hab. Andrzej Maryniarczyk (KUL)

 

JM Rektor WSGE im. Alcide De Gasperi Dr Tadeusz Graca

Dr hab. Jacek Breczko/Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka/Uniwersytet Pedagogiczny im.KEN w Krakowie

 

wykład prof. zw. dr hab. Michała Ostrowickiego w Second Life/Academia Electronica/UJ

współpraca mgr Artur Banaszak (WSGE im. Alcide De Gasperi)

 

dr Aleksandra Szejniuk (WSGE im. Alcide De Gasperi)

dr Krzysztof Krassowski (WSGE im. Alcide De Gasperi)

 

Prof. zw. dr hab. Lech Zacher

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz (WSP im. J. Korczaka w Warszawie)

 

Dr Sofiia Sokolova

WSGE im. Alcide De Gasperi

Dr Galyna Biichuk

The National Akademy of Pedagogical Science of Ukraine

 

Recepcja Konferencji/Koło Pedagogiczne WSGE im. Alcide De Gasperi

Longina Molak /wiceprzewodnicząca

Dorota Żurawska, Ewa Sekuła, Justyna Niedziółka, Agnieszka Jodłowska

 

Dr hab. Jan Wadowski

Politechnika Wrocławska/Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych

"Antropologiczne podstawy edukacji na tle redukcjonistycznych tendencji w cywilizacji technicznej"

 

Dr Paweł Maciąg/Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

"Modyfikacje i interakcje w sztuce jako przejaw generowania nowych znaczeń"

 

Dr Kateryna Novikova/WSGE im. Alcide De Gasperi

Dr hab. Joanna Wyleżałek/Dziekan Wydziału Nauk Społecznych SGGW w Warszawie

Dr hab. Jan Wadowski/Politechnika Wrocławska

 

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Semadeni/Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Jacek Breczko/Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

Dr hab. Jacek Breczko/Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dr Krzysztof Krassowski/WSGE im. Alcide De Gasperi

 

Ks. prof. zw. dr hab. Andrzej Maryniarczyk

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierownik Katedry Metafizyki

Rola filozofii w kształceniu humanistycznym

 

Prof. zw. dr hab. Sławomir J. Żurek

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierownik Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego

Edukacja humanistyczna wobec problemu nieczytającego studenta

 

wyniki badań czytelnictwa

Prof. zw. dr hab. Sławomir J. Żurek

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierownik Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego

 

Dr Bartłomiej Szleszyński

Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL Polska Akademia Nauk

O sposobach publikowania wiedzy humanistycznej w Internecie (na przykładzie Nowej Panoramy Literatury Polskiej)

 

 

 

 

Dyrektor Romuald Sadowski

Schronisko Dla Nieletnich i Zakład Poprawczy/Warszawa Falenica

Zadośćuczynienie jako metoda pracy w placówce resocjalizacyjnej

 

Wojciech Jodko

Schronisko Dla Nieletnich i Zakład Poprawczy/Warszawa Falenica

Zadośćuczynienie jako metoda pracy w placówce resocjalizacyjnej

 

Dr Galyna Biichuk/The National Academy of Pedagogical Science of Ukraine

The Use of Electronic Educational Platform in the Process of Humanities Learning

 

Dr hab. Maria M. Boużyk/Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Panel: Humanistyka a cywilizacja techniczna

 

Dr hab. Jacek Breczko/Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Indywidualizm altruistyczny (szkic etyczny, polityczny i edukacyjny)

 

Dr Kateryna Novikova/WSGE im. Alcide De Gasperi

Klęska instytucji? Szkolnictwo wyższe, rynek pracy a innowacyjność w obliczu wyzwań nowoczesnych technologii informacyjnych

 

Prof. UKSW dr hab. Stanisław Chrobak

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Kultura aktywnego obywatelstwa racją życia społecznego

 

 

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube