Tworzymy aktywne społeczeństwo

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE TERMINY KONKURSÓW
PROJEKTY BADAWCZE
1. Projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki
OPUS- konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów 16 marzec - 16 czerwiec 2015 r.
PRELUDIUM- konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora 15 września – 15 grudnia 2015 r.
SONATA- konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora 15 września – 15 grudnia 2015 r.
SONATA Bis- konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem 16 czerwca - 15 września 2015 r.
HARMONIA- konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej 16 czerwca - 15 września 2015 r.
MAESTRO- konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe 16 czerwca - 15 września 2015 r.
SYMFONIA- konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze brak informacji o kolejnym naborze
ETIUDA - konkurs na stypendia doktorskie brak informacji o kolejnym naborze
FUGA- konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora brak informacji o kolejnym naborze
TANGO - wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie prowadzenia badań podstawowych brak informacji o kolejnym naborze
2. Projekty badawcze Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
LIDER- program, którego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym brak informacji o kolejnym naborze

STRATEGMEDII - konkurs w ramach strategicznego programu badań "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych"

BIOSTRATEG II- konkurs w ramach strategicznego programu badań "Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo"

25 lipiec 2014 r. - 23 września 2014 r.

9 czerwca 2015 r. - 24 lipca 2015 r.

3. Projekty i inicjatywy ogłaszane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki do 31 lipca 2015 r.
Iuventus Plus - konkurs o finansowanie projektów badawczych skierowany do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35 roku życia brak informacji o kolejnym naborze
Granty na granty- wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej nabór w trybie ciągłym
Diamentowy grant - konkurs na projekty badawcze stanowiące kontynuację badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego przez wybitnie uzdolnionych absolwentów brak informacji o kolejnym naborze
4. Stypendia i subsydiaFundacji na rzecz Nauki Polskiej
Program START- stypendia dla młodych uczonych do 31 października 2015 r.
Projekt SKILLS- rozwój umiejętności pracowników sektora badawczo-rozwojowego oraz doktorantów m.in. w zakresie komunikacji naukowej, współpracy interdyscyplinarnej i zarządzania. nabór w trybie ciągłym
Program MONOGRAFIE- finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Konkurs odbywa się w trybie ciągłym nabór w trybie ciągłym
BADANIA STATUTOWE
  Wnioski o przyznanie dotacji na działalność  statutową, w tym:
  • Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego
  • Dotacja dla młodych naukowców i doktorantów
  • Dotacja na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego
  • Finansowanie baz danych
do 15 września każdego roku
APARATURA BADAWCZA
Wnioski na finansowanie dużej infrastruktury badawczej do MNiSWWnioski na finansowanie dużej infrastruktury badawczej do MNiSW do 31 sierpnia każdego roku
NAGRODY / STYPENDIA
Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej do 31 marca każdego roku

Marie Skłodowska-Curie CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES (COFUND)

do 1 października 2015 r.

Marie Skłodowska-Curie INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF)

do 10 września 2015 r.
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube