Tworzymy aktywne społeczeństwo

Badania statutowe

2015
1.

Jak stworzyć pozytywny wizerunek, zyskać przychylność i spełnić oczekiwania klienta? Podstawy marketingu i public relations

Książka anglojęzyczna, z możliwością przeznaczenia dla studentów obcojęzycznych studiujących w Polsce, dotycząca marketingu i jego zastosowania na konkurencyjnym rynku oraz tworzenia pozytywnego wizerunku firmy. Na rynku wydawniczym brak jest pozycji skierowanych do tego typu odbiorców, których w Polsce jest coraz więcej. Mają oni ograniczone możliwości dostępu do tego typu pozycji literaturoznawczych.

2.

Prawne aspekty ochrony dóbr osobistych

Poszanowanie dóbr osobistych osób pozbawionych wolności i tymczasowo aresztowanych (np. prawo do prywatności). Analiza orzeczeń sądów powszechnych pod kątem zarzutów kierowanych przeciwko jednostkom penitencjarnym. Celem badań będzie wykazanie ilości spraw z powództwa osób osadzonych oraz przedmiotu roszczeń.

3.

Formalizacja prawna koordynowanych działań organów administracji publicznej

Celem badawczym jest określenie stopnia formalizacji prawnej wspólnych działań organów administracji niezbędnej do zapewnienia skuteczności. Efektem końcowym jest ustalenie, czy obecne uregulowania pozwalają zapewnić skuteczność metodologiczną, a także sformułowanie ewentualnych wniosków de lege ferenda.

4.

Bakterie z rodzaju Staphylococcus jako potencjalna broń biologiczna

Bakterie z rodzaju Staphylococcus (zwłaszcza S. aureus) umieszczone są na liście jednych z najbardziej poznanych drobnoustrojów, to wydaje się, że jeszcze nie raz mogą zaskoczyć swoimi nowymi lub do tej pory nieodkrytymi właściwościami. Wynika to z ich niezwykłych zdolności przystosowawczych do zmieniających się warunków otoczenia. Gronkowce należą do drobnoustrojów zamieszkujących zarówno środowiska abiotyczne, jak i bytujące w organizmach wyższych, w tym we wnętrzu komórek eukariotycznych. Mogą one pozostawać
w formachplanktonowych lub tworzyć złożone struktury biofilmu. Posiadają i wykorzystują wyjątkowo szeroki zestaw różnorodnych czynników wirulencji, obejmujący zarówno integralne składniki komórki, jak i czynniki uwalniane bezpośrednio do otoczenia. Są one również zdolne do immunomodulacji odpowiedzi immunologicznej ustroju gospodarza i skutecznie interferują ze wszystkimi jego mechanizmami. Gronkowce koagulazo-ujemne, które w ostatnim dwudziestoleciu są przedmiotem wielu badań, powodują często zakażenia oportunistyczne oraz wykazują zdolności przystosowawcze do różnych warunków środowiskowych. Pomimo, że nie wytwarzają wielu czynników zjadliwości, które wytwarza S. aureus, często są oporne na antybiotyki i biocydy oraz tworzą biofilm w różnych niszach ekologicznych, co może przyczyniać się do ich rozprzestrzeniania i osiągnięcia sukcesu, jako patogenów oportunistycznych. Ze względu na te właściwości można pokusić się o stwierdzenie, że gronkowce dzięki swojej dostępności i powszechności mogą stać się źródłem zainteresowania dla początkujących grup terrorystycznych. Zakażenia wywołane zjadliwymi i wielolekoopornymi szczepami gronkowców mogą przenieść duże straty zarówno wśród istot żywych jak i dla całej gospodarki.

5.

Przebieg rządowego procesu legislacyjnego

Jak wygląda obecnie przebieg rządowego procesu legislacyjnego? W związku z zaawansowanymi pracami nad nowym regulaminem pracy Rady Ministrów zasadne jest przedstawienie ewolucji rządowego procesu legislacyjnego i przybliżenie aktualnych rozwiązań prawnych w tym zakresie. Efektem końcowym będzie dostarczenie wiedzy na temat działań Rady Ministrów w tym zakresie.

6.

Działalność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie: stanowienia prawa, kontroli
i nadzoru oraz jawności prawa i partycypacji społecznej

Problemem badawczym jest zdefiniowanie pojęcia aktu prawa miejscowego. Ponadto autor, który jest nie tylko teoretykiem, ale i praktykiem, pragnie pomóc prawodawcom lokalnym w profesjonalnym tworzeniu prawa lokalnego na ustawowo określonych zasadach, które w tym momencie praktycznie nie występują. Na podstawie ustaleń o charakterze teoretycznym i praktycznym, dokonana zostanie ocena i udzielona zostanie odpowiedź na pytanie: czy obowiązujące akty prawne są wystarczającym narzędziem, w jakie wyposażony został lokalny prawodawca, aby tworzyć powszechnie obowiązujące prawo miejscowe w sposób prawidłowy.
W raporcie badań wskazane zostaną mankamenty obecnego prawodawstwa (brak spójności, nieprecyzyjność prawodawcy). W konsekwencji nastąpi wypracowanie wniosków de lege ferenda, dzięki którym możliwe będzie opracowanie nie tylko propozycji udoskonalenia obecnych regulacji, ale i propozycja ustawy, w której uregulowane zostaną precyzyjnie i kompleksowo zasady i tryb podejmowania uchwał przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

7.

Jan Amos Comenius – his living stay in Blatnom Potoku

Wzrost wiedzy i znajomości działalności Jana Amosa Komeńskiego jako wzbogacenie dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie świadomości słowackich studentów i obywateli.

8.

Motywacyjne uwarunkowania edukacji całożyciowej

Celem badawczym jest określenie akie czynniki środowiskowe i osobowościowe warunkują uczenie się człowieka przez całe życie?

9.

Globalne problemy współczesnego świata – zagrożenia, wyzwania, szanse

Celem badań jest identyfikacja globalnych problemów współczesnego świata oraz ukazanie zagrożeń, wyzwań, a także szans z nich wynikających. Badania będą koncentrowały się wokół analizy takich zagadnień jak: nierówności społeczne, dostęp do edukacji, degradacja środowiska naturalnego i potrzeba jego ochrony dla przyszłych pokoleń, zastosowanie nowoczesnych technologii w produkcji żywności (GMO) oraz kontroli urodzeń (in vitro, badania prenatalne).

10.

Nowe idee i kierunki w pedagogice włoskiej XIX i XX wieku

Poznanie koncepcji pedagogicznych głoszonych przez Marię Montessori, Rosę i Carolinę Agazzi oraz Giuseppinę Pizzigoni oraz porównanie ich w zakresie:

 • celów edukacyjnych stanowionych w tych koncepcjach,
 • metod wychowawczych i dydaktycznych,
 • roli nauczyciela w rozwoju dziecka,
 • autonomii poznawczej i rozwojowej dziecka.
11.

Zastosowanie rozkładów stabilnych w strategii wyboru portfela papierów wartościowych

Wykorzystanie rozkładów stabilnych w analizie danych pochodzących z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie prowadzi do dokładniejszego opisu procesów determinujących kształtowanie się cen. Przyjęcie i zweryfikowanie hipotezy badawczej zakładającej, że procesy determinujące kształtowanie się danych finansowych są procesami nieliniowymi, niedeterministycznymi, charakteryzującymi się dodatkowo cechami chaotyczności i posiadającymi tak zwaną pamięć długotrwałą umożliwi wybór portfela papierów wartościowych w oparciu o wybraną metodę statystyki wielowymiarowej. Określenie związków przyczynowo skutkowych pomiędzy nieliniową korelacją cen papierów wartościowych a uniwersalnymi prawami skalowania podstawowych miar statystycznych w czasie pozwoli na stwierdzenie istnienia w badanych szeregach czasowych subtelnych struktur mających charakter dynamiczny, których wykorzystanie umożliwi precyzyjniejszą diagnozę ryzyka inwestycyjnego oraz budowę portfeli papierów wartościowych charakteryzujących się istotnie lepszymi parametrami określanymi w kategoriach ryzyko-dochód.

12.

Oryginalność a naśladowanie w samowychowaniu i samorealizacji

We współczesnym społeczeństwie, którego tendencje kluczowe są ściśle związane nie tylko z rewolucją technologiczno-informacyjną, ale również z globalizacją kulturową czy też konsumpcją na pokaz, kreowanie swojego wizerunku, tożsamości, istoty życia stały się obowiązkiem każdej osoby dorosłej. Taka inwencja, kreowanie siebie, dążenie do sukcesu lub też samorealizacja często łączy się z pozytywnym pojęciem rozwoju osobistego. Samorozwój staje się celem świadomego samowychowania, opartego o nieskończone zasoby edukacyjne oraz terapeutycznoporadnikowe Internetu w postaci licznych stron tak zwanego life-hackingu, blogów opisujących pojedyncze mniej lub bardziej szczęśliwe przypadki samorealizacji oraz forów opartych na zasadzie dzielenia się, partycypacji i wsparcia wzajemnego osobistych inicjatyw prorozwojowych. Celem projektu jest pokazanie miejsca oryginalności, kreatywności, autentyczności w porównaniu ze znaczeniem naśladowania, imitacji, rekombinacji, kompilatorstwa w procesie inwencji siebie, konstruowania własnego autentycznego Ja zgodnie
z rozpowszechnionymi w dyskursie codzienności strategiami rozwoju osobistego, osiągania sukcesu, indywidualnej walki z takimi wyzwaniami jak starzenie się na tle kultury młodości czy klęski kariery na tle przymusu sukcesu.

13.

Filozoficzne założenia teorii i praktyki pedagogicznej

Przedmiotem badań jest teoria i praktyka pedagogiczna. Celem badań jest identyfikacja filozoficznych założeń stanowiących podłoże teorii i praktyki pedagogicznej oraz poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o ich jakość. Za kryterium oceny jakości założeń zostanie przyjęty fakt, czy dana koncepcja filozoficzna przewiduje ochronę realnego dobra osób (np. ochronę relacji osobowych) czy też brak jest takiego wskazania. Niektóre nurty filozoficzne mogą bowiem niekorzystnie wpływać na rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych. Podjęcie badań nad jakością filozoficznych założeń teorii i praktyki pedagogicznej, wydaje się być zadaniem priorytetowym. Od jakości założeń filozoficznych zależy bowiem jakość teorii i praktyki pedagogicznej oraz jakość (wartość) kształcenia i wychowania jako skutku oddziaływań pedagogicznych wyznaczonych teoriami pedagogicznymi. Tymczasem realny wpływ myślenia filozoficznego na procesy edukacyjne, skutkujące takim, a nie innym wykształceniem i wychowaniem, nie zawsze jest wystarczająco uświadomiony przez nauczycieli i wychowawców, którzy bezkrytycznie realizują szkolne programy nauczania.

14.

Przekraczanie progów poznawczych w matematyce przez podmiot uczący się
(w ontogenezie) na tle rozwoju historycznego (w filogenezie).

Progi poznawcze są słabo zbadane, a odgrywają kluczową rolę w edukacji matematycznej, w szczególności wiele niepowodzeń szkolnych wiąże się z niewłaściwymi czynnościami dydaktycznymi nauczyciela.

15.

Prawo jako narzędzie rozwoju czy bariera postępu

Przepisy prawa są wskazówką dla ich adresatów. Dzięki nim mogą oni określać swoje cele i zadania. Jednocześnie ich nadmiar może być organicznikiem rozwoju poprzez niemożliwość poznania wszystkich możliwych norm prawnych oraz wdrożenia ich w życie

16.

Agencje europejskie jako instrument governance w polityce ochrony środowiska, turystyki, sportu (FIFA) i energii

Unia Europejska przechodzi do dalszych etapów rozwoju instytucjonalnego, politycznego a przede wszystkim gospodarczego. Szczególną rolę odgrywają agencje europejskie, które odpowiadają za bardzo wąskie sektory polityki unijnej. Podjęcie tego tematu jest niezwykle ważne ze względu na brak podobnych opracowań w literaturze światowej i polskiej. Badania w tym roku będą obejmowały również najnowsze kwestie w sektorze ochrony środowiska, turystyki, sportu
i energetyki.

17.

Współczesne społeczeństwo polskie – aspekty demograficzne i społeczno-ekonomiczne
(w kontekście alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego)

Od zawsze kontekst społeczno-demograficzny ale także ekonomiczny i ich przemiany na przestrzeni lat, miały ogromne znaczenie dla zmian zachodzących wewnątrz podstawowej komórki społecznej jaką jest rodzina. Dlatego życie w pojedynkę „single life” staje się nieodłącznym aspektem rozważań nad rodziną i przyszłością demograficzną społeczeństwa polskiego w XXI wieku. Odkładanie decyzji o zawarciu małżeństwa, a co za tym idzie również i o potomstwie powoduje, że obecnie i w ciągu najbliższych kilku lat będziemy mieli do czynienia ze współczynnikiem dzietności nie zapewniającym zastępowalności pokoleń. Współczynnik ten obecnie wynosi 1,38, a prognozy demograficzne przewidują jego niewielki wzrost do wartości 1,44 lub 1,45 w 2035 roku i późniejszą stabilizację na tym poziomie. Konsekwencją niskiej dzietności była odnotowana w 2001 roku nadwyżka zgonów w stosunku do liczby urodzeń, zerowa lub ujemna zastępowalność pokoleń i proces starzenia się ludności w Polsce. Sytuacja taka stwarza zagrożenie dla społeczeństwa i dla państwa, gdyż przy zmniejszającej się liczbie osób w wieku produkcyjno - prokreacyjnym zwiększa się populacja osób w wieku emerytalnym, co znacznie obciąża budżet państwa. Podjęty problem badawczy ma na celu zdiagnozowanie stanu obecnego społeczeństwa polskiego, a także ukazanie przemian społeczno-demograficzych wpływających na bezpieczeństwo demograficzne oraz politykę społeczną rządu w kontekście zjawiska osób żyjących w pojedynkę. A w oparciu o raporty GUS i Rządowej Rady Ludnościowej oraz innych europejskich i światowych ośrodków badawczych ukazanie możliwych scenariuszy rozwoju społeczeństwa polskiego na tle innych krajów.

18.

Rola i znaczenie Straży Miejskich/Gminnych w systemie bezpieczeństwa państwa

W dobie publicznej debaty na temat zasadności funkcjonowania Straży Miejskich/Gminnych w Polsce istnieje konieczność przeprowadzenia wielopłaszczyznowych badań w zakresie roli i miejsca oraz potrzeby istnienia i funkcjonowania ww. podmiotu w systemie bezpieczeństwa państwa. Badaniami należy objąć podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo na terenie danego obszaru oraz społeczność lokalną będącą beneficjentem działań różnych instytucji i organizacji bezpieczeństwa i porządku publicznego. Celem badań jest poznanie opinii różnych podmiotów oraz społeczeństwa co do zasadności funkcjonowania Straży Miejskiej/Gminnej.

19.

Audyt personalny determinantem funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw powiatu otwockiego

Audyt personalny skierowany jest do pracowników w instytucjach w celu zwiększenia efektywności pracy zatrudnionych. Dotyczy on zagadnień związanych z wypełnianiem ról zawodowych, odpowiedzialnością zawodową i ekonomiczną, polegającą przede wszystkim na maksymalizacji dochodów. Jest częścią składowa systemu zarządzania. Efekt końcowy badań ma wskazać najważniejsze dla organizacji zadania w rozwiązywaniu problemów pracowników wynikających z działalności gospodarczej.

20.

Rozwój mowy dzieci urodzonych z ciąż wysokiego ryzyka, zakończonych porodem powikłanym lub przedwczesnym ( w tym po zapłodnieniu in vitro) a wczesna interwencja logopedyczna

Problematyka badań dotyczy rozwoju mowy dzieci , które mają obciążony wywiad biologiczno-środowiskowy. Prawidłowy przebieg ciąży zmniejsza ryzyko powstawania wad wymowy, zaburzeń kompetencji językowej oraz problemów z czynnościami fizjologicznymi w obrębie aparatu artykulacyjnego. Akcja porodowa wywiera wpływ na jakość funkcjonowania organizmu poza życiem wewnątrzmacicznym. Niedotlenienie, poród przedwczesny to tylko niektóre czynniki mające często negatywny wpływ na rozwój mowy dziecka oraz jego umiejętności społeczne, umysłowe , emocjonalne. W badaniach chce przedstawić różne czynniki , które miały bezpośredni lub pośredni wpływ na rozwój mowy, funkcji fizjologicznych takich jak ssanie, połykanie czy oddychanie u dzieci urodzonych przedwcześnie a także skutki ciąży patologicznej. W grupie badawczej wyodrębniłam też grupę dzieci pochodzącą z ciąży powstałej w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego. Badania pokazują osiągnięcia rozwojowe ( możliwości komunikacyjne) dzieci z różnych grup ryzyka . W badaniach chciałabym zwrócić uwagę na znaczenie wczesnej interwencji logopedycznej. Efektem końcowym moich badań będzie publikacja promująca wczesną terapię logopedyczną, znaczenie pracy neurologopedów, terapeutów.

21.

Wybrane problemy bezpieczeństwa światowego - polityczne i wojskowe znaczenie broni jądrowej w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa USA

Proponowany temat w świetle ostatnich wydarzeń na Ukrainie oraz wypowiedzi specjalistów w zakresie bezpieczeństwa globalnego potwierdza dążenie niektórych krajów posiadających broń jądrową do rozbudowy arsenału i tym samym złamane zostałyby postanowienia traktatów rozbrojeniowych. Innym skądinąd zagadnieniem jest terrorystyczne zagrożenie atakiem jądrowym z użyciem tak zwanych brudnych bomb. W tym aspekcie ważne są charakterystyki działań podejmowanych przez Stany Zjednoczone Ameryki.

22.

Odmienność kulturowa i sposoby jej przedstawiania w wybranych europejskich
i pozaeuropejskich systemach oświaty

W świecie, w którym istnieje międzynarodowa współzależność, zdolność zrozumienia ludzi z odmiennych kultur oraz skuteczne rozpoznawanie i znoszenie barier komunikacyjnych nabiera specjalnego znaczenia. W perspektywie modelu społeczeństwa wielokulturowego, Integracji Europejskiej, częstych kontaktów międzykulturowych oraz szczególnie wzmożonych migracji, warto przywołać tę problematykę. Takie właśnie wzmożone procesy migracyjne powodują konieczność wprowadzania wiedzy o innych kulturach i grupach do szkół oraz uczelni, a także przywoływania informacji tego typu w mediach. Podstawowym odniesieniem jest tu postulat tworzenia właściwych kompetencji do komunikowania międzykulturowego w obszarze zróżnicowanej Europy. Na tym tle rysuje się cel niniejszego projektu badawczego, mianowicie analiza relacji pomiędzy takimi zjawiskami życia społecznego, jak: tożsamość i wielokulturowość oraz zbadanie tej relacji w odniesieniu do procesów edukacji. A zatem, podstawowym materiałem źródłowym do poszukiwań badawczych będą wybrane podręczniki szkolne w ramach europejskiego i pozaeuropejskiego systemu oświaty. Uzupełnieniem będą dane ilościowe pozyskane z badań sondażowych oraz przy pomocy wywiadów jakościowych. Efekt końcowy zawiera wiele zamierzeń - przede wszystkim ma stanowić przyczynek do rozwoju takich dyscyplin naukowych jak: komunikacja międzykulturowa, edukacja międzykulturowa, socjologia kultury. A szczególnie poszerzyć zakres sposobów rozpoznawania i pokonywania barier międzykulturowych - takich jak: zafałszowana wiedza kulturowa, błędne stereotypy, uprzedzenia - a tych nie brakuje w podręcznikach szkolnych. Pokonywanie barier w komunikacji pomiędzy przedstawicielami odmiennych kultur jest bardzo ważne z pozycji współczesnego społeczeństwa, określanego przecież jako wielokulturowe, a jego podstawowa zasada tolerancji to wartość niekwestionowana dla cywilizacji. W konkretnych przejawach efekt końcowy skierowany jest na upowszechnianie nauki oraz wiedzy w badanym obszarze – poprzez działania popularyzatorskie.

23.

Korupcja w Polsce po 1989 roku

Zjawisko korupcji w Polsce, skala, mechanizmy oraz ewaluacja tej formy przestępczości na przestrzeni ostatnich 25 lat.

24.

Kompetencje społeczne pedagogów

Kompetencje społeczne to ważny obszar funkcjonowania społecznego współcześnie żyjących osób. To obszar szczególnie ważny w odniesieniu do osób wykonujących odpowiedzialny zawód nauczyciela. Dlatego zostaną podjęte badania które pozwolą odpowiedzieć jakie są kompetencje społeczne grupy zawodowej nauczycieli oraz studentów kierunku pedagogika.

25.

Instytucjonalny wymiar resocjalizacji i jego efektywność w odniesieniu do skali patologii życia społecznego

Wybór tematu wynika przede wszystkim z troski o właściwe wychowanie dzieci i młodzieży i eliminowanie na poziomie placówek oświatowych czynników determinujących zjawisko patologii społecznej. Wnikliwa analiza środowiska zdemoralizowanego, wykolejonego w połączeniu z badaniem instytucji wspomagających proces resocjalizacji wolnościowej i penitencjarnej stwarza nadzieję na rozwiązanie wielu problemów nurtujących dzisiaj nauczycieli, wychowawców, pedagogów resocjalizacyjnych i osób zmieniających rzeczywistość prawną.

26.

Problematyka doradztwa zawodowego w szkołach dla niepełnosprawnych intelektualnie

Problem wyboru kierunku przygotowania zawodowego przez młodzież jest zadaniem podejmowanym przez pedagogów i psychologów od wielu lat i wciąż wymagającym doskonalenia. Szczególnego znaczenia nabiera przy rozwiązywaniu problemu kształcenia zawodowego i zatrudniania osób niepełnosprawnych intelektualnie w różnym stopniu.

27.

Bezpieczeństwo narodowe – aksjomat czy imperatyw dla współczesnego Polaka

Celem badania będzie stworzenie teoretycznego modelu określającego system wartości współczesnego polskiego społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa narodowego oraz wskazanie percepcji pojęcia bezpieczeństwo narodowe w odniesieniu do wyselekcjonowanych grup społecznych.

28.

Informatyzacja postępowania sądowego jako ułatwienie czy utrudnienie prawa do sądu

Każda osoba ma prawo do sądu. Przepisy prawa mają być wskazówką dla ich adresatów. Jednocześnie w dobie postępu cywilizacyjnego mogą stanowić ułatwienie, bądź barierę w dostępie do pomocy sądowej poprzez tzw. wykluczenie cyfrowe. Jak kształtują się przepisy i w jakim kierunku zmierza prawodawstwo.

29.

Ewolucja systemu i prawa wyborczego do organów samorządu terytorialnego 1990 - 2014

System i prawo wyborcze są pojęciami interdyscyplinarnymi wkraczającymi w wiele dziedzin i kierunków nauki. System wyborczy do organów samorządu terytorialnego jest stosunkowo najrzadziej podejmowanym problemem badawczym na tle całego systemu i prawa ustrojowego. Dodatkowym argumentem uzasadniającym podjęcie tematu badawczego są wybory samorządowe, które odbędą się 16 listopada 2014r. Wydarzenie to pozwoli na przeprowadzenie badań zarówno w oparciu o aktualne tendencje, jak i w oparciu o domknięty kalendarz periodyczny analizowanego problemu badawczego.

30.

Ewolucja pracy w XXI wieku. Kraje azjatyckie (Indonezja, Malezja, Chiny, Tajlandia)

 1. 1. Zmiany na rynku pracy w nadchodzących latach powodowane przyśpieszeniem technologicznym.
 2. 2. Ostatnie zmiany w krajach azjatyckich związane z wyborami (Indonezja, Tajlandia).
31.

Kryzys – źródła i przyczyny zjawiska

Próba zdefiniowania pojęcia kryzysu z uwzględnieniem problematyki dotyczącej nauk o bezpieczeństwie. Określenie źródeł oraz przyczyn powstawania konfliktów społecznych, a w ich konsekwencji kryzysów we współczesnym świecie, na podstawie analizy wydarzeń historycznych oraz studiów przypadków. Określenia przedmiotów oraz podmiotów działania w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych.

32.

Prawa człowieka w ujęciu interdyscyplinarnym

Interdyscyplinarne badania na temat historii, współczesnych wyzwań oraz problemów związanych z ochroną praw człowieka na świecie. Efektem końcowym problemu badawczego jest analiza wyżej wymienionych zagadnień w ujęciu prawnym, gospodarczym, historycznym i próba poszukiwania rozwiązań, które pomogą w skutecznej ochronie praw człowieka w obliczu współczesnych wyzwań.

33.

Źródła energii odnawialnej w świetle prawa europejskiego

W XXI wieku niebagatelne znaczenie osiąga kwestia zrównoważonego rozwoju i użycia energii odnawialnych, w szczególności w rejonach o unikatowych walorach przyrodniczych. Polityka prawna Unii Europejskiej w tym zakresie daje szerokie pole do badań.

34.

Ochrona konsumenta i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych w świetle ustawodawstwa polskiego i europejskiego

Ochrona i właściwa edukacja i informowanie konsumentów stanowi jedną z kluczowych wartości Unii Europejskiej i znajdują swoje odzwierciedlenie w przepisach jej prawodawstwa. Poprzez ujednolicanie prawodawstwa UE zapewnia konsumentom szeroko pojętą ochronę. Branża przemysłu kosmetycznego jest objęta została jedną z 15 branżowych programów promocji, prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki, które promują kluczowe dla krajowej gospodarki polskie branże za granicą. Bezpieczeństwo tak powszechne występujących codziennym życiu każdego konsumenta produktów kosmetycznych, a tym samym zapewnienie konsumentom bezpieczeństwa ich stosowania stanowi niełatwą w regulacji dziedzinę prawa. Nieustanny postęp technologiczny, nowoczesne mieszaniny substancji i stale zmieniające się trendy, a także zmiany wywołane przez globalizację i swobodę przepływu towarów wymagają, by prawo kosmetyczne cechowało się elastycznością i pozostawało zrozumiałe i jasne dla konsumentów. Przedmiotem badań jest skuteczność regulacji prawnych z zakresu prawa kosmetycznego i ich wpływ na bezpieczeństwo produktów i ochronę konsumentów. Tematyka ta nie stanowiła dotychczas przedmiotu badań w polskim środowisku naukowym, dodatkowo warto podkreślić gospodarcze znaczenie prawidłowości tych regulacji. Głównym celem podejmowanych badań jest uzyskanie szerokiej wiedzy na temat ewolucji prawa kosmetycznego, czynników wywołujących kluczowe zmiany w zakresie regulacji oraz ich powiązań z prawami konsumentów, jak również z szerzej pojmowanymi prawami człowieka dot. ochrony zdrowia ludzkiego.

35.

Polityka energetyczna Unii Europejskiej ; Turystyka zrównoważona w Unii Europejskiej

Efektem końcowym badań będzie dogłębna analiza polityki energetycznej UE, w tym w działania UE w zakresie rewitalizacji energetycznej w obrębie sektora turystycznego.

36.

Zakaz prowadzenia pojazdów w polskim prawie karnym

Problem badawczy brzmi: Czy środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów jest zgodny z funkcjami, jakie pełni prawo karne?

Uzasadnienie: Funkcją środków karnych jest przede wszystkim prewencja. Jednak w niektórych przypadkach zakaz prowadzenia pojazdów wiąże się z zakazem zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania określonego zawodu, wówczas zwiększa się jego dolegliwość. Należy zbadać, czy omawiany środek karny jest zgodny z funkcjami prawa karnego.

Efekt końcowy: Ukazanie funkcji, jakie pełni środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Zbadanie, na podstawie aktów prawnych, literatury i orzecznictwa, czy zakaz prowadzenia pojazdów jest zgodny z funkcjami pełnionymi przez prawo karne.

37.

Prawne aspekty działania sektora turystycznego w Europie

Funkcjonowanie sektora usług turystycznych nie jest ściśle regulowana przepisami prawa Unii Europejskiej. Odnoszą się one jedynie do poszczególnych zagadnień, takich jak: ochrona praw konsumenta, prawa pasażerów i obowiązki przewoźników, odpowiedzialność właściciela hotelu, biura turystycznego itp. W ramach tematu badawczego autor będzie oceniać stopień harmonizacji przepisów prawnych oraz analizować akty Unii Europejskiej regulujących organizację usług turystycznych.

38.

Odszkodowanie o charakterze karnym z perspektywy historycznej

Odszkodowanie o charakterze karnym w prawie cywilnym rozwijało się zarówno w systemie common law i civil law. Celem realizacji zadania jest zbadanie rozwoju tej instytucji prawnej w obu tych systemach. Porównanie common law i civil law w zakresie odszkodowań w ujęciu historycznym w celu wykazania różnic i podobieństw. W realizacji zadania zaplanowano wykorzystanie metod tradycyjnych (dogmatyczno - prawną, opisową oraz historyczno - prawną) i metody nowatorskie (metoda funkcjonalna i metoda prawno-porównawczą). Badania mogą być podstawą do dalszego zgłębiania tematu i sprawdzenia czy możliwe jest zastosowanie odszkodowania o charakterze restrykcyjnym w europejskiej perspektywie?

2014
1.

Status prawno-międzynarodowy FIFA. Organizacja międzynarodowa sui generis.

FIFA jest największa organizacją sportową na świecie, o największym budżecie. Z racji popularności piłki nożnej, działania tej organizacji są najbardziej słuchane, czytane i oglądane w mediach. Z decyzjami FIFA musza liczyć się rządy państw, których drużyny należą do FIFA. Jednocześnie jest to jedna z najmniej znanych organizacji międzynarodowych. Stąd też celem badan w 2014 r. będzie przedstawienie struktury organizacyjnej FIFA oraz jej oddziałów, w tym UEFA.

2.

Współczesne problemy etyczne wynikające z zagrożeń cywilizacyjnych

Celem badań jest identyfikacja zagrożeń cywilizacyjnych XXI wieku oraz ukazanie problemów etycznych z nich wynikających. Badania będą koncentrowały się wokół analizy takich zagadnień jak: nierówności społeczne, degradacja środowiska naturalnego i potrzeba jego ochrony dla przyszłych pokoleń, zastosowanie nowoczesnych technologii w produkcji żywności (GMO) oraz kontroli urodzeń (in vitro, badania prenatalne).

3.

Wpływ korupcji w Siłach Zbrojnych RP na stan bezpieczeństwa Polski

Zjawisko korupcji wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie państwa, ogranicza rozwój społeczeństwa i jednostki. Korupcja w Siłach Zbrojnych obniża poziom bezpieczeństwa państwa, jego granic oraz gotowości odparcia ataku zbrojnego. Korupcja w SZ osłabia pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

4.

Pojęcie imitacji w koncepcjach socjologicznych

Badacze z wielu socjologicznych nurtów teoretycznych poczynając od Gabriela Tarde’a i Thorsteina Veblena zwracali uwagę, analizowali oraz podkreślali potrzebę głębszych badań nad zjawiskiem imitacji w różnych wymiarach. Wymiar mikrosocjologiczny nawiązuje do pojęcia socjalizacji, zarówno pierwotnej, jak i wtórnej oraz odwróconej, do interakcji i dostosowania się w interakcji oraz do pojęcia tożsamości, kształtowania się tożsamości w procesach odróżniania i utożsamiania się. Interesujący może być również estetyczny wymiar pojęcia imitacji, znajdujący swoje odbicie w dziełach na polu socjologii kultury i sztuki, nawiązujący do pojęć oryginalności, autentyczności oraz powtarzalności, jak również do mody czy codzienności. Niewątpliwie ważne są pojęcia pokrewne z innych dziedzin socjologii, jak mimetyzm Rene Girarda, zazdrość Helmuta Schoeka, dystynkcja Pierre’a Bourieu, innowacja a imitacja Schumpetera, izomorfizm neoisntytucjonalistów w ramach makroprocesów itd. Ze względu na aktualność zjawiska, jego wielowymiarowość we współczesnym społeczeństwo warta uwagi jest dokładna analiza źródeł teoretycznych tego pojęcia oraz pojęć pokrewnych.

5.

Bezpieczeństwo Powiatu Otwockiego zagrożenia i wyzwania

Brak opracowań literaturowych problemu bezpieczeństwa powiatu Efekt końcowy to raport z badań, który będzie pozycją literaturową, jednocześnie jako poradnik dla studentów i osób zajmujących się tym problemem

6.

Diagnoza możliwości i trudności dzieci w wieku 6-10 lat przy uczeniu się wybranych zagadnień dotyczących propedeutyki geometrii w klasach I-III

Zbadanie:

 1. trudności, jakie mają dzieci,
 2. możliwości skutecznej pomocy dzieciom w zbieraniu niezbędnych doświadczeń,
 3. wspomaganie rozwoju myślenia matematycznego dzieci.
7.

Efektywność funkcjonowania organizacji i jej pomiar.

Efektywność funkcjonowania organizacji i jej pomiar jest istotnym problemem wielu współczesnych przedsiębiorstw. Aby mogły one z powodzeniem konkurować na współczesnym rynku, muszą podejmować działania zmierzające do wzrostu efektywności. Celem badań jest określenia w jakich obszarach organizacje powinny koncentrować swoje wysiłki i jakie metody i narzędzia mogę być przez nie wykorzystane do efektywnego zarządzania.

8.

Stanowienie prawa miejscowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Kontrola wewnętrzna i nadzór w j.s.t.

Problemem badawczym jest zdefiniowanie pojęcia aktu prawa miejscowego. Ponadto autor, który jest nie tylko teoretykiem, ale i praktykiem, pragnie pomóc prawodawcom lokalnym w profesjonalnym tworzeniu prawa lokalnego na ustawowo określonych zasadach, które w tym momencie praktycznie nie występują. Na podstawie ustaleń o charakterze teoretycznym i praktycznym, dokonana zostanie ocena i udzielona zostanie odpowiedź na pytanie: czy obowiązujące akty prawne są wystarczającym narzędziem, w jakie wyposażony został lokalny prawodawca, aby tworzyć powszechnie obowiązujące prawo miejscowe w sposób prawidłowy.
W raporcie badań wskazane zostaną mankamenty obecnego prawodawstwa (brak spójności, nieprecyzyjność prawodawcy). W konsekwencji nastąpi wypracowanie wniosków de lege ferenda, dzięki którym możliwe będzie opracowanie nie tylko propozycji udoskonalenia obecnych regulacji, ale i propozycja ustawy, w której uregulowane zostaną precyzyjnie i kompleksowo zasady i tryb podejmowania uchwał przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto celem przeprowadzonych badań będzie zlokalizowanie i określenie szczegółowych problemów w zakresie działalności organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w ramach tworzonego przez te podmioty aktów prawa miejscowego. Realizacja celu będzie wymagała przeprowadzenia badań empirycznych nie tylko w organach jednostek samorządu terytorialnego, ale i w organach, które nad tymi jednostkami pełnią nadzór. Badania zostaną przeprowadzone we wskazanym poniżej zakresie:

 1. Rola i pojęcie prawa miejscowego,
 2. Uchwały organu stanowiącego oraz uchwały i zarządzenia organu wykonawczego,
 3. Procedura uchwałodawcza.
9.

Ekonomiczna analiza prawa w rządowym procesie legislacyjnym

Czy proponowane przez ekonomiczną analizę prawa działania wpływają na przebieg rządowego procesu legislacyjnego? Aktualnie ekonomiczna analiza prawa proponuje projektodawcy stosowanie oceny skutków regulacji (regulatory impact assessment - RIA) oraz tzw. test regulacyjny. Badania mają dać odpowiedź, czy ich stosowanie w praktyce wpływa na jakość stanowionego prawa i terminy jego uchwalania.

10.

Filozoficzne założenia teorii i praktyki pedagogicznej

Przedmiotem badań jest teoria i praktyka pedagogiczna. Celem badań jest identyfikacja filozoficznych założeń stanowiących podłoże teorii i praktyki pedagogicznej oraz poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o ich jakość. Za kryterium oceny jakości założeń zostanie przyjęty fakt, czy dana koncepcja filozoficzna przewiduje ochronę relacji osobowych czy też brak jest takiego wskazania. Podjęcie badań nad jakością filozoficznych założeń teorii i praktyki pedagogicznej, wydaje się być zadaniem priorytetowym. Od jakości założeń filozoficznych zależy bowiem jakość teorii i praktyki pedagogicznej oraz jakość (wartość) kształcenia i wychowania jako skutku oddziaływań pedagogicznych wyznaczonych teoriami pedagogicznymi. Tymczasem realny wpływ myślenia filozoficznego na procesy edukacyjne, skutkujące takim, a nie innym wykształceniem
i wychowaniem, nie zawsze jest wystarczająco uświadomiony przez nauczycieli i wychowawców, którzy bezkrytycznie realizują szkolne programy nauczania. Tymczasem niektóre nurty filozoficzne zapewne niekorzystnie wpływają na rozwój dzieci i młodzieży.

11.

Formy „samowyklucznia” cyfrowego (digital selfdivide) uczniów gimnazjów w środowisku średnio- i wielkomiejskim oraz sposoby zapobiegania

Podstawowy problem proponowanego programu badawczego da się określić następująco: popularne dzisiaj i szeroko opisywane w literaturze zagadnienie cyfrowego wykluczenia (digital divide), to nie tylko sprawa braku możliwości korzystania z sieci, ale także umiejętności korzystania z niej; postaw, z jakimi się do niej podchodzi; tego, czego się w niej szuka; tego, czym to skutkuje w indywidualnych postawach i zachowaniach. W jednej ze swoich publikacji autorka projektu określiła tak scharakteryzowane zjawisko nowatorskim terminem „samowykluczenie cyfrowe” (digital selfdivide). Jest to rozległa i słabo zbadana problematyka, która stawia rodziców i pedagogów przed poważnymi wyzwaniami pedagogicznymi. Skutkuje ono: uzależnieniem od rzeczywistości wirtualnej (zjawisko geeka), konsumpcyjnym podejściem do życia (U.Eco – karnawalizacja życia; N. Postman – „Zabawić się na śmierć”), postawami agresywnymi - cyberbullying, erotyzacją egzystencji – sexting, cyberstalking. Problem wychowawczy pogłębia fakt, że w świetle wstępnych badań autorki projektu tylko 1/5 rodziców kontroluje ich aktywność gimnazjalistów w Internecie, tylko 18% rodziców przegląda strony, które odwiedzają ich dzieci, a 90% nie rozmawia z nimi o zagrożeniach związanych z korzystaniem z internetu lub rozmawia bardzo rzadko. To właśnie te dane uzasadniają podjęcie badań nad digital selfdivide. Efektem końcowym powinno być rzetelne opisanie samego zjawiska i jego rozmaitych poziomów, a także przedstawienie postulatów, wskazań i wzorców wychowawczych. Autorka projektu formułuje przy tym tezę, że zjawisko samowykluczenia cyfrowego” dotyka najbardziej młodzież gimnazjalną i że oddziaływania pedagogiczne – w rodzinie i szkole - na tym poziomie mogą okazać się najbardziej skuteczne.

12.

Problemy równowagi praca – życie firm powiatu otwockiego

Praca zawodowa wymaga od pracowników poświęcenia coraz więcej czasu i wysiłku. Wymagania zawodowoorganizacyjne stawiane przez pracodawców stale rosną. Pracownicy zmuszani są podejmować działania związane z koniecznością inwestowania w swoje kompetencje zawodowe. Jednym z najczęstszych powodów naruszenia równowagi praca – życie jest wydłużenie czasu pracy przez pracodawcę. Podporządkowanie pracy zawodowej innym dziedzinom życia, powoduje zachwianie stabilności jednostki, co powoduje spadek efektywności pracy. Niejednokrotnie jest przyczyną pracoholizmu lub wypalenia zawodowego. Jednocześnie brak umiejętności radzenia sobie z problemami pozazawodowymi ujemnie wpływa na pracę zawodową pracownika. Długotrwałe naruszenie równowagi praca – życie ma niekorzystny wpływ zarówno na pracowników, jak i pracodawców. Wiele firm podejmuje działania związane z wprowadzeniem specjalistycznych programów, których celem jest utrzymanie równowagi między sferą życia zawodowego i prywatnego.

13.

Odmienność kulturowa i sposoby jej przedstawiania w polskim systemie oświaty

Analizując cechy współczesnego społeczeństwa nie sposób pominąć tak istotnej, jak wielokulturowość. Młodsze pokolenia w niedługim czasie często będą w swej pracy, życiu, edukacji napotykać kategorię wielokulturowości. Niestety będą towarzyszyć temu również różnorodne bariery komunikacyjne. Aby zminimalizować bariery komunikacyjne w kontaktach międzykulturowych należy uwzględnić takie elementy, jak: umiejętności językowe, pewien zasób wiedzy kulturowej ze wskazaniami do jej stosowania, świadomość własnej tożsamości społecznokulturowej oraz umiejętność rozpoznawania wartości specyficznych dla danych grup. Niniejsze elementy sprowadzają się do kategorii uświadamiania sobie różnicy oraz rozumienia odmiennej kultury poprzez fakt rozpoznania odmienności znaczeń. Przywoływane powyżej elementy powinny być uwzględnione przy konstruowaniu i tworzeniu podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych. Tym bardziej, że właśnie podczas edukacji formalnej są one w sposób usystematyzowany przekazywane osobom uczącym się, tak jak w przypadku uczenia się kultury i języka danego kraju. A zatem interesująca wydaje się kwestia zawartości wspomnianych podręczników. Efekt końcowy zawiera wiele zamierzeń - przede wszystkim ma stanowić przyczynek do rozwoju takich dyscyplin naukowych jak: komunikacja międzykulturowa oraz edukacja międzykulturowa, a także socjologii kultury. Szczególnym celem jest poszerzenie zakresu oraz sposobów rozpoznawania i pokonywania barier międzykulturowych - takich jak: zafałszowana wiedza kulturowa, błędne stereotypy, uprzedzenia - a tych jak twierdzą badacze nie brakuje w podręcznikach szkolnych. Pokonywanie barier w komunikacji pomiędzy przedstawicielami odmiennych kultur jest bardzo ważne z pozycji współczesnego społeczeństwa, określanego przecież jako wielokulturowe, a jego podstawowa zasada tolerancji to wartość niekwestionowana dla cywilizacji. W konkretnych przejawach efekt końcowy skierowany jest na upowszechnianie nauki oraz wiedzy w badanym obszarze - poprzez działania popularyzatorskie.

14.

Jan Amos Comenius – jego pobyt w Lesno

Celem naukowym projektu badawczego jest analiza zawartości dokumentów tekstowych, dokumentów procesowych i historycznych J.A. Komeńskiego z pobytów w Lesno:

 1. pierwszy pobyt (1628 - 1641) był najdłuższy, ale również najbardziej płodny. Mieszkał
  u katolickich polskich i czeskich braci, luteran niemieckich i Arian. Komeński pisał dla wychowawców pisma filozoficzne i książki .
 2. pobyt 1648/50.
 3. pobyt w 1654.

Celem badań jest potwierdzenie, że to przez chrystianizacji natury życia, człowieka jest przygotowywany do życia. Celem badań jest określenie ważności wkładu Komeńskiego do pedagogiki XXI wieku.

15.

Teoria bezpieczeństwa w świetle wyzwań i zagrożeń XXI wieku

Wiek XXI to wiek wyzwań i zagrożeń ludzkości, które stawiają nowe wymagania wobec teorii bezpieczeństwa we wszystkich jej kategoriach.

16.

Niska frekwencja uczniów – jako jedna z przyczyn niepowodzeń szkolnych

Aktywność uczniów i chęć ich działania w środowisku szkolnym jest ściśle związana z obecnością w szkole. Przyczyny bierności, a wręcz niechęci nie tylko do aktywności, ale i regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne są najczęściej powodem różnego rodzaju niepowodzeń. Często wpływają one na dalsze losy i funkcjonowanie w środowisku. Badania mają zidentyfikować przyczyny takich zachowań uczniów celem określenia działań zmieniających tę postawę.

17.

Przemiany społeczno-demograficzne we współczesnym społeczeństwie polskim - życie w pojedynkę jako alternatywa wobec rodziny.

Celem projektu badawczego jest zdiagnozowanie i opisanie społeczno-demograficznych, ekonomicznych i osobowych konsekwencji zjawiska singli w Polsce z uwzględnieniem danych statystycznych GUS. Praca będzie polegała na wyróżnieniu zasadniczych grup przyczyn, w oparciu o nomenklaturę związaną z socjologicznym pojęciem struktury społecznej – przyczyn w skali makro i w skali mikro. Intensywny wzrost liczy osób żyjących w pojedynkę – singli – pociąga za sobą wiele odmiennych konsekwencji, a do najbardziej znaczących należą następstwa o charakterze demograficznym, przejawiające się między innymi: intensywnym spadkiem nowo zawieranych małżeństw i współczynnika dzietności. Od zawsze kontekst społecznodemograficzny ale także polityczno-gospodarczy i ich przemiany na przestrzeni lat, miały ogromne znaczenie dla zmian zachodzących wewnątrz podstawowej komórki społecznej. Rodzina jest swoistym zdjęciem rzeczywistości społecznej, w którym uwiecznione są cechy charakterystyczne danej epoki historycznej, na podstawie którego można ocenić stan i kierunek rozwoju społeczeństwa zwłaszcza w kontekście demograficznym. Dlatego życie w pojedynkę „single life” staje się nieodłącznym aspektem rozważań nad rodziną i przyszłością demograficzną społeczeństwa polskiego w XXI wieku.

18.

Kompetencje starszych uczniów szkoły podstawowej w obszarze zdobywania wiedzy. W poszukiwaniu determinant.

Jedną z kluczowych kompetencji określonych przez organy Unii Europejskich jest sprawne, komunikatywne posługiwanie się językiem ojczystym. Jednocześnie wyniki sprawdzianów po 6-tej klasie pokazują, że z czytaniem ze zrozumieniem w populacji uczniów szkół podstawowych nie jest najlepiej. Stąd propozycja by określając poziom kompetencji w obszarze wiedzy czytanie ze zrozumieniem spróbować określić zmienne determinujące taki a nie inny poziom opanowania tej kompetencji. Zatem zmienną zależną będzie poziom kompetencji a zmiennymi niezależnymi czynniki środowiskowe.

19.

Turystyka seksualna a problemy wykorzystywania seksualnego dzieci. Prostytucja nieletnich. Skala zjawiska i analiza ochrony prawnej Unii Europejskiej i Polski

Turystyka seksualna bazuje na nierównościach ekonomicznych i jest powiązana z innymi formami wykorzystywania dzieci. Jest to forma komercyjnego wykorzystywania dzieci przez osoby dorosłe, które zazwyczaj podróżują z krajów bogatszych do uboższych albo przemieszczają się
w celu wykorzystania seksualnego dzieci na terenie własnego kraju. Turystyka seksualna jest niestety zjawiskiem rozwijającym się, a jego trendy są zmienne. Niektóre kraje określa się jako stałe miejsca podróży turystów seksualnych, w innych krajach problem ten jest dopiero zauważany. Turystyka seksualna jest niestety zjawiskiem rozwijającym się, a jego trendy są zmienne. W Europe na problem komercyjnego wykorzystywania seksualnego małoletnich zaczęto zwracać uwagę po upadku Związku Radzieckiego. Rosja, Czechy i Ukraina, były jednymi
z pierwszych krajów, w których odnotowano przypadki handlu dziećmi, pornografii dziecięcej
i innych form seksualnego wykorzystywania małoletnich. Wkrótce, w związku ze zwiększającą się liczbą turystów, problem turystyki seksualnej (wyjazdowej i przyjazdowej) zaobserwowano również w innych regionach Europy. Głównym cele badań będzie podniesienie wiedzy na temat ochrony praw dzieci, poznanie przyczyn, zakresu turystyki seksualnej i wykorzystywania seksualnego małoletnich oraz ich ochrony prawnej w tym zakresie.

20.

Wybrane problemy bezpieczeństwa światowego: Transformacja w krajach Grupy V4, Sytuacja geopolityczna w krajach basenu Morza Śródziemnego

Członkowie Grupy Wyszehradzkiej (V4) jeszcze niedawno byli biorcami pomocy zagranicznej,
w ostatnich latach coraz aktywniej angażują się we wspieranie demokracji w krajach trzecich. Czy podjęcie ściślejszej współpracy w ramach agendy demokratyzacyjnej V4 mogłoby nie tylko zwiększyć skuteczność udzielanego wsparcia, ale również lepiej uwidocznić ich aktywność oraz wzmocnić przekaz Grupy na forum UE.

21.

Względność prawa własności? Bezpieczeństwo obrotu prawnego.

Globalizacja odciska swoje piętno na wszystkich obszarach życia jednostki i społeczeństwa. Szczególnym obszarem zmian jest cały system prawa, który przekształca się z systemów krajowych w globalny. Obecnie znajdujemy się w okresie przejściowym pomiędzy starym a nowym wymiarem, co niewątpliwe powoduje daleko idące komplikacje po stronie podmiotów stosujących prawo, zwłaszcza osób fizycznych. To z kolei rodzi poczucie zagrożenia i niepewności. Badania nad bezpieczeństwem prawnym mają służyć do zwiększenia bezpieczeństwa jednostki (prawa człowieka), jak i organizacji, w tym samorządów lokalnych.

22.

Przedstawiciele szkół nowych we Włoszech

W warunkach szybko dokonujących się przemian społecznokulturalnych, które towarzyszą przekształceniom gospodarczym dyktowanym nowymi rozwiązaniami naukowymi i technicznymi poszukuje się też nowych metod edukacyjnych, które przygotowywałyby młode pokolenia do odpowiedzialnego kierowania życiem postmodernistycznego społeczeństwa. Stąd też dostrzega się konieczność pogłębienia refleksji nad wcześniejszymi teoriami i koncepcjami wychowawczymi, które przeżywają swojego rodzaju renesans – nie wszystko to co minione ma wartość tylko i wyłącznie historyczną. Wiele spostrzeżeń i pomysłów, które rodziły się w znacznie trudniejszych warunkach głębokiej transformacji społecznej minionych dwóch wieków, daje się dziś wprost lub z minimalnymi zmianami transponować i wykorzystać w pracy z dziećmi i młodzieżą. Efektem końcowym proponowanych badań będzie określenie przydatności wiedzy i doświadczeń pedagogicznych minionego stulecia dla współczesnych wysiłków poszukiwania metod lepszego przygotowywania młodych ludzi do odpowiedzialnego i twórczego życia czekającej ich przyszłości. Będzie to możliwe dzięki lepszemu poznaniu ówczesnej rzeczywistości społecznokulturalnej i polityczno-gospodarczej oraz ewentualnych motywów sięgania po podobne doświadczenia wychowawców i pedagogów wcześniejszych okresów.

23.

Prawo UE regulujące zakres ochrony konsumenta usług turystycznych

Analiza aktów prawnych Unii Europejskiej pod względem ochrony konkurencji i konsumenta zakresie stosowanych nieuczciwych praktyk w sektorze usług turystycznych. Konsument jako słabsza strona stosunku prawnego jest chroniony w szczególny sposób. Instytucje UE tworzące prawo starają się chronić jego interesy wobec profesjonalnych uczestników rynku. Efektem końcowym będą publikacje formie artykułów naukowych Analiza aktów prawnych, metoda opisowa

2013

1.

Systemy zarządzania środowiskowego w wybranych przedsiębiorstwach.

Analiza systemów zarządzania środowiskowego w wybranych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, zlokalizowanych na terenie Józefowa i sąsiednich gmin (miast), będzie miała na celu: ocenę działań sformalizowanych, dotyczących spełnienia wymogów norm ISO serii 14000 oraz ocenę działań niesformalizowanych, w tym wdrażania strategii Czystszej Produkcji oraz europejskiego programu „Plan 3 razy 20”. Głównym celem realizacji tematu jest usprawnienie zarządzania oraz działanie w kierunku integracji systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i zarządzania BHP w przedsiębiorstwach.

2.

Rozwój techniki kryminalistycznej w Polsce do 1939 roku.

Dotychczas badania nad rozwojem techniki kryminalistycznej w Polsce są w powijakach
i prowadzone są okazjonalnie. Stąd zasadne jest podjęcie badań na ten temat. Uzyskanie odpowiedzi na poniższe pytania pozwoli na tzw. „wypełnienie białych plam” w historii polskiej kryminalistyki oraz pozwoli na pokazanie ewolucji techniki kryminalistycznej od połowy XIX wieku aż do wybuchu II wojny światowej. Główne problemy badawcze stanowić będą:

 • okoliczności, jakie wpłynęły na pojawienie się techniki kryminalistycznej Polsce;
 • rozwój techniki kryminalistycznej w Polsce do 1939 roku.

Metodami prowadzenia badań będą: metoda historyczna oraz metoda dogmatyczno-prawna .

3.

Bezpieczeństwo prawne i synergia prawa w perspektywie organizacji i funkcjonowania administracji publicznej.

Przyczyną zainteresowania problematyką bezpieczeństwa prawnego jest fakt postępującej dekodyfikacji prawa oraz odchodzenia od dotychczasowej, pozytywistycznej kultury tworzenia i stosowania prawa w obrębie jednego systemu prawnego. Globalizacja, a zwłaszcza integracja europejska wymusza zjawisko synergii systemów prawnych. Zaniechano bowiem myśl o stworzeniu jednolitych kodeksów prawa dla Unii Europejskiej, np. europejskiego kodeksu cywilnego, za to w dalszym ciągu dąży się do ujednolicenia zasad interpretacji zasad prawa już istniejących w obrębie różnych systemów krajowych jak i systemu prawa unijnego. Do tego dochodzi wpływ prawa międzynarodowego lub państw z poza Unii Europejskiej. To wszystko sprawia, że przeciętny obywatel, ale także mały i średni przedsiębiorca może czuć się zagubiony gąszczu przepisów, w różnych językach i to jeszcze inaczej interpretowanych. Stąd słuszne wydaje się podjęcie tematu bezpieczeństwo prawne i synergia prawa. W pracy badawczej stosowane będą metody tradycyjne i nowatorskie. Do metod tradycyjnych należy zaliczyć metodę dogmatyczno-prawną, dzięki której będzie możliwa analiza przepisów prawa, metodę opisową i historyczno-prawną. Do nowych metod należy zaliczyć metodę funkcjonalną, która pozwoli na wskazanie zasadności zachowania różnorodności rozwiązań prawnych z koniecznością poszukiwania wspólnych funkcji i metodę prawno-porównawczą, która pozwoli na ukazanie różnorodności rozwiązań prawnych oraz na poszukiwanie wspólnych i odmiennych punktów odniesienia.

4.

Organy zdecentralizowane Unii Europejskiej.

Organy zdecentralizowane Unii Europejskiej odgrywają ogromne znaczenie w organizacji i funkcjonowaniu samej Unii jako takiej. Wiele zadań, zwłaszcza wyspecjalizowanych nie może być realizowanych przez główne instytucje, czy organy UE, zadania te wymagają z reguły specjalistycznej wiedzy i wyłącznego zaangażowania się określonej administracji w realizację tych zadań. Stąd, od lat 90. zdecydowano się na powoływanie agencji, które realizują specyficzne zadania. Istotne jest też to, że zostały one usadowione w krajach członkowskich, nie zaś w Brukseli. Temat organów zdecentralizowanych Unii Europejskiej jest niezwykle rzadko podejmowany, stąd zasadne jest jego opracowanie.

5.

Przedstawiciele włoskiej myśli pedagogicznej XIX i XX wieku.

W warunkach szybko dokonujących się przemian społecznokulturalnych, które towarzyszą przekształceniom gospodarczym dyktowanym nowymi rozwiązaniami naukowymi i technicznymi poszukuje się też nowych metod edukacyjnych, które przygotowywałyby młode pokolenia do odpowiedzialnego kierowania życiem postmodernistycznego społeczeństwa. Stąd też dostrzega się konieczność pogłębienia refleksji nad wcześniejszymi teoriami i koncepcjami wychowawczymi, które przeżywają swojego rodzaju renesans – nie wszystko to co minione ma wartość tylko i wyłącznie historyczną. Wiele spostrzeżeń i pomysłów, które rodziły się w znacznie trudniejszych warunkach głębokiej transformacji społecznej minionych dwóch wieków, daje się dziś wprost lub z minimalnymi zmianami transponować i wykorzystać w pracy z dziećmi i młodzieżą. Efektem końcowym proponowanych badań będzie określenie przydatności wiedzy i doświadczeń pedagogicznych minionego stulecia dla współczesnych wysiłków poszukiwania metod lepszego przygotowywania młodych ludzi do odpowiedzialnego i twórczego życia czekającej ich przyszłości. Będzie to możliwe dzięki lepszemu poznaniu ówczesnej rzeczywistości społecznokulturalnej i polityczno-gospodarczej oraz ewentualnych motywów sięgania po podobne doświadczenia wychowawców i pedagogów wcześniejszych okresów.

6.

Motywowanie nauczycieli do pracy.

Obecnie jesteśmy świadkami załamania się sytuacji demograficznej. Chodzi
o zwiększającym się niżu demograficznym. Konsekwencja tego stanu jest kryzys ekonomiczny objawiający się m. in. spadkiem finansów publicznym z których opłacana jest przez jednostki samorządu terytorialnego oświata. Nakładają się na to prace legislacyjne przy nowej Karcie Nauczyciela. Pamiętając, że liczba zadań stawianych nauczycielom nie maleje otwartą pozostaje kwestia jak w sposób kreatywny i efektywny - dysponując ograniczonymi środkami finansowymi - zarządzać motywacjami nauczycieli. Wobec tak postawionego pytania postanowiono kontynuować temat motywowania nauczycieli do pracy sięgając tym razem po metodę jakościową i technikę wywiadu swobodnego.

7.

Informacyjne podstawy podejmowania decyzji kierowniczych ze szczególnym uwzględnieniem decyzji finansowych w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Aby efektywnie zarządzać organizacją, kadra kierownicza musi dysponować informacjami dotyczącymi jej otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego. Podejmowane decyzje nie mogą być oparte tylko na intuicji i doświadczeniu lecz na kompletnych i szybko dostarczonych, odpowiednich informacjach. Celem badań jest ustalenie z jakich informacji korzysta kadra kierownicza w procesie podejmowania decyzji oraz opracowanie wzorcowego zestawu informacji wykorzystywanych w przedsiębiorstwach przy budowie systemu informacyjnego.

8.

Aktywność uczniów na rzecz własnego rozwoju, jak również rozwoju szkoły.

Aktywność uczniów, a w tym ich frekwencja jest podstawową bolączką każdej szkoły począwszy od szczebla gimnazjalnego. Badanie przyczyn bierności młodego pokolenia jest niezwykle istotne, ponieważ w późniejszym okresie przekłada się na niewywiązywanie się z szeroko rozumianych obowiązków obywatelskich. Identyfikacja przyczyn w/w zachowań umożliwi podjęcie odpowiednich działań celem zapobiegania bierności uczniów.

9.

Współczesne zagadnienia statystyczne.

Ciągle zmieniające się otoczenie, w którym funkcjonujemy wymaga stałej aktualizacji i poszerzania wiedzy praktycznie z każdej dziedziny nauki. Dlatego konieczna jest modyfikacja materiałów przeznaczonych dla studentów, szczególnie dotyczące zagadnień ekonomicznych, w tym statystyki. Badania dostarczą odbiorcy możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw statystyki, głównie poprzez śledzenie przykładów oraz samodzielne rozwiązywanie zadań i dokonywanie analizy statystycznej. Prezentowane zadania dotyczą wyłącznie aktualnej problematyki ekonomicznej w Polsce i na świecie.

10.

Czy korupcja zagraża jednostce? Wpływ i ocena przestępczości korupcyjnej na prawidłowe funkcjonowanie i rozwój Polski i jej obywateli.

Poziom korupcji w państwie jest wprost proporcjonalny do poziomu zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju jednostki. Przestępczość korupcyjna wpływa bezpośrednio na poziom i bezpieczeństwo rozwoju państwa i jego obywateli. Wszelkie zagrożenia rozwoju zawodowego jednostki związane z niestabilną sytuacją gospodarczą, ekonomiczną i polityczną kraju wpływają na obniżenie poziomu bezpieczeństwa państwa.

11.

Zjawisko cyberprzemocy młodzieży w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Studium porównawcze.

Porównanie zjawiska natężenia występowania cyberprzemocy w Polsce, Słowacji i Czechach - zdefiniowane zostanie zjawisko cyberprzemocy wśród młodzieży gimnazjalnej. W tej grupie wiekowej przeprowadzone zostaną badania, które umożliwią diagnozę skali natężenia i występowania tego zjawiska w wybranych krajach Unii Europejskiej.

12.

Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Teorie, badania, praktyka.

Celem badań jest określenie nowych wymiarów zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym oraz diagnoza wybranych patologii społeczno-wychowawczych występujących w sieci Internet. Szereg kwestii społecznych, etycznych i antropologicznych stawianych przez ostatnich dwieście lat zachowuje wciąż swą aktualność, a w coraz szybciej zmieniającym się świecie nabierają one zgoła nowego znaczenia. Rewolucja informatyczna i rodzące się społeczeństwo informacyjne stały się zjawiskiem globalnym, od którego nie ma już odwrotu. Dodatkowo, ze względu na swoją wszechobecność, są jedną z najistotniejszych płaszczyzn odniesienia dla współczesnego człowieka.

13.

Analiza funkcjonowania, kondycji i perspektyw rozwojowych przedsiębiorstw w województwie mazowieckim.

Celem badań będzie sformułowanie diagnozy sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz społecznej i perspektyw rozwojowych przedsiębiorstw w województwie mazowieckim. Warunkiem utrzymania wzrostu gospodarczego w warunkach występowania zjawisk kryzysowych jest dobra kondycja i skuteczne strategie rozwojowe realizowane na poziomie przedsiębiorstw. Dobry stan i rozwój przedsiębiorstw jest także warunkiem ograniczenia skali podstawowych problemów społecznych: bezrobocia, wykluczenia społecznego i ubóstwa. Kompleksowa analiza będzie stanowiła podstawę diagnozy sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, przeobrażeń, funkcjonowania i ich perspektyw rozwojowych. Wyniki badań umożliwią diagnozę stanu, perspektyw i barier rozwojowych w całej gospodarce na poziomie przedsiębiorstw. Badania będą przeprowadzone na celowo dobranej próbie 30 przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody wywiadu pogłębionego uzupełnionego zebraniem danych ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Kryteria doboru próby będą stanowiły: status prawny i struktura własności, wielkość, lokalizacja, przynależność branżowa przedsiębiorstw pozycja rynkowa. Analizy obejmą problematykę zarządzania firmami, struktur organizacyjnych, strategii produktowych i rynkowych, kondycji finansowej, inwestycji, zarządzania zasobami ludzkimi, systemów motywacyjnych i stosunków wewnętrznych w badanych przedsiębiorstwach.

14.

Problem gazu łupkowego.

Celem badań problematyki gazu łupkowego jest próba ustalenia korzyści z jego wydobycia w aspekcie ekonomicznym. Jak również określenie czynników wpływających na opłacalność jego wydobycia. Ważny element badań stanowić będzie również określenie rzeczywistych zagrożeń w aspekcie ekologii i ochrony środowiska, jak również w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia obywateli.

15.

Twórczy nauczyciel jako czynnik rozwoju współczesnej szkoły.

Twórczość czy kreatywność to pojęcia często przywoływane we współczesnym społeczeństwie wiedzy. Na gruncie współczesnej edukacji toczy się dyskurs wokół tematu twórczego myślenia i działania, na podstawie którego szkoła jawi się jako instytucja odrzucająca kreatywność i innowacyjność. Z tej pozycji interesujące wydaje się podjęcie projektu badawczego, który adresowany będzie do nauczycieli, uczniów, osób tworzących i prowadzących szkolenia oraz treningi twórczości. Badania będą prowadzone na terenie województwa mazowieckiego. Triangulacja metod: wywiad jakościowy (z nauczycielami) oraz socjologiczna analiza przekazu.

16.

Działalność organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na rzecz edukacji.

Badania mają na celu określić znaczenie organizacji pozarządowych dla budowy lokalnego kapitału społecznego w tak ważnym obszarze, jaki stanowi edukacja. Badania będą prowadzone na terenie województwa mazowieckiego. Metodami badawczymi wykorzystanymi do realizacji zadania będą: wywiad jakościowy (z przedstawicielami organizacji pozarządowych), analiza danych urzędowych oraz badania ilościowe (z nauczycielami oraz rodzicami).

17.

Imitacja czy inwencja: tożsamość jednostki w epoce 2.0.

Obszar badawczy znajduje się na pograniczu mikrosocjologii, socjologii mediów oraz socjologii codzienności i jest częścią szerszych badań, które w założeniu powinny pomóc zgłębić problem tożsamości współczesnego człowieka i przedstawić go w formie gruntownej rozprawy. Zakłada się, że najważniejszymi czynnikami jak i niewątpliwie najciekawszymi elementami codzienności są style i rytuały współczesnego „obywatela świata”, również szeroko rozumiana moda oraz style życia oparte zarówno na wzorcach medialnych, jak i zaufaniu sieciowym, czyli wzorcach zaczerpniętych z indywidualnej sieci społecznej, sieci osób bliskich i dalszych znajomości. Wszystko to składa się na specyficzną strategię kształtowania tożsamości jednostki społecznej, wciąż jednak mocno zakorzenionej w konkretnych warunkach społeczno-gospodarczych i politycznych.

18.

Filozofia bezpieczeństwa w ujęciu pragmatycznym.

Podstawowym problemem badawczym jest filozofia bezpieczeństwa. Poprzez poznanie jej historii i kształtowania się na przestrzeni wieków oraz wpływu ważnych historycznie wydarzeń historycznych możliwe będzie określenie roli filozofii bezpieczeństwa w XXI wieku. Do problemów szczegółowych należą:

 1. Jaka jest geneza filozofii bezpieczeństwa?
 2. Jaka jest rzeczywistość w kształtowaniu bezpieczeństwa?
 3. Jak należy rozumieć filozofię bezpieczeństwa w głównych okresach rozwoju ludzkości?
 4. Jakie są uniwersalne wartości bezpieczeństwa w XXI wieku?
 5. Jakie są współczesne zagrożenia ludzkości i główne idee współczesnego bezpieczeństwa?
 6. Czy życie w świecie globalnym jest bezpieczne?

19.

Styl życia i zachowania konsumenckie osób żyjących w pojedynkę - singli.

Celem badań w zakresie podjętego problemu jest poznanie wybranych aspektów tworzących jakość i specyfikę stylu życia osób żyjących w pojedynkę. Zamierzam zwrócić szczególną uwagę na modele zachowań konsumenckich singli, a szczególnie zaś na to, co kupują na rynku (rodzaje towarów i usług), w jaki sposób dokonują zakupu towarów i usług, gdzie i kiedy kupują towary i usługi oraz przyczyny (motywacje) ich zachowań konsumenckich związanych ze stylem życia. Badania będą miały na celu ukazanie grupy czynników mających wpływ na zachowania konsumenckie osób żyjących w pojedynkę: czynniki kulturowe, społeczne, psychologiczno-osobowościowe oraz osobiste (związane także z danymi społeczno-demograficznymi respondentów). Efektem podjętych badań będzie ukazanie potrzeb marketingowych osób żyjących w pojedynkę, a także struktury i wysokości ich wydatków w porównaniu ze średnimi wydatkami przeciętnego konsumenta polskiego (ogółu społeczeństwa polskiego). Badania zweryfikują stereotypy na temat ilości i wysokości wydatków oraz rodzajów usług z jakich korzystają single mieszkający w dużych miastach. Badania ukażą czy single korzystają i są zadowoleni
z towarów i usług dedykowanych specjalnie dla nich. Pozwoli to na określenie czy „singiel to jeden z najlepszych klientów na rynku” (…) i czy tak naprawdę „niewiele firm zna i dostrzega jego indywidualne wymagania” Podstawowymi zmiennymi niezależnymi użytymi w badaniu będą miedzy innymi: wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania, miesięczny dochód brutto, źródło utrzymania, zajmowane stanowisko w pracy.

20.

Edukacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa.

Badania obejmowały będą poziom wiedzy i świadomości społeczeństwa polskiego o potencjalnych zagrożeniach. Celem badań będzie także poszukiwanie sposobów efektywnego zwiększenia świadomości społeczeństwa w tym przedmiocie, gdyż zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej o potencjalnych zagrożeniach wpływa na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Efektem końcowym będzie przygotowanie ogólnospołecznego programu edukacji na rzecz bezpieczeństwa.

21.

Społeczna odpowiedzialność biznesu małych firm funkcjonujących w obrębie powiatu otwockiego.

Analiza społecznej odpowiedzialności organizacji jest skierowana do zarówno grup społecznych jak również do instytucji wobec których funkcjonujące przedsiębiorstwa zobowiązane są do odpowiedzialnego rozliczania się. Dotyczy to zagadnień związanych z odpowiedzialnością ekonomiczną polegającą na maksymalizacji dochodów ze sprzedaży i minimalizowaniu kosztów. Ponadto obejmuje odpowiedzialność prawną (działanie w granicach prawa - w sferze zatrudnienia i pracy, ochrony środowiska naturalnego itp.) Duże znaczenie przypisuje się odpowiedzialności etycznej zgodnej z zasadami moralnymi i odpowiedzialności filantropijnej dotyczącej działań na rzecz społeczności lokalnej. Efekt końcowy badań ma wskazać najważniejsze dla organizacji kategorie i grupy interesariuszy. Ponadto powinien określić wartości, na których zamierza się skoncentrować w swojej długoletniej działalności.

22.

Współdziałanie wyspecjalizowanych instytucji i służb publicznych w zakresie kształtowania bezpieczeństwa wewnętrznego na przykładzie województwa mazowieckiego.

Podstawowym dokumentem określającym jedną z kluczowych dziedzin bezpieczeństwa państwa jest Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP. Strategia wyznacza kierunki działania nowoczesnego państwa w zakresie zagwarantowania bezpieczeństwa narodowego. Zadanie to precyzyjnie określa zasady działania i współdziałania instytucji i służb publicznych w zakresie kształtowania bezpieczeństwa wewnętrznego. Z analizy literatury przedmiotu i dokumentów źródłowych problem ten jest różnie postrzegany przez teoretyków i praktyków a także instytucji publicznych zajmujących się tą dziedziną. Stąd wynika potrzeba pogłębienia tematu.

23.

Trudności dzieci w wieku 6 - 10 lat z symetrią osiową.

Tematem badań będą trudności w uczeniu się matematyki przez dzieci w szkołach podstawowych, obejmujące dzieci w wieku 6 – 10 lat. W związku z reformą MEN badane będą umiejętności sześciolatków, którzy wraz z siedmiolatkami trafili do klas pierwszych, oraz przekrojowo także drugo- trzecio i czwartoklasistów. Efekt badań stanowić będzie diagnoza zarówno indywidualnych przypadków dzieci, jak również wybranych grup w zakresie tematu badawczego. Jak również analiza podręczników do nauki matematyki.

24.

Prawo cywilne z umowami w administracji.

Głównym dążeniem będzie zgłębianie zasad funkcjonowania oraz podstawowych instytucji prawa cywilnego, podziału tej gałęzi prawa na działy zgodnie z porządkiem opartym na systematyce pandektowej i poszerzanie wiedzy i umiejętności prawidłowego stosowania i pojmowania tych regulacji. Główny obszar badań stanowić będą prawo rzeczowe, część ogólna prawa cywilnego oraz zobowiązania ze szczególnym uwzględnieniem umów nazwanych. Badania realizowane będą z dążeniem do syntetycznego zdefiniowania podstawowych zagadnień przedmiotu badawczego.

25.

Prawa człowieka.

Każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, których źródłem obowiązywania jest przyrodzona godność ludzka, są to prawa człowieka – ich zakres i przestrzeganie stanowią kluczowe zagadnienie dla funkcjonowania regulacji prawnych. Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej jest uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie, dlatego duży nacisk należy przyłożyć do poszerzania wiedzy i umiejętności definiowania tych praw człowieka. Badania prowadzone będą poprzez analizę tekstów prawnych oraz porównanie polskiego ustawodawstwa w zakresie ochrony praw człowieka z najważniejszymi aktami prawa międzynarodowego. Badania realizowane będą ze szczególnym dążeniem do pogłębiania i rozszerzania wiedzy humanistycznej, oraz zdefiniowania głównych zagrożeń dla respektowania praw człowieka. Zasadnym jest również wskazanie najważniejszych aktów prawa oraz działających w oparciu o nie organów, które kontrolują przestrzeganie praw człowieka w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych jak i w systemie europejskim. Nacisk kładziony będzie także na mechanizmy i środki ochrony wolności i praw wynikające z Konstytucji RP z 1997 r. Należy wskazać istotne trudności w aplikowaniu i przestrzeganiu praw człowieka we współczesnym świecie, zwłaszcza praw fundamentalnych, czyli prawa do życia i wolności, które związane są z naturą człowieka, prawami społecznymi, kulturalnymi i politycznymi.

26.

Ustrój administracji publicznej.

Administracja publiczna sprawuje władzę wykonawczą. Człowiek żyjący we współczesnym świecie oczekuje uzasadnień i wyjaśnień – chce znać przyczyny i podstawy funkcjonowania administracji publicznej tak pod względem struktury, jak również sposobu działania. Istotne znaczenie ma prawidłowe pojmowanie zakresu regulacji stosunków społecznych, jak również ingerencji państwa. Badania realizowane będą ze szczególnym dążeniem do rozszerzania wiedzy o ustroju administracji publicznej – jej źródeł, podstawowych instytucji, podkreślenia jej głównych cech i funkcji oraz europeizacji polskiego prawa administracyjnego.

27.

System prawa polskiego.

Głównym dążeniem będzie pogłębianie świadomości prawnej, poprzez podsumowanie głównych założeń i zasad przyjętych w dążeniach polskiego ustawodawcy do budowy spójnego i zupełnego systemu prawa. Dla prawidłowego pojmowania zespołu norm prawnych, składających się na system prawa polskiego niezbędne będzie rozszerzenie wiedzy ogólnej dotyczącej prawa – wiedzy o istocie prawa, przepisie i normie prawnej, jego stosowaniu, wykładni, źródłach. Kluczowe zagadnienie stanowić będzie także charakterystyka gałęzi prawa i najważniejszych aktów prawnych zawierających regulacje w ich zakresie.

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube